close

Enter

Log in using OpenID

1. Çeyrek Finansal Sonuçları Analist Sunumu

embedDownload
TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU
1
13 May s 2014
GÜNDEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2014 Y Öne Ç kan Konular
31.03.2014 Performans Özeti
Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar
Yurtiçi Pazar Paylar
hracat Performans
Sat Adetleri – Model Detayl
Finansal Sonuçlar
Finansal Pozisyon & letme Sermayesi
Yat mlar
Di er Geli meler
Beklentiler
Soru & Cevap
2
ÖNE ÇIKAN KONULAR
•
Doblo Amerika ve Yeni Sedan proje çal malar devam ediyor.
•
Hafif ticari araç pazar nda küçülme devam ederken, artan pazar pay
olumsuz etkiyi kar yoruz.
•
Fiat Fiorino yurtiçinde %14,6 pazar pay ile en fazla tercih edilen hafif ticari
araç oldu.
•
A rl kl ihracata çal mam z ve yerli üretimden en çok araç satan firma
olmam z ilk çeyrekte olumlu katk sa lad .
•
FCA n n yeni ürün planlamas gelece e olan güvenimizi daha artt rd .
zla
3
TOFA SATI ADETLER
adet
76.884
63.079
61.719
40.208
43.989
32.895
21.511
2012 Q1
2012 Q2
70.798
65.413
73.586
60.611 67.601
51.713
44.871
36.705
38.929
33.167 34.093
36.550
40.593
35.926
32.993
29.912
28.672
24.685
20.542
15.163
2012 Q3
2012 Q4
Yurtiçi
2013 Q1
hrac at
2013 Q2
2013 Q3
2013 Q4
2014 Q1
Toplam
Toplam sat hacmimiz 2014 y
n ilk çeyre inde bir önceki y la göre %23.6
azalarak 51.713 adet olarak gerçekle mi tir.
4
TOFA SATI GEL RLER
milyon TL
1.870,1
1.537,5
1.528,8
952,8
576,0
2012 Q1
1.031,1
839,0
2012 Q2
791,2
746,2
2012 Q3
1.768,9
876,8
892,1
1.710,9
1.071,7
639,2
2012 Q4
Yurtiçi
2013 Q1
hracat
1.777,6
1.659,7
944,5
974,1
803,5
715,3
2013 Q2
2013 Q3
1.889,7
1.078,7
811,0
2013 Q4
1.676,1
1.127,1
549,0
2014 Q1
Toplam
2014 y nda üç ayl k toplam gelirlerimiz ise Euro kurundaki art n etkisi ile sat
adetlerinde daralman n çok daha alt nda, sadece %2,0 oran nda azalm , 1.676,1
milyon TL olmu tur.
5
YURT
2014
PAZAR PERAKENDE SATI LARI
adet
68.774
73.575
53.305
48.307
35.523
32.670
Oca
47.581
35.021
ub
Mar
2013
Nis
2014
Toplam yurtiçi pazar 2014 Nisan ay itibariyle bir önceki y la göre %25,5 azalm ve
168.577 adet olarak gerçekle mi tir. Önceki y la göre daralman n ana sebepleri
olarak yüksek döviz kurunun maliyetlere olumsuz etkisi ve 2013 y sonunda
talebin bir miktar öne çekilmi olmas olarak s ralanabilir.
6
YURT
2014
PAZAR SEGMENT GEL
adet
-57,602 adet
-39,317 adet
226.179
171.433
168.577
-18,285 adet
132.116
-%22,9
54.746
Binek Oto
2013 Adet
-%25,5
-%33,4
36.461
Hafif Ticari Araç
Toplam
2014 Adet
7
YURT
PAZAR
MARKA PAZAR PAYLARI
Kümülatif – 2014 & 2013
% pazar paylar
HAF F T CAR ARAÇ PAZARI 2014 OCAK-N SAN
28,9%
22,2%
14,9%
FIAT
26,4%
FORD
VW
5,6%
5,6%
4,3%
MERCEDES
RENAULT
DACIA
HAF F T CAR ARAÇ PAZARI 2013
25,1%
12,6%
6,1%
5,5%
5,8%
8
FORD
FIAT
VW
RENAULT
CITROEN
PEUGEOT
YURT
PAZAR
MARKA PAZAR PAYLARI
Kümülatif – 2014 & 2013
% pazar paylar
OTOMOB L PAZARI 2014 OCAK-N SAN
17,1%
16,0%
7,9%
VW
RENAULT
HYUNDAI
6,3%
6,2%
FIAT
OPEL
5,0%
FORD
OTOMOB L PAZARI 2013
14,6%
13,3%
8,8%
8,4%
7,6%
7,2%
9
RENAULT
VW
FORD
OPEL
FIAT
HYUNDAI
YURT
PAZAR
MARKA PAZAR PAYLARI
Kümülatif – 2014 & 2013
% pazar paylar
TOPLAM PAZAR 2014 OCAK-N SAN
16,6%
13,8%
11,2%
8,7%
6,4%
VW
RENAULT
FIAT
FORD
HYUNDAI
4,9%
OPEL
TOPLAM PAZAR 2013
13,1%
12,7%
12,7%
11,4%
6,6%
5,8%
10
VW
RENAULT
FORD
FIAT
OPEL
HYUNDAI
TOFA YURT
PAZAR PERAKENDE
SATI LARI 2014
adet
9.086
8.261
4.639
4.152
5.267
4.218
Oca
ub
6.026
5.035
Mar
2013
•
Nis
2014
Tofa yurtiçi sat hacmi ise y n ilk dört ay nda pazardaki küçülmeye paralel
olarak, 2013 y ayn dönemine göre -%28,7 oran nda azalm ve 19.431 adet
olmu tur.
11
TOFA
HRACAT HACM
Hafif Ticari
Tofa
Q1 2014
Avrupa
+%10,6
talya
+%15,3
ngiltere
+%16,0
Fransa
-%1,3
Almanya
+%8,5
spanya
+%39,5
hracat adet Ocak - Nisan 2014
16.295
15.352
13.857
13.224
11.718
10.975
13.081
12.039
%16,2
Oca
ub
Mar
2013
Nis
2014
Binek Oto
Avrupa
talya
ngiltere
Fransa
Almanya
spanya
Q1 2014 •
+%8,4
+%5,8
+%13,7
+%2,9
+%5,6
+%11,8
2014 y nda Avrupa pazarlar nda uzun süredir devam eden
otomotiv sat lar ndaki azalma yerini toparlanmaya b rakm
görünüyor. Buna kar n Hafif Ticari Araç pazar nda önemli
yer tutan Fransa’n n zay f seyri ve G. Amerika’da Arjantin
pezosunda görülen devalüasyon nedeniyle toplam ihracat
adetimiz olumsuz etkilenmi ve 48.580 adet olmu tur.
12
TOFA
HRACAT ÜLKE DA ILIMI
Mart 2014
2013
Di er; 6,4%
MENA; 7,8%
MENA; 12,1%
talya; 20,9%
Di er; 4,3%
talya; 26,1%
Güney
Amerika; 4,0%
Güney
Amerika;
10,2%
Fransa; 10,4%
Di er Avrupa;
13,1%
Di er Avrupa;
11,4%
Fransa; 9,5%
Belçika; 3,5%
Almanya;
7,5%
Belçika; 4,4%
spanya; 5,7%
Almanya;
6,7%
spanya; 7,0%
ngiltere;
15,4%
ngiltere;
13,5%
Türkiye Toplam Araç hracat - Nisan 2014
Tofa ; 48.580
%16,7
Di er;
242.071
%83,3
13
SATI LAR – SEGMENT KIRILIMLI
Q1 2014
adet
Yurtiçi
hracat
% 37,7
Hafif Ticari
Araç;
9.446
% 19,5
Oto;
7.112
Oto; 5.717
Hafif
Ticari
Araç;
29.438
% 62,3
% 80,5
Toplam
Oto;
12.828
% 75,2
% 24,8
Hafif Ticari
Araç;
38.884
14
TOFA SATI ADET – Model detayl
Q1 2014
Yurtiçi Sat lar
Doblo Cargo
Doblo Panoroma
Yeni Doblo Cargo
Yeni Doblo Panoroma
Fiorino
PSA’ya sat lan MCV
Linea
thal Araçlar
Yurtiçi Sat
hracat
Doblo Cargo
Doblo Panoroma
Yeni Doblo Cargo
Yeni Doblo Panoroma
263 - Opel/Vauxhall
Fiorino & di er MCV
Linea
Di er
Toplam hracat
Toplam
31.03.2014
3
3.255
134
4.099
954
4.186
2.532
15.163
31.03.2014
2.219
472
11.023
1.731
4.711
15.979
406
9
36.550
51.713
31.03.2013
1.870
4.541
123
4.257
1.386
6.887
3.771
22.835
31.03.2013
1.637
547
12.030
3.140
4.817
21.574
1.126
44.871
67.706
2014/e
-1.867
-1.286
11
-158
-432
-2.701
-1.239
-7.672
582
-75
-1.007
-1.409
-106
-5.595
-720
9
-8.321
-15.994
85,000
2014/e
145,000
230,000
15
ÜRET M & KAPAS TE KULLANIM ORANI
Kümülatif Üretim Hacmi (adet)
Kapasite Kullan m Oran (%)
307.788
256.428
232.758
189.853
133.128
66%
77%
62%
61%
63%
59%
52%
63.983
2014 03
2013 12
2013 09
2013 06
2013 03
2012 12
2012 09
2012 06
2012 03
2011 12
2011 09
2011 06
2011 03
2014 03
2013 12
2013 09
2013 03
2012 12
51.796
2012 09
2012 06
2012 03
2011 12
78%
130.917
58.545
2011 09
2011 06
2011 03
81.133
67%
64% 64%
81%
185.237
2013 06
167.714
84%
244.614
Türkiye Otomotiv Üretimi
Tofa ;
51.796
Di er;
203.696
%79.7
%20.3
•
2014 birinci çeyrek itibariyle üretim hacmi
51.796 adet, olarak gerçekle mi , üç vardiya
düzeni ile kurulu kapasite üzerinden hesaplanan
kapasite kullan m oran ise %52 seviyesinde
olmu tur. Fabrikam z 2013 ba ndan itibaren iki
vardiya düzeninde çal maktad r.
16
NANSAL PERFORMANS
17
BRÜT KAR
000 TL
239.132
233.681
250.000
208.756
12,2%
13,1%
2013 Q1
2013 Q2
215.804
216.092
12,8%
11,4%
2013 Q3
2013 Q4
14,3%
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Brüt Kar
•
15,0%
13,0%
11,0%
9,0%
7,0%
5,0%
3,0%
1,0%
-1,0%
2014 Q1
Brüt Ka r Marj
2014 y birinci çeyrek Brüt Kar z %14,6 artarak 239 milyon TL seviyesine
gelmi , Brüt Kar Marj z ise %14,3 olmu tur.
18
FAAL YET KARI
000 TL
140.000
120.000
122.595
7,2%
132.911
7,5%
124.677
7,4%
124.854
7,5%
93.108
5,2%
100.000
143.159
8,5%
85.898
4,5%
69.358
80.000
148.041
8,8%
10,0%
9,0%
110.017
5,7%
8,0%
7,0%
6,0%
4,2%
5,0%
4,0%
60.000
3,0%
40.000
2,0%
20.000
1,0%
0
2013 Q1
2013 Q1
*
2013 Q2
2013 Q2
*
0,0%
2013 Q3
Faaliyet Kar
•
2013 Q3
*
2013 Q4
2013 Q4
*
2014 Q1
2014 Q1
*
Faaliyet Kar Marj
Faaliyet Kar 31.03.2014 itibariyle bir önceki y la göre %18,7 artarak
148milyonTL* olmu tur. Faaliyet Kar Marj z ise %8,8 seviyesine ula
r.
* SPK kurallar
faaliyet kar
gere i Q2 13’ten itibaren faaliyet kar na dahil edilen kur farklar
n d nda tutulmas ile hesaplanm r.
n önceki dönem s
fland rmas na göre
19
FAVÖK (EBITDA)
000 TL
215.045
12,6%
214.268
12,8%
200.000
204.066
11,5%
206.032
12,4%
192.369
10,0%
233.137
13,9%
14,0%
12,0%
10,0%
150.000
8,0%
6,0%
100.000
4,0%
50.000
2,0%
0,0%
0
2013 Q1
2013 Q1
2013 Q2
FA VÖK
•
2013 Q3
2013 Q4
2014 Q1
FA VÖK Marj
FAVÖK 31.03.2014 itibariyle bir önceki y la göre %8,8 artarak ve 233 milyonTL
seviyesine ç km r. FAVÖK marj z ise en yüksek seviyeye ula arak %13,6
olarak gerçekle mi tir.
* SPK kurallar
faaliyet kar
gere i Q2 13’ten itibaren faaliyet kar na dahil edilen kur farklar
n d nda tutulmas ile hesaplanm r.
n önceki dönem s
fland rmas na göre
20
NET KAR
000 TL
134.002
160.000
140.000
120.000
107.062
109.199
6,3%
6,1%
2013 Q1
2013 Q2
104.263
113.699
8,0%
6,0%
6,3%
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2013 Q3
Net K ar
•
2013 Q4
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2014 Q1
Net K ar Marj
2014 y
n ilk çeyre inde Net Kar z bir önceki y la göre %27,9 artarak
134milyonTL seviyesine ç km r. Bu sonuca göre Net Kar Marj z ise %8,0
oran nda gerçekle mi tir. Yat m dönemine giren irketimiz y n ilk üç ay nda
9milyonTL mertebesinde vergi geliri elde etmi tir.
21
GEL R TABLOSU ÖZET
KUR FARKLARI FAAL YET KARI DI INDA TUTULARAK
HESAPLANMI TIR
TL Milyon
Net Sat lar
31.03.2014
31.03.2013
1.676,1
1.710,9
-2,0%
Brüt Kar
239,1
208,8
14,6%
Faaliyet Kar
148,0
124,7
18,7%
Vergi Öncesi Kar
131,0
125,5
4,4%
Net Kar
134,0
104,8
27,9%
Favök (Ebitda)
233,1
214,3
8,8%
14,3%
12,5%
1,8%
Faaliyet Kar Marj
8,8%
7,4%
1,4%
Vergi Öncesi Kar Marj
7,8%
7,5%
0,3%
Net Kar Marj
8,0%
6,3%
1,7%
FAVÖK Marj
13,9%
12,8%
1,1%
Brüt Kar Marj
22
LANÇO ÖZET
TL Milyon
31.03.2014
31.12.2013
1.941,5
1.746,8
194,7
Stoklar
484,3
379,4
104,9
Ticari Alacaklar
327,4
511,1
-183,7
K.V. Tüketici Fin. Kredileri
666,4
664,9
1,5
Di er Dönen Varl klar
161,4
103,4
58,0
Maddi Duran Varl klar
1.242,1
1.261,2
-19,1
Maddi Olmayan Duran Varl klar
620,3
622,9
-2,5
U.V. Tüketici Fin. Kredileri
518,1
537,0
-18,9
Di er Duran Varl klar
152,0
116,8
35,3
6.113,6
5.943,3
170,3
Haz r De erler
Toplam Varl klar
23
LANÇO ÖZET
TL Milyon
31.03.2014
31.03.2013
sa Vadeli Finansal Borçlar
U.V. Finansal Borçlar n K.V.
mlar
117,3
58,5
58,7
1.027,2
944,8
82,4
Ticari Borçlar
1.021,2
1.370,1
-348,9
570,1
207,4
362,7
1.489,9
1.280,9
209,0
177,6
182,8
-5,1
Özsermaye
1.710,2
1.898,8
-188,6
Özsermaye & Yükümlülükler
6.113,6
5.943,3
170,3
Di er K sa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Di er U.V. Yükümlülükler
24
NANSAL POZ SYON
TL Milyon
Haz r De erler
Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013
2012
1.941,5
1.746,8
1.849,9
1.831,0
1.747,8
1.637,5
K. V. Finansal Borçlar
-1.144,5
-1.003,3
-884,3
-938,0
-902,8
-941,2
U.V. Finansal Borçlar
-1.489,9
-1.280,9
-1.376,6
-1.220,8
-1.320,9
-1.344,5
K.V. Tüketici Fin.
Kredileri
666,4
664,9
653,2
675,9
673,0
679,7
U.V. Tüketici Fin.
Kredileri
518,1
537,0
488,9
497,0
474,3
497,9
Net Finansal Pozisyon
491,6
664,4
731,1
845,0
671,4
529,4
25
NANSAL POZ SYON
€ Milyon
03.14
12.13
09.13
06.13
03.13
12.12
12.11
12.10
Tofa Fin. Borcu
505
401
437
437
498
498
620
601
KFK Fin. Borcu
372
377
386
422
461
474
412
297
Verilen Tüketici
Kredileri
394
409
416
467
495
501
441
314
Fin. Varl klar
646
595
673
728
754
696
570
578
Net Finansal
Pozisyon
163
226
266
336
290
225
-22
-6
26
NET
LETME SERMAYES
TL Milyon
31.03.2014
31.12.2013
Ticari Alacaklar
327,4
511,1
-183,7
Stoklar
484,3
379,4
104,9
Di er Alacaklar
161,4
103,4
58,0
Ticari Borçlar
1.021,2
1.370,1
-348,9
Di er Borçlar
519,6
156,7
362,9
-567,7
-533,0
-34,8
Net
letme Sermayesi
27
YATIRIMLAR
Milyon €
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Q1
Yap sal
99
69
17
25
30
36
27
4
Linea
52
11
6
15
14
10
2
-
Minicargo
155
53
20
20
17
10
5
-
263
11
193
182
85
63
40
51
10
356
-
-
-
-
-
-
10
7
317
326
225
145
124
96
95
21
Toplam
2014/
e
400
28
2014 YILI BEKLENT LER
•
Pazar beklentimizi son geli meler do rultusunda 640-660 bin band olarak
revize ettik.
hracatta Bat Avrupa pazarlar nda görülen pozitif trendin önümüzdeki aylarda
ihracat za olumlu yans yaca beklentimizi koruyoruz.
•
Yat mlar
bekleniyor.
n yeni projelerle yakla k EUR 400 milyon seviyesinde olmas
•
Y n son çeyre inde Doblo Amerika ihracat na ba lamay planl yoruz.
29
SORU & CEVAP
30
ÇEK NCE
Bu sunu
irket yönetiminin gelece e ili kin belirli görü lerini
yans tan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sunu ta
yans lan beklentilerin mant kl oldu u dü ünülmesine kar n,
bu beklentiler çe itli de kenler ve varsay mlarda
olu abilecek de likler taraf ndan etkilenebilir ve gerçekle en
sonuçlar ile aralar nda önemli farkl klara neden olabilir.
Tofa , üst düzey yöneticileri, müdürleri, çal anlar veya
herhangi di er bir ki i bu sunu un kullan lmas ndan
do abilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
544 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content