close

Enter

Log in using OpenID

Arama Toplantısı Sonuç Bildirgesi

embedDownload
TürkMMMB-Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
9. Teknik Müşavirlik Kongresi
ARAMA TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
Toplantı Konusu: Türk Teknik Müşavirlik Firmalarının Ülke Pazarında Karşılaştıkları
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Moderatörler: Salih Bilgin Akman, Hülya Eksert
Uygulanan Yöntem: Belirlenen ve aşağıda belirtilen beş tema başlığı üzerinden çalışma
yapabilmek amacıyla oluşturulan beş çalışma grubu, kendi konularında 15 dakika süreli
tartışma yapmış, daha sonra her grup başkanı, kendi çalışma grubuna ait sorun ve çözüm
önerilerini arama toplantılarına katılanlara sunmuştur.
Konu Başlıkları
1. Türk teknik müşavirlik sektörünün kamu sektörüne
Grup Başkanı
Sedef Erdoğan
yaptıkları işlerde karşılaştıkları sorunlar
2. Türk teknik müşavirlik sektörünün özel sektöre
Cemal Karaoğlu
yaptıkları işlerde karşılaştıkları sorunlar
3. Uluslararası teknik müşavirlik şirketleri ile ülke
pazarında gitgide artan haksız rekabet ortamı
Sinan Aker
4. Yüklenicilerin iç ve dış pazarda tercihlerini Türk teknik
Munis Özer
müşavirlerden yana kullanmamaları
5. KİK Danışmanlık ihalelerinde uygulamada kaliteyi
İ.Hakkı Baydur
seçememe, fiyatı temel alan seçime doğru gidiş.
Tüm konulara ilişkin çözüm önerileri ve dilekler katılımcılarla tartışılmıştır.
Her çalışma grubu tarafından belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir.
1. Türk Teknik Müşavirlik sektörünün kamu sektörüne yaptıkları işlerde
karşılaştıkları sorunlar:
En büyük işverenin Kamu Sektörü olması sebebiyle, ülke pazarında karşılaşılan sorunların
çözülmesinde kamunun etkin rolü olduğu belirtilmiştir.
1.a) Bağımsız Teknik Müşavir’in kamu nezdinde yeterince tanınır olmaması (Bağımsız
Teknik Müşavirlik Yasasının çıkarılması),
1.b) Teknik Müşavirlerin hizmetleri için KİK tarafından belirlenen satın alma
prosedürlerindeki ve uygulamadaki eksiklikler,
1.c) Sözleşmelerin Teknik Müşavir’in üstlendiği sorumluluk ve ifa ettiği iş süreçleri ile zıt
düşen (ifası imkânsız) koşullarda düzenlenmesi,
1
1.d) Bazı kamu kurumlarının gerek ihale gerekse sözleşme süreçlerini uygulamadaki
yetersizlikleri, ihtiyaç tespiti eksiklikleri,
1.e) Teknik Müşavir’in üstlendiği hizmetin sorumluluğunun koruma altına alacak sigorta
sistemindeki mevzuat eksiklikleri,
1.f) Teknik Müşavirliğin kendi hizmetlerine ve bu hizmetleri nasıl sunacağına ilişkin bağımsız
bir yasasının olmaması,
1.g) KİK mevzuatının içeriği veya uygulaması kaynaklı; Teknik Müşavir’in ülke pazarından
hak ettiği payı almasını engelleyen ve haksız rekabete yol açan yerli ve yabancı faktörlü
uygulamalar,
1.h) Gelirler, Vergilendirme vs. gibi mali yasaların içeriğinden ya da yanlış uygulamasından
kaynaklanan ve Teknik Müşavir bütçelerine olumsuz etki eden uygulamalar,
1.i) Ülke pazarında yapılan işler için kredi ya da hibe kuruluşları tarafından prosedürü
belirlenen uluslararası nitelikli ihalelerde karşılaşılan sorunlar,
2. Türk teknik müşavirlik sektörünün özel sektöre yaptıkları işlerde
karşılaştıkları sorunlar
2.a) Kamuya iş yapan yüklenicilerin alt-müşaviri olarak çalışan Teknik Müşavir’lerin
karşılaştıkları KİK veya yerel mevzuat kaynaklı deneyim belgesi, teminat, sigorta, SGK vs.
gibi sorunlar,
2.b) Kamuya iş yapan yüklenicilerin alt-müşaviri olarak çalışan Teknik Müşavir’lerin
karşılaştıkları yüklenicilerle yaptıkları sözleşmeler ve uygulamalarından kaynaklı sorunlar,
2.c) Özel yatırımcı ve işverene doğrudan ya da alt-müşavir olarak iş yapan Teknik
Müşavirlerin karşılaştıkları yerel mevzuat kaynaklı sorunlar,
2.d) İç ve dış pazarda EPC, YİD veya KOÖ gibi özelleştirme modellerinde Teknik Müşavir
şirketlerimiz arasında yeterince işbirliği yapılmaması,
3. Uluslararası teknik müşavirlik şirketleri ile ülke pazarında gitgide artan
haksız rekabet ortamı
3.a) KİK mevzuatı kaynaklı sorunlar,
3.b) İdarelerin mevzuatı gereği gibi uygulamamasından kaynaklı sorunlar,
3.c) Devletin ülke pazarında yabancı firmalarla yerli firmaların haksız rekabetine cevaz veren
güncel politikalarının yaratabileceği riskler,
4. Yüklenicilerimizin iç ve dış pazarda tercihlerini Türk teknik müşavirlerden
yana kullanmamaları
4.a) Teknik Müşavirlik şirketlerimizin yönetsel, mali ve teknolojik alt yapılarının yetersizliği,
2
4.b) Teknik Müşavirlik şirketlerimizin raporlama, dokümantasyon, kalite yönetimi gibi
konularda yapılanma eksikliği,
4.c) Pazarlama eksikliği,
4.d) Uluslararası standartların ve mevzuatın yarattığı sorunlar,
4.e) Türk Teknik Müşavirlerin yabancı ülkelerin yerel firmaları ile uyumlu ilişkiler kuramaması,
4.f) Yabancı ülkelerin koşullarına uyumlu çalışacak Türk personelin istihdam sıkıntısı,
4.g) Uluslararası kredi kuruluşları nezdinde Türk Teknik Müşavirlerin tercih nedeni olmaması,
5. KİK Danışmanlık İhalelerinde uygulamada kaliteyi seçememe, fiyatı baz alan
seçime doğru gidiş
5.a) KİK bünyesinde alınabilecek tedbirler (Hizmet kalitesinin artmasına yönelik Teknik
Müşavir seçimi için özel bir birim oluşturulması, uygulama yönetmeliğinin elden geçirilmesi,
danışmanlık iş alanlarının uluslararası standartlara göre çeşitlendirilmesi, danışmanlık
işlerine parasal kıstas konularak açık ihaleye çevrilmesine izin verilmemesi vs.),
5.b) Uygulayıcı kurumlarda alınabilecek tedbirler (aşırı düşük tekliflerin yeterince
sorgulanması, yaklaşık maliyet tespitinin kaliteden ödün vermeden yapılabilmesi, benzer iş
deneyim tanımlarının sınırlayıcı olmaması, teknik puanların adaletsiz verilmesi, eşit tutularak
maliyet ağırlığının artması vs.),
ÖNERİ VE SONUÇLARIN ÖZETİ:
Salih Bilgin Akman, genel bir çerçevede sorunları ve önerileri aşağıdaki şekilde özetlemiştir.
Arama toplantısında beş başlık altında yaptığımız çalışma çerçevesinde özetlenen sorunlar
ve çözüm önerileri bize, çözüm için ana adresin Kamu olduğunu göstermiştir. Nitekim
ülkemizde Kamu’nun halen doğrudan ya da dolaylı olarak en büyük işveren durumunda
olduğu hepimizin bilgisindedir. Bugüne kadar gerek mevzuat iyileştirmesi gerekse uygulayıcı
kurumların bilgilendirilmesi adına Birliğimizce birçok çalışma yapılmış, ilgili kurum ve
kuruluşlarla görüşülmüştür. Bu arama toplantısında belirlenen konular da tasnif edilecek,
aksiyon planı yapılacak ve plana uygun olarak teşkil edecek çalışma komisyonları eliyle
çözüme yönelik gayretler devam edecektir.
Hülya Eksert, Türk Teknik Müşavirlerin özel sektördeki sorunlarının kaynağında bile
kamudaki tanınırlık eksikliğinin yattığını, her iki sektörün birbirine bağımlı gelişmesi nedeniyle
Teknik Müşavirden alınan hizmet algısında önemli bir fark olmadığını, hatta bazı
yüklenicilerin Teknik Müşavir’e yaklaşımda kamunun daha gerisinde kalabildiğini söylemiştir.
Hülya Eksert, Bağımsız Teknik Müşavirlik yasası tasarısı oluşumuna bir proje gibi bakılması
fikrinin heyecan verici olduğunu, belki uluslararası finansman kuruluşlarından destek
istenebileceğine ilişkin temennisini iletmiştir.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content