close

Enter

Log in using OpenID

3-Kan kurtarma drenaj seti, asrl iglemin yaprldr$r santrifuj ganaIr

embedDownload
KAN KURTARMA DRENAJ SETI TEKNIK 9ARTNAMESI
1-Kan kurtarma drenaj seti ameliyat srraslnda veya sonrastndaki kanamalar
yrkanrp hastaya
sonucu kaybedilen kanln ameliyat esnastnda veya sonrastnda
kullantlmaltdtr'
geri verilmek rizere eritrosit sUspansiyonu elde etmede
2-Set aga$rdaki 6zell iklere sah ip pargalardan olugmal
tdt
r:
ganaIr, aspirasyon
3-Kan kurtarma drenaj seti, asrl iglemin yaprldr$r santrifuj
hattr, atrk torbasr,eritrosit hazneii ve Urun toplama torbasr ile badlantt
hortumlartndan ibaret olmaltdtr,
4-santrifUj gana6r: iglem igin uygun ve 6zel bir yaprda olmaldtr,
gerekli kan girig
S-Rezervuar: Rezervuar iEerisinde 150 mikronluk filtre olmaltdtr,
uglar.r da bulunmaltdtr,hacmi 3000 ml
irfrj Uagtantrlarr ile berablr vakum ballantr
otr-ul'O'i.S adet aspirasyon hortumu girn e yeri olmaltdtr'
solusyonu ile
6-Aspirasyon hatt[ Ameliyat b6lgesindeki antikoagrilasyon
kargirrrlaiak rezervuara toplamak iqin kullanrlacak olan bu hat yeterli uzunlukta
ve gift lUmenli olmaltdtr.
olup,
7-Atrk torbasr: Yrkanma arttklartntn toplanaca$r bu torba 10 lt. hacminde
devreden kolayca ayrrlabilip ve tahliye musluf,una sahip olmaltdtr'
g-yrkanmrg eritrosit biriktirme torbasr Taksimatlr ve 1000 ml kapasiteli olmaltdtr'
9-Eritrosit haznesi 210m1 olmaltdtr.
lo-Setin hortumlarrnrn trimU kullanrmr kolaylagtrracak gekilde renklerle kodlanmtg
klempler
olmalrdrr ve hortumlar Uzerinde yeteri sayrda manuel galrStrrrlabilen
olmaltdtr.
opPli
<utofe
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content