close

Enter

Log in using OpenID

5.5 SO⁄UK DEPO PANELLER‹ - Tek

embedDownload
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.5
SO⁄UK DEPO PANELLER‹
So¤uk depo panel uygulamas›na duvarlardan bafllan›r, s›ras›yla tavan ve döfleme yap›l›r
(Resim 5.30). Döflemede yap›lacak yal›t›m için so¤uk depo zemininin di¤er zeminlerle
ayn› seviyede kalabilmesi amac›yla so¤uk depo alan› düflük döfleme olarak tasarlanmal›d›r.
fiok ve donmufl muhafaza odalar›nda, zeminin donup yap›sal hasara yol açmamas› için
afla¤›dan havaland›rmal› veya zemine rezistans döflenmelidir.
Paneller, d›fl duvar olarak kullan›lmamal›d›r. –5 °C’nin alt›ndaki odalarda panelin iç sac›,
›s› köprüsü oluflturmamas› için döflemeye yak›n k›sm›ndan ince bir band halinde ç›kar›l›r.
S›zd›rmazl›¤› sa¤lamak için iki panel birleflim derzine antibakteriyal silikon kullan›lmal›d›r.
So¤utucu gücünün düflmemesi için montaj s›ras›nda ›s› köprülerinin oluflmamas›na dikkat
edilmelidir.
Resim 5.30 Cephe dilatasyonu
Tavan ve duvarlardan geçecek so¤utma, elektrik vb. tesisat hatlar› ›s› geçirmez flekilde
yal›t›lmal›d›r. Prensip detaylar›na uygun olarak tamamlanan uygulamadan sonra panelin
üzerindeki koruyucu polietilen folyo ç›kar›lmal›d›r. So¤uk depolar ilk devreye al›nd›¤›nda
yavafl yavafl so¤utulmal› ve dondurucu odalarda bas›nç dengeleyici valfler kullan›lmal›d›r,
aksi taktirde oluflacak ani bas›nç fark›ndan panel yüzeyleri buruflabilmektedir.
9
27
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
278 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content