close

Enter

Log in using OpenID

Click to add title

embedDownload
2012/4 SAYILI
DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET
TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ
HAKKINDA TEBLĠĞ
(BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ)
2012/4 SAYILI TEBLĠĞ
HEDEF SEKTÖRLER
KAPSAM
Sağlık Turizmi
BiliĢim
Eğitim
Film
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012/4 SAYILI TEBLĠĞ
BiliĢim ġirketleri
Teknokentler
BĠLĠġĠM
SEKTÖRÜNDE
YARARLANICILAR
ĠĢbirliği KuruluĢları (TĠM, TOBB,
DEĠK, Ticaret Odaları, sektör dernek,
birlik ve benzeri kuruluĢlar)
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
RAPOR
DESTEĞĠ
 Pazar
araĢtırması
raporlarının
giderleri biliĢim Ģirketleri için %60
oranında ve yıllık en fazla 100.000
Dolar tutarında; iĢbirliği kuruluĢları
için ise %70 oranında ve yıllık en
fazla
300.000
Dolar
tutarında
desteklenir.
 Satın alınacak ya da hazırlatılacak
raporlar en fazla 2 yıllık olmalı ve
destek alabilmesi için ön onay
alınmalıdır.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
TANITIM
DESTEĞĠ
 Yurt
dıĢında
düzenlenen
fuar,
kongre,
konferans, ve/veya bağımsız tanıtım kapsamında
yapılan tanıtımlara iliĢkin sponsorluk, reklam,
pazarlama, tanıtım, danıĢmanlık, katılım ve
organizasyon giderleri desteklenir.
 BiliĢim Ģirketleri %50 oranında ve yıllık 300.000
Dolara kadar, iĢbirliği kuruluĢları ise %70 oranında
ve yıllık 500.000 Dolara kadar desteklenir.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
FUAR
DESTEĞĠ
 BiliĢim
Ģirketleri
ve
iĢbirliği
kuruluĢlarının yurt dıĢında düzenlenen
fuar, kongre ve konferanslara katılım
giderleri
%70
oranında
ve
organizasyon baĢına 15.000 Dolara
kadar desteklenir.
 KuruluĢlar bu destekten bir takvim yılı
içinde en fazla 10 kez yararlanabilirler.
 Bu kapsamdaki fuar, kongre ve
konferanslar, Bakanlıkça belirlenen
«Desteklenen
Organizasyonlar
Listesi»nde yer almaktadır.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
ARAMA
MOTORU
DESTEĞĠ
 BiliĢim
Ģirketleri
ve
iĢbirliği
kuruluĢlarının arama motorlarında
yapacağı reklamlar %50 oranında ve
yıllık
100.000
Dolara
kadar
desteklenir.
 Desteklenecek
Ģunlardır:




arama
Google
Yahoo
Yandex
Baidu
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
motorları
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
 Birimlerin kira giderleri biliĢim Ģirketleri için
her birim baĢına %60 oranında ve birim
baĢına yıllık en fazla 200.000 Dolar tutarında
karĢılanır.
YURT DIġI
BĠRĠM
DESTEĞĠ
 Birimlerin kira giderleri iĢbirliği kuruluĢları
için her birim baĢına %70 oranında ve yıllık
en fazla 300.000 Dolar tutarında karĢılanır.
 Teknokentlerin yurt dıĢında açtıkları her bir
biliĢim merkezinin kira gideri %80 oranında,
her bir birimde çalıĢan en fazla 2 (iki)
personelin yıllık brüt ücretleri ise %50
oranında karĢılanır.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
 Yararlanıcı yurt dıĢı birim desteğinden en
fazla 10 birim için yararlanabilir.
YURT DIġI
BĠRĠM
DESTEĞĠ
 Yararlanıcıların her bir biriminin
giderleri 4 yıl süreyle karĢılanır.
kira
 Kira ve personel gideri bir birim için yıllık
en fazla 600.000 Dolar tutarında karĢılanır.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
BELGELENDĠRME
DESTEĞĠ
 BiliĢim
Ģirketlerinin
uluslararası
akreditasyon
ve
sertifikalarının
giderleri %50 oranında ve belge baĢına
50.000 Dolara kadar desteklenir.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
DESTEKLENEN
BELGELER
 ALLIED QUALITY ASSURANCE
PUBLICATIONS (AQAP)
 CAPABILITY MATURITY MODEL
INTEGRATION (CMMI)
 ISO/IEC 27000 SERĠLERĠ
 ISO/IEC 20000
 ISO/IEC 9126
 IEEE 1471
 PROJECTS IN CONTROLLED
ENVIRONMENTS 2 (PRINCE2)
 PMI
 ISO/IEC 15408 –Common Criteria
 ISO 9241-151
 ISO/IEC 19790 & ISO/IEC 24759
 ISO/IEC 15504
 ISO/IEC 25051
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
DANIġMANLIK
DESTEĞĠ
 BiliĢim Ģirketlerinin alacağı danıĢmanlık
hizmetlerinin giderleri ön onay almıĢ
olmak koĢuluyla %50 oranında ve
200.000 Dolara kadar desteklenir.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
TĠCARET
HEYETĠ
DESTEĞĠ
 BiliĢim sektöründe faaliyet gösteren
iĢbirliği kuruluĢlarının düzenleyeceği
sektörel ticaret ve alım heyetlerinin
ulaĢım, konaklama ve organizasyon
giderleri %70 oranında ve heyet baĢına
150.000 Dolara kadar desteklenir.
 Bakanlığın hedef ülkelere yönelik
organize ettiği heyetlerde destek oranı
%90 olarak belirlenmiĢtir.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
OYUN
DESTEĞĠ
 Bilgisayar oyunlarının yurtdıĢında
pazarlanmasına yönelik pazara giriĢ
giderleri bir bilgisayar oyunu için 1 (bir)
kez olmak üzere %50 oranında, 100.000
Dolara kadar desteklenir.
Desteklenecek pazara giriĢ giderleri:
 Oyun geliĢtirmeye yönelik yazılım
lisans satın alma giderleri
 DVD hazırlık giderleri
 Medya ve internet reklam giderleri
 Ġnternet sitesinin giderleri
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ve
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
APLĠKASYON
DESTEĞĠ
 Tablet bilgisayarlar, cep telefonları,
veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere
üretilen aplikasyonların,
yurt dıĢı
satıĢına yönelik komisyon giderleri;
uygulama baĢına %50 oranında, 50.000
Dolara kadar
desteklenir. 3 aylık
dönemler halinde baĢvuruda bulunulur.
 Bu destek, uluslararası tüketiciye
yönelik olan ve yabancı dilde üretilen
aplikasyonlar için uygulanır.
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ
HEDEF
ÜLKELER
ABD
Ġngiltere
Kanada
Hindistan
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ DESTEKLERĠ
Desteğin Türü
Bilişim Şirketi İçin Yıllık
Destek Tutarı (Dolar)
İşbirliği Kuruluşu İçin Yıllık
Destek Tutarı (Dolar)
Rapor Desteği
100.000
300.000
Oyun Desteği (oyun başına)
100.000
-
Uygulama Desteği (uygulama başına)
50.000
-
Organizasyon Desteği (organizasyon
başına)
15.000
15.000
Arama Motoru Desteği
100.000
100.000
Belgelendirme Desteği (belge başına)
50.000
Yurt Dışı Tanıtım Desteği
300.000
Danışmanlık Desteği
200.000
Yurt Dışı Birim Desteği (birim başına)
200.000
500.000
300.000
Teknokentler için (birim başına)
600.000
Ticaret Heyeti (heyet başına)
-
150.000
Alım Heyeti (heyet başına)
-
150.000
1.115.000
1.515.000
Toplam
SERBEST BÖLGELER YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SERBEST BÖLGELER
YURT DIġI YATIRIM VE HĠZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
757 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content