close

Enter

Log in using OpenID

Atatürkçülük

embedDownload
21
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Atatürkçülük - 6
1.
4.
Fransız ihtilali imparatorlukların siyasi yapısını
olumsuz etkilemiş her milletin kendi devletini kurmak için mücadele ettiği bir süreci başlatmıştır.
A) Modern bir toplum oluşturma
B) Ülkenin bağımsızlığını koruma
C) Kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma
D) Milli birlik ve beraberliği sağlama
Bu durumun Atatürk ilkelerinden hangisiyle
yakından ilgili olduğu söylenebilir?
A) Devletçilik
C) İnkılapçılık
2.
B) Laiklik
D) Milliyetçilik
5.
Mustafa Kemal'in fikir hayatını Tevfik Fikret,
Namık Kemal, Ziya Gökalp, Voltaire gibi düşünürlerin etkilediği görülür.
Sosyal bilgiler öğretmeni, öğrencilerine verilen düşünürlerin hangi düşüncelerinin Mustafa
Kemal'i etkilediğini sormuştur.
3.
A) Ekonomik Güç
C) Askeri Güç
"Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduklarımızın
gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş
ve bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum
haline getirmektir."
B) Siyasi Güç
D) Sosyokültürel Güç
A
B) Milliyetçilik
D) Sömürgecilik
Kurtuluş Savaşı sırasında Moskova ve Ankara
Antlaşmaları imzalanmış, Kurtuluş Savaşı'ndan
sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan
Barış Antlaşması imzalanmıştır.
Buna göre, verilen bilgilerde milli güç unsurlarından hangisi vurgulanmıştır?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenin
sorusunun cevabı olamaz?
A) Özgürlük
C) Demokrasi
Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürkçülükle
bağdaşmaz?
6.
1. Irkçılığı benimser.
2. Sınıf ayrımını destekler.
3. Kanun önünde eşitlik ön plandadır.
4. Milli birlik ve beraberliği savunmaktadır.
Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemine vurgu yapmaktadır?
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk milliyetçiliğiyle bağdaşmamaktadır?
A) Laiklik
C) Cumhuriyetçilik
A) 1. ve 2.
C) 3. ve 4.
B) İnkılapçılık
D) Devletçilik
Î
B) 1. ve 3.
D) 1., 3. ve 4.
TEST
21
Atatürkçülük - 6
7.
10.
1. Halka ücretsiz eğitim verilmesi ve eğitimde
fırsat eşitliğinin tanınması
2. İhtiyacı olanlara devlet hastanelerinde sağlık
hizmetinin verilmesi
3. Halkın ihtiyacı olan altyapı hizmetlerinin devlet
tarafından yapılması
Yukarıda boş bırakılan yerlere gelebilecek en
uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
Yukarıda verilen özelliklerin daha çok hangi
ilke doğrultusunda olduğu söylenebilir?
A) Halkçılık
C) Laiklik
8.
1
B) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
11.
Hatay'da İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik
dinlerine ait ibadethanelerin bir arada bulunuyor olması Atatürk ilkelerinden hangisinin
uygulanabilirliğini göstermektedir?
B) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik
Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağın,
aklın ve bilimin gerektirdiği yeniliklerin en
kısa zamanda yapılmasını savunun ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laiklik
C) İnkılapçılık
B) Cumhuriyetçilik
D) Milliyetçilik
A)
halka
seçimler
B)
millete
sanayileşme
C)
öğretmenlere
öğrenciler
D)
zümreye
seçimler
Atatürkçü düşünce sistemi, iç ve dış politikada
hayaller peşinde olmamıştır.
A) İleri görüşlü olması
C) Milliyetçi olması
12.
9.
A
T
TES
KAZAN
Adı
B) Gerçekçi olması
D) Laik olması
Cumhuriyet'in ilk yıllarından yapılan yenilikler
bazı kesimlerce benimsenmemiştir. Özelikle
hilafet yanlısı rejim karşıtları Cumhuriyet'in ilk
dönemlerinde meydana gelen boşluktan yararlanarak demokrasiye geçişte yapılan yenilikleri
engellemeye çalışmışlardır.
Bu durum Türkiye'de;
1. Çok partili hayata geçilmesi
2. Düzenli ordunun kurulması
3. Eğitim - öğretimin birleştirilmesi
durumlarından hangilerinin gecikmesine
neden olmuştur?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2.
KAVRAM
IM
2
Bu durum Atatürk'ün hangi özelliğiyle ilgili
olabilir?
A
A) Devletçilik
C) Laiklik
Cumhuriyet yönetiminde egemenlik - - - - (1)
aittir. Bu egemenlik - - - - (2) aracılığıyla kullanılmaktadır.
B) Yalnız 2.
D) 2. ve 3.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
378 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content