close

Enter

Log in using OpenID

9.ilk türk islam devletleri-1

embedDownload
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ-1
6.
Büyük Selçuklu Devleti'nde, devletin resmi dili Farsça,
eğitim ve bilim dili Arapça'ydı. Saray ve ordu kesiminde
1.
Anadolu Selçuklu Devleti'nde şehzadeler Melik unva
ise Türkçe konuşuluyordu.
nıyla çeşitli bölgelerde atabeylerin gözetiminde eğitilir
Bu durumun,
ve yöneticilik yaparlardı.
I.
Türkçe'deki gelişmelerin yavaşlaması
Bu uygulama ile;
II.
Türkçe'nin Arapça'dan daha fazla önemsenmesi
I.
Merkezi yönetimin gücünü azaltmak
III. Türkçe ile yazılan bilimsel ve edebi eserlerin azal
II.
Şehzadelerin deneyim sahibi olmalarını sağlamak
ması
III. Hükümdarın belirlenmesini kesin kurallara bağla
sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu
mak
söylenebilir?
amaçlarından
hangilerinin
gerçekleştirilmek
istendiği
A) Yalnız I
B) Yalnız II
söylenebilir?
D) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
2.
C) Yalnız III
7.
E) II ve III
Memlüklerde ordunun desteğini sağlayan her emirin
sultan olabilme hakkı vardı.
Irak'a yönelen Gazne hükümdarı Sultan Mahmut, Şii
Bu durum,
Büveyhoğullarını yenmiş ve Bağdat'ta oturan Abbasi
I.
Veraset hukukun bulunmadığı
halifesini baskıdan kurtarmıştır. Bu gelişmeler üzerine
II.
Memlukların askeri nitelikli bir devlet olduğu
halife kendisine "Sultan" unvanı vermiştir.
III. Devlet yönetiminde demokratik değerlere bağlı ka
Bu gelişmeler;
I.
lındığı
İslâm dünyasında mezhep birliği sağlanmıştır.
yargılarından hangilerini doğrular?
II. Halifelik Türklere geçmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
III. Türkler İslâm dünyasının siyasi önderliği Türklere
geçmiştir.
D) I ve II
8.
İlk Müslüman Türk İslâm Devletlerinden olan Karahanlıların, başta Türkçeyi resmi dil olarak sürdür
A) Yalnız I
meleri olmak üzere geleneksel değerlerinin büyük
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve MI
bir bölümüne bağlı kalmaları aşağıdakilerden han
Türk-lslâm devletlerinde devlet yönetimini ilgilendiren
gisine yönelik politikalardır?
konular hariç adalet işleri tamamen bağımsız olduğun
A) Orta Asya Türk boylarıyla kolay ilişki kurmaya
dan siyasi otoriteden etkilenmezdi.
B) Türk kültürünü koruma ve geliştirmeye
Bu durum Türk-lslâm devletlerinde,
C) Emevilerin baskıcı politikalarına tepki gösterme
I. Güçler ayrılığı
D) Kendisinden sonraki Türk devletlerine örnek olma
II. Yargı bağımsızlığı
ya
III. Hukukun üstünlüğü
E) Gaznelilere karşı güç birliği oluşturmaya
ilkelerinden hangilerine önem verildiğinin kanıtı sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
4.
C) Yalnız III
E) II ve III
yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
9. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, Sinop'ta donanma inşa
edilmesi, Kervansarayların yaygınlaştırılması, Konya, Sivas
Ve Kayseri gibi kentlerin surlarının onarılması,
Malazgirt Savaşı'nın sonunda;
I.
Ticaret
I. Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.
II.
Güvenlik
II. Moğol baskısı nedeniyle Orta Asya'dan pek çok
III. Diplomasi
Türk Anadolu'ya göç etti.
alanlarından hangilerine verilen önemin göstergesi sayılabilir?
III. Anadolu'da pek çok Türk beyliği kuruldu.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Bu gelişmelerden hangilerinin Anadolu'nun Türkleşmesine
doğrudan katkıda bulunduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Süleyman Şah,
C)Yalnız III
E) I, II ve III
hutbeyi kendi adına değil de Büyük Selçuklu Sultanı
Melikşah adına okutmuştur.
Bu durum,
5.
X. yüzyıla kadar Türk devletlerinde hükümdarlar daha
çok Han, Hakan ve Kağan unvanlarını kullanırlarken bu
I.
Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti
ne bağlı konumdadır.
yüzyıldan itibaren çoğunlukla "Sultan" şeklinde kullanıl
II. Büyük Selçuklu Devleti fiili olarak sona ermiştir.
maya başladılar.
III. Hutbe siyasal anlam ifade etmektedir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
Yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?
I.
Türklerin Orta Asya'yı terk etmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
II. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi
D) I ve II
III. Devlet yönetiminde geleneksel değerlere geri dö
nülmesi
C) I ve III
E) I, II ve III
11. Anadolu Selçuklu Devleti'nde melik denilen hanedan üyeleri
atandıkları bölgelerde para bastıramaz, kendi adlarına
gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
hutbe okutturamaz ve merkezden bağımsız dış politika
A) Yalnız I
izleyemezlerdi.
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve III
C) Yalnız III
Hanedan
üyelerine
aşağıdakilerden
yönelike
hangisine
bu
yönelik
tür
bir
söylenebilir?
A) Siyasal birliğin korunmasına
B) Paranın değerinin korunmasına
C) Ekonominin merkezden yönlendirilmesine
D) Komşu devletlerle barışın korunmasına
sınırlamaların
önlem
olduğu
E) Hanedan egemenliğini sürdürmeye
12. 1243 Kösedağı yenilgisinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti,
yöneticileri Moğallor tarafından atanan devlet konumuna
düşerken, Anadolu'da Türk Beylikleri Dönemi başladı.
Buna göre;
I.
Moğolların Anadolu'da kalıcı bir egemenlik kurduğu
II.
Anadolu'da Türk siyasal varlığının sona erdiği
III. Anadolu'da merkezi otoritenin zayıfladığı
IV. Türk siyasi birliğinin bozulduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve ili
B) II ve IV
D) I, III ve IV
C) İli ve IV
E) II, III ve IV
13. Malazgirt Zaferi'nden sonra kurulan beyliklerden biri
olan Danişmentoğulları Sivas, Kayseri, Çorum ve Ma
latya çevresinde egemen oldular. Haçlılara karşı ver
dikleri mücadele ile destanlara konu olan bu beylik
Anadolu'daki ilk medresenin de kurucusudur.
Bu bilgiler dikkate alındığında;
I.
Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda bulundukları
II.
Eğitimin kurumsallaşmasına öncülük yaptıkları
III. Anadolu'da Türk siyasi birliğini gerçekleştirdikleri
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve MI
14. Anadolu Selçukluları;
I.
Venedik ve Kıbrıs'la ticaret antlaşması imzaladılar.
II.
Ikta sistemini geliştirdiler.
III. Liman kentlerinin fethine özel önem verdiler.
IV. Sigorta uygulamasını başlattılar.
İzlenen
bu
politikalardan
hangileri
Anadolu'nun
devletlerarası ticaretin merkezi haline getirilmek istendiğinin
kanıtları olarak ileri sürülebilir?
A) I ve III
B) II ve IV
D) I, III ve IV
C) III ve IV
E) II, III ve IV
15. Türkiye Selçuklularıma yaptığı 1176 Miryakefalon Sa-vaşı'nda
yenilen
Bizans,
1453'te
yıkılıncaya
kadar
savunma
konumuna geçmek zorunda kalarak Türkleri Anadolu'dan
atma politikasından vazgeçmek zorunda kaldı. Bu durum
Miryokefalon Savaşı'yla;
I.
Bizans'ın Türkiye Selçuklularının siyasi üstünlüğü
nü kabul ettiği
II.
Rumeli'nin fetih sürecinin başlatıldığı
III. Bizans'ın Anadolu'ya yönelik politikasında köklü
değişikliklere neden olduğu
IV. Anadolu'nun Türk yurdu olmasının kesinleştiği
yargılarından hangilerinin kanıtı olarak ileri sürüle
bilir?
A) Yalnız I
B) II ve III
D) I, II ve IV
C) III ve IV
E) I, III ve IV
16. II. Gıyasettin Keyhüsrev ve veziri Sadettin'in kötü yönetimi
1240'ta Baba Ishak önderliğinde Türkmen ayaklanmasına
neden oldu. Ayaklanma güçlükle bastmlabildi.
Buna göre;
I.
Devletin toplumsal desteğini kaybettiği
II.
Askeri ve siyasi açıdan zayıfladığı
III. Egemenlik alanının daraldığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
77 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content