close

Enter

Log in using OpenID

2014-48 yem bitkileri destekleme teşviki

embedDownload
SİRKÜLER – 2014/48
Sirküler Tarihi: 20.05.2014
Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti
Maltepe Mh. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4
Vatan Residans A Blok Kat:5
Topkapı/İstanbul
Tel: 0 212 510 48 14
Fax: 0 212 510 53 14
web: www.fokusdenetim.com.tr
e-mail: [email protected]
No:10
YEM BİTKİLERİ DESTEKLEME TEŞVİKİ (SİRKÜLER 2014-48)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvancılık alanında kaliteli kaba yem
ihtiyacının karşılanabilmesi ve uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmenin
sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alan üzerinden
desteklenmesi amacıyla Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği
(Tebliğ No: 2014/16) hazırlamış, 1.1.2014 tarihinden başlamak üzere Resmi
Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koymuştur.
Tebliğde
yer
alan
düzenlemeye
göre,
yem
destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır:
bitkileri
ekilişlerinin
Destekleme ödemesinden, ÇKS’ye kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla
yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanacaktır.
Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca,
korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak,
mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı,
yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi (lolium multiflorum), ile silajlık olarak
ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar
destekleme ödemesinden yararlandırılacaktır.
Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun
olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi
yapılmasına, valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da
araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilecektir.
Yapay çayır mera tesisleri için Tarım İl Müdürlüğünce üniversite veya bölgede
bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan
yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme
kapsamına alınacaktır. Hazırlanan proje il/ilçe müdürlüğünce onaylanacaktır.
Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2014 tarihinde başlayıp 15/11/2014
tarihinde son bulacaktır. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem
bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe ile müracaat edecekler. Hasattan sonra
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sırasında, Müracaat Formu , ÇKS Belgesi istenecektir.
2
Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına
göre dekar başına destekleme ödemesi yapılacaktır.
Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır meranın destekleme süresi dört
yıl, korunganın destekleme süresi ise üç yıldır.
Yonca ve korunganın destekleme ödemeleri ilk hasat edildiği yıl belirlenen
destekleme birim fiyatı üzerinden destekleme süresi boyunca her yıl yapılacaktır.
Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak yem bitkisi ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk
hasadının yapılacağı takip eden yılda kabul edilecektir.
Yapay çayır
mera
ve
tek
yıllık İtalyan çimi
(lolium multiflorum)
ekilişlerinde vejetatif gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat
edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma
yapıldığında, destekleme ödemesine hak kazanılacaktır.
Tek yıllık yem bitkileri %50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan
pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak
kazanılacaktır.
Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur
başladığı döneme
kadar
silaj
yapmak
destekleme ödemesine hak kazanılacaktır.
olum döneminden
amacı ile
hasat
sararmaya
edildiğinde
Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında Tarım il/ilçe
müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı düzenlenecektir.
Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan çiftçi, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe
müdürlüğüne müracaat edecektir.
Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için
ise üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname alınacaktır.
Çok
yıllık
yem
bitkisi
ekilişi
yapan çiftçilerin
bu
ekilişi
yaptıkları parselleri, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl,
korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir.
Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır. Desteklemelerde
ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü sonucunda
desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak
koşulu ile değerlendirmeye alınacaaktır.
Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece
birincisi desteklemelerden faydalandırılacaktır. Ancak aynı parsele münavebe
uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi
durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılacaktır.
Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve
aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekir. Ancak
aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi
durumunda, desteklemelerden faydalandırılacaktır.
3
Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok
yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden
faydalandırılacaktır.
1 Ocak-15 Kasım 2014 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri
ve veri girişleri 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlanacaktır, İcmaller
aynı tarihte hazırlanacktır.
Tarım İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmaller ilçe merkezinde, köy/mahalle
muhtarlığının İcmalleri kendi köy/mahalle muhtarlığında beş iş günü süreyle
tutanaklı olarak askıya çıkarılacaktır. Tutanak muhtar ve/veya azalar tarafından
güncel tarihle imzalanır.
İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi; askı süresince yapılmış itirazlar
beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Daha sonra yapılacak
itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
Tarım İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmaller düzenlenip onaylanacak ve en
kısa sürede Tarım il müdürlüğüne gönderilecektir. Bu işlemler merkez ilçelerde il
müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
ÇKS’den alınan İcmaller Tarım il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak
en geç 31 Aralık tarihinde Tarım Bakanlığında olacak şekilde gönderilecektir.
Saygılarımızla
Focus Denetim
Sağlıklı çözümlere ODAKlanır
Sirküler içeriği ve detayı hakkında ek bilgi ihtiyacı halinde (212) 510 4814 numaralı telefondan ya da
[email protected] adresinden YMM Zihni KARTAL ile kontakt sağlamanızı rica ederiz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
295 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content