close

Enter

Log in using OpenID

30.06.2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

embedDownload
01 Ocak – 30 Haziran 2014
ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU
1
irketimizin 2014 y
periyodik dönemi ve ilk yar faaliyetleri ile bu
faaliyetlerimizin sonuçlar na ili kin konular a
da ortaklar
n bilgilerine
sunulmaktad r.
Dönem içinde Yönetim Kurulu’nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki
rlar ile ilgili hususlar a
da gösterilmi tir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, 28.03.2014 tarihli Ola an Genel Kurulu Toplant ’nda,
3 y ll k süre ile belirlenmi tir. 2014 y periyodik dönemini kapsayan ikinci üç
ayl k döneminde Yönetim Kurulu üye da
u ekilde olu maktad r;
Dönem çinde (31.03.2014 - 30.06.2014) Yönetim Kurulu’nda Görev Alan
Üyeler :
Yönetim Kurulu :
Ad Soyad
Görev Süresi
Görevi
Mustafa V. KOÇ
Ba kan
Sergio MARCHIONNE
Ba kan Yard.
Kamil BA ARAN
Üye & CEO
Temel Kamil ATAY
Üye
Osman Turgay DURAK
Üye
Alfredo ALTAVILLA
Üye
smail Cenk Ç MEN
Üye
Kudret ÖNEN
Üye
Ali Ayd n PANDIR
Üye
Sn. Scott R. GARBERDING Üye
Gökçe BAYINDIR
Ba ms z Üye
Libero MILONE
Ba ms z Üye
Ba lang ç
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
Biti
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2014 tarihli Ola an Genel Kurul Toplant nda, yukar da belirtildi i üzere,
Yönetim Kurulumuz yeniden belirlenmek suretiyle, mevcut üyeleri aras ndan
Sn. Gianni Coda yerine, Sn. Scott Richard Garberding seçilmi tir.
En son 28.03.2014 tarihli Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant ’nda al nan
kararlar 10.04.2014 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 16.04.2014 tarih ve
8551 say Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmi tir.
Müteakip, Yönetim Kurulu Görev Da
na ili kin Yönetim Kurulu Karar da
22.04.2014 tarihinde tescil edilerek, 29.04.2014 tarih ve 8559 say Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmi tir.
2
Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve S
:
Gerek Yönetim Kurulu Ba kan gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasas Kurulu’nun düzenlemeleri
çerçevesinde irket Ana Sözle mesi’nin 11’nci maddesinde belirtilen yetkileri
haizdir. Ana Sözle memizin 13’üncü maddesinde ise Denetime ili kin di er
konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümlerine tabi
olundu u kaydedilmi tir.
irketin Sermaye ve Ortakl k Yap
Ortaklar n Ünvan
Fiat Auto S.p.A.
Koç Holding A. .
Temel Tic. ve Yat. A. .
Suna K raç
S. Semahat Arsel
Mustafa V. Koç
M. Ömer Koç
Y. Ali Koç
Di er Ortaklar
Hakk nda Bilgiler :
Hisse Grubu
Pay Tutar (TL)
Pay %’ si
189.279.856,87
187.938.121,26
175.693,44
291.510,55
291.510,55
194.340,36
194.340,36
194.340,35
121.440.286,26
37,8560
37,5876
0,0351
0,0583
0,0583
0,0389
0,0389
0,0389
24,2880
500. 000.000,00
100
D
A
A
A
A
A
A
A
E
Toplam
Dönem çinde Yap lan Ana Sözle me De
Dönem içinde Esas Sözle me de
iklikleri :
ikli i yap lmam
r.
En son Esas Sözle me de iklikleri, 01.07.2013 tarihi itibariyle gerçekle tirilen
Ola anüstü Genel Kurul Toplant ’nda al nan kararlar do rultusunda 03.07.2013
tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 09.07.2013 tarih ve 8359 say Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmi tir.
Nakit Kar Pay (Temettü) Da
:
Yönetim Kurulu’nun 2014/5 say Karar ile Genel Kurula sunulan 2013 y kar
da m önerisi, 28.03.2014 tarihli Genel Kurul toplant nda aynen kabul edilmek
suretiyle, ortaklar za %65 oran nda toplam 325.000.000.-TL nakit temettü
ödenmesi, Genel Kurul taraf ndan kararla
ld
üzere, 04.04.2014 tarihi
itibariyle gerçekle tirilmi tir.
3
Türkiye Otomotiv Pazar 2014 Y
lk Yar De erlendirmesi :
2014 y ilk yar itibariyle Türkiye hafif oto pazar bir önceki y l ayn döneme
göre %24.9 oran nda daralm r. Benzer ekilde Tofa yurtiçi perakende
sat lar n da ayn dönemde %30.8 oran nda geriledi i gözlemlenmi tir.
Geçti imiz y n ortalama seviyesinin üzerinde seyreden döviz kurlar , buna ba
olarak yükselen maliyetler, ve binek otomobillerde 2014 y ndan itibaren
uygulanan ÖTV art
yurtiçi pazar sat lar ndaki küçülmenin sebepleri olarak
dü ünülebilir.
Segmentleri ayr ayr inceledi imizde, yurtiçi otomobil pazar 2014 y
n ilk
yar
itibariyle 2013 y
ayn dönemi ile k yasland nda %22.7 daralma
göstermi , hafif ticari araç pazar ise, yine ayn döneme göre %31,8 küçülmü tür.
Yurtiçi pazarda her iki segmentte görülen daralma Tofa sat adetlerine de
olumsuz olarak yans
r.
Tofa n yurtiçi otomobil perakende sat lar 2014 y ilk yar nda 2013 y ayn
döneme göre %36.5 oran nda gerilemi , hafif ticari araç perakende sat lar ise
toplam hafif ticari araç pazar ndaki dü
e göre daha iyi bir performans
göstererek, %24.0 azalm r. Hafif ticari araç pazar nda Yeni Doblo %11,3 pazar
pay ile lider olurken, Fiat Fiorino %11,2 pazar pay ile ikinci s rada yer alm r.
Binek oto pazar nda Fiat markam z, alt ayl k performansta y n ilk çeyre ine
göre bir puan art göstermi ve %6.9 oran nda pazar pay elde etmi tir. Türkiye
hafif ticari araç pazar nda ise Fiat markam z 2014 y ilk yar nda liderli ini
koruyarak %27,4 pazar pay elde etmi tir.
Bu sonuçlara göre Fiat markam n otomobil ve hafif ticari arac pazarlar
birlikte içeren toplam pazar pay , 2014 y ilk yar nda birinci çeyre e paralel bir
ekilde %11.3 olarak gerçekle mi tir.
4
Üretim :
2014 y ilk yar nda üretim hacmimiz, 2013 y ayn döneme göre %18.3 dü
göstermi ve 106.974 adet seviyesinde gerçekle mi tir. Bu sonuca göre üç
vardiya üzerinden hesaplanan kurulu kapasite kullan m oran z %54 olmu tur.
Halen iki vardiya düzenine göre çal makta oldu umuz göz önüne al rsa,
çal an say na göre hesaplanan kapasite kullan m oran z ise %80 oran nda
gerçekle mi tir.
Model
Yeni Doblo
Doblo
MCV
Linea
Toplam
01 Ocak - 30
Haziran 2014
45.076
6.445
41.830
13.623
106.974
01 Ocak - 30
Haziran 2013
48.429
5.064
56.213
21.211
130.917
Sat lar ve ciro :
ç ve d
piyasa sat
adetlerimiz a
daki gibi gerçekle mi tir :
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle iç piyasa sat lar z %37,6 azalarak 34,851
adet olmu , ihracat zda 2014 y nda görülen daralma ise Avrupa’da görülen
toparlanma sonucu Haziran ay ndan itibaren geçti imiz y la göre yükselen
performans z ile %11,5’e gerilemi ve toplam ihracat z 75,670 adet olarak
gerçekle mi tir. Bu sonuçlara göre toplam sat
adetlerimiz 110.521 adet
olmu tur.
ç Piyasa
Otomobil
Hafif Ticari Araç
Toplam
Piyasa
Toplam
2014
Haziran
2013
Haziran
2014
Haziran
2013
Haziran
16.351
27.873
14.542
23.703
30.893
51.576
18.500
27.955
61.128
61.761
79.628
89.716
34.851
55.828
75.670
85.464
110.521
141.292
5
2014
Haziran
2013
Haziran
Toplam sat gelirlerimiz 30.06.2014 itibariyle bir önceki y l ayn döneme göre,
sat adetlerindeki daralmaya kar n, %0,2 artarak 3.495.744TL seviyesinde
gerçekle mi tir.
Aç klama
Yurtd
01 Ocak 2014 - 30
Haziran 2014
sat lar
Yurtiçi sat lar
Esas faaliyetlerden di er gelirler
Toplam
01 Ocak 2013 30 Haziran 2013
De
im %
2.320.333
2.045.843
13,4%
1.024.284
151.127
3.495.744
1.393.954
48.680
3.488.477
-26,5%
210,4%
0,2%
Yat mlar :
Tofa 2014 y
n ilk yar nda avansl i lemler de dahil toplamda 226 milyon TL
tutar nda Yat ma yönelik i lemi kay tlar na alm r..
Karl k :
Karl k 30.06.2014 tarihi itibariyle vergi öncesi kar kaleminden incelendi inde
geçti imiz y l ayn döneme göre %2,6 azalm ve 254,1 milyon TL olarak
gerçekle mi tir, buna kar n net kar z ise y n ilk yar nda geçti imiz y l ayn
döneme göre %24,2 oran nda önemli bir art ile 268,7 milyon TL seviyesine
km r.
Finansal Durum :
Yeni Doblo ve Mini Cargo model araçlar n üretim yat mlar n
finansmanlar nda kullan lmak üzere al nan kredilere ilave olarak 2014 y içinde
yeni binek otomobil ve Yeni Doblo Amerika projesi nedeniyle gerçekle en
yat mlar nedeniyle uzun vadeli krediler temin edilmi tir. Yukar da bahsi geçen
kredilerden Yeni Doblo modeli için al nan yat m kredisinin geri ödemeleri Fiat,
Mini Cargo modeli için al nan yat m kredisinin geri ödemeleri ise Fiat ve PSA
taraf ndan yap lacak al mlar vas tas ile garanti alt na al nm r. Bu garantili
al mlar, Fiat ve PSA ile imzalanan üretim anla malar n al ya da öde prensibine
dayanmaktad r.
6
Bu kredilerin 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle bakiyeleri ; 171.479 bin TL (59.296
bin Euro) Mini Cargo , 583.863 bin TL (201.896 bin Euro) Yeni Doblo ve 859.307
bin TL (297.143 bin Euro) di er olmak üzere toplam 1.614.649 bin TL’dir.
(558.335 bin EURO)
Personelimizle ilgili di er idari hususlar ise öyle özetleyebiliriz :
irketin 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kayda al nan ortalama personel say
6.229’dir. Bu rakam n 1.492 adeti memur ve idareci, 4.737 adeti i çidir. 31 Aral k
2013 tarihine göre ortalama çal an say z toplam 90 ki i azalm r.
irketimizin 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle UFRS k dem tazminat ve
kullan lmam izin yükümlülü ü 146.081 bin TL olup tamam için kar k ayr lm
durumdad r.
Personelimize yasal mevzuat kapsam nda sosyal haklar düzenli ve periyodik
olarak sa lanmaktad r.
Öngörüler
2014 y na ili kin ileriye dönük beklentilerimiz a
daki gibidir:
Toplam Yurtiçi Hafif Araç Pazar
650 bin – 670 bin araç
Tofa
140 bin – 150 bin araç
hracat Adeti Beklentisi
Tofa Yurtiçi Sat
Adeti Beklentisi
85 bin – 90 bin araç
Yat m Harcamalar Tutar Beklentisi
7
400 milyon Euro
Dönem çinde Yönetim Kurulu’na ba
Komitelerin Toplant lar
TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .
YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA
DENET MDEN SORUMLU KOM TE RAPORU
Toplant Tarihi
Toplant No
: 12.05.2014
: 2014/03
Sermaye Piyasas Kurulu’nun (SPK) II.14.1. say “Sermaye Piyasas nda Finansal
Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i” (“Tebli ”) uyar nca Türkiye Muhasebe
Standartlar /Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (“TMS/TFRS”) ve SPK
taraf ndan belirlenen formatlarla uyumlu, Tofa Türk Otomobil Fabrikas A. .
yönetiminin haz rlad
1 Ocak - 31 Mart 2014 dönemine ili kin konsolide özet
finansal tablolar incelemek ve görü bildirmek üzere toplanm bulunuyoruz.
Yapt
z bu incelemede kamuya aç klanacak olan söz konusu konsolide özet
finansal tablolar n, ortakl n izledi i muhasebe ilkelerine, gerçe e uygunlu una ve
do rulu una ili kin olarak de erlendirmeler yap lm r. Gerekli görülen hallerde
irketin sorumlu yöneticilerinden de görü ler al nm r.
Taraf za sunulan bilgiler kapsam nda yapt
z inceleme ve de erlendirmeler
sonucunda; 1 Ocak - 31 Mart 2014 dönemine ili kin konsolide özet finansal
tablolar n ortakl n izledi i muhasebe ilkelerine, gerçe e uygunlu una ve
do rulu una kanaat getirilmi olup, söz konusu finansal tablolar Yönetim
Kurulu’nun onay na arz ederiz.
Sayg lar
zla,
DENET M KOM TES
Gökçe BAYINDIR
Ba kan
Libero MILONE
Üye
Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi
Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi
8
TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .
YÖNET M KURULU’NA;
KURUMSAL YÖNET MDEN SORUMLU KOM TE RAPORU
Toplant Tarihi
Toplant No
Gündem
•
•
•
•
: 12.05.2014
: 2014/05
:
Yeni derecelendirme metodolojisi ve Kurumsal Yönetim derecelendirme
notunun revizyonu hakk nda bilgilendirme,
Tofa Sürdürülebilirlik Raporlamas çal malar n de erlendirilmesi,
Gelece e yönelik de erlendirmelerin payla lmas na ili kin düzenleme
hakk nda,
Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri ve yeni Kurumsal Yönetim Tebli i
kapsam nda, daha önce ele al nan Kurumsal Yönetim derecelendirme
metodolojisinde meydana gelen de iklikler hakk nda Komite üyelerine bilgi
sunulmu tur.
Bu do rultuda, kurumsal yönetim uygulamalar ndaki uluslararas geli meler
hakk nda bilgi verilmi tir. Ayr ca, yeni derecelendirme metodolojisi ve yeni
metodolojinin derecelendirme notumuz üzerinde beklenen etkileri hakk nda
Komite üyelerine bilgilendirmede bulunulmu tur.
Kurumsal
Yönetim
derecelendirme
notunun
revizyonu
hakk nda
derecelendirme firmas Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A. .
taraf ndan haz rlanan revize raporda yeni derecelendirme notumuzun 8,95
(89.51) olarak belirlendi ine dair Komite üyelerine bilgi verilmi tir. Kurumsal
Yönetim revize derecelendirme notumuzun KAP arac
yla yay nlanarak,
kamuoyunun bilgisine sunulmas uygun görülmü tür.
•
BIST 30
irketlerini kapsayacak
ekilde, Borsa stanbul taraf ndan
uygulamaya al nacak olan Sürdürülebilirlik Endeksi sürecinde ele al nan Tofa
Sürdürülebilirlik Raporlamas çal malar hakk nda Komite üyelerine bilgi
sunularak, konu hakk nda de erlendirmelerde bulunulmu tur.
9
•
Sermaye Piyasas Kurulu’nun düzenlemeleri ba lam nda, gelece e yönelik
de erlendirmelerin aç klanmas na ili kin esaslar n belirlenmesi ve bu
çerçevede yap lacak yetkilendirme hakk nda Komite üyelerine bilgi verilmi tir.
Bu do rultuda, gerekli düzenlemelerin yap labilmesi ve Yönetim Kurulu Karar
için irket CEO’su ve Mali Direktörü ’nün konu hakk nda yetkilendirilmeleri
hususunun Yönetim Kurulu’muza tavsiye edilmesi uygun görülmü tür.
KURUMSAL YÖNET M KOM TES
Libero MILONE
Ba kan
Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi
Gökçe BAYINDIR
Üye
Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi
10
Alfredo ALTAVILLA
Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
. Cenk Ç MEN
Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .
YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA
SK N ERKEN SAPTANMASI VE R SK YÖNET
SORUMLU KOM TE RAPORU
Toplant Tarihi
Toplant No
Gündem
•
NDEN
: 12.05.2014
: 2014/03
:
irketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi ve irketin
kurumsal risk çal malar n takibi ve raporlanmas ,
Görü ülen Konular ve Al nan Kararlar:
•
Finansal, ticari ve operasyonel risklere ili kin, kur, likidite ve faiz risklerine dair
büyüklükler gözden geçirilmi tir.
•
irketin kurumsal risk yönetimi konusunda yap lan çal malar hakk nda Komite
üyeleri bilgilendirilmek suretiyle, ç Denetim Birimi’nin çal malar hakk nda Komite
üyelerine bilgi verilmi tir.
Ayr ca a
daki konular hakk nda bilgi edinilmi tir;
-
Borçluluk Oranlar ,
Likidite Oranlar ,
Di er Mali Oranlar,
Kur Riskleri,
Mevduat yo unla malar , kar taraf riski , bankalar,
Ticari Alacak Riskleri, alacaklar n da
vb.
Koç Fiat Kredi irketinin finansal yap .
•
Hukuk Biriminin faaliyetleri ile takip edilen yasal prosedürler ve tüketici kanunu
hakk nda yap lan çal malara ili kin Komiteye bilgi sunulmu tur.
SK N ERKEN SAPTANMASI VE R SK YÖNET M KOM TES
Gökçe BAYINDIR
Ba kan
Libero MILONE
Üye
Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi
Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi
. Cenk Ç MEN
Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
11
Ali A. PANDIR
Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
138 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content