close

Enter

Log in using OpenID

(TMS 37) Hakkında Tebliğ

embedDownload
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
08.10.2014/182-1
KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA
İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA
TEBLİĞ (SIRA NO: 20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU
TEBLİĞ YAYIMLANDI
ÖZET
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye
: Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında 22 Sıra No.lu Tebliğ
Yayımlanarak 20 Sıra No.lu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından hazırlanan “Karşılıklar, Koşullu
Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 20)”, 15.02.2006 tarih ve 26081 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış ve TMS 37 yürürlüğe konulmuştu.
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9’ uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak
hazırlanan ve 18/09/2014 tarih ve 29123 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
“Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20)’de Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Tebliğ (Sıra No: 22)” ile TMS 37’de bazı değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu değişiklikler karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmiştir.
20 NO.LU TEBLİĞDEKİ DÜZENLEME
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Tebliğ, 28/07/1981 tarih
ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun Ek-1 inci maddesi ile
24/02/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
giren Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinin (b) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
22 NO.LU TEBLİĞDEKİ
DÜZENLEME
MADDE 1 – 15/2/2006 tarihli ve
26081 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Karşılıklar, Koşullu
Borçlar ve Koşullu Varlıklara
İlişkin
Türkiye
Muhasebe
Standardı (TMS 37) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 20)’in 3 üncü
maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
Madde 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011
tarihli ve 660 sayılı Kamu
Gözetimi,
Muhasebe
ve
Denetim
Standartları
TMS 37’NİN SON HALİ
Dayanak
Madde 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011
tarihli ve 660 sayılı Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu
maddesine
dayanılarak
hazırlanmıştır.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
08.10.2014/182-2
Kurumunun
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9
uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü
Tanımlar
maddesinde geçen “TMSK ve
Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;
Kurul:
Türkiye
Muhasebe
TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi
Standartları Kurulunu,
“Başkan:
Kamu
Gözetimi,
…
Muhasebe
ve
Denetim
ifade eder.
Standartları Kurumu Başkanını,”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğe
aşağıdaki
geçici
madde
eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – İşletmeler,
bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte “Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 37) Karşılıklar,
Koşullu Borçlar ve Koşullu
Varlıklar” Standardının ilgili
hükümlerinde
yapılan
değişiklikleri,1/7/2014 tarihinde
n
önce
başlayan
hesap
dönemlerine ilişkin finansal
tablolarında uygulayabilir. Bu
durumda,
anılan
husus
dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Yürütme
“Madde
6
– Bu
Tebliğ
Madde 6 — Bu Tebliğ hükümlerini
hükümlerini Kamu Gözetimi,
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Muhasebe
ve
Denetim
yürütür.
Standartları Kurumu Başkanı
yürütür.”
Tanımlar
Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;
Başkan:
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe
ve
Denetim
Standartları Kurumu Başkanını,
…
ifade eder.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – İşletmeler, bu
maddenin
yürürlüğe
girdiği
tarihte
“Türkiye
Muhasebe
Standardı (TMS 37) Karşılıklar,
Koşullu Borçlar ve Koşullu
Varlıklar”
Standardının
ilgili
hükümlerinde
yapılan
değişiklikleri,1/7/2014 tarihinden
önce başlayan hesap dönemlerine
ilişkin
finansal
tablolarında
uygulayabilir. Bu durumda, anılan
husus dipnotlarda açıklanır.
Madde 6 – Bu Tebliğ hükümlerini
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu
Başkanı yürütür.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
08.10.2014/182-3
5. Bir işletme, belirli türden bir
karşılık, koşullu yükümlülük veya
koşullu varlık için başka bir
Standartta hüküm bulunması
durumunda, bu Standart yerine
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde ilgili Standardı uygular. Örneğin;
yer alan “Türkiye Muhasebe “TFRS 3 İşletme Birleşmeleri”
Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Standardı, işletme birleşmesi
5. Bir işletme, belirli türden bir karşılık, Koşullu Borçlar ve Koşullu sonucunda
edinilen
koşullu
koşullu yükümlülük veya koşullu varlık Varlıklar” Standardının;
borçlar için edinenin ne türden
için başka bir Standartta hüküm (a) 5 inci paragrafının (d) ve (e) bir
işlemde
bulunacağını
bulunması durumunda, bu Standart bentleri
aşağıdaki
şekilde göstermektedir. Benzer olarak,
yerine ilgili Standardı uygular. Örneğin; değiştirilmiş ve (e) bendinden aşağıda yer alan belli bazı
“TFRS 3 İşletme Birleşmeleri” Standardı, sonra gelmek üzere aşağıdaki karşılıklara da Standartlarda
işletme birleşmesi sonucunda edinilen (f) bendi eklenmiştir.
değinilmiştir:
koşullu borçlar için edinenin ne türden “(d)
Çalışanlara
sağlanan (a) İnşaat sözleşmeleri (bakınız:
bir
işlemde
bulunacağını faydalar (bakınız: TMS 19 TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri);
göstermektedir. Benzer olarak, aşağıda Çalışanlara Sağlanan Faydalar);
(b) Gelir vergileri (bakınız: TMS
yer alan belli bazı karşılıklara da (e) Sigorta sözleşmeleri (bakınız: 12 Gelir Vergileri);
Standartlarda değinilmiştir:
TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri). (c) Kiralamalar (bakınız: TMS 17
(a) İnşaat sözleşmeleri (bakınız: TMS Ancak, bu Standart, sigortacının, Kiralama İşlemleri). Fakat, TMS 17
11 İnşaat Sözleşmeleri);
TFRS 4 kapsamındaki sigorta ekonomik açıdan dezavantajlı
(b) Gelir vergileri (bakınız: TMS 12 sözleşmelerinden kaynaklanan faaliyet kiralamaları için özel şartlar
Gelir Vergileri);
sözleşmeye bağlı yükümlülükleri içermediğinden,
ilgili
türden
(c) Kiralamalar (bakınız: TMS 17 ve hakları dışında kalan karşılık, işlemlere bu Standart hükümleri
Kiralama İşlemleri). Fakat, TMS 17 koşullu
borç
ve
koşullu uygulanır.
ekonomik açıdan dezavantajlı faaliyet varlıklarına uygulanır ve
(d) Çalışanlara sağlanan faydalar
kiralamaları
için
özel
şartlar (f) Bir işletme birleşmesinde (bakınız: TMS 19 Çalışanlara
içermediğinden, ilgili türden işlemlere edinen işletmenin koşullu bedeli Sağlanan Faydalar);
bu Standart hükümleri uygulanır.
(bakınız: TFRS 3 İşletme (e) Sigorta sözleşmeleri (bakınız:
(d) Çalışanlara sağlanan faydalar Birleşmeleri).”
TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri).
(bakınız: TMS 19 Çalışanlara Sağlanan (b) 97 nci paragrafından sonra Ancak, bu Standart, sigortacının,
Faydalar); ve
gelmek üzere aşağıdaki 98 ve TFRS 4 kapsamındaki sigorta
(e) Sigorta sözleşmeleri (bakınız: TFRS 99
uncu
paragraflar sözleşmelerinden
kaynaklanan
4 Sigorta Sözleşmeleri) Ancak, bu eklenmiştir.
sözleşmeye bağlı yükümlülükleri ve
Standart,
sigortacının,
TFRS
4 “98. “-”
hakları dışında kalan karşılık,
kapsamındaki sigorta sözleşmelerinden 99. 2010-2012 Dönemine İlişkin koşullu borç ve koşullu varlıklarına
kaynaklanan
sözleşmeye
bağlı Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, uygulanır ve
yükümlülükleri ve hakları dışında kalan TFRS 3’te değişiklik yapılmasının (f) Bir işletme birleşmesinde edinen
karşılık, koşullu borç ve koşullu sonucu olarak, bu Standardın 5 işletmenin koşullu bedeli (bakınız:
varlıklarına uygulanır.
inci paragrafı değiştirilmiştir. Bu TFRS 3 İşletme Birleşmeleri).
değişiklik, TFRS 3 değişikliğinin 98. “-”
uygulandığı
işletme 99. 2010-2012 Dönemine İlişkin
birleşmelerine ileriye yönelik Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle,
olarak uygulanır.”
TFRS 3’te değişiklik yapılmasının
sonucu olarak, bu Standardın 5 inci
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
paragrafı
değiştirilmiştir.
Bu
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
değişiklik, TFRS 3 değişikliğinin
uygulandığı işletme birleşmelerine
ileriye yönelik olarak uygulanır.
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
08.10.2014/182-4
Değişiklik yapan 22 Sıra No.lu Tebliğ, 30/06/2014 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğ bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.
Saygılarımızla…
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
08.10.2014/182-5
Sirküler Rapor
18 Eylül 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29123
TEBLİĞ
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ
(SIRA NO: 20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞ (SIRA NO: 22)
MADDE 1 – 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karşılıklar, Koşullu
Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 20)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
Madde 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” Standardının ilgili
hükümlerinde yapılan değişiklikleri,1/7/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin
finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar,
Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” Standardının;
(a) 5 inci paragrafının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.
“(d) Çalışanlara sağlanan faydalar (bakınız: TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar);
(e) Sigorta sözleşmeleri (bakınız: TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri). Ancak, bu Standart, sigortacının,
TFRS 4 kapsamındaki sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan sözleşmeye bağlı yükümlülükleri ve
hakları dışında kalan karşılık, koşullu borç ve koşullu varlıklarına uygulanır ve
(f) Bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin koşullu bedeli (bakınız: TFRS 3 İşletme
Birleşmeleri).”
(b) 97 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 98 ve 99 uncu paragraflar eklenmiştir.
“98. “-”
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
08.10.2014/182-6
99. 2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler değişikliğiyle, TFRS 3’te değişiklik
yapılmasının sonucu olarak, bu Standardın 5 inci paragrafı değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3
değişikliğinin uygulandığı işletme birleşmelerine ileriye yönelik olarak uygulanır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 30/6/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak
üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanı yürütür.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
36
File Size
785 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content