close

Enter

Log in using OpenID

banklarda kurumsal yönetim.indd

embedDownload
ÖN SÖZ
Kurumsal yönetim şirketin yönetimi ile yönetim kurulu, hissedarlar
ve diğer pay sahipleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle son yıllarda artan şirket skandalları ve krizler, şirketlerin
kurumsal yapılarına ilişkin sorunların daha fazla tartışılmaya başlanmasını sağlamıştır. Bu çerçevede İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
1999 yılında üye ülkelerdeki şirketlere yol göstermesi amacıyla, “Kurumsal
Yönetim İlkeleri” rehberini yayınlamıştır. Temelde halka açık şirketlere yönelik ilkelerden oluşan rehber zamanla tüm şirketleri ilgilendiren unsurları
içermiştir.
Söz konusu ilkeler, adillik, sorumluluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık
unsurlarını içine alan Hissedar Haklarının Korunması, Yönetim Kurulunun
Yapısı, Paydaşlarla İlişkiler ve Şeffaflık unsurlarından oluşmaktadır. Diğer
taraftan, Basel Bankacılık Komitesi tarafından OECD ilkeleri referans alınarak
1999 yılında “Bankalarda Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni yayınlamıştır. Bankalarda etkin risk yönetimi ve iç denetimi sağlamayı amaçlayan dokümanda
Basel II’nin uygulanma sürecinde önemli roller üstlenmesi beklenmektedir.
Bankalarda kurumsal yönetim, bankaların ekonomik sistemde üstlendikleri rol ve mevduat toplama imtiyazına sahip olmaları nedeniyle ayrı bir
önem arz etmektedir. Bu nedenle Türk Bankacılık Sisteminde etkin kurumsal yönetimin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada kurumsal yönetim kavramının teorik çerçevesi ele alınarak, Basel II çerçevesinde
Türkiye’deki Ticari Bankaların Kurumsal Yönetime uyumu analiz edilmektedir.
Kitabın size ulaşmasında en büyük destekçilerim Anne ve Babam’a,
akademik kariyerim boyunca çok şey borçlu olduğum Prof. Dr. Targan Ünal
hocama ve kitabın kontrollerinin yapılmasında büyük emekleri olan meslektaşım Araş.Görev.İlayda İsabetli’ye çok teşekkür ederim.
Yrd. Doç. Dr. A. Kadir TUNA
v
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
90 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content