close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Hac Kayıtlarında İzlenecek Yol - Hac ve Umre

embedDownload
2015 YILI HAC KES N KAYITLARINDA ZLENECEK YOL
I- 2015 y hac kuralar , 12 Mart 2015 Per embe günü saat:11:00’da Ba kanl
z konferans salonunda,
bilgisayar ortam nda, bas na ve kamuoyuna aç k bir ekilde vatanda lar
n kat
yla çekilmi tir.
II- Hac kuras na kat lan vatanda lar z, kura sonuçlar ayn gün saat:16:00’dan itibaren TC Kimlik
numaralar yla Ba kanl
n www.diyanet.gov.tr adresinden ö renmeye ba lam lard r.
III- Hac kesin kay tlar 16 – 27 Mart 2015 tarihleri aras nda yap lacakt r.
IV- 2007 y ndan beri kesintisiz olarak hac müracaat nda bulunmu olup hacca gidemeyenler 2015 y nda
hac kuras na tabi tutulmay p direk hacca gitme hakk verilmi tir.
V- Hacca gitmek üzere Kesin Kay t yapt rmak için gerekli olan Kontenjan Belgelerini (Kesin Kay t
Yapt rabilir Belgesi) 2007 y ndan kalanlar öncelikli olmak üzere kura sonucu yap lan s ralamaya göre
belirlenmi ve bu s ra numaras Ba kanl
n “Kura Sorgulama” ekran nda ilan edilmi tir.
VI- Müftülüklerimiz, “Kesin Kay t Yapt rabilir” belgelerini i lem tarihi ve s ras na göre verece inden
ve Kurumumuzca belirlenen “ lem S ras ” haricindeki s ralamalar da dikkate al nmayaca ndan;
hac
adaylar n
ma duriyet
ya amamalar
için
durumlar
http://hac.diyanet.gov.tr/HacKuraSonuc/KuraSorgu.aspx adresinden sorgulayarak burada belirtilen lem
Tarihi ve S ra Numaras na göre l Müftülüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
VII-2015 y nda hacca gitmeye hak kazand iseniz;
Aa)
b)
c)
d)
e)
f)
YANET LER BA KANLI I ORGAN ZASYONU LE HACCA G TMEY TERC H ED YOR SEN Z;
lem tarihi ve s ran za göre 16 – 27 Mart 2015 tarihleri aras nda kay tl bulundu unuz ilin l Müftülü üne
giderek “2015 YILI HACCI N D YANETE KES N KAYIT YAPTIRAB R” belgenizi al z.
Belgenizi al rken; lütfen beraber oldu unuz ki ileri kontrol ederek hacca hangi hava liman ndan uçmak
istiyorsan z o hava liman
ve hac konaklama türünüzü tercihinizde belirtiniz. Daha sonra bunlar
de tirmek mümkün olmayacakt r.
Belgenizi ald ktan sonra; tercih etti iniz hac konaklama türüne ait ücretin tamam veya ilk taksidini (her
bir ki i için TC Kimlik numaras , Ad, Soyad ve geçerli bir cep telefonunuzu vererek) kesin kay t tarihleri olan
16-27 Mart 2015 tarihleri aras nda ilgili bankalardan birine yat
z.
Hac ücretinizin tamam veya ilk taksidini ilgili bankalardan birine yat rd ktan sonra kesin kay t i leminiz
tamamlanm olacakt r. lgili bankalardan birisine ücret yat rmad
z müddetçe hacca kesin kay t
yapt rm say lmayacaks z.
l hac bürolar
n size verece i form dilekçeyi ve özellikle form dilekçenin ekinde olan aç klamalar
dikkatlice okuduktan sonra doldurunuz.
Pasaport i lemlerinize Kesin kay t i lemlerinizi yapt rd ktan sonra ba layabilirsiniz.
B- HACCA GÖTÜRMEYE YETK SEYAHAT ACENTELER NDEN B
LE HACCA G TMEY TERC H ED YOR SEN Z:
a) lem tarihi ve s ran za göre 16-27 Mart 2015 tarihleri aras nda kay tl bulundu unuz ilin l Müftülü üne
giderek “2015 YILI HACCI N ACENTEYE KES N KAYIT YAPTIRAB R” belgesini al z.
b) l Müftülü ünden, TÜRSAB’dan veya Ba kanl
z internet sayfas ndan 2015 y için HACCA KAYIT
YAPTIRMA YETK bulunan acentelerin isimlerini ö rendikten sonra bunlardan birisine, 16-27 Mart 2015
tarihleri aras nda elinizdeki belge ile birlikte kesin kayd
yapt
z.
1- Kesin kay t hakk elde edenlerden her hangi bir mazeret sebebiyle kay t yapt rmayarak, bu haklar
gelecek y llara devretmek isteyenlere bu imkân tan nmayacakt r.
2- Kesin kayd yapt p vize i lemleri tamamland ktan sonra heyet raporuyla ibraz edilecek sa k
problemleri ile birinci derece yak nlar ndan birisinin vefat ndan dolay hacca gidemeyenlere,
1
ba vurmalar halinde tercih etti i hac konaklama türüne ait ücreti yat rmalar kayd yla kesin kay t
hakk verilecektir.
3- Kesin kay t hakk kazananlardan, 2015 y kay t yeniletme tarihinden sonra dünyaya gelen çocuklar
beraberlerinde hacca götürmek isteyenlere, hac say lar n Suudi Arabistan Hac Bakanl na
bildirildi i tarihe kadar talep etmeleri halinde bu çocuklara kesin kay t hakk verilecektir.
4- Kesin kay t hakk elde edenlerden; sa k durumu ve ya k sebebiyle hacca gidemeyece i heyet
raporu ile tespit edilen hac adaylar n yerine, noterde vekâletname verecekleri bir ki iye daha önce
hacca gidip gitmedi ine ve kura listelerinde olup olmad na bak lmaks n kesin kay t hakk verilecek,
bu ekilde gidi ler ar iv bilgisi olarak de erlendirilmeyecek, vekâlet verenin ise hac ar iv kayd
tutulacakt r.
5- 2007 y ndan itibaren düzenli olarak kay t yapt ran, ancak 2014 y nda kontenjan yetersizli inden
dolay hacca gidemeyenler ile çekilecek kurada kesin kay t hakk elde ettikten sonra vefat edenlerin
yerine, varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir ki inin, daha önce hacca gidip gitmedi ine
ve kura listelerinde olup olmad na bak lmaks n kay tlar yap lacak ve bu ekilde gidi ler ar iv bilgisi
olarak de erlendirilmeyecektir.
6-
ki y l üst üste kesin kay t hakk elde etti i halde, mazeretsiz olarak hacca gitmekten vazgeçenler
kuraya; ilk kez ön kay t yapt ran hac adaylar na uygulanan kat say verilerek dahil edileceklerdir.
7- Diyanet veya Acentaya “Kesin Kay t Yapt rabilir” belgesi olmayan hiç bir hac aday n kayd
yap lmayacakt r.
8- Kuraya birlikte kat p s ras gelenlerin isimleri “2015 Y Hac Kesin Kay t Yapt rabilir Belgesi ” ne
birlikte yaz lacakt r.
9- Kay t s ras geldi i halde herhangi bir sebeple kayd yapt rmayanlar ile kesin kay t süresi geçtikten
sonra müracaat edenlere her hangi bir kay t hakk verilmeyecektir.
10- Kesin kay t süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayr lan kontenjanlarda bo luk olmas
durumunda, bu kontenjanlar hac konaklama türlerindeki kura s ras gözetilerek 02 - 10 Nisan 2015
tarihleri aras nda doldurulacakt r.
11- ehit yak nlar ve gazi aileleri için ayr lan toplam 600 ki ilik kontenjan kapsam nda kuraya tabi tutulan
vatanda lar z ise, kesin kay t hakk elde edip edemediklerini 10 Nisan 2014 tarihinden itibaren
renebileceklerdir. ehit yak nlar ve gazi ailelerinden kesin kay t hakk elde edenlerin kay tlar da
02 - 10 Nisan 2015 tarihleri aras nda al nacakt r.
12- Hac Konaklama Türleri ve Ücretleri ile ilgili detayl bilgilere Ba kanl
n web sayfas ndan
yay mlanmakta olan 2015 YILI HAC BRO ÜRÜ’nden ula labilir.
2015 Y Hac Konaklama Türleri ile Bina Ve Otellere li kin Kriterler:
Hacca gidecek vatanda lar za farkl hizmet seçenekleri sunabilmek maksad yla Mekke ve
Medine’deki bina ve otellerin fiziki yap lar ve Harem’e olan mesafeleri dikkate al narak, hac konaklama
türleri
daki ekilde düzenlenecektir.
1- Normal Hac Konaklama Türü: Bu türde genel olarak;
Mekke-Medine’de oda içinde veya gerekli mahremiyet tedbirleri al nmak kayd ile odaya ait banyotuvalet, buzdolab ve karyolas bulunan, binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan,
asansör say yeterli, lobisi geni ve ferah, müstakil yemekhane/ir at salonu bulunan, ortak kullan m
mekânlar hac say na göre yeterli, kad n ve erkeklerin ayr ayr ve en çok 5 ki inin birlikte kalaca
odalarda konaklama yapt lacakt r.
Mekke’de Hareme en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre
mesafede yer alan binalarda, uçak program na uygun olarak konaklama yapt lacakt r.
Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m²’ye 1 ki i dü ecek ekilde konaklama
2
yapt lacakt r.
Süresi, uçak program na göre takriben 25- 40 gün aras nda olacakt r.
Diyanet leri Ba kanl
ile acentalarca Medine’de kalma süresi 4 ila 8 gün aras nda planlanacakt r.
2- Müstakil Hac Konaklama Türü: Bu türde genel olarak;
Mekke’de Hareme en fazla 6 km., Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre
mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalarda konaklama yapt lacakt r.
çinde tuvalet, banyo ve buzdolab bulunan, 2 veya 3 ki ilik odalarda konaklama yapt lacakt r.
Müstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri ta mayan binalar n, bu türler için
kullan lmas na izin verilmeyecektir.
Süresi, uçak program na göre takriben 15 - 30 gün aras nda olacakt r.
Medine kalma süresinin en az 4, en çok 6 gün olarak planlanacakt r.
3- Otel Konaklama Türü: Bu türde genel olarak;
Mekke ve Medine standartlar na göre lüks oteller ile y ld zl statüde olup, günlük oda temizli i, çar af
ve havlular n de imi vb. otel hizmeti veren otellerde 2 veya talep olmas halinde 3 ki ilik odalarda
konaklama yapt lacakt r.
Otel-2 konaklama türünde 2 ö ün aç k büfe, otel-1 konaklama türünde 3 ö ün aç k büfe yemek
hizmeti verilecektir.
Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzakl klar na göre 2 ayr
kategoride organizasyon düzenlenebilecektir.
Otel -1 konaklama türünde; Mekke’de Hareme en fazla 700 metre mesafede, Medine’de ise
Merkeziyede bulunan y ld zl lüks otellerde konaklama yapt lacak ve süresi uçak program na uygun
olarak 10 - 18 gün aral nda olacakt r.
Otel -2 konaklama türünde; Mekke’de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise
Merkeziyede yer alan y ld zl statüde hizmet veren otellerde konaklama yapt lacak ve süresi uçak
program na uygun olarak 14 - 25 gün aral nda olacakt r.
Konaklama türleri ile ilgili fiyatlar hac bro üründe yay nlanmaktad r.
Hac Takvimi le lgili Hususlar:
1- Hac mevsimi 16 A ustos – 21 Ekim 2015 (Hicri 01 Zilkade 1436 - 08 Muharrem 1437) tarihleri aras
olarak tespit edilmi tir.
2- Hac ç lar 21 A ustos - 18 Eylül 2015 (Hicri 06 Zilkade - 4 Zilhicce 1436), dönü ler ise 28 Eylül – 22
Ekim 2015 (Hicri 14 Zilhicce 1436- 9 Muharrem 1437) tarihleri aras nda yap lacakt r.
Hac ve Umre Hizmetleri
Genel Müdürlü ü
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content