close

Enter

Log in using OpenID

02.10.2014 karar özeti

embedDownload
1
KARAR ÖZETİ
02/10/2014
SAYI
: 301/05/ 15.Birleşim.
SERVİS : MECLİS
KONU : Karar özetleri hk.
TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI,
Ahmet Vahdet YENAL, Şükrü ERTÜRK,
Ferit ÖZKAN, Orhan KURT, Nilüfer YILMAZ,
Hakan TÜRKER, Metin YILMAZ, Ziya Güngör USTA
Erdinç HIDIMOĞLU, Hayrettin ÇITLAK,
Elvan OKTAY TEKİN, İsmail ÖVEÇ, Şinasi
KABACAOĞLU,Mustafa SARAYDEMİR,
, Fahri UZUN, Leyla BEKTAŞ AYHAN, Süleyman KIR,
Şeyma Tekin MEMİŞ, İbrahim USTA, Enes TEZCİ,,
Behice ÇAVUŞOĞLU, Hasan Ali TÜTÜNCÜ,
Arzu DAMCI, İbrahim DİZDAR, Hülya KAYAŞ,
Bahattin KURT,
İZİNLİLER
BULUNMAYANLAR
: Muzaffer Hayati TÖKEZ Aydın KARAKUZ, , Hatice ORAL,S
: -----
Belediye Meclisinin 1.dönem Ekim/2014 toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu 02/10/2014
Perşembe günü saat 14.oo de Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun başkanlığında yapıldı.
Belediye Meclisi’nin 09/09/2014 günlü toplantısında alınan kararlar Belediye Meclis Üyelerine
dağıtıldı ve kararların doğru yazılıp yazılmadığı oylanarak oy birliği ile doğru yazıldığına karar verildi.
Belediye Meclis Üyelerinden, Hayati Tökez,Aydın Karakuz ve Hatice Oral’ın 02/10/2014
günlü Meclis toplantısında izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddelerinin ve gündeme alınması önerilen maddelerin de gündeme alınarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2
Karar No:313
Şehir içinde faaliyet gösteren Şehiriçi Kooperatif Başkanlarının Belediye Başkanlığına vermiş
olduğu Sivil 2.25 TL.Öğrenci 1.75 TL olarak dolmuş ücretlerinin artırılması isteği ile ilgili İktisat
Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih ve 1170 sayılı yazısının gerekli inceleme ve araştırılması yapıldıktan
sonra Meclise getirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin
02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:314
Şehir içinde faaliyet gösteren Öğrenci Servis Taşımacılığı yapan Kooperatif Başkanlarının
Belediye Başkanlığına vermiş olduğu , 2014- 2015 yılı taşıma ücretlerinin İlköğretim için 105.00 TL,
Liseler için 115.00 TL, Anadolu Lisesi ve Keşap Anadolu Lisesi 145.00 TL olarak Öğrenci Taşıma
ücretlerinin artırılması isteği ile ilgili İktisat Müdürlüğünün 01/09/2014 tarih ve 1171 sayılı yazısının
gerekli inceleme ve araştırılması yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar
verildi.
Karar No:315
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin bir çok maddesinde değişikliğe gidilmiştir. 14.
maddesinde Kentsel Kullanım Alanları tanımlanmış ve detaylandırılmıştır. Aynı zamanda 14/06/2014
tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile birlikte
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup, Asgari, Sosyal ve Teknik
Altyapı Alanlarına ilişkin standartlar ve asgari olan büyüklüklerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu
bağlamda 08/10/2008 tarih ve 161 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarımızın ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarımızın yenilenen
yönetmelikler çerçevesinde güncelliğinin sağlanabilmesi ve uygulama aşamasında imar planlarımız ile
çelişkilerin yaşanmaması amacı ile revize edilmesi isteği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
03/09/2014 tarih ve 8289 sayılı yazısının gerekli inceleme ve araştırılması yapıldıktan sonra Meclise
getirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında
oy birliği ile karar verildi.
Karar No:316
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnternet Sitesinden 386,15 ve 387,8 plan işlem numarası alınan, İl
Müftülüğünün 01/09/2014 tarih ve 874794002/215/1836 sayılı yazıları ile Giresun Merkez
Fivziçakmak Mah. 1304 ada, 1 ve 2 parselde kayıtlı uygulama imar planında dini tesis alanında kalan
taşınmazların bulunduğu alana mescit,yurt binası,yatılı kuran kursu yapılabilmesi amacı ile, dini tesis
alanına yurt ve kurs alanı ibaresi eklenerek imar planında değişiklik yapılması ve tahsisinin
gerçekleştirilmesi isteği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/09/2014 tarih ve 8205 sayılı
yazısının gerekli inceleme ve araştırılması yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere İmar
Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar
verildi.
Karar No:317
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden 386,14 plan işlem numarası alınan,İl Milli
Eğitim Müdürlüğü'nün 29/08/2014 tarih ve 3617732 sayılı yazıları ile Giresun Merkez Erikliman
Mahallesi, 1751 ada, 1 parselde kayıtlı ortaöğretim alanında kalan taşınmaz üzerine Sağlık Meslek
3
Lisesi yapılması planlandığı belirtilerek imar planında 5 metre olarak gösterilen yapı yaklaşma
mesafesinin 3 metre olarak değiştirilerek, imar planında değişiklik yapılması isteği ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 29/08/2014 tarih ve 8048 sayılı yazısının gerekli inceleme ve araştırılması
yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin
02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:318
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden 386,16 ve 387,9 plan işlem numarası alınan,
Murat Baker,Muhitdin Yılmaz,Mustafa Yılmaz ve hissedarlarının 05.09.2014 tarih ve 8196 havale gün
sayılı dilekçeleri ile Giresun Merkez Gedikkaya Mah. 342 ada,4 ve 6 parselde kayıtlı uygulama imar
planında ayrık nizam 4 kat konut alanı ,park alam ve imar yolunda yer alan taşınmazlarının bulunduğu
alanda imar planında değişiklik yapılması isteği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/09/2014
tarih ve 8345 sayılı yazısının gerekli inceleme ve araştırılması yapıldıktan sonra Meclise getirilmek
üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile
karar verildi.
Karar No:319
Kayadibi Mahallesi Kayadibi Caddesinde oturmakta olan Işık ve Hamzaoğlu ailelerinin
29.08.2014 tarih ve 8007 sayılı dilekçesinde Oturmakta oldukları yerin Tuncay sokak olarak
değiştirildiğini belirtip; Adreslerinin Tuncay sokak olarak değil Kayadibi Caddesi olarak kalması isteği
ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/09/2014 tarih ve 8284 sayılı yazısının gerekli inceleme
ve araştırılması yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere Cadde ve Sokak İsmi Komisyonuna
havalesine Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:320
Giresun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün; 29/08/2014 tarih ve 7239 sayılı yazısı gereği,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden Pazar Yerleri
Bilgi Formu doldurularak 30.09.2014 tarihine kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere
Giresun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi istenmiş olup;
Yazıya istinaden Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılması
gereken iş ve işlemler başlıklı 6.maddesinde b) Zabıta Bürosu, c) Çöp Toplama Yeri, e) Aydınlatma
Sistemi, f) Güvenlik Kamerası zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1.maddesinin 1.fıkrasında Belediyeler
01.01.2013 tarihine kadar, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan yetki alanları
içindeki mevcut Pazar yerlerinin 5.ve 6.maddesinde belirtilen şartlara sahip olmadığını inceler. Bu
inceleme 7.maddede öngörülen komisyon marifetiyle yapılır. İnceleme sonucun da mevcut Pazar
yerlerinin gerekli şartlara sahip olmadığının anlaşılması durumunda Pazar yerleri 01.01.2016 tarihine
kadar ilgili Belediyece yönetmeliğin 5. ve 6.maddesinde belirtilen düzenlemelere uygun hale getirilir
denilmektedir. Bu süre içinde uygun hale getirilmeyen Pazar yerleri ilgili Belediyece 1 yıl içinde
taşınır veya kapatılır. denilmiş olup; 5.maddenin 2.fıkrasında Pazar yerinin kurulmasına, 7.maddede
belirtilen komisyonun raporu göz önünde bulundurularak Belediye Meclisince karar verilir
denildiğinden kurulan 6 semt pazarının Belediye Meclisince onaylanası isteği anlaşılmış olup, Giresun
Merkez de kurulan PAZARTESİ VE CUMA GÜNÜ KURULAN MERKEZ SEMT PAZARISALI GÜNÜ KURULAN AKSU PAZARI-ÇARŞAMBA GÜNÜ KURULAN TEYYLAREDÜZÜ
PAZARI-PERŞEMBE GÜNÜ KURULAN ÇITLAKKALE PAZANI-CUMARTESİ KURULAN
CUMARTESİ PAZARI ‘nın onaylanmasına ve eksiklikleri var ise Belediyemizce giderilmesine
Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
4
Karar No:321
İmar planı değişiklikleri ile ilgili İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi
isteği;
İmar planı değişiklikleriyle ilgili İmar
1.dönem Ekim/2014 toplantısının 2.birleşiminde
günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi
Komisyonu raporlarının Belediye
görüşülmesine Belediye Meclisinin
Meclisinin
02/10/2014
Karar No:322
Evsel katı atık hizmetlerinin yönetmelikte belirlenen ücretlendirme seçenekleri kapsamında hangi
yöntemle yapılacağının belirlenmesi isteği ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 10/09/2014 tarih ve
182 sayılı yazısının gerekli incelme ve araştırılması yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar
verildi.
Karar No:323
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden; 386,17 ve 387,10 plan işlem numarası alınan,
Ahmet Süral, İbrahim Yüksel ve kamyoncu esnaflarının 11/09/2014 tarih ve 8346 havale gün sayılı
dilekçeleri ile Giresun İli içerisinde kamyoncu esnaflarının park edeceği park alanı olmaması
nedeniyle mağduriyetlerinin bulunduğunu, rastgele park ettiklerinde trafik cezası aldıklarını belirterek,
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 30 araçlık kamyon tır parkı yapılması isteği ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2014 tarih ve 8712 sayılı yazısının gerekli inceleme ve araştırılması
yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin
02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:324
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinden, 386,18 ve 387,11 plan işlem numarası alınan
Giresun İl Özel İdare İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 23/09/2014 tarih ve 1941 sayılı
yazıları ile Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi, 1231 ada, 224 parselde kayıtlı taşınmazları
üzerinde inşaatı devam eden İl Özel İdaresi Hizmet Binasının, İlimizde nitelikli bir konaklama tesisi
bulunmaması ve ekonomiye kazandırılması amacı ile imar planında Resmi Kurum alanından
çıkarılarak turizm tesisi alanına alınması ve imar planında değişiklik yapılması isteği ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 8846 sayılı yazısının gerekli inceleme ve araştırılması
yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin
02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:325
Fevziçakmak Mahallesi Çınar Sitesinde oturan Zeynep PUL, Site Sakinlerinden toplamış
olduğu 100 kişiden imzalı toplayarak, Belediye Başkanlığına vermiş olduğu, 25.09.2014 tarih ve 9372
Sayılı dilekçesinde sitelerine dolmuş güzergahı isteği ile ilgili İktisat Müdürlüğünün 29/09/2014 tarih
ve 1384 sayılı yazısının gerekli inceleme ve araştırılması yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere
belediye Trafik Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy
birliği ile karar verildi.
5
Karar No:326
Belediye Sınırlarımız içerisinde taşımacılık hizmeti yapan dolmuş hatlarına, vatandaşlardan
gelen istek, Şehrimizin artan nüfusu ve bazı bölgelerdeki yapılaşmalar nedeni ile 2. Hat S.S 3 Nolu
Taş.Koop. Seka hattına 2 araç (Dolmuş), 3.Nolu Hat S.S 11 Nolu Taş.Koop Güre hattına 2 araç
(Dolmuş), 4.Hat S.S 10 Nolu Taş.Koop. Organize Sanayi hattına 2 araç (Dolmuş), 5. Hat S.S 16 nolu
Taş.Koop. Çıtlakkale hattına 2 araç (Dolmuş) ve 7. Hat S.S 138 Nolu Taş.Koop. Kavaklar-Osmaniye
hattına 2 araç (Dolmuş) aracına ihtiyaç olduğundan konunun Belediye Meclisince görüşülmesi isteği
ile ilgili İktisat Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 1366 sayılı yazısının gerekli inceleme ve
araştırılması yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:327
Fırat SİPAHİOĞLU' nun; Halkla İlişkilerden havaleli dilekçesinde; Giresun merkez Hacı Hüseyin
Mahallesi Düz Sokak No:3' te kafeterya olarak faaliyet gösteren işyerinin içkili yer bölgesine alınarak
içkili lokanta açma isteği ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 29/09/2014 tarih ve 888 sayılı
yazısının gerekli inceleme ve araştırılması yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar
verildi.
Belediye Meclis üyesi Hakan Türker oylamaya katılmamıştır.
Karar No:328
5393 Sayılı belediye Kanununun 41.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan belediyemize ait 2015- 2019 Stratejik Planı 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/a maddesi gereği belediye Meclisince görüşülmesi isteği ile ilgili Strateji
Geliştirme Müdürlüğünün 24/09/2014 tarih ve 21 sayılı yazısının gerekli inceleme ve araştırılması
yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Belediye
Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:329
5393 Sayılı belediye Kanununun 41.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan belediyemize ait 2015 Mali Yılı Performans Programı
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereği belediye Meclisince görüşülmesi isteği ile ilgili
Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 24/09/2014 tarih ve 22 sayılı yazısının gerekli inceleme ve
araştırılması yapıldıktan sonra Meclise getirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:330
Belediyemiz Dolmuş Yönetmeliğinin Meclisçe görüşülerek karara bağlanması isteği ile ilgili İktisat
Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih ve 1394 sayılı yazısının Belediye Meclisinin Ekim/2014 toplantısının
2.birleşiminde görüşülmesine Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar
verildi.
6
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, İmar planı değişiklikleriyle ilgili İmar
Komisyonu raporlarını , diğer Komisyonlara havale edilen konular ile ilgili Komisyonundan gelecek
raporları görüşmek üzere,Bayram günlerinin tatil kabul edilerek Belediye Meclisinin 1.dönem
Ekim/2014 toplantısının 2. birleşiminin 08/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de toplanılmasına
karar verilerek birleşime son verildi
Kerim AKSU
Belediye Başkanı
08/10/2014 Yazı İşl.Müd..
:O.SÜLEYMANOĞLU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content