close

Enter

Log in using OpenID

Allzyme pt_2006.qxd

embedDownload
Kanatlý Rasyonlarýnda Buðday Kullanýmý
Buðday yüksek düzeyde enerji içeriðine sahip bir tahýl olarak
kanatlý rasyonlarý için ideal bir hammaddedir fakat yapýsýnda
yüksek seviyede NSP içermesi nedeniyle, rasyonda yüksek
oranlarda
kullanýldýðý
takdirde
yem
dönüþüm
oranýný
kötüleþtiren, sulu ve yapýþkan dýþký sorunu ve protozal hastalýk
riskini artýran bir tahýldýr.
NSP'ler (Non Starch Polysaccaharide) (Niþasta Yapýsýnda
Olmayan Polisakkarit) bitki yapýsýnda bulunan, molekül yapýsý büyük
ve sindirilemeyen karbonhidratlardýr. Tavuklar, diðer tek mideli canlýlar gibi
NSP’leri çok az sindirebilirler. NSP’ler sindirim sisteminde çözünürlüklerine göre çözünebilir ve çözünemez
olarak iki alt gruba ayrýlýr. Besleme açýsýndan asýl sorunu oluþturan çözünebilir NSP’lerdir. Bunlar barsakta jel
oluþturarak besinlerin barsak duvarýna ulaþmalarýný engeller ve yemden yararlanmayý olumsuz yönde
etkilerler. Barsak içeriðinin hareket hýzýnýn azalmasý ve fazla miktarda besinin kalýn barsaða geçmesi sindirim
kanalýnýn alt kýsmýnda fermentasyon artýþýna yol açar. Fermentasyonla oluþan fazla miktardaki uçucu yað
asitleri Klostridia ve Eimeria gibi patojen bakteriler ve protozoalar için besin görevi yapar. Yumurta
tavuklarýnda yapýþkan kývama dönüþen dýþký, kloakaya gelmiþ olan yumurtayý da kirleterek yumurta kalitesini
bozar.
Farklý hammaddelerdeki NSP yapýlar moleküler düzeyde birbirinden farklýdýr. Bununla birlikte bir tür
hammaddenin farklý varyasyonlarý, yetiþtiði iklim ve toprak koþullarýna göre deðiþken düzeylerde fakat
molekül olarak ayný NSP'ye sahip olabilir.
Tahýllardaki NSP seviyeleri
NSP g/kg
Çözünebilir beta-glukan
Çözünemeyen beta-glukan
Çözünebilir arabinoksilan
Çözünemeyen arabinoksilan
Total çözünebilir NSP
Total çözünemeyen NSP
Total NSP
Buðday
5.2
6
15
54.5
23.2
65.5
88.7
Arpa
33
9
13
52.1
49
66.1
115.1
Cowan, 1996
NSP içeriði bakýmýndan buðday, çavdar ve tritikale benzer yapýya sahiptir.
Yetiþkin hayvanlarýn enzimatik sistemi nisbeten geliþmiþ olduðundan belli
düzeylere kadar (buðday için 150-200 kg/ton) bu hammaddeleri sorunsuz
sindirebilirler. Bu düzeyin üzerinde buðday, çavdar veya tritikale içeren
rasyonlarda enzim kullanýmý gereklidir. Bir kilitin sadece bir
anahtarla açýlmasý gibi her farklý NSP ancak bir enzime karþýlýk
verir.
Allzyme Enzim Serisinden Bir Çözüm: Allzyme PT
Allzyme PT, Aspergillus niger mantarýnýn kontrollü fermentasyonundan elde edilen benzersiz
bir pentozanaz enzimidir. Allzyme PT buðday, çavdar ve tritikaleyi yüksek miktarda
bulunduran rasyonlardaki pentozanlarý hedefler.
Pentozanlarýn istenmeyen
etkilerini ortadan kaldýran Allzyme PT, bu hammaddelerin rasyonda daha yüksek
miktarlarda, sorunsuz olarak kullanýlmasýna olanak tanýr.
Allzyme PT Uygulamalarý
1) FCR ve aðýrlýk kazancýný geliþtirmek için, Allzyme PT’yi varolan
rasyonun üzerine ekleyin.
Allzyme PT ile 21 günlük broylerlerde performans geliþimi
ve viskozitede azalma
Uygulama
Aðýrlýk (g)
21 gün
FCR
0-21 g
Sindirim
viskozitesi cP
Mýsýr (kontrol)
%40 ABD buðdayý
%40 ABD buðdayý
+ Allzyme PT
%40 Kanada buðdayý
%40 Kanada buðdayý
+ Allzyme PT
SEM
612b
556a
591b
1.25b
1.49a
1.33b
3.15a
5.26b
3.35a
615b
618b
1.31b
1.30b
5.16b
3.52a
9.1
0.08
0.31
Crouch, 2000
2) Rasyondaki metabolize edilebilir enerji, protein ve amino asit seviyelerini %6 oranýnda düþürerek, Allzyme PT
ilavesi ile besin sindirilebilirliðinde artýþ elde edin, rasyon spesifikasyonlarýný azaltarak, maliyetleri düþürün.
Allzyme PT’nin kanatlý rasyonlarýnýn enerji & protein
sindirilebilirliði üzerine etkisi
Kontrol
Allzyme PT
Fark
ME (kcal/kg)
2900
3075
%6
Protein (%)
14.1
14.9
%6
Lysine (%)
0.37
0.39
%5
Met + Cys(%)
0.51
0.54
%6
Tucker , 2001
Allzyme PT Ürün Spesifikasyonlarý
Kategori N (Enzymes): EC No. E 14
Aktif Madde: Endo 1,4 - Beta-xylanase (EC 3.2.1.8)
Biyolojik Orijin: Aspergillus niger (CBS 520.94)
Enzim aktivitesi: Minimum 1875 XU/g
Peletleme Stabilitesi: 800C
Kullaným Oraný: 200 gr/ton
Alltech Türkiye
Hacýlarkýrý Caddesi • No:5 • Bornova • ÝZMÝR
Tel: 0 232 478 62 78 • Fax: 0 232 478 62 80
Web: www.alltech.com.tr • E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
279 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content