close

Enter

Log in using OpenID

congress of local development and fınanceuluslararası yerel

embedDownload
INTERNATIONAL
CONGRESS OF LOCAL
DEVELOPMENT
AND
ULUSLARARASI YEREL KALKINMA VE
FINANCE FİNANSMAN KONGRESİ
15-18 MARCH 2015TURKEY
LIMAK LIMRA HOTELS & CONVENTION CENTER KEMER / ANTALYA
project market
student scholarship
proje pazarı / öğrenci bursu
ÇAĞRI METNİ
YEKAF 2015 Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi, Türkiye’den Kocaeli Üniversitesi ve Yerel
Kalkınma Derneği (Yer­Ka) ev sahipliğinde Çek Cumhuriyeti’nden Ostrava Teknik Üniversitesi, Türkiye’den
Batman Üniversitesi ve İtalya’dan Piedmont Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile ortaklaşa
düzenlenmektedir. Kongre, İngiltere’den International Journal of Politics and Economics (IJOPEC) ve ABD’den
Research in Political Economy tarafından desteklenmektedir. Kongre 15­18 Mart 2015 tarihleri arasında
Antalya’da Limak Limra Hotel’de gerçekleştirilecektir.
YEKAF 2015 Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin yerel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ilgili
kurum ve kuruluşlarda, sürdürülebilir yerel kalkınma bilincinin oluşturulmasını, yerel kalkınma modellerinin
geliştirilmesini, finansman yöntemlerinin tartışılmasını ve sürdürülebilir yerel kalkınma politikalarının
kongre kapsamında geniş bir alanda ele alınmasını hedeflemektedir. Yerel kalkınma ile ilgili çalışan akademik
kurumlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve diğer ilgili birimlerin daha etkin, verimli ve
sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, önemli uluslararası örnek
ve deneyimlerin yerel dinamiklerle ve bu alanda çalışanlarla paylaşımı amaçlanmaktadır.
Kongre bu amaçlara ulaşmak için üniversite ve araştırma kuruluşlarından bilim insanları ile belediyeler, il özel
idareleri, kaymakamlıklar, kalkınma ajansları ve sivil toplum örgütleri gibi uygulamacıları bir araya getirmeyi,
çözüm önerilerinin tartışıldığı bir ortak bilgi platformu oluşturmayı ve sonuçları kamuoyu ile paylaşmayı
planlamaktadır. Bu çerçevede YEKAF 2015, bu çağrıda değinilmeyen Yerel Kalkınma ve Finansmanı ile ilgili
tüm önerilere açıktır. Kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile disiplinlerarası çalışmalara önem atfeder ve
birbirini tamamlayan çalışmaların yayınlanmasında rol almak ister. Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir. 300
kelime uzunluğundaki bildiri özetlerinin ve oturum önerilerinin 1 Şubat 2015 tarihine kadar
www.yerelkalkinma.org adresinden “Başvuru Formu” butonu altında yer alan sayfadan yapılması veya
[email protected] adresine gönderilmesi rica olunur. Bildiri özetlerinde, çalışmanın başlığı,
yazar(lar)ın tam adres(ler)i, çalışmanın amacı ve yöntemi, beklenen sonuçlar ve öneriler yer almalıdır.
Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.yerelkalkinma.org adresinden ulaşılabilir.
Kongre tam metin bildirileri IJOPEC tarafından uluslararası editörlü bir kitap olarak yayınlanacaktır.
Bildirilerin, aşağıdaki konularda olması beklenmekle birlikte, bunların dışındaki başvurular da
değerlendirmeye alınacaktır:















Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma
Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Mali İşler ve Kaynak Oluşturma
Ar-­­Ge Girişimcilik ve İnsan Kaynakları
Kırsal Kalkınmada Kadının Rolü
Yerel Yönetimlerde Hukuksal Altyapı
Yaşlılar, Yaşlı Psikolojisi, Sosyal Yaşam ve
Yerel Yönetimler
Türkiye’de ve Dünya’da Yaşlılık Politikaları
Kırsa Kalkınmada Mentörlük
Kırsal Turizm ve Alternatif Kırsal Turizm
Hizmetleri
Yerel Kalkınma ve Göç
Engellilerin Eğitim ve Kültür Hakkı
Beşeri Kalkınma ve Yerellik
Yerel Kalkınma ve Uluslararası Yabancı
Yatırımlar
yerelkalkinma.org


















Yerel Kalkınma ve Emek Politikaları
Yerel Kalkınma Politikalarında Çocukların Yeri
Küreselleşme ve Yerel Kalkınma
İklim Değişikliği ve Yerel kalkınma
Kalkınma Politikalarında Dönüşüm
Kalkınmanın Retoriği
Neoliberalizm ve Yerel Kalkınma
Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Kalkınma
Sanayi Politikaları ve Yerel Kalkınma
Yerel Kalkınmada Finansman Modelleri
Mikro Krediler ve Kalkınma
Yeşil Ekonomi
Ekomüzecilik
Eğitim ve Kalkınma
İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Kalkınma
Sendikal Örgütlenme ve Ekonomik Kalkınma
İlişkisi
Bilişim Sektörü ve Kalkınma
Afet Yönetimi ve Yerel Kalkınma
INTERNATIONAL
CONGRESS OF LOCAL
DEVELOPMENT
AND
ULUSLARARASI YEREL KALKINMA VE
FINANCE FİNANSMAN KONGRESİ
15-18 MARCH 2015TURKEY
LIMAK LIMRA HOTELS & CONVENTION CENTER KEMER / ANTALYA
project market
student scholarship
proje pazarı / öğrenci bursu
CALL FOR PAPERS
LODEF 2015 International Local Development and Finance Congress is organized by Kocaeli University
(Turkey) and Local Development Association Yer–Ka (Turkey) in collaboration with Piedmont Economic and
Social Researches Institute (Italy), Batman University (Turkey), Ostrava Technical University (Czech
Republic). It is supported by International Journal of Politics and Economics (UK) and Research in Political
Economy (US) and Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock. This Congress will be held
at Limak Limra Hotel in Antalya on 15-18 March 2015.
LODEF 2015 aims to create sustainable local development awareness, build local development models, discuss
sustainable financing methods and approach local development policies within the scope of the congress
widely at relevant establishments and organizations in order to contribute local development of prospering
economies such as Turkey. Sharing important international precedents and experiences and making local
experiences to be shared is intended in order to contribute academic institutions, public institutions, nongovernmental organizations (NGOs) and other relevant institutions which works on local development in
Turkey to create a more effective, efficient and sustainable local development model.
For achieving these aims the congress plans to gather scientists from universities and research institutions
and executors such as municipalities, provincial private administrations, district governorate ships,
development agencies and NGOs together and sharing acquirements with public by creating an information
platform which solution proposals are discussed in. In this context, LODEF 2015 is open to all
recommendations regarding local development financing which are not addressed in this call, attributes
importance to notional, practical and interdisciplinary works and wants to play a role in publishing
complementary works. Languages of the congress are Turkish and English. Making 300 words long abstracts
and session recommendations on the page under “Application Form” button at www.yerelkalkinma.org until
the date of February 1, 2015 or sending them to [email protected] mail address is requested.
Abstracts must contain success of works, full address(es) of writers, purpose and method of studies, expected
results and recommendations. Detailed information regarding conference are available at
www.yerelkalkinma.org.
Congress full text abstracts will be published as an editorial book by IJOPEC. Abstracts are expected to be in
below subjects and in addition to that applications beside them will also be evaluated.
















Sustainable Rural Development
Sustainable Urban Development
Sustainable Energy Resources
Financial Affairs and Creating Resources.
R & D Entrepreneurship and Human Resources
Women’s role in Rural Development
Legal Infrastructure in Local Administrations
Elders, Elder Psychology, Social Life and Local
Administrations
Old Age Policies in Turkey and in World
Mentorship in Rural Development
Rural Tourism and Rural Tourism Services
Local Development and Migration
Education and Culture Rights of Handicapped
People
Human Development and Localness
Local Development and International Foreign
Investments
Local Development and Labor Policies
yerelkalkinma.org

















Place of Children in Local Development Policies
Globalization and Local Development
Climate Change and Local Development
Change in Development Policies
Rhetoric of Development
Neoliberalism and Local Development
Non - Governmental Organizations and Local
Development
Industrial Policies and Local Development
Financing Models in Local Development
Micro Credits and Development
Green Economy
Ecomuseology
Education and Development
Work safety, Worker’s Health and Development
Relationship Between Unionization and
Development
Information and Development
Disaster Management and Local Development
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
781 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content