close

Enter

Log in using OpenID

CargoCity Truck Parking

embedDownload
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
İç Ticaret Bülteni
Nisan-Haziran / 2014
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİNDEKİLER
ŞEKİLLER DİZİNİ .............................................................................................................................. 4
TABLOLAR DİZİNİ ........................................................................................................................... 5
MİSYONUMUZ ................................................................................................................................... 6
VİZYONUMUZ ................................................................................................................................... 6
GÖREVLERİMİZ ................................................................................................................................ 7
1. ŞİRKETLER VE TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ ........................................................................ 8
1.1 - Şirket Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişikliği İzinleri ..................................................... 8
1.1.1 - Şirket Kuruluş İzni .......................................................................................................... 8
1.1.2 – Şirket Esas Sözleşme Değişikliği İzni ....................................................................... 10
1.2 – Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) İşlem Sayıları .................................................. 11
1.2.1 – Kullanıcı Sayısı .............................................................................................................. 11
1.2.2 – İşlem Sayıları.................................................................................................................. 11
1.3 – Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ........................................................................ 12
1.4 – Şirketlerin Kısa Yoldan Tasfiyesi İşlemleri .................................................................... 12
1.5 - İnternet Sitesi Hizmeti Alınması ....................................................................................... 13
1.6 – Ticaret Sicil Gazetesi İlan Bilgileri ................................................................................... 14
1.7 – İdari Para Cezaları ................................................................................................................ 14
2. SEBZE VE MEYVE TİCARETİ İŞLEMLERİ............................................................................. 15
2.1 – Hal Kayıt Sistemi.................................................................................................................. 15
2.1.1 – Kullanıcı Verileri ........................................................................................................... 15
2.1.2 – Bildirim Sayıları ............................................................................................................ 16
2.2 – Hal Kayıt Sistemi Çağrı Merkezi ...................................................................................... 17
2.3 - Toptancı Halleri..................................................................................................................... 18
2.3.1 –Toptancı Hali Sayısı ....................................................................................................... 18
2.3.2 – Toptancı Halindeki İşyeri Sayısı ................................................................................ 18
2.3.3 – Toptancı Halinde Faaliyet Gösterenler ..................................................................... 19
2.4 - Üretici Örgütleri .................................................................................................................... 19
3. LİSANSLI DEPOCULUK İŞLEMLERİ...................................................................................... 20
3.1 – Kuruluş ve Lisans İzinleri .................................................................................................. 20
3.2 – Yetkilendirilen Ticaret Borsası .......................................................................................... 20
3.3 – Lisanslı Depo Kapasiteleri ve Doluluk Durumu ........................................................... 21
2
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.1 - Hububat, Baklagil ve Yağlı Tohumlar: ...................................................................... 21
3.3.2 - Pamuk ............................................................................................................................... 21
3.3.3 – Diğer Ürünler ................................................................................................................. 22
3.4 – Ürün Senetleri ....................................................................................................................... 22
3.4.1 – Basılı Ürün Senetleri ..................................................................................................... 22
3.4.2 – Elektronik Ürün Senetleri............................................................................................ 23
4. ODA VE BORSA İŞLEMLERİ .................................................................................................... 24
4.1 – Oda ve Borsalar ..................................................................................................................... 24
4.2 - Kotasyon Listeleri ................................................................................................................. 24
4.3 - İzinler ...................................................................................................................................... 25
4.3.1 – Şirket Kuruluş İzni........................................................................................................ 25
4.3.2 – Şirket Ortaklık İzni ....................................................................................................... 25
4.3.3 – Ticari İşletme Kuruluş İzni.......................................................................................... 25
4.3.4 – Vakıf Kuruluş İzni ........................................................................................................ 26
4.3.5 – İhtiyat Kullanım İzni .................................................................................................... 26
4.3.6 – Kamulaştırma İzni ......................................................................................................... 26
4.4 – Örf ve Adet Onayı ................................................................................................................ 27
5. PLANLAMA VE MEVZUAT İŞLEMLERİ ............................................................................... 28
5.1 – Mevzuat Taslak Görüşleri .................................................................................................. 28
5.2 - Soru Önergeleri ..................................................................................................................... 28
6. - ORTAK İŞLEMLER .................................................................................................................... 30
6.1 – Denetim .................................................................................................................................. 30
6.1.1 - Şirket Denetimi .............................................................................................................. 30
6.1.2 - Oda ve Borsa Denetimi ................................................................................................. 30
6.2 – Görüş Yazıları ....................................................................................................................... 31
6.3 – Bilgi Edinme Başvuruları .................................................................................................... 32
6.4 – Toplantılar ............................................................................................................................. 33
3
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil
Sayfa
Şekil 1: Kuruluş izni verilen şirket sayısı……………………………………………………………………8
Şekil 2: Nisan-Haziran döneminde kuruluş izni verilen şirketlerin faaliyet alanına göre
dağılımı………………………………………………………………………………………………………...…9
Şekil 3: Ocak-Haziran döneminde kuruluş izni verilen şirketlerin faaliyet alanlarına göre
dağılımı................................................................................................................................ ...................................9
Şekil 4: Esas sözleşme değişikliği izni verilen şirket sayısı ……………………………………………..10
Şekil 5: MTHS’lerce internet sitesi hizmeti verilen şirket sayısı………………………………………..13
Şekil 6: Ticaret İl Müdürlüklerince uygulanan idari para cezaları…………………………………….14
Şekil 7: Aylar itibariyle bildirimci sayısı………………………………………………………………...…15
Şekil 8: Aylar itibariyle bildirim sayıları…………………………………………………………………...16
Şekil 9: Çağrı merkezine yapılan başvuru ve yanıtlanan başvuru sayıları…………………………….17
Şekil 10: İşletim durumuna göre toptancı hal sayıları…………………………………………………….18
Şekil 11: Toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin sayısı ve oranı………………………………….…19
Şekil 12: Türlerine göre üretici örgütleri sayısı ve oranı………………………………………………….19
Şekil 13: Kuruluş izni ve lisans alan lisanslı depo işletme sayısı…………………………………….…20
Şekil 14: Hububat, baklagil ve yağlı tohum bakımından lisanslı depo kapasitesi ve doluluk
miktarı…………………………………………………………………………………………………………...21
Şekil 15: Pamuk bakımından lisanslı depo kapasitesi ve doluluk miktarı………………………..…..21
Şekil 16: Düzenlenen basılı ürün senedi sayısı……………………………………………………...…….22
Şekil 17: Ürün senedi ciro işlem sayısı ve miktarı………………………………………………………...22
Şekil 18: Elektronik ürün senedi sayıları…………………………………………………………………...23
Şekil 19: Kotasyon listelerine ürün eklenmesi talebi ve eklenen ürün sayısı………………………....24
Şekil 20: Şirket kuruluş izinleri…………………………………………………………………………..….25
Şekil 21: İhtiyatlardan kullanım izni………………………………………………………………………..26
Şekil 22: Mevzuat taslakları hakkında verilen görüş sayıları…………………………………....….…...28
Şekil 23: Soru Önergeleri…………………………………………………………………………………...…28
4
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo
Sayfa
Tablo 1: Nisan-Haziran ile ocak-haziran dönemlerinde esas sözleşme değişikliği izni verilen şirket
sayısı……..………………………………………………..……………………………………………………...10
Tablo 2: MERSİS kullanıcı sayıları……..……………………………………………………………………11
Tablo 3: MERSİS işlem sayıları……..……………………………...………………………………………...11
Tablo 4: Elektronik genel kurul ve katılımcı sayıları…………………………………………………......12
Tablo 5: Kısa yoldan tasfiye edilen şirket sayıları………………………………………………….….......13
Tablo 6: Ticaret sicili gazetesi ilan bilgileri…………………………………………………………….…..14
Tablo 7: Bildirimcilerin sayısı ve sıfatlarına göre dağılımı……………………………………….……...15
Tablo 8: Kaynağına göre bildirim sayıları ve oranı……………………………………………….……….16
Tablo 9: Çağrı merkezine yapılan başvuruların konularına göre dağılımı…………………………….17
Tablo 10: Toptancı hallerindeki işyeri sayısı ve doluluk oranı………………………………………….18
Tablo 11: Oda ve borsa sayıları…………………………………………………………………………….....24
Tablo 12: Soru önergelerinin konularına göre dağılımı…………………………………….………….....29
Tablo 13: Şirket denetimi…………………………………………………………………………….………..30
Tablo 14: Oda ve borsa denetimi…………...………………………………………………………….……..30
Tablo 15: Görüş yazılarının konularına göre dağılımı………………………………………………...….31
Tablo 16: Bilgi edinme başvurularının konularına göre dağılımı…………………………………...…..32
Tablo 17: İştirak edilen toplantılar…………………………………………………………………………..33
5
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYONUMUZ
Ticari hayatın; vatandaşlarımızın yaşam kalitesine
ve ülkemizin refahına katkı sağlayacak şekilde
geliştirilmesine yönelik politikaları belirlemek ve
bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri yaparak
uygulanmasını sağlamaktır.
VİZYONUMUZ
Bilgi çağının gereklerini yerine getiren güçlü bir
kurumsal yapıyla, ticari hayatın beklentilerini
karşılayabilecek şekilde etkin, verimli ve
sürdürülebilir hizmet sunan bir birim olmaktır.
6
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVLERİMİZ
a) Ticarete ilişkin politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak, ticari faaliyetleri
teşvik etmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
a) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince Bakanlıkça yapılması
gereken işlemleri yürütmek, Merkezi Sicil Kayıt Sistemini kurmak, işletmek ve bu
sistemin diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde tutulan kayıt sistemleriyle
bağlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.
b) Kuruluşuna izin verilecek anonim şirketler ile genel kurul toplantılarında Bakanlık
temsilcisi bulunacak anonim şirketleri belirlemek ve bunların işlemlerini yürütmek.
ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalarla ilgili mevzuat ve
uygulamalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak.
d) Sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretini
düzenlemek, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını
ve işletilmesini sağlamak ve bu konularda mevzuatla verilen görevleri yapmak.
e) Depolamaya uygun temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretine ilişkin
düzenlemeler yapmak, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığının teşvik
edilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak ve
lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsacılığı ve umumi mağazacılığa ilişkin mevzuatla
verilen görevleri yapmak.
f) Elektronik ticarete ve organize perakende ticaretine yönelik düzenlemeler yapmak
ve uygulanmasını sağlamak, bunların gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik
çalışmalar yapmak, bu konularda mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve
gerekli tedbirleri almak.
g) Lüzumu halinde, ticari faaliyetlere ya da bu ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik
düzenlemeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
ğ) Görev ve yetki alanına giren konularda gerekli inceleme ve araştırmalar yapmak
veya yaptırmak.
h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
7
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. ŞİRKETLER VE TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ
1.1 - Şirket Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişikliği İzinleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 333’üncü maddesi ile Anonim ve Limited
Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas
Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
hükümleri uyarınca;
 Bankalar,
 Finansal kiralama şirketleri,
 Faktoring şirketleri,
 Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,
 Varlık yönetim şirketleri,
 Sigorta şirketleri,
 Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,
 Döviz büfesi işleten şirketler,
 Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,
 Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,
 Ürün ihtisas borsası şirketleri,
 Bağımsız denetim şirketleri,
 Gözetim şirketleri,
 Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,
 Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile
 Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin
kuruluşlarına ve esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi işlemleri yapılmaktadır.
1.1.1 - Şirket Kuruluş İzni
 Nisan-Haziran döneminde toplam 43 anonim şirkete kuruluş izni verilmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde toplam 96 anonim şirkete kuruluş izni verilmiştir.
96
23
14
16
16
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
9
Mayıs
Şekil 5: Kuruluş izni verilen şirket sayısı
8
18
Haziran
Ocak-Haziran
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Nisan-Haziran döneminde kuruluş izni verilen 43 anonim şirketin 17 adedi
anonim şirket şeklinde kurulan holding, 21 adedi bağımsız denetim şirketi ve 5
adedi sermaye piyasası kanununa tabi şirkettir.
Sermaye piyasasi kanununa
tabi şirket; 5; 12%
Anonim şirket şeklinde
kurulan holding; 17; 39%
Bağımsız denetim
şirketi; 21; 49%
Şekil 6: Nisan-Haziran döneminde kuruluş izni verilen şirketlerin faaliyet alanına göre dağılımı
 Ocak-Haziran döneminde kuruluş izni verilen toplam 96 anonim şirketin
faaliyet alanlarına göre dağılımı şu şekildedir;
1,0%
Banka
1
Faktoring şirketi
1,0%
Gözetim şirketi
1,0%
Döviz büfesi
2,1%
Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi
2,1%
Sermaye piyasasi kanununa tabi şirket
Anonim şirket şeklinde kurulan holding
Bağımsız denetim şirketi
1
1
2
2
10,4%
10
32,3%
31
50,0%
48
Oran (%)
Ocak-Haziran
Şekil 7: Ocak-Haziran döneminde kuruluş izni verilen şirketlerin faaliyet alanlarına göre dağılımı
9
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2 – Şirket Esas Sözleşme Değişikliği İzni
 Nisan-Haziran döneminde 244 anonim şirketin esas sözleşme değişikliğine izin
verilmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde toplam 484 anonim şirketin esas sözleşme
değişikliğine izin verilmiştir.
484
59
79
102
83
75
86
Şekil 8: Esas sözleşme değişikliği izni verilen şirket sayısı
 Nisan-Haziran dönemi ile yılın ilk yarısında esas sözleşme değişikliği izni
verilen anonim şirketlerin faaliyet alanlarına göre dağılımı şu şekildedir;
Şirket Sayısı
Şirket Türü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nisan
Mayıs
Haziran
Ocak-Haziran
27
18
19
6
5
5
1
1
1
-
25
19
21
7
4
4
4
1
1
-
26
12
18
4
4
5
2
1
1
1
1
-
134
114
99
33
26
26
17
16
5
5
5
3
1
-
83
86
75
484
Anonim şirket şeklinde kurulan holding
Sermaye piyasası kanununa tabi şirket
Döviz büfesi
Bağımsız denetim şirketi
Sigorta şirketi
Faktoring şirketi
Finansal kiralama şirketi
Banka
Varlık yönetim şirketi
Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi
Serbest bölge kurucusu veya işleticisi şirket
Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketi
Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketi
Umumi mağazacılıkla uğraşan şirket
Ürün ihtisas borsası şirketi
Gözetim şirketi
TOPLAM
Tablo 1: Nisan-Haziran ile Ocak-Haziran dönemlerinde esas sözleşme değişikliği izni verilen şirket sayısı
10
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2 – Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) İşlem Sayıları
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 24 üncü maddesi, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve
640 sayılı KHK’nin 9-1/b bendindeki hükümler uyarınca ticaret sicili kayıtları
Bakanlığımız bünyesinde kurulan MERSİS ile elektronik ortamda 238 ticaret sicili
müdürlüğünce tutulmaktadır.
1.2.1 – Kullanıcı Sayısı
 Nisan-Haziran döneminde MERSİS kullanıcı sayıları şu şekildedir;
MERSİS Kullanıcı Sayıları
Kullanıcı Sayısı
Nisan
Mayıs
Haziran
145.048
157.741
183.671
Tablo 2: MERSİS Kullanıcı Sayıları
1.2.2 – İşlem Sayıları
 Nisan-Haziran döneminde MERSİS üzerinden 46.655 kuruluş, 69.491 tescil ve
3.690 terkin olmak üzere toplam 122.946 işlem gerçekleştirilmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde MERSİS üzerinden 76.784 kuruluş, 86.105 tescil ve
8.826 terkin olmak üzere toplam 171.718 işlem gerçekleştirilmiştir.
İşlem Türü
Mayıs
Haziran
25.110
11.367
10.178
76.784
Acente
547
337
291
1.571
Acente İptal
28
46
82
156
Birleşme
78
21
34
175
Bölünme
16
0
1
21
Değişiklik
25.113
20.726
19.818
81.307
Düzeltme
0
0
0
0
Nevi
Değişikliği
175
75
83
485
Rehin
6
5
4
17
Tasfiye
819
465
654
2.295
Tasfiye İhya
24
19
24
78
3.108
1.681
2.009
8.826
0
0
2
3
55.024
34.742
33.180
171.718
KURULUŞ
TESCİL
Toplam
Nisan
TERKİN
Terkin İhya
TOPLAM
Tablo 3: MERSİS İşlem Sayıları
11
(Ocak-Haziran)
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.3 – Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi ve Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca, anonim
şirketler genel kurullarını Bakanlığımızca yetkilendirilen Merkezi Kayıt Kuruluşu
(MKK) tarafından oluşturulan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden
yapabilmektedir. Payları borsaya kote olan şirketlerin genel kurullarını elektronik
ortamda yapmaları zorunludur.
 Nisan-Haziran döneminde 147 şirket genel kurulunu e-GKS üzerinden
yapmıştır.
 Ocak-Haziran döneminde 290 şirket genel kurulunu e-GKS üzerinden
yapmıştır.
Genel Kurul Sayısı
Elektronik
Fiziki
Katılımcı
Sayısı
Yurtdışı (ülke)
(Pay Sahibi) Toplantının
Düzenlendiği Şehir
TOPLAM
Nisan
Mayıs
Haziran
84
4.936
918
44
43
1.181
1.148
32
20
344
177
24
290
15.363
4.459
153
6
4
2
23
(Ocak-Haziran)
Oran
% 77,50
% 22,50
Tablo 4: Elektronik Genel Kurul ve Katılımcı Sayıları
1.4 – Şirketlerin Kısa Yoldan Tasfiyesi İşlemleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7 nci maddesi ve Münfesih Olmasına veya
Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile
Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ
uyarınca, gayri faal ya da münfesih durumda olan anonim ve limited şirket ile
kooperatifler, kolaylaştırılmış usullerle tasfiye edilmekte ve ticaret sicili kayıtları
silinmektedir.
 Nisan-Haziran döneminde 42.282 anonim ve limited şirket ile kooperatife ihtar
gönderilmiş ve 20.347 şirket ve kooperatifin kaydı ticaret sicilinden silinmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde 87.293 anonim ve limited şirket ile kooperatife ihtar
gönderilmiş ve 71.093 anonim ve limited şirket ile kooperatifin kaydı ticaret
sicilinden silinmiştir.
12
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014
Kaydı Silinen Şirket ve Kooperatif
İhtar
Edilen
A.Ş.
Ltd.
Kooperatif
Toplam
Ocak
3.742
4.888
32.191
2.441
39.520
Şubat
4.805
351
4.605
862
5.818
Mart
36.464
465
4.026
917
5.408
Nisan
22.348
509
4.987
645
6.141
Mayıs
13.508
340
3.887
686
4.913
Haziran
6.426
447
8.064
782
9.293
7.000
57.760
6.333
71.093
AY / YIL
TOPLAM
87.293
Tablo 5: Kısa yoldan tasfiye edilen şirket sayıları
1.5 - İnternet Sitesi Hizmeti Alınması
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524 üncü maddesi ile Sermaye Şirketlerinin
Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca, bağımsız denetime tabi
sermaye şirketlerinin internet sitesi açma yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirketler bu
yükümlülüklerini, Bakanlığımızdan lisans alan özel hukuk tüzel kişisi niteliğindeki
Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) hizmet almak suretiyle de
yerine getirebilmektedir.
 Ocak-Haziran
döneminde
Bakanlığımızca
yetkilendirilen
bulunmamaktadır.
 Yetkilendirilen 3 MTHS tarafından Nisan-Haziran döneminde 280
internet sitesi hizmeti verilmeye başlanmıştır.
 Yetkilendirilen 3 MTHS tarafından Ocak-Haziran döneminde 476
internet sitesi hizmeti verilmeye başlanmıştır.
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle MTHS’ler tarafından toplam 1.981
internet sitesi hizmeti verilmektedir.
476
76
Ocak
46
Şubat
75
74
Mart
Nisan
85
Mayıs
120
Haziran
Şekil 5: MTHS’lerce internet sitesi hizmeti verilen şirket sayısı
13
Ocak-Haziran
MTHS
şirkete
şirkete
şirkete
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.6 – Ticaret Sicil Gazetesi İlan Bilgileri
 Nisan-Haziran dönemi ile yılın ilk yarısında yayımlanan Ticaret Sicili Gazetesi
ilanlarına ilişkin bilgiler şu şekildedir;
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Nisan
Mayıs
Haziran
Ocak-Haziran
Ortalama Günlük İlan Sayısı
3.443
2.840
3.125
20.150
Toplam İlan Sayısı
72.309
56.799
65.617
423.201
Günlük Ortalama Sayfa Sayısı
1.102
956
1.018
5.265
Toplam Sayfa Sayısı
23.136
19.112
21.368
109.800
Tablo 6: Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bilgileri
1.7 – İdari Para Cezaları
Türk Ticaret Kanununun 562 nci maddesinde belirtilen durumlarda ticaret il
müdürlükleri aracılığıyla şirketlere idari para cezası uygulanabilmektedir.
 Nisan-Haziran döneminde 65.872 TL değerinde 6 adet idari para cezası
uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü’ne tebliğ edilmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde 110.808 TL değerinde toplam 13 adet idari para
cezası uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü’ne tebliğ edilmiştir.
32.936 TL; 4
40.000 TL; 4
8.000 TL; 2
25.872 TL; 2
4.000 TL; 1
Ocak
Şubat
Mart
0 TL; 0
Nisan
Mayıs
Haziran
Şekil 6: Ticaret İl Müdürlüklerince Uygulanan İdari Para Cezaları
14
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. SEBZE VE MEYVE TİCARETİ İŞLEMLERİ
2.1 – Hal Kayıt Sistemi
Hal Kayıt Sistemi (Sistem), 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna
istinaden Bakanlığımız bünyesinde elektronik ortamda kurulmuş ve 15/02/2012
tarihinde www.hal.gov.tr web adresi üzerinden resmi olarak faaliyete alınmıştır.
2.1.1 – Kullanıcı Verileri
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi
uyarınca bildirimciler Sisteme kaydolmak zorundadır. Bildirimciler, birden fazla
kullanıcı sıfatına sahip olabilmektedir.
 Aylar itibariyle Hal Kayıt Sistemi’nde kayıtlı bildirimci sayıları şu şekildedir;
35.864
33.905
Ocak
34.312
Şubat
36.477
35.151
34.668
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Şekil 7: Aylar itibariyle bildirimci sayısı
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bildirimcilerin
sıfatlarına göre dağılımı şu şekildedir;
Bildirimci
Adedi
Oran
Bildirimci
Adedi
Oran
Pazarcı
Komisyoncu
Üretici
Tüccar (Hal İçi)
Tüccar (Hal Dışı)
Manav
Market
İhracatçı
Üretici Örgütü
10.391
5.467
6.191
4.406
3.226
2.673
1.249
889
542
% 28,49
% 14,99
% 16,97
% 12,08
% 8,84
% 7,33
% 3,42
% 2,44
% 1,49
Depo / Tas. ve Amb.
Sanayici
İthalatçı
Lokanta
Otel
Yemek Fabrikası
Yurt
Hastane
455
260
245
324
68
61
22
8
% 1,25
% 0,71
% 0,67
% 0,89
% 0,19
% 0,17
% 0,06
% 0,02
TOPLAM
36.477
Tablo 7: Bidirimcilerin sayısı ve sıfatlarına göre dağılımı
15
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.2 – Bildirim Sayıları
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile Sebze ve Meyve
Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesi uyarınca, bildirim
miktarı veya üzerindeki sebze ve meyveler üretildiği yerden veya girdiği gümrük
kapısının bulunduğu yerden her ne sebeple olursa olsun sevkinden
önce bildirimciler tarafından Sisteme beyan edilmektedir.
 Nisan-Haziran döneminde Hal Kayıt Sistemi’ne toplam 20.551.307 bildirim
yapılmıştır.
 Ocak-Haziran döneminde Hal Kayıt Sistemi’ne toplam 31.469.822 bildirim
yapılmıştır.
31.469.822
7.649.923
7.147.222
5.754.162
2.051.242
3.794.236
Ocak
Şubat
5.073.037
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Toplam
(2014)
Şekil 8: Aylar itibariyle bildirim sayıları
 Nisan-Haziran dönemi ile Ocak-Haziran döneminde Hal Kayıt Sistemi’ne
yapılan bildirimlerin kaynağına göre dağılımı şu şekildedir;
Bildirim Kaynağı
Nisan-Haziran
Oran
Ocak-Haziran
Oran
Hal Müdürlüğü
24.687
% 0,12
50.001
% 0,17
Çağrı Merkezi
179.935
% 0,88
316.866
% 1,01
E-Bildirim
2.826.513
% 13,75
7.229.535
% 22,97
Web Servis
17.520.171
% 85,25
23.871.419
% 75,85
TOPLAM
20.551.307
100,00%
31.469.822
100,00%
Tablo 8: Kaynağına göre bildirim sayıları ve oranı
16
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.2 – Hal Kayıt Sistemi Çağrı Merkezi
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesi
uyarınca, bildirimler çağrı merkezi üzerinden telefonla da yapılabilmektedir. Çağrı
merkezi 7/24 esasına göre çalışmakta olup, bildirimcilere yönelik bilgilendirme ve
teknik destek gibi konularda da hizmet vermektedir.
 Nisan-Haziran döneminde çağrı merkezine 127.211 başvuru olmuş, bu
başvurulardan 89.127 adedi cevaplanmıştır.
 Ocak-Haziran döneminde çağrı merkezine 217.419 başvuru olmuş, bu
başvurulardan 161.759 adedi cevaplanmıştır.
217.419
161.759
25.566
Ocak
23.133
Şubat
47.430
32.304
26.720
28.223
35.265
23.933
Mart
25.450
Nisan
Gelen Çağrı
47.477
31.950
Mayıs
31.727
Haziran
Toplam
Cevaplanan Çağrı
Şekil 9: Çağrı merkezine yapılan başvuru ve yanıtlanan başvuru sayıları
 Nisan-Haziran dönemi ile Ocak-Haziran döneminde çağrı merkezine yapılan
müracaatların konusuna göre dağılımı şu şekildedir;
BAŞVURU KONULARI
Ay / Dönem
Bildirim
Teknik Destek / Bilgi
Diğer
Nisan-Haziran
126.277
71.086
1.739
Ocak-Haziran
262.179
90.653
3.137
Tablo 9: Çağrı merkezine yapılan başvuruların konularına göre dağılımı
17
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.3 - Toptancı Halleri
2.3.1 –Toptancı Hali Sayısı
5957 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca toptancı halleri belediyeler veya
belediyelerin izni ile gerçek ya da tüzel kişileri tarafından kurulmaktadır. Kanunun 9
uncu maddesi uyarınca belediyeler, kurdukları toptancı hallerinin işletilmesini
devredebilmektedir.
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle ülkemiz genelinde 187’si belediye, 4’ü özel ve
1’i işletim yetkisi devredilmiş olmak üzere toplam 192 toptancı hali
bulunmaktadır.
Şekil 10: İşletim durumuna göre toptancı hal sayıları
2.3.2 – Toptancı Halindeki İşyeri Sayısı
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi
uyarınca, bir toptancı halindeki işyeri sayısı en az 30 ve üzerinde olmak zorundadır.
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle 192 toptancı halinde toplam 11.302 işyeri
bulunmaktadır.
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle 11.302 işyerinin 9.822 adedi faal durumdadır.
Toptancı Halindeki İşyeri Sayısı
Dönem
Toplam
İşyeri Sayısı
Faal Durumdaki
İşyeri Sayısı
Doluluk Oranı
Ocak-Haziran
11.302
9.822
% 86,90
Tablo 10: Toptancı hallerindeki işyeri sayısı ve doluluk oranı
18
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2.3.3 – Toptancı Halinde Faaliyet Gösterenler
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi
uyarınca, toptancı hallerinde satış işlemleri üreticiler, üretici örgütleri, komisyoncu ve
tüccarlar tarafından yapılmaktadır.
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle toptancı hallerinde 5.467’si komisyoncu,
4.406’sı tüccar, 247’si üretici ve 8’i üretici örgütü olmak üzere toplam 10.128
gerçek veya tüzel kişi faaliyet göstermektedir.
Tüccar; 4.406;
43,50%
Komisyoncu;
5.467; 53,98%
Üretici Örgütü;
8; 0,08%
Üretici; 247;
2,44%
Şekil 11: Toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin sayısı ve oranı
2.4 - Üretici Örgütleri
5957 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında
Yönetmelik
uyarınca,
üreticilerce
kurulan
tüzel
kişilikler
ticaret
il
müdürlüklerimizden üretici örgütü belgesi almak kaydıyla üretici örgütü olarak kabul
edilmektedir.
 Nisan-Haziran döneminde üretici örgütü belgesi düzenlenmemiştir.
 11.07.2014 tarihi itibariyle ülkemizde toplamda 537 üretici örgütü faaliyet
göstermektedir. Üretici örgütlerinin türlerine göre dağılımı şu şekildedir;
Tarım Kredi
Kooperatifi;
466; 87%
Tarımsal
Üretici Birliği;
22; 4%
Tarımsal
Kalkınma
Koopetifi; 39;
7%
Pazarlama
Kooperatifi; 10; 2%
Şekil 12: Türlerine göre üretici örgütleri sayısı ve oranı
19
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. LİSANSLI DEPOCULUK İŞLEMLERİ
3.1 – Kuruluş ve Lisans İzinleri
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 4 üncü, 8 inci ve 13 üncü
maddeleri ile Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği, Yetkili
Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik uyarınca,
lisanslı depo işletmelerinin kurulmasına izin verilmesi, bu işletmeler ile yetkili
sınıflandırıcılar ve referans yetkili sınıflandırıcılara lisans verilmesi ve bu lisansların
yenilenmesi işlemleri yapılmaktadır.
 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir lisanslı depo işletmesine kuruluş izni
verilmemiştir.
 Ocak-Haziran döneminde 1 adet lisanslı depo işletmesine lisans verilmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde 2 adet yetkili sınıflandırıcının lisansı yenilenmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir referans yetkili sınıflandırıcıya lisans
verilmemiştir.
 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir lisanslı depo işletmesi veya referans
yetkili sınıflandırıcının lisansı yenilenmemiştir.
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle Bakanlığımızdan 14 lisanslı depo işletmesi
kuruluş izni, 5 lisanslı depo işletmesi lisans almıştır.
Lisans Alan; 5
Kuruluş İzni
Alan; 14
Şekil 13: Kuruluş izni ve lisans alan lisanslı depo işletme sayısı
3.2 – Yetkilendirilen Ticaret Borsası
5300 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5174 sayılı Kanunun 53 üncü maddeleri uyarınca, ürün
ihtisas borsası faaliyete geçinceye kadar yeterli teknik, kurumsal ve mali altyapıya
sahip ticaret borsalarının ürün senetlerinin alım satımı konusunda yetkilendirilmesi
işlemleri yapılmaktadır.
20
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir ticaret borsası ürün senedi alım-satımı
konusunda yetkilendirilmemiştir.
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle ürün senedi alım-satımı konusunda
yetkilendirilen toplam 8 ticaret borsası bulunmaktadır.
3.3 – Lisanslı Depo Kapasiteleri ve Doluluk Durumu
Standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünleri 5300 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesi uyarınca lisanslı depolarda depolanabilmektedir.
3.3.1 - Hububat, Baklagil ve Yağlı Tohumlar:
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle, hububat, baklagil ve yağlı tohum lisanslı depo
kapasitesi 200.000 ton, doluluk miktarı 15.904 ton olarak gerçekleşmiştir.
Kapasite (Ton);
200.000
Doluluk (Ton);
15.904
Şekil 14: Hububat, baklagil ve yağlı tohum bakımından lisanslı depo kapasitesi ve doluluk miktarı
3.3.2 - Pamuk
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle, pamuk lisanslı depo kapasitesi 15.000 ton,
doluluk miktarı 1.275 ton olarak gerçekleşmiştir.
Kapasite (Ton);
15.000
Doluluk (Ton);
1.275
Şekil 15: Pamuk bakımından lisanslı depo kapasitesi ve doluluk miktarı
21
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.3 – Diğer Ürünler
Mevzuatımız kapsamında fındık, zeytin, zeytinyağı ve kuru kayısı ürünlerinde de
lisanslı depoculuk faaliyeti yapılabilmektedir. Ancak, bu ürünlerde henüz lisanslı
depoculuk faaliyeti başlamamıştır.
3.4 – Ürün Senetleri
3.4.1 – Basılı Ürün Senetleri
5300 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, lisanslı depo işletmesine teslim edilen
ürünler için basılı ürün senedi düzenlenmektedir.
 Nisan-Haziran döneminde 97 basılı ürün senedi düzenlenmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde toplam 367 basılı ürün senedi düzenlenmiştir.
367
112
74
84
73
21
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
3
Mayıs
Haziran
TOPLAM
Şekil 16: Düzenlenen basılı ürün senedi sayısı
 Ocak-Haziran döneminde 15 adet ürün senedi rehin işlemi görmüştür.
 Nisan-Haziran döneminde yetkilendirilen ticaret borsalarınca gerçekleştirilen
ürün senetlerinin ciro işlemi sayısı 17, ciro işlemi miktarı ise 4.481’dir.
 Ocak-Haziran döneminde yetkilendirilen ticaret borsalarınca gerçekleştirilen
ürün senedi ciro işlemi sayısı 250, ciro işlemi miktarı ise 19.072’dir.
19.072
12.052
2.520
19
74
Ocak
3
Şubat
3.207
156
Mart
9
6
Nisan
Ciro işlem sayısı
94
2
Mayıs
Ciro işlem miktarı
Şekil 17: Ürün senedi ciro işlem sayısı ve miktarı
22
1.180 250
Haziran
TOPLAM
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.4.2 – Elektronik Ürün Senetleri
Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünlerini temsil eden ürün senetleri
elektronik ortamda da oluşturulabilmektedir. Elektronik ürün senetleri, senetlerinin
oluşturulmasını sağlamak ve bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri
kayden izlemek amacıyla yetkilendirilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., tarafından
kurulan sistem üzerinden lisanslı depo işletmeleri tarafından oluşturulmaktadır.
 Nisan-Haziran döneminde herhangi bir elektronik ürün senedi
düzenlenmemiştir.
 Ocak-Haziran döneminde düzenlenen elektronik ürün senedi sayısı 2.576’dır.
2576
1685
890
1
0
0
0
Şekil 18: Elektronik ürün senedi sayıları
 Nisan-Haziran döneminde 550 adet elektronik ürün senedi rehin işlemi
görmüştür.
 Ocak-Haziran döneminde 2.812 adet elektronik ürün senedi rehin işlemi
görmüştür.
 Ocak-Haziran döneminde 618 ton ürün rehin işlemi görmüştür.
23
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4. ODA VE BORSA İŞLEMLERİ
4.1 – Oda ve Borsalar
5174 sayılı Kanunun 5 inci ve 29 uncu maddeleri uyarınca ticaret ve/veya sanayi
odaları ve ticaret borsaları Bakanlığımızın izni ile kurulmaktadır.
 Yılın ilk yarısının sonu itibariyle faaliyette olan oda ve borsalar şu şekildedir;
ODA / BORSA
SAYISI
Ticaret Odası
Sanayi Odası
Ticaret ve Sanayi Odası
Deniz Ticaret Odası
Ticaret Borsası
TOPLAM
FAALİYET ALANI
56
12
182
2
113
365
İl
İlçe
12
12
68
2
58
152
44
114
55
213
Tablo 11: Oda ve Borsa Sayıları
4.2 - Kotasyon Listeleri
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 45
inci maddesi ile Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya
Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca, borsa
kotasyonuna dahil olan (borsada alım ve satımı zorunlu olan) mallar ve bunların en
az miktarları, borsa meclisinin teklifi ve TOBB’un uygun görüşü üzerine
Bakanlığımızca belirlenmekte ve ilgili borsa tarafından yerinde ilân olunmaktadır.
 Nisan-Haziran döneminde kotasyon listesine ürün eklenmesi konusunda
Bakanlığımıza 3 adet talep ulaşmıştır.
 Nisan-Haziran döneminde 35 ürün kotasyon listelerine eklenmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde 150 ürün kotasyon listelerine eklenmiştir.
 Kotasyon listelerine ürün eklenmesi talebi ile eklenen ürün sayıları şu
şekildedir;
Eklenen Ürün
Sayısı; 150
Talep
Sayısı; 3
Eklenen Ürün
Nisan-Haziran
Talep
Sayısı; 12
Ocak-Haziran
Şekil 19: Kotasyon listelerine ürün eklenmesi talebi ve eklenen ürün sayısı
24
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4.3 - İzinler
4.3.1 – Şirket Kuruluş İzni
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 80
inci, Oda Muamelat Yönetmeliğinin 75 ve Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 67 nci
maddelerine göre odalar, borsalar ve TOBB’un belirli amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla
şirket kurabilmelerine ve şirketlere iştirak edebilmelerine izin verilmektedir.
 Nisan-Haziran döneminde odalara şirket kurma izni verilmemiştir.
 Ocak-Haziran döneminde odalara 4, borsalara 1 olmak üzere toplam 5 adet
şirket kurma izni verilmiştir.
Oda; 4
Borsa; 1
Ocak-Haziran
(2014)
Şekil 20: Şirket kuruluş izinleri
4.3.2 – Şirket Ortaklık İzni
 Ocak-Haziran döneminde oda ve borsalara herhangi bir şirket ortaklık izni
verilmemiştir.
4.3.3 – Ticari İşletme Kuruluş İzni
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 80
inci, Oda Muamelat Yönetmeliğinin 75 ve Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 67 nci
maddelerine göre odalar, borsalar ve TOBB’un belirli amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla
ticari işletme kurabilmelerine izin verilmektedir.
 Nisan-Haziran döneminde oda ve borsalara herhangi bir ticari işletme kuruluş
izni verilmemiştir.
 Ocak-Haziran döneminde odalara 1 adet ticari işletme kurma izni verilmiştir.
25
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4.3.4 – Vakıf Kuruluş İzni
5174 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre odalar, borsalar ve TOBB’un amaçlarına
uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmalarına izin
verilmektedir.
 Nisan-Haziran döneminde oda ve borsalara herhangi bir vakıf kurma izni
verilmemiştir.
 Ocak-Haziran döneminde odalara 1 adet vakıf kurma izni verilmiştir.
4.3.5 – İhtiyat Kullanım İzni
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi uyarınca odalar, borsalar ve TOBB’un belirli
konularda ihtiyatlardan harcama yapmalarına izin verilmektedir.
 Nisan-Haziran döneminde 1 oda ve 1 borsa olmak üzere toplam 2 ihtiyat
kullanım izni verilmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde odalara 10, borsalara 3 olmak üzere toplam 13 ihtiyat
kullanım izni verilmiştir.
Oda; 10
Borsa; 3
Oda; 1
Borsa; 1
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
(2014)
Şekil 21: İhtiyatlardan kullanım izni
4.3.6 – Kamulaştırma İzni
5174 sayılı Kanun’un 80 inci maddesi uyarınca odalar, borsalar ve TOBB’un amaçlarını
gerçekleştirmek ve faaliyet konuları ile sınırlı olmak şartı ile kamulaştırma
yapmalarına izin verilmektedir.
 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir kamulaştırma izni verilmemiştir.
26
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4.4 – Örf ve Adet Onayı
5174 sayılı Kanun uyarınca oda ve borsalar tarafından tespit edilen çalışma
alanlarındaki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamüllere onay verilmektedir.
 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir örf ve adet onayı verilmemiştir.
27
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5. PLANLAMA VE MEVZUAT İŞLEMLERİ
5.1 – Mevzuat Taslak Görüşleri
 Nisan-Haziran döneminde 7 Kanun, 19 Yönetmelik, 2 Tebliğ ve 28 Diğer
Düzenlemeler olmak üzere toplam 56 mevzuat taslağı hakkında görüş
verilmiştir.
 Ocak-Haziran döneminde 14 Kanun, 3 Tüzük, 35 Yönetmelik, 11 Tebliğ ve 28
Diğer Düzenlemeler olmak üzere toplam 91 mevzuat taslağı hakkında görüş
verilmiştir.
35
28
28
19
14
7
11
2
0
3
Nisan-Haziran
Kanun
Ocak-Haziran
Tüzük
Yönetmelik
Tebliğ
Diğer
Şekil 22: Mevzuat taslakları hakkında verilen görüş sayıları
5.2 - Soru Önergeleri
 Nisan-Haziran döneminde 9 adet yazılı, 1 adet sözlü olmak üzere 10 adet soru
önergesi cevaplandırılmıştır.
 Ocak-Haziran döneminde 36 adet yazılı, 1 adet sözlü soru önergesi
cevaplandırılmıştır.
 Ocak-Haziran döneminde koordinatör birim olarak 38 adet soru önergesi
cevaplandırılmıştır.
Koordinatör
Birim ; 38
Koordinatör
Birim ; 6
Yazılı ; 4
Yazılı ;
27
Sözlü; 1
Sözlü; 0
Haziran
Ocak-Haziran
(2014)
Şekil 23: Soru Önergeleri
28
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Nisan-Haziran dönemi ile Ocak-Haziran döneminde cevaplandırılan Genel
Müdürlüğümüzün görev alanıyla ilgili soru önergelerinin konularına göre
dağılımı şu şekildedir;
NİSAN-HAZİRAN
OCAK-HAZİRAN
Yazılı
Sözlü
Toplam
Yazılı
Sözlü
Toplam
İnsan Kaynakları ve Bütçe
6
2
1
1
-
7
2
1
13
4
5
4
10
1
-
14
4
5
4
10
TOPLAM
9
-
10
36
1
37
Şirketler ve Ticaret Sicili
Sebze ve Meyve Ticareti
Perakende Ticaret
Planlama ve Mevzuatı Geliştirme
Tablo 12: Soru Önergelerinin konularına göre dağılımı
29
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6 - ORTAK İŞLEMLER
6.1 – Denetim
6.1.1 - Şirket Denetimi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 210 uncu maddesi uyarınca ticaret şirketlerinin
bu Kanun kapsamındaki işlemleri Bakanlığımızca denetlenmektedir.
 Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin bilgiler
şu şekildedir;
Ay
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
TOPLAM
Alınan Onay
Sayısı
2
1
2
3
5
-
Denetim Yapılan
Birim Sayısı
8
9
7
5
5
Tebliğ Edilen
Rapor Sayısı
8
6
5
7
4
13
34
30
Tablo 13: Şirket Denetimi
6.1.2 - Oda ve Borsa Denetimi
5174 sayılı Kanun’un 100’üncü maddesine göre odalar, borsalar, TOBB ve bunların
bağlı ve ilgili kuruluşlarının işlemleri Bakanlığımızca denetlenmektedir.
 Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin bilgiler
şu şekildedir;
Ay
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
TOPLAM
Alınan Onay
Sayısı
1
-
Denetim Yapılan
Birim Sayısı
3
5
8
3
3
4
Tebliğ Edilen
Rapor Sayısı
3
5
8
3
3
4
1
26
26
Tablo 14: Oda-Borsa Denetimi
30
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6.2 – Görüş Yazıları
 Nisan-Haziran ayında 351 adet görüş yazısı yazılmıştır.
 Nisan-Haziran dönemi ile yılın ilk yarısında verilen görüş yazılarının
konularına dağılımı şu şekildedir;
GÖRÜŞ YAZILARI
KONUSU
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Şirketler
Ticaret Sicili
MERSİS
Sebze ve Meyve Ticareti
Lisanslı Depoculuk
Hal Kayıt Sistemi
Odalar ve Borsalar
İç Ticaret Hizmetleri Payı
Elektronik Ticaret
Perakende Ticaret
Planlama ve Mevzuatı Geliştirme
AB ve Dış İlişkiler
Bilgi Edinme ve İstatistik
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Bütçe
İdari İşler
Evrak ve Arşiv
Diğer
121
48
4
51
17
7
33
1
3
4
47
11
1
3
196
106
24
53
20
17
44
1
3
4
89
18
2
2
200
TOPLAM
351
779
Tablo 15: Görüş yazılarının konularına göre dağılımı
31
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6.3 – Bilgi Edinme Başvuruları
 Ocak-Haziran döneminde cevap verilen bilgi edinme
konularına göre dağılımı şu şekildedir;
başvurularının
BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI
KONUSU
Ticaret Sicili ve Şirketler
Odalar ve Borsalar
Tarım Ürünleri Ticareti
Sebze ve Meyve Ticareti
Lisanslı Depoculuk
Perakende ve E-Ticaret
Perakende Ticaret
E-Ticaret
Planlama ve Dış İlişkiler
Planlama ve Mev. Geliştirme
AB ve Dış İlişkiler
Bilgi Edinme ve İstatistik
İnsan Kaynakları ve Bütçe
371
73
7
12
1
3
26
2
13
0
0
24
-
Bilgi
Edinme
182
7
11
2
1
1
1
-
TOPLAM
532
205
BİMER
TOPLAM
AKİM
Makam
Diğer
23
4
1
1
1
6
3
3
-
16
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
28
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
620
86
19
16
1
6
35
2
16
29
-
42
20
31
830
Tablo 16: Bilgi edinme başvurularının konularına göre dağılımı
32
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6.4 – Toplantılar
 Ocak-Haziran döneminde toplam 100 yurtiçi toplantı ile 11 yurtdışı toplantıya
iştirak edilmiştir.
 İştirak edilen yurtiçi ve yurtdışı toplantıların birimlere göre dağılımı şu
şekildedir;
TOPLANTILAR
YURTİÇİ
Konusu
Mahiyeti
Düzenlenen
Şirketler ve Ticaret Sicili
Tarım Ürünleri Ticareti
Odalar ve Borsalar
Perakende ve E-Ticaret
Planlanma ve Dış İlişkiler
İnsan Kaynakları ve Bütçe
Toplantı
Seminer
Konferans
Toplantı
Çalıştay
Komisyon Toplantısı
İnceleme Gezisi
İstişare Toplantısı
Eğitim Çalışması
Yurtiçi Gezisi
Panel
Toplantı
Eğitim Programı
Konferans
Toplantı
Çalışma Ziyareti
Seminer
Çalıştay
Konferans
Panel
Toplantı
Çalıştay
Eğitim Çalışması
Seminer
Panel
Toplantı
Kongre
YURTDIŞI
Katılım
Sağlanan
11
1
Katılım
Sağlanan
3
TOPLAM
16
1
9
1
22
1
2
1
1
2
1
1
4
2
6
1
1
2
1
19
1
2
1
1
8
2
Tablo 17: İştirak edilen toplantılar
33
2
42
8
1
1
2
14
1
25
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 860 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content