close

Enter

Log in using OpenID

İMİD.Per.Müd. 5300/ - Yatırımcı Tazmin Merkezi

embedDownload
DUYURU
Bilindiği üzere, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn)
83 üncü maddesine dayanılarak 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik”in (Yönetmelik) 23 üncü maddesi ile
Merkezimiz Yönetim Kurulu’nun 02.08.2013 tarih ve 6-YTM/7 sayılı kararı uyarınca, 2014 yılı
öncesinde içinde bulunulan yılda zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklardan tutarı elli Türk
Lirası ve üzerinde olan hesapların sahiplerinin o yılın Mart ayı sonuna kadar yatırım kuruluşları
tarafından iadeli taahhütlü mektupla uyarılması ve tutara bakılmaksızın o yılın Nisan ayının
başından sonuna kadar liste halinde internet sitelerinde ilan edilmesi esası benimsenmiştir. Bu
uygulama ile içinde bulunulan yılda zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakların ilan ve
bildirim prosedürleri aynı yıl içinde yapılarak, Merkezimize devir işleminin bir sonraki yılın Ocak
ayı sonuna kadar yapılması öngörülmüş olup, söz konusu esaslar Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliğinin (Birlik) 17 Şubat 2014 tarih ve 708 sayılı Genel Mektubu ile yatırım kuruluşlarına
duyurulmuştur.
Bununla birlikte, Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin 8/10/2013 tarih ve 28789 sayı ile
Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığı da dikkate alınarak, Merkezimiz
Yönetim Kurulu’nun 02.08.2013 tarih ve 6-YTM/7 sayılı toplantısında belirlenen esasların,
SPKn’nun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda yeniden
değerlendirilmesi sonucunda, Merkezimiz Yönetim Kurulu’nun 23.09.2014 tarih ve 18-YTM/54
sayılı kararı gereğince;
Yatırım kuruluşları tarafından, 2015 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve
alacaklara ilişkin olarak;
- Tutarı elli Türk Lirası ve üzerinde olan hesapların sahiplerinin, on yıllık zamanaşımı
süresi dolmadan önce ilgili yatırım kuruluşuna başvuruda bulunmadıkları takdirde, hesaplarının
Merkezimize devredileceği hususunda, 15 Ekim 2014 tarihine kadar iadeli taahhütlü mektupla
uyarılması,
- Söz konusu zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakların, tutarına bakılmaksızın, 15
Ekim 2014 tarihinden itibaren 2014 yılının sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşlarının kendi
internet sitelerinde ilan edilmesi ve ilan edilen listelerin ilanla eşzamanlı olarak Merkezimize
gönderilmesi,
- Söz konusu listelerin kendi internet sitelerinde ilan edildiği hususunun 31 Ekim 2014
tarihine kadar Yönetmelik’in 33 üncü maddesi çerçevesinde ilan edilmesi,
- Bu prosedürlerin tamamlanmasını müteakip, 2015 yılı sonunda zamanaşımına uğramış
olan emanet ve alacaklara ilişkin listelerin Yönetmelik’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen şekilde Merkezimize gönderilmesi ve söz konusu varlıkların 2016 yılının Ocak ayı
sonuna kadar Merkezimize devredilmesi
gerekmektedir.
Öte yandan, 2015 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin
olarak, hesap sahibinin yapmış olduğu en son talep, işlem veya yazılı talimat tarihinden itibaren on
yıllık zamanaşımı süresi dolmadığı sürece, 2015 yılı içerisinde de yatırımcılar tarafından ilgili
yatırım kuruluşuna başvuruda bulunulabilecek olup, söz konusu başvurular ilgili yatırım kuruluşu
tarafından dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, on yıllık zamanaşımı süresi dolan hesaplarla ilgili
yatırımcılar tarafından yapılan başvuruların dikkate alınması mümkün olmayacaktır.
Yukarıda yer verilen değişiklikler dışında, zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara
ilişkin olarak yatırım kuruluşlarınca gerçekleştirilecek işlemlerde, Birliğin 17 Şubat 2014 tarih ve
708 sayılı Genel Mektubu’nda yer verilen hususlar geçerliliğini korumaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content