close

Enter

Log in using OpenID

Ankara Üniversitesi Türk Đnkılâp Tarihi Enstitüsü

embedDownload
ISSN 1303-5290
Ankara Üniversitesi
Türk Đnkılâp Tarihi Enstitüsü
GÜZ 2013
YIL:26
CĐLT:13
SAYI: 52
ATATÜRK YOLU DERGĐSĐ
GÜZ 2013
YIL: 26
CĐLT:13
SAHĐBĐ ve GENEL YAYIN YÖNETMENĐ :
Sorumlu Yazı Đşleri Müdürü
Ankara Üniversitesi
Türk Đnkılâp Tarihi Enstitüsü adına
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN
YAYIN KURULU:
Prof.Dr.Mesut ÇAPA (Editör)
Prof.Dr.Bige SÜKAN
Doç.Dr.Hakan UZUN
Yrd.Doç.Dr.Necdet AYSAL
Yrd.Doç.Dr.Sedef BULUT
DANIŞMA KURULU:
Prof.Dr.Tülay Alim BARAN
Prof.Dr.Recep BOZTEMUR
Prof.Dr.Fevzi DEMĐR
Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN
Prof.Dr.George GAWRYCH
Prof.Dr.Đhsan GÜNEŞ
Prof.Dr.Neşe ÖZDEN
Prof.Dr.Mustafa YILMAZ
Bu Sayının Hakemleri:
Prof.Dr.Osman AKANDERE
Prof.Dr.Kemal ARI
Prof.Dr.Bülent ÇUKUROVA
Prof.Dr.Mehmet OKUR
Prof.Dr.Haluk SELVĐ
Doç.Dr.Yasemin DOĞANER
Doç.Dr.Funda KESKĐN ATA
Doç.Dr.Serap TAŞDEMĐR
Doç.Dr.Esma TORUN
Doç.Dr.Uğur ÜÇÜNCÜ
Doç.Dr.M.Serhat YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.Đsmail AKBAL
Yrd.Doç.Dr.Cengiz ŞAVKILI
Yrd.Doç.Dr.Đsmet TÜRKMEN
TEKNĐK SEKRETER :
Fatma MESCĐ
Yönetim Yeri :
Ankara Üniversitesi
Yazışma Adresi :
Türk Đnkılâp Tarihi Enstitüsü
Gümüşdere Yerleşkesi Gümüşdere Mah. Fatih Cad. No: 33
Keçiören Yolu / Ankara
ATATÜRK YOLU (ISSN 1303-5290)
Ankara Üniversitesi Türk Đnkılâp Tarihi Enstitüsü’nce
yılda iki kez yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir.
Yaygın süreli bir yayındır.
Dergi, TÜBĐTAK ULAKBĐM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve
ASOS (Akademia Sosyal Bilimler Đndeksi) tarafından taranmaktadır.
Dergiye gönderilen yazı ve fotoğraflar iade edilmez.
Bu dergide yayınlanan yazılardaki fikirler yazarlara aittir.
ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BASIMEVĐ
Đncitaşı Sokak No: 1006510
Beşevler / ANKARA
Tel: 0 (312) 213 66 55
Basım Tarihi: 28/03/2014
SAYI: 52
Ankara Üniversitesi Türk Đnkılâp Tarihi Enstitüsü
ATATÜRK YOLU DERGĐSĐ
ĐÇĐNDEKĐLER
Makaleler
ÇETĐN, Sabit; Đkinci Dünya Savaşı’nda Đstanbul ve Trakya’nın Tahliye Edilmesi ............... 771
ERDEM, Nilüfer; Balkan Savaşları Döneminde Yunan Basınında Kolera Vakaları............. 803
HAYTOĞLU, Ercan; Ödemişli Komiser Ahmet Bey ve Milli Mücadele’deki Rolü ............ 825
LEVENT, Zeynel; Tarihi Süreçte Kosova ............................................................................. 853
MUTLU, Cengiz; Milli Mücadele Sırasında Türkiye’de Đtilaf Devletlerince Tahkik
Heyeti Kurma Çabaları .......................................................................................................... 875
PAYASLI, Volkan; Hatay Halkevi’nin Faaliyetleri ve Hatay Halkevi Dergisi (1939-1951) ....... 905
ŞĐRĐN, Funda Selçuk; Türk Aydının Anadolu’ya Yönelişinde Balkan Savaşları’nın Rolü ...... 943
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content