close

Enter

Log in using OpenID

30.09.2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

embedDownload
01 Ocak – 30 Eylül 2014
ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU
1
irketimizin 2014 y periyodik dönemi ve üçüncü çeyrek faaliyetleri ile bu
faaliyetlerimizin sonuçlar na ili kin konular a
da ortaklar
n bilgilerine
sunulmaktad r.
Dönem içinde Yönetim Kurulu’nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki
rlar ile ilgili hususlar a
da gösterilmi tir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, 28.03.2014 tarihli Ola an Genel Kurulu Toplant ’nda,
3 y ll k süre ile belirlenmi tir. 2014 y periyodik dönemini kapsayan üçüncü üç
ayl k döneminde Yönetim Kurulu üye da
u ekilde olu maktad r;
Dönem çinde (31.03.2014 - 30.09.2014) Yönetim Kurulu’nda Görev Alan
Üyeler :
Yönetim Kurulu :
Ad Soyad
Görev Süresi
Görevi
Mustafa V. KOÇ
Ba kan
Sergio MARCHIONNE
Ba kan Yard.
Kamil BA ARAN
Üye & CEO
Temel Kamil ATAY
Üye
Osman Turgay DURAK
Üye
Alfredo ALTAVILLA
Üye
smail Cenk Ç MEN
Üye
Kudret ÖNEN
Üye
Ali Ayd n PANDIR
Üye
Sn. Scott R. GARBERDING Üye
Gökçe BAYINDIR
Ba ms z Üye
Libero MILONE
Ba ms z Üye
Ba lang ç
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
Biti
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2014 tarihli Ola an Genel Kurul Toplant nda, yukar da belirtildi i üzere,
Yönetim Kurulumuz yeniden belirlenmek suretiyle, mevcut üyeleri aras ndan
Sn. Gianni Coda yerine, Sn. Scott Richard Garberding seçilmi tir.
En son 28.03.2014 tarihli Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant ’nda al nan
kararlar 10.04.2014 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 16.04.2014 tarih ve
8551 say Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmi tir.
Müteakip, Yönetim Kurulu Görev Da
na ili kin Yönetim Kurulu Karar da
22.04.2014 tarihinde tescil edilerek, 29.04.2014 tarih ve 8559 say Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmi tir.
2
Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve S
:
Gerek Yönetim Kurulu Ba kan gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasas Kurulu’nun düzenlemeleri
çerçevesinde irket Esas Sözle mesi’nin 11’nci maddesinde belirtilen yetkileri
haizdir. Esas Sözle memizin 13’üncü maddesinde ise denetime ili kin di er
konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümlerine tabi
olundu u kaydedilmi tir.
irketin Sermaye ve Ortakl k Yap
Ortaklar n Ünvan
Fiat Auto S.p.A.
Koç Holding A. .
Temel Tic. ve Yat. A. .
Suna K raç
S. Semahat Arsel
Mustafa V. Koç
M. Ömer Koç
Y. Ali Koç
Di er Ortaklar
Hakk nda Bilgiler :
Hisse Grubu
D
A
A
A
A
A
A
A
E
Toplam
Pay Tutar (TL)
Pay %’ si
189.279.856,87
187.938.121,26
175.693,44
291.510,55
291.510,55
194.340,36
194.340,36
194.340,35
121.440.286,26
37,8560
37,5876
0,0351
0,0583
0,0583
0,0389
0,0389
0,0389
24,2880
500. 000.000,00
100
Dönem çinde Yap lan Esas Sözle me De
Dönem içinde Esas Sözle me de
iklikleri :
ikli i yap lmam
r.
En son Esas Sözle me de iklikleri, 01.07.2013 tarihi itibariyle gerçekle tirilen
Ola anüstü Genel Kurul Toplant ’nda al nan kararlar do rultusunda 03.07.2013
tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 09.07.2013 tarih ve 8359 say Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmi tir.
Nakit Kar Pay (Temettü) Da
:
Yönetim Kurulu’nun 2014/5 say Karar ile Genel Kurula sunulan 2013 y kar
da m önerisi, 28.03.2014 tarihli Genel Kurul toplant nda aynen kabul edilmek
suretiyle, ortaklar za %65 oran nda toplam 325.000.000.-TL nakit temettü
ödenmesi, Genel Kurul taraf ndan kararla
ld
üzere, 04.04.2014 tarihi
itibariyle gerçekle tirilmi tir.
3
Türkiye Otomotiv Pazar 2014 Y
Ocak – Eylül Dönemi De erlendirmesi :
2014 y ilk dokuz ayl k dönem itibariyle Türkiye hafif oto pazar bir önceki y l
ayn döneme göre %19.2 oran nda daralm r. Benzer ekilde Tofa yurtiçi
perakende sat lar n da ayn dönemde %21.9 oran nda geriledi i
gözlemlenmi tir. Geçti imiz y n ortalama seviyesinin üzerinde seyreden döviz
kurlar , buna ba
olarak yükselen maliyetler, ve binek otomobillerde 2014
ndan itibaren uygulanan ÖTV art
yurtiçi pazar sat lar ndaki küçülmenin
sebepleri olarak dü ünülebilir.
Segmentleri ayr ayr inceledi imizde, yurtiçi otomobil pazar 2014 y Ocak Eylül dönemi itibariyle 2013 y ayn dönemi ile k yasland nda %18.9 daralma
göstermi , hafif ticari araç pazar ise, yine ayn döneme göre %20,3 küçülmü tür.
Yurtiçi pazarda her iki segmentte görülen daralma Tofa sat adetlerine de
olumsuz olarak yans
r.
Tofa n yurtiçi otomobil perakende sat lar 2014 y ilk dokuz ay nda 2013 y
ayn döneme göre %29.5 oran nda gerilemi , hafif ticari araç perakende sat lar
ise toplam hafif ticari araç pazar ndaki dü
e göre daha iyi bir performans
göstererek, %12.8 azalm r. Hafif ticari araç pazar nda Yeni Doblo %11,4 pazar
pay ile, otomobil pazar nda ise Linea %5,6 pay ile lider konumdad r.
Binek oto pazar nda Fiat markam z, y n ilk dokuz ay nda %7.0 oran nda pazar
pay elde etmi tir. Türkiye hafif ticari araç pazar nda ise Fiat markam z liderli ini
koruyarak %26,6 pazar pay elde etmi tir.
Bu sonuçlara göre Fiat markam n otomobil ve hafif ticari arac pazarlar
birlikte içeren toplam pazar pay %11.4 olarak gerçekle mi tir.
4
Üretim :
2014 y dokuz ayl k üretim hacmimiz, 2013 y ayn döneme göre %15.7 dü
göstermi ve 156.203 adet seviyesinde gerçekle mi tir. Bu sonuca göre üç
vardiya üzerinden hesaplanan kurulu kapasite kullan m oran z %52 olmu tur.
Halen iki vardiya düzenine göre çal makta oldu umuz göz önüne al rsa,
kapasite kullan m oran z ise %78 oran nda gerçekle mi tir.
Model
Yeni Doblo
Doblo
MCV
Linea
Toplam
01 Ocak - 30
Eylül 2014
67.582
7.142
59.123
22.356
156.203
01 Ocak - 30
Eylül 2013
67.694
7.092
79.250
31.201
185.237
Sat lar ve ciro :
ç ve d
piyasa sat
adetlerimiz a
daki gibi gerçekle mi tir :
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle iç piyasa sat lar z %27,2 azalarak 58,585 adet
olmu , ihracat z ise 2014 y nda Eylül ay itibariyle geçti imiz y la göre %13,2
gerilemi ve 105,335 adet olarak gerçekle mi tir. Bu sonuçlara göre toplam sat
adetlerimiz 163.920 adet olmu tur.
ç Piyasa
Piyasa
Toplam
2014
Eylül
2013
Eylül
2014
Eylül
2013
Eylül
2014
Eylül
2013
Eylül
Otomobil
27.530
40.843
19.460
33.284
46.990
74.127
Hafif Ticari Araç
31.055
39.670
85.875
88.106
116.930
127.776
Toplam
58.585
80.513
105.335
121.390
163.920
201.903
5
Toplam sat gelirlerimiz 30.09.2014 itibariyle bir önceki y l ayn döneme göre,
sat adetlerindeki daralmaya kar n, % 0,6 artarak 5.180.509 TL seviyesinde
gerçekle mi tir.
Aç klama
Yurtd
01 Ocak 2014 30 Eylül 2014
sat lar
Yurtiçi sat lar
Esas faaliyetlerden di er gelirler
Toplam
01 Ocak 2013 30 Eylül 2013
De
im %
3.223.069
2.990.302
7,8%
1.916.054
41.386
5.180.509
2.082.242
75.663
5.148.207
-8,0%
-45,3%
0,6%
Yat mlar :
Tofa 2014 y ilk dokuz ay itibariyle avansl i lemler de dahil toplamda 306
milyon TL tutar nda yat m harcamas yap lm r.
Karl k :
Net Kar z 30.09.2014 tarihi itibariyle vergi öncesi kar kaleminden
incelendi inde geçti imiz y l ayn döneme göre %4,3 azalm ve 355,1 milyon TL
olarak gerçekle mi tir, buna kar n net kar z ise y n ilk dokuz ayda geçti imiz
l ayn döneme göre %23,5 oran nda artarak 395,7 milyon TL seviyesine
km r.
Finansal Durum :
Yeni Doblo ve Mini Cargo model araçlar n üretim yat mlar n
finansmanlar nda kullan lmak üzere al nan kredilere ilave olarak 2014 y içinde
yeni binek otomobil ve Yeni Doblo Amerika projesi nedeniyle gerçekle en
yat mlar nedeniyle uzun vadeli krediler temin edilmi tir. Yukar da bahsi geçen
kredilerden Yeni Doblo modeli için al nan yat m kredisinin geri ödemeleri Fiat,
Mini Cargo modeli için al nan yat m kredisinin geri ödemeleri ise Fiat ve PSA
taraf ndan yap lacak al mlar vas tas ile garanti alt na al nm r. Bu garantili
al mlar, Fiat ve PSA ile imzalanan üretim anla malar n al ya da öde prensibine
dayanmaktad r.
Bu kredilerin 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle bakiyeleri ; 171.449 bin TL (59.296 bin
Euro) Mini Cargo , 583.761 bin TL (201.896 bin Euro) Yeni Doblo ve 835.545 bin
6
TL (288.976 bin Euro) di er olmak üzere toplam 1.590.757 bin TL’dir. (550.168
bin EURO)
Personelimizle ilgili di er idari hususlar ise öyle özetleyebiliriz :
irketin 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kayda al nan ortalama personel say
6.315’dir. Bu rakam n 1.500 adeti memur ve idareci, 4.815 adeti i çidir. 31 Aral k
2013 tarihine göre ortalama çal an say z toplam 4 ki i azalm r.
irketimizin 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle UFRS k dem tazminat ve
kullan lmam izin yükümlülü ü 150.650 bin TL olup tamam için kar k ayr lm
durumdad r.
Personelimize yasal mevzuat kapsam nda sosyal haklar düzenli ve periyodik
olarak sa lanmaktad r.
Öngörüler
2014 y na ili kin ileriye dönük beklentilerimiz a
daki gibidir:
Toplam Yurtiçi Hafif Araç Pazar
700 bin – 720 bin araç
Tofa
140 bin – 150 bin araç
hracat Adeti Beklentisi
Tofa Yurtiçi Sat
Adeti Beklentisi
90 bin – 95 bin araç
Yat m Harcamalar Tutar Beklentisi
7
300 milyon Euro
Dönem çinde Yönetim Kurulu’na ba
Komitelerin Toplant lar :
TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .
YÖNET M KURULU BA KANLI I’NA
DENET MDEN SORUMLU KOM TE RAPORU
Toplant Tarihi
Toplant No
: 05.08.2014
: 2014/04
Sermaye Piyasas Kurulu’nun (SPK) II.14.1. say
“Sermaye Piyasas nda Finansal
Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i” (“Tebli ”) uyar nca Türkiye Muhasebe Standartlar /Türkiye
Finansal Raporlama Standartlar (“TMS/TFRS”) ve SPK taraf ndan belirlenen formatlar ile
uyumlu, Tofa Türk Otomobil Fabrikas A. . yönetiminin haz rlad
01 Ocak - 30 Haziran 2014
dönemine ili kin konsolide özet finansal tablolar ile söz konusu finansal tablolar için Ba aran
Nas
Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. . (A Member of
PricewaterhouseCoopers) taraf ndan haz rlanan s rl ba ms z denetim raporunu incelemek
ve görü bildirmek üzere toplanm bulunuyoruz.
Yapt
z bu incelemede kamuya aç klanacak olan sözkonusu konsolide özet finansal
tablolar n, ortakl n izledi i muhasebe ilkelerine, gerçe e uygunlu una ve do rulu una ili kin
olarak de erlendirmeler yap lm r. Gerekli görülen hallerde ba ms z denetim irketinin
denetçisinden ve irketin sorumlu yöneticilerinden de görü ler al nm r.
Taraf za sunulan bilgiler kapsam nda yapt
z inceleme ve de erlendirmeler sonucunda;
01 Ocak - 30 Haziran 2014 dönemine ili kin konsolide özet finansal tablolar n ortakl n izledi i
muhasebe ilkelerine, gerçe e uygunlu una ve do rulu una kanaat getirilmi olup, söz konusu
finansal tablolar Yönetim Kurulu’nun onay na arz ederiz.
Sayg lar
zla,
DENET M KOM TES
Gökçe BAYINDIR
Ba kan
Libero MILONE
Üye
Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi
Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi
8
TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .
YÖNET M KURULU’NA;
SK N ERKEN SAPTANMASI VE R SK YÖNET
SORUMLU KOM TE RAPORU
Toplant Tarihi
Toplant No
Gündem
NDEN
: 05.08.2014
: 2014/04
:
irketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi ile
risk çal malar n takibi ve raporlanmas .
irketin kurumsal
Görü ülen Konular ve Al nan Kararlar:
Ticari, operasyonel ve finansal risklere ili kin, kur, likidite ve faiz risklerine dair
büyüklükler gözden geçirilmi tir.
Kurumsal risk çal malar kapsam nda, ç Denetim Birimi’nin faaliyetleri hakk nda Komite
üyelerine bilgi verilmi tir.
Ayr ca a
daki konular hakk nda bilgi edinilmi tir;
- Borçluluk oranlar ,
- Likidite oranlar ,
- Di er mali oranlar,
- Kur riskleri,
- Mevduat yo unla malar , kar taraf riski, bankalar,
- Ticari alacak riskleri, alacaklar n da
vb.
Say n Gökçe Bay nd r artan filo sat lar sonucu bayi risk yönetimi ile ilgili rekabet bilgisi talep
etmi tir. Say n Libero Milone bu konun öneminin artt
belirterek al nan ek teminatlar n sunu
dökümanlar na ilave edilmesini istemi tir.
Hukuk Birimi’nin faaliyetlerine ili kin Komiteye bilgi sunulmu tur.
Yeni tüketici yasas konusunda özet bir sunu haz rlanarak bir sonraki toplant da
bilgi verilmesi Komite üyelerince talep edilmi tir.
Tofa bayilerinin mü terilere araç sat sonucu elde ettikleri kampanyalar n
geçmi e dönük kontrollerinde dikkati çeken i lemler hakk nda bilgi sunulmu tur.
Yap lan inceleme ve kontrollerde usul d sat yapt tespit edilen bayilerin
detay ve verilen cezalar konusunda bilgi verilmi tir.
Say n Libero Milone bir sonraki Komite toplant
çal ma yap lmas talep etmi tir;
9
için a
daki konularda
-
Operasyonel risk yönetimi raporuna ek olarak Stratatejik Risk Yönetimi ile ilgili
ön çal ma yap lmas ,
ç Kontrol Seviyeleri ile ilgili özet bir sunu yap lmas .
R SK N ERKEN SAPTANMASI VE R SK YÖNET M KOM TES
Gökçe BAYINDIR
Ba kan
Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi
Libero MILONE
Üye
Yönetim Kurulu
Ba ms z Üyesi
. Cenk Ç MEN
Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
10
Ali A. PANDIR
Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content