close

Enter

Log in using OpenID

AKU TEKNiK SARTNAMESi

embedDownload
AKU TEKNiK SARTNAMESi
L
2.
3.
4.
5.
Malzemeler yeni ve kullanrlmamrg, rizerinde gekil bozukluiu, gizik, gatlak, krrrk olmayacaktrr,
Akri, kuru ve bakrmsrz tipte olacaktrr.
Ak[.i, her pozisyonda gaz ve/veya asit srzdrrmayacak yaprda olacaktrr.
Akli, dikey, yatay ve e[ik pozisyonlarda galrgabilir <jzellikte olacaktrr.
Aki.intin + (artr) girigi krrmrzr renk velveya + (artr) igareti ile - (eksi) girigi siyah renk ve/veya - (eksi)
igareti ile igaretli olacaktrr.
Akri garj edilebilir ozellikte olacaktrr.
AkUlerin tjretim tarihi ile teslim tarihi arasrnda sr.ire en fazla 4 ay (120) gtin olacaktrr. Aktjlerin Uretim
tarihi akti tizerinde kodlamalt olarak yazrlr ise kodlarrn agrlrmlan liretici firmadan ahnan belge ile
muayene komisyonuna ibraz edilecektir.
Akrilerin + (artr) ve - (eksi) girigleri vidalr tip olacaktrr.
Btitrin aktilerin tiretim tarihi, marka ve modelleri birbiriyle aynl olacaktrr.
10. Aktilerin clmrr.i, en az 10 (on) yrl omtir beklentili olacaktrr. Bu husus yiiklenici tarafrndan yazrlr olarak
taahhtit edilecektir.
11. Aktilerle birlikte, kutup baglarrna uygun pabug ve uygun kesitte kablolar kullanrlarak, montajlarr ve
testleri yaprhp galrgrr durumda teslim edilecektir.
12. Aktilerin,TS 1352-2 ve/veya EN 50896-21 standartlarrna uygunluk belgesi, teklif mektubu igerisinde
satrn alma komisyonuna sunulacaktrr.
13. Muayene srrasrnda gerekli her trirltj olgii ve test cihazlarr ytiklenici tarafrndan temin edilecektir.
14. Ytiklenici,muayenestrasrndanitelikvenicelikycinrindenyeteri kadarTeknikpersonel bulunduracaktrr.
15. Muayene srrasrnda tasanm, tiretim, iggilik ve kullanrm hatalarr sebebiyle meydana gelebilecek her ti.irlri
kaza ve hasarlardan satrcr firma sorumludur.
16. Satrn alrnacak malzemeler piyasa teamr.ilii ambalajlnda olacaktrr.
17. Akrjler en az22 kg afrrlrfirnda olacakUr.
18. Aki.ilerin takrlacafr yerin <inemine binaen, sozlegme tarihinden itibaren 7 grin igerisinde montajrnrn
yaprlmasr zorunludur.
19. Aktilere 3 (ti9) yrl, ytiklenici firma garantisi, yazrlr olarak taahhrit edilecektir.
20. Akiilerin de[igiminden sonra gtkan hurda Aktiler Qevre ve gehircilik Bakanlrfrnrn atrk Pil ve Aktilerin
Kontrolri Yonetmelifince yetkilendirilmig olan firmaya teslim edilecektir.
21. Defierlendirmeler numune tjzerinden yaprlacaktlr.
22. Aktilerin arrzalr grkmasr veya arrzalanmasr durumunda 5(be$) grin igerisinde defigimi yUklenici firma
tarafrndan gergeklegtirilecektir.
6.
7.
8.
9,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
69 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content