close

Enter

Log in using OpenID

09 IENI 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZiTLi KAYMAKAMLIGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
:81901177.310.01/6018
09
Konu : "Ekmek İsrafmm Önlenmesi, İsrafa
Neden Olan Kayıpların Önüne Geçilmesi"
Konulu Resim ve Kompozisyon Yarışması
IENI
TELEFO~ zil'\ciRi
.. ü RLU",UNE
";<'''
.............................MUD
MEZİTLİ
İlgi:
a) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04.07.2014 tarih ve 2814137 sayılı yazısı,
İl Miııi Eğitim Müdürlüğünün "Ekmek İsratinın Önlenmesi, İsrafa Neden Olan
Kayıpların Önüne Geçilmesi" konulu tüm resmi ve özelokul öncesi, ilkokul, ortaokul
öğrencileri
arasında
Resim Yarışması; tüm resmi özelortaokul öğrencileri arasında
Kompozisyon Yarışması; tüm resmi özel ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında Şiir
Yarışması düzenlenmesi ile ilgili yazı ekte gönderilmiş olup. yazının okulunuz öğrencilerine
duyurularak katılacak eserlerin 20 Ekim 2014 tarihine kadar Müdürlüğümüz Ortaöğretim
Şubesine gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
Ahmet YALKIN Müdür a. Şube Müdürü EK: I-İlgi Yazı
(I Sayfa) 1- Şartnamesi (3 Sayfa) DAGITIM: 1- Tüm Okul Müdürlüklerine MEiTL! ILÇE MILLi l'GITiM M(JD()RLO(;O
Sanayıı Sitesi
ÇeHk AptKal-2 Mr:ziTLi/MERSı~
Tı;:lcforı:(32<1)J 5854 64 fab:s:(OJ24 )3597444
C~pu$t;:nne Zlt i;3 [email protected]_gov.tr
web:hup:!!mcziıILmeb gov tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat:ürtaölSreıim Hizmetiçn
(KiıiitH) H ORANLl
Yeni Mah.O.M KJ,ulv:m Mczilli
Girişi
2014
.. ..
\t:;Y
·~""''''
''
:'
"
Sayı:
T.C.
MERSİN VALiLİGi
İı Mini Eğitim Müdürlüğü
"'!,­
93S259JI1ll21.05/2814137
0410711014
Konu: 'I Ekmek israfını Önlenmesi, İsrara Neden Olan
Kayıplarıo Önüne Geçilmesi" Konulu Resim, Şiir ve
Kompo7isyon Yafl~mast
•••••.••••••••••••••.•.•..•. KAYMAKA1I'ILIGINA
(İlçe Mllli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) 02 Nisan 2013 tarih ve 28606 sayılı Resmi Ga7.etc'dc yayımlanan 201313 sayılı
Ba~bakal1Jık
Genelgesi,
b) Bakanlığımtt. Temel
Eğitim
Genel
MudürlUğüouo
02,07,2014 tarih ve 2750774
sayılı
yazısı.
Bakanlığınuz Temel Eğitim Genel Miidürtiiğüniln ilgi yazılan ile Ekmek İsrafını
Önleme Kampanyası çerçevesinde " Ekmek israfının önlenmesi, isra(:ı neden olan
kayıpların önüne get;Jlmesi "konulu tüm resmi ve özel .ok:ul ôncesi ilkokul, ortaokul,
öğrencileri arasında Resim Yarı~rnası jtürn resmi ve özel, ortaokul, öğrencileri arasında
Kompozisyon Yanliması; tüm resmi ve özel. ilkokul ve ortaokul, öğrencileri arasında Şik
Yanşması; düı.enlennıesi istenmektedir.
f'Ekmek [srarınm Önlenmesi" konulu yan~malar ile ilgili ~artname ekle gönderilmi,,;
tüm re.ı;mi ve öze] ,okul öncesi ilkokuj,Qrtaokullara duyurularak yarışmaya
katılacak eserlerin ilçe milli eğitim müdür!üğ:ünüzce olulitumlaeak komisyonlar tarafından
değerlendirilmesı ve dereceye giren öğrencilerin müdürlÜğünüz tamfmdan ödüllendirilip. lIçe
birincilerinin e!ierferittin 27 Ekim 2014 Pazartesi gimüne kadar ınüdi.irıüırnmüz Destek
Hizmetler 3 BÜtosuna gönderiınıesini rica ederjm.
h'
~
,-'_.
O'7c
.
""- ---­
Me,ut KARTAL VaJin. 'T
<
"
'-re?~e
rı ,/YQj~"'''
_c..'A.I~i <-=
.~",~
V\.
ı::J(l~'~_ _ _ _--,
i· İlgi Yaıı (I sayfa)
2- Şartname (3 sayra. )
DAGITIM
Tüm hçe Kaymakamlıklerına
'------'
Şube
Guvenli U.'(rQllik inııalı
Aşlı
Müdürü
ile Aynıdır
Q."1:I~:;H 20.\.~
'"""'
Yalıy" KıIRAfJAY!
lJilgisaYJr 1.,.letrneni
Elektronik İrma Kanıınıımm:ı inci mJ,jd~i Sert'ğirwe gJyenh tltk:ırmıik imu. ile imzııWlrmş(.[
dhtxl-eSe1·ja(ib·9ı.!Ot-O"}ıı "':)';1\1 ile y~p!lablljr.
Adrct. Mersin İl Milli Eğitim Müdtirliiğli Dllmlupllliu Nhh GMK OIl!Vilf! ::ı)ı 30
Te!: O (124)329 14 gı -84
Dahili: 309
Feıı: {1 (324)311 35 18 19 E-puş!a
Bilıı;i
Için:
Ali!aŞ1MŞEI<: (Şef)
/
:\
..~; ..
T.C.
MiLLI EGiTiM ilAKANLIG!
Temel
~+-jI
S,yı
EğWm
Genel
Müdürlüğü
,I02J0228130012750774
02107120[4
Konu: E~t::k Israfına İlişkin
Yan~ma
...... VALidoİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: 02/04/2013 tarihli ve 2&606 sayılı Resmi Gazete'de yayınilanun 201313 sayılı Genelge.
ilgi Genelge ile; ekmek imdinın önlenmesı, israf'a neden olan kayıpların önüne
geçilmesi, yürütülen faaliyetlerin izlenmesi ve bo konuda alınan tedbirlerin uygulanması
hususlarında kamuoyunun bilgitendirilmesi amaçlanınti'tır.
Bu amaçla, GeneJ Müdürlüğümüzc verilen görevler içerisinde; "okul oncesi eğitim
kurumlarında
kompozisyon
resim, Ukokullarda resim ve şiir. ortaokullardn: resim, şUr ve
düzenlenmesi, başarılı öğrencilerin ilçe, il ve ülke
yarl~maı.Qrının
genelinde ödüllendiritmesinin
2014-20 ı 5
kayıplarm
sağınnması"
eğitim öğretim yılı başında
yer
almaktadır.
israfınm önlenmesi, israfa neden olan
önüne geçilmesi H konulu resim. ('iiir ve kompozisyon dallarında <iiizenIenecek
"F.Jnoek
yarı$maya ili~kin i!i~ikteki iş takvımi doğrultusunda çalışmaların Vıılİliğ[niz.ce tamamlanması
ve 24/l1l2D14 tarihine kadar sadece
hususunda geregini rica/arı edcI'im.
ıl
birincisi olan eserlerin
Bakanlığımıza
gönderilmesi
Funda KOCABıyıK
Bakan a. Gt:nel Müdür EK: 1~jş Takvimi (! sayfa) DAOITIM: Gereği:
Bilgi: B
Milste~arlık Makamına pıaııı
•
,
'f 1
~-~~----
BL! belge, 5070 ,~Qyıh Elektnmık jm:ıa KiulUnUtlı,m 5 inci m.dd':$! gcrı:jüıce güvı:nt( dd:ınınık imza ile imıııl;numş\lr
._._----
AUlI\lık fiiv,
C664SKrl'lfay!ANKAltA
liIrk!((Jnik Ag: www.mebgoıı.tr
~ p,Jilll' ltı;ııı,Jmlllııdctkuılikleı@m:b&"Iı,!r
~~--~~
~---
Aymıııı,
-~~
-~.-
-
_.,
birgi i~irdt SELENA Y Eğc U:ım,
Ttl' tO 112) >lll 15 tO
Jlah {o '1I2)4l7 71 U~
TEMEt EGiTiM CI:NEL Mi)nÜRLÜGÜNE IlAGLI EGITIM KURUMLARıNılA
nÜZENLENECEK RESiM, ŞiiR VE KOMPOZISYON YARıŞMASıNA ILlşKjN
iş TAKVIMI
V-"\Rl5MA KOŞULhaR! RESIM;
oj
3SxSO cm
boyuılarındaki
boya, kuru boya,
t)
re.tim
di
oj
tı geneli (Terne! Eiıitim Genel Mtıdilrlügilne bagh egiıim kur~nılaı'l) olmak üzere; sulu ooya, pas!ej
guuş boya ile serbe~t teknık kullaııılacaktn.
Hedef Grubu:
Egitim Kunımu
Dalı: Okul öncesı
Resim Resim, Şiir Ilkokul
Resim, Şiir ve Kompozisyon
• Oıtaokul
J. Yarışma"." konusu: "Ekmek israrmın önlenmesi, israfa neden Qlan kayıpların önllnc geçilmesi" köşesine, yarışmaemın, adı, soyadı, ynşı,
'Resim, özgün ve daha öııce başka bir yarışıonda yer almamış
Resimler mukavva muhafaza ile gönderirecektir, YanşmAnın
2. lasarırnı öncesi, aile bOyUkierini!) görüş/erinin
geıi~memiş
ülkelerdeki açlık konusunun kısaca
araştırılması yararlı olacaktır,
Ekmek israf! resminin
alınması ve özellikle
o Resmin arka yOzüniln S.lte all
oktılu, sınıfı, yer alacaktır.
Yıınşmll!1ın Ahım: 1. kagıdına
olacaktır. 4.
KOMPOZISYON; 'l
araşlırılfTl~sl yararlı olacak!ır,
bı Orıaokul
Beyaz çizgisiz A4 dosya
karakter, 12 punto ve 1,5 satır ara/ıgı,
<)
1)
Kompozisyonun arka YÜZünün
sağ
alt
kaglıJına,
köşesıne.
Times New
Eser özgun ve daha önce
esere zarar vermeyecek
vayımlanmamış olacaktır.
;
israfı Şiirinin tasarımı öncesi, aile hÜYOkterinin gÖrUşlerinin
"lınması ye özellikle gelişmemi$ OJkelerdeki açlık konusunun kısaca a) Ekmek
arııştırılması yararlı olacaktır
b) Eserler Beyaz çizgisiz A4 dosya
!2 punlo Ye r,5 sam aralıAı,.
Şitrin
nrka yilziinün
5t1g
alt
kagıdtna,
köşesine,
yarışmaeının, adı, soyadı, yaş!,
okulu, sınıfı, yer a!acaktır,
d) Eser ÖZgHn ve daha önce yayımlanmamı.ş
Times Nev" Roman karakter,
esere zarar vermeyecek
FAALlvET
iı
Rommı
şekilde, yarışmaemın, adı, soyadı, yaşı, okulu, sınıfı, yer alacakıır,
ŞIIR
cJ
Iş TAKvlMİ---_
Ekmek israr. hikayesinin tasarımı öncesı, aile bUyüklerinin göril.şlerinin
alınması ve özellikle gelişmemiş ülkelerdeki açlık konusunun kısaca
şekildo,
milli egitim müdürlüklerinde;
• İlkokul (3. ve 4. sınıflar) ile ortaQkul öwencilerine yönelik resim, şiir yç
kompozisyon dallarında düzenlenecek yarışmaya ili'ikin şartmıme
r
=
TARıH
1110&12014
hazırlanacaktır.
Okul öncesı çocuklar ise yarışmaya bııırnadan konuya ilişkin yaptıklım
, ___ _ ~~.. resimler sergi!enecek~~.manda fotograf çekimleri de j!pılacnk1Ir.
;
r....
İl milli eaitim mildilrWgü tarafından hazırlanan yarışmaya iUşkin şartname il 08/il912014
enelindeki tüm okul müdürlüklerine do urulacaktır.
İl ve ilçe milli e~jtim müdürlükleri tarafından;~· inceleme Komisyonlan ~22/09n~
kurulacaktır (Şube mUdüril başkanlığında; Türkçe, görscl sanatla! Ye sınıf
~+~A~etmel\i olmak uzere toplam 4 kişiden oluşturulması).
d
İnceleme komi!>')'onları tarafından; 1 3111012014
• De~erıendirme sonucunda birinci, ikinci ve iiçüncü olara" dereceye giren'
ögrenciler ilçe milli egıtim mOdürltlAIl tarafınd:ıııl.ldüUendirjlecekdr.
• Vatandaşlara duyuru yapılarak onların rahatlıkla uluşabileeekleri merkezi
mekanın seyilmesi
ve esetlerin bir hafta siireyle sergilenrnesl
•
r-- -_
sa~Janaca.ktır ,
i II milli eııitim müdürlUklerinde; olacaktır
,
J
0311112014
• Ilçelerden LI millf egıtim miıdUrlUgüne gönderilen itçe bırincisi olun
eserler ile il merkezindeki okullardM kaıılan ögrencilcrin eserleri birlikte
ii inceıeme komisyonunca de~erJeı;dirileeektir,
• Değerlendirme sonucu ilde birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye giren
ögrenci!er il nılUi egitim miidürlügü taraf. ndan ödiUlendirileeektir,
• Dereceye giren ögrencilere &inileri törenle 'Iefilecek ve bu .~ır·nda video­
fiıf(ı~r.ar çekimleri de ger~k[eşttrilecekıir,
lı Ye ilçelerdeki derece alan öa,reneı bilgileri (Ö~rel1cilıin Adı Soyadı.
Okulu, i!i, ilçesi, Smtfı) ve derecesinin yer aldı~ı liste oluşturulacaktır.
:
Vat:alıda~lara d~ıyuru yapılarak onların rahatlıkla ulaşabileceklert merkezi ,ıi
~ i Ôgrçnci
;~:;~~ak~~~ihnesi
ve eserlerin
bir hana
süre~I~_~~~~~n~nmeSi !___ _
btigileri ve derecesinin yer nldı~ı liste ilc birlikte sadece ilde çekimi:.'
24Jl
yapılan CD orlamındHki videQ ve lotograflar il millı eğiıim rnUdürlü~11
..!.~~f~rıdan Bakanıı$ımıza gönderilecektir. ____ ___ ______ _
___ ~
_____
7
ilkokullarda (3. ,. 4. "miL",) resim,
ortaokullarda resim,
ve kompozisyon 24/1112014
iı' dallarında sadece. iL birincisi seçilen eserler Bak.anhga göıvJerilecckıir. DilgiSll)'lIr
ji
ortamında bir etiket buzırlnnacak Ye eserlerin arka yUı1.lne yapışıınlncaktır.
_i fEtikelte; öWenciı1in Adı SolaJı. OkU~ı,ıı J_L~ İlçesi, Sınıfı yer alacaktır). ~
____ _
Herden gelen il birincisı olan fesim, şiir ye kompozisyon daııarındaki eserler 03/0412015
Bakanlıkça de!ıerlendirileeektir, Oakanlığıımza gönderilen eserler sahip!erine iade
__ _?d_~~~y~ek ve katdanlar inmfıııdu!) (jzı:~~~_ ~~!ıa_k talc edilme ecektir,
______ _
_ _ _o
f-s
j
j
şi r;
,;ır
t AlUŞMA ŞARlNIl.fvı.tSi
lilliiIJ.S],!.
Yarışma konusu; Ekmek' hrafının önlenmesi,
.;ı!3i1LKÇı;
Ekmek
i~nıfı
konusunda
farkındıılık
bilinçlendirmeyi, israf
ve
duyarlılık yanıımayı, ıapltlmun
[(im
ekmek israfıyın
birlikte diAer israOara da dikkat çekmeyi ve kaynaklanmızın heba olmamasını
hedefleyen Ekmek Lsrafıııı önleme Kampanyası. 17 Ocak 20]) tarihinde,
Başbakanımıı Sayın Recep Tayyip ERDOlıAN' ın himayelerinde başlaulmıştıf.
Toplumumuz da kutsal sayılan ve "nimet" olarak adlandırılan ekmek,
herkesin sofrasına giren ve herke:; t3.rafındaıı tüketilen bir besin maddesi
olduğundan hedef kille toplumun bUUln kesimleridir. Bu geniş kitleye ulaşmak
bAkımından, 02 Nisan 2013 tarilı ve 28ti06 sayılı Başbakanlık Genelgesi
kesinılerıni
alışkarıfı~.ı11 deAiştirmey;,
yayımlanmıştır.
LÜ!lJ}
Resim,Şilt,
Kompozisyon
,,!,1Ag
"ıelikle, çocuklarımııın ekmek israrı, israr;» önlenmesı ve bayatlayan
ekmeklerin evledmizde, okul ve öısrenei yurtlarırıdaki yemekhanele-rde,
kflntlıı{enle, kunım yeıııekhanelerinde, lohnlıılarda, Ofellerde ve fırınıarda ne
şeklide israr edildr~i, hayatlayan ekınclderin nasıl deblerıendirildi~i ve ne
şeklrde muhııfa7.a edild;~ı konularında bilinçlendirilmeleri ve israf konusundaki
iı;l~~cıt.~rlrıi ortaya koymaları.
Yarışmaya katdacak eserler "ekmek isran ve Önlenmesi" temalı olnp, kamuoyunda özellikle genç nesillerde ekmek israfına karşı duyarlılığın artırılması hedenenmekıedir. itEDEF KITLE" Türkiye çapındaki tüm resmi ve özelOkul öncesi, ılk. Orıa, okıılların ö~reflciıed. YARISMA KATEGORiSi Resim; Okul önce.~i lık. Orta'
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content