close

Enter

Log in using OpenID

3li3ğtlg

embedDownload
-i"L.
-c
i_ib}"r Dİ K AYh,l :rK_{h4I-] Ğ
İ
Sayı
lç
:
='_'azı }ş,.ı,ı ı\,:;id_irlL'ğU
: 26'it)9071-1J1O 07 "J1-29',
Zt;iü:lZü'j5
Konu : Eiıai lilLINÇASLAr{
-,i,1
İgi:
l
..
J
:,_
ı
L,'ltiJN { V
K_UR-tj_ l_rSl.-.l_:,.
:,^,
IViaıı:sa \ıal:tiği İl -Nzialailiic{gıt:er }ı4iidıirl,ıiğı'nün 1?.03.20ı5 ıai.hti ve 3901
sra.y':.]I
i,ajts:
},faıisa Cumhut,il,et Başszrıcıiığı §ztanisa Denetir"ı:. Serbestlik_ X4üc_ilşlü_ğü';riin
.2Ül5 tarihli ve 2ü14l238iiDS sayı!ı yazılarında; Biial KILINÇASLA}J' :n iıak ı,t
yetkilerirıin i<ısıtlanma süresinin başlarna tarihinin 30.08.2G ! 5, b:tiş tarihinin isr 2ı.34"2*i7
10.03
olduğu bi.Ci:,i
l
m
iştir.
B:]ei ve gereğiıri aizve riezı ede:inr.
3li3ğtlg
EK:
I*
Yaz; ötneği (3 sa.ıfai
naĞı:ı.ıı
:
Gereği:
KAMI-
Bügi:
U},1 VE I{, [J iii , [, :-.'F,,,.^ı R iNA
SELE},,ti1 İı.ç;i_, ı.;[. rı.,s \4':L!-1İ:I üĞ,ÜN,!
SEI-E}.IDI CU
}: L.itt
gİlerek (-]]i'(./rE--Pi:hOn4-.lcIP.;'i'..;j:Vc,;oC]-L?ZU..,xKKl
Sel;ıdi Kıytıakmlığı llce l-iiii.:ıı:: i_c:]a$ a,]ıntlı bi]gj
Telefon: (235)7ti8 10 ı1 FarS: (2.].aj)78.j i0 45
3-p.Js,ta: Elektıoııik Ağ v,.*u,.icisleıi.qcıı.tı
&,i
l:U _?j,lE T
BAŞSAVCILİĞiil4,.
koıiiu:ı,ı,auıı:ı.
i;n inba::A
A:LSI.
AN(X_il
T.C.
MANISA VALİLİĞİ
İl Vlatıalli İdareler Müdürlüğü
Sayı
: 72156284-010.07.01-3901
1,7lo3l2oI5
Konu : Bilal KILINÇASL,{N
İlgi : a) l 9.0 1.20 l 5 tarihli ve 72l 56284-0 |0.07.02-86
l
say ılı y azırr,ıız,
b) Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün
tarihli ve 20l4/2086DS sayılı yazısı.
l0.03.20l5
İlgl 1a1 sayılı yazımızla; Salihli Ağır CezaMahkemesinin 20. |1.20l4 tarihli ve
20181320 E-20|2/316 K. sayılı kararı i|e 64507000888 T.C. kimlik numaralı Bilal
KILINÇASLAN hakkında görevi ktlttlye kullanmak suçundan dolayı l yıl 8 ay süre ile
hapis cezası ile birlikte TCK'nun 53/5 maddesi gereğince " Türkiye Büyük Mi|let Meclisi
üyeliğinden veya Devlet. il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan
kurum ve kuruluşlarrnca verilen, atamayaveya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde
istihdam edilmekten" takdiren l yıl 8 ay süre ile yasaklanmasına" yiikümlülüğüne karar
verildiği hakkında bilgilendirme yapılarak,yazı ekinde gönderilen Karara göre hareket
edilmesi istenmiştir.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Manisa Denetimli Serbestlik Müdi.lrlüğü'nün ilgi (b)
sayı|ıyazılarında; Bilal K]LINÇASLAN'ın hak ve yetkililerinin kısıtlanma süresinin başlama
tarihinin 30.08.20l5, bitiş tarihinin ise26.04.20l7 olduğu bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğini arzve rica ederim.
Sıdlo ZEHIN
Vali a.
vali yardımcısı
EK:
İlgl lU) ya^ye eki Müddetname
»eĞıııv:
Gereği:
Bilgi:
t0 İl vaıiligine
17 İlçe Kaymakamlığı
İçişleri ve Valilik Birimlerine
MANi SA CUMHUR1YET BA Ş SAVCI LIĞI
Denetimli Serbest| ik Müdürlüğü
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzah sııretinin aslını görmek için https://rrıvw.e-icisleri.gov.trlEvrakDogıulama
adresine
girerek
1
ug f wcv-
avi +Ur-
1
K s 2 EY - I
sFDow-Vws DVs o g
1
koÜuıu yazuuz.
l.Andartalar Mah. Mrstafa Kenal Bıdı.aır No:t 45020i Manig Aynnnlı bilgi için iıtibat:Y.ERŞAHİ,J
Telefon: (236)231 0213F,aks: Q36\237 87 93
Elektonik Ağ: www.icislei.pov.tr
T-C.
An,4,t,ET §AKANtrüı
&ianixn {]ıımhuri.vet §ışrur*ıiı$ı,
§iıniçş De ııe*inı ii Şernrstlilı M ŞJ liİİll* ll
§ıyı
ı
İ{ıl4lİütts ı}§
Eiial KiLiNÇ]Al*t"eN
$tnııu
.
İij(ı]iİü İ İ
MAı{fsı şğtİt,İüb{§
(li }tnhdli idareler §lüdürlüğiı
iıgı
:
t?lüll2üi5
tarih :(}l4.:086
ftS sa;ıılı yağıııııı.
§ılilıli ;\ğır Ütıaı Mııhkı:mçsinin ]0ıl ıi?Oıİ tırilıIi ı,e ]öİ?jİJü §sıs
Kaıtı
sayılı
kırıtn
ilc Tı_'K 5},,5 nı*dd*-, ;-*d; ; TİLr;';İİ noıiı-,'ır,1*iç
lüıİ{llfı
i-İgj 5a}'J1' Jngırnır-le
;İ;rffi;'ıılıııda
üYalİğİndan ı'eYa i.levleı._ıl,
bcle.iılc, kö1, ,cyıı hunlİnnlİ,,*ı,o,
tıuiunın
kıu'ııİuŞlaneavÇrilŞ, nıı*ınİy,, o*ş]u u*çi,n* ıişİ t *ımo ırı*rıııu:iy*i vıı
Er*l"*
iıisıyı*tl*ni* iştihütııı
"rİ*İİı
"B,İ;ı
edilnıekten
va§akiaıırnası" ıı,ttlıırin* hkk,ncıiııcn o-4s0rııuilşsg
KiLlNÇ'A§LAN'ın:
i.a
Nd;
i yıl * s}ı gür.. ilt lıılç ı,* yü}tkileriııiıı kısıtiilıma
b]tiı prihinin ayrı; bıiııirııcı:eğı neıı*nnı,ş *İÜr;-'
lallmıa ry
Atİı Şi*lÇ*uiıt l vıl * ay *ıir*}İ "'Tiİ*iy* Hilylil( Miii*ı ll**ıİşl üış*ii§ind*ıı
ı,üyü t}evi*ı, il.
helediye. kiiy velıa bunlaıın tlen$im ,,*. gi.,z,:ri,ııi aİunda
hrtu,1un ır,,*İ İ,İ 1-*ışıarcş veriiç,n.
ilt*nxıYa vciıa srÇiın* Şibi İiiitüıı nıeınuıfş*t ı,* hiınıetlıı§tie isıihıiııııt
eıiiiıtıgkt*n yıı+akiaıı*r**ı",
ş*itlindeki letibiriuin ;
bitişııırihicri, 3ü.rüill3ü15 ile ]6,ü42tll ? tırilıl*riarşsındşıi.ır.
1} !ıŞİarnav*
b} Teıibirüı biiip larihine kaıjar takihinin t*ıııini l.ıu§ısııııria;
siireşini:ı
i}aiı*e §çoııu M*tıkeıııe i{"aııı.rı 8ı*ıt*inçş
Hilgi
ı.e gcreği, a.ıu
*iıışur,
i'.5,a}ıııl
*
İ;lııt ç,ılı*t
l\oı;ş
..nıı
a
i,:İlii}
1u "l-"ı
\ftşlı'ı",
Hki
ı
|- M&dd*ıtrıarae
Mşnidıı 1.lıııetlnıii St*esılik i*ıiicürİİi
Sarayı
-Kunın{iı:p
;
§0 ?8 ?SOOa 5,
içlc İfll}ütİ },ıİj§ıİl'İN ާTıK.İ}s V;ıla §ıınrıııİrııut V.ıniütı t§ İnla_ı Bürotu. Şh. L{iitt.
İİlıılp
l]236-İ36-3:"ll}" Ful**ı üii6,]]0-3]-ı}t" İı
P§ı§fr: §şrılın;ınıuıE;;ı,lnld goı tr. l:lçİştrıik
tıİİ*i.
ıliülı..ütg.üsııı,ıuJıt,*i. gııı.,ir
Tel:
i\ğ;
*.'
ü
T"ü.
§Atݧtİ
üışırtılığ
Cıınıhuriyei
_MüpD§TİtfAıı,fn.
Örnıık;l
ü. §*v*ıhğı
4
İl*nıı !{gnırgtı
(Mahkumlat işini
2üı4l]ıüı
çıeani Hüküniü Tnfıtr ilıuınıragı
.{dıy* $şyıdı
Bİİ "A
Sı}ı vt *ı* Aİı
ifu,ğım
},,
Kİtıl{çJı§tAN
ATİLLğ " if§t§K
YerivcTırüi
İ}ım*içıhı şı l|ttık*ş*
sAılHLİ
.ı.ü.i ı.lş6§
AݧöY Mğ§İAİ-Lğ§I A§K§RİYti üAüt}§§ı
Nü:? İç KAFİ Nö;* §ALfI{Lı l MAİ-üݧA
:
§oçuıı }ltıt'|
7-İMMüT
SıçT*ı{h|
0t.sı,?üö?
Twkif .Tı}tiyı üilşikri
l
Ceı*şiuc Girr|SiTırih yt $sığ
{llı fo hıı
*iytı
tı|üdd
04- ı ü.?ü§? - ls.üii(i}ü*".şt
2.ü5 JOOü * l .i.üç.tüüü-**>i
ı6*07.20ı4
ıtt
i Yıl
üih*tıkın Tıhiiyc Tırihl yç §aıtl
10
Ay ö ü*n
30.0s.20l§
Ji?§ §Y }ü7l? }4ü gsrğ ll3 iıııiiıim ıygu|ınrnışıır,
ŞıXlı Tıhüy* Tıribi çt §ııii
il?} ş.i(, Aütr hi§*dıüi
§l7§ §.H. l0?,§ hdlriıni
,
İ8.t}İ,İüݧ
:7
Ay,
14
üilrı.
:
ıt.*7.xüİ4
§§,a{§$Y
2
3İ üüı tııtüklüİ*
3 çün txubjuiık
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 253 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content