close

Enter

Log in using OpenID

*Itffi - incesu ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
ixcn s u KAyMAKAıvrr-rĞr
İlçe Milti Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 34751812/903.07.02/2g62t69
konu : sandık kurulunda Görevlendirileçek
I8/03/2015
Memurlar
.......uününrüĞüışB
Ilgi
:
incesu Kaymakamlığının 17/03/2015tarihli
ve 649084071516/188 sayı|ıyazıIarı.
07/06/2015 tarihinde
Yapılacak o?an 25.Dönem Milletvekili Gene1
Seçimlerinde
andık Kurulunda pörevüendiri
ı,o.ı. tlr"." okul/kurum
isim listeleri ekte *"o1o1rıl.ençi,;ir";;ruıtusunda unuzda
S
İİffi:İ:l.
Pazartesi günü
Bilgilerinizi
-"ii
,;.;İl"Jİ#lX"#,r"H;:İt,
niti*ın. kadar ütıo,ırıtieümüze gönderiımesi
ve gereğini önemle rica ederim.
Bekir UÇAR
Müdür a.
Şube Müdürü
Ek:
|-Yazı (1 Adet)
2-Çizelge(l Adet)
Dağıtım:
Tüın okul ve kurum Müdürlükleri
*Itffi
ğtLHTTil'r'_T|,t:il;:.**oıarakexceıortlmrndaformatbozuımadan
Şef: SedatKARACA
Hükümet Konağı Kat:4 İncesu
/ Kayseri
Elektronik Ağ;http://incestı.nıeb.
e-posta: iıı[email protected] gov.tı
gov.
Bu evrak güvenli elektronik
i,nru ,l. iınrul
trl
Bilgi tçin :M.Brırak SOBACI
69l3557 re t0352)
Faks: (0352) 69lj281
Te]: (0_]52ı
69t_]558
T.C.
NcBsu KAyMAKAiı,ırıĞı
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı
DAGI]]MLl
: 64908407-516-i88
17l03l20l5
Konu : Sandık Kurulunda Görevlendirilecek Memurlar hk.
Ncpsu irçE vıiı.ri pĞiriııı vrü»ünrüĞü
iıgi : iıçe Seçim Kurulu Başkanlığın ın l0l03l20|5 tarih ve 27 sayılı yazılan.
07l06l20l5 tarihlerinde yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde
Sandık Kurulunda görevlendirilmek izere kurumunuzda görev yapan personelin isim
listelerinin çıkartılması çıkartılacak listeye T.C kimlik numaralarr, cep telefon numaralarrnrn
Yazılarak listelerde bulunan bütün memurların görev almak isteyip istemediklerini belirtmek
amacl ile isimlerin karşısına görev almak isteyenler için evet, istemeyenler için ise hayır
ibaresinin düşülmesi; bununla birlikte tayin durumu olanların görev istememeleri
gerekmektedir.
Ayrıca okullarda bulunan hizmetlilerin listesi oluşturulup isimlerinin karşısına TC
Kimlik numaraları ve cep telefon numaralarının bulunduğu listelerin en geç 26Mart2015
tarihine kadar Kaymakamlığımıza gönderilmesini rica ederim.
Tank BAHADIR
Kaymakam
DAĞITIM:
Ncpsu iı-çE Nürus MüDüRLüĞü
iNcpsu iı-çu ııarK KüTüpHANEsi
Ncpsu iı,çE ııar ıııüoünrüĞü
vıüıünrüĞü
iNcpsu iı.çE Hıiı-ri pĞirivı MüDüRLüĞü
Ncpsu irçu vürTüLüĞü
iNcpsu s.y.D.v.
irçn uarK EĞiTiM MERKEzİ vrü»ünıüĞü
iı-çE cı»a, TARIM vE HAvvANCILIK vıü»ünrüĞü
irçE saĞuK MüDüRLüĞü
irçn raru ıvıüoünrüĞü
*Bu belge elektronik imzalıdır.
lmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.trlEvrakDogrulama adresine
girerek ( hre4mq- 0y6DQN-u1 4 kM+- C k+KHa- I 7 Df yRP 4 ) kodunu yazınz.
Aynnnlı bilgi için iıtibatK.ESKİCİ
Telefon: Faks:
e-posta: Elektronik Ağ:
w,icislm.gov,f
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
1 084 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content