close

Enter

Log in using OpenID

1. YAZILI SORULAR 1.Tanzimat edebiyat birinci dönemin

embedDownload
ARİFİYE FEN LİSESİ
2014-2015 YILI
11. SINIFLAR
TÜRK EDEBİYATI
1. DÖNEM
1. YAZILI
SORULAR
1.Tanzimat edebiyat birinci dönemin özelliklerinden beş madde yazınız.
puan verilmez.10p
NOT:Altı ve üzeri madde yazana
2. Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm
Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm
Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli'de
Felatun'u beğenmez anda çok divaneler gördüm
Huzur-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gitti
Ne meclisler ne sahbâlar ne işrethaneler gördüm
Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düştü
Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm
Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin
Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm
Ziya Paşa
Yukarıdaki gazelde birimlerin hangi tema etrafında birleştiğini
yazınız.İlk beyitle diğer beyitler arasında tema olarak bir ilişki
söz konusu mudur?Açıklayınız.10p
3. Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten
Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten
Durup ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i millette
Çıkar âsâr-ı rahmet, ihtilaf-ı rey-i ümmetten
Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten
Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten
Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten
Namık KEMAL
A) Metnin teması Namık KEMAL hakkında hangi ip
uçlarını vermektedir,Şair ile il gili bilgileri dikkate alarak beş
maddelik çıkarım yazınız.
ARİFİYE FEN LİSESİ
11. SINIFLAR
2014-2015 YILI
TÜRK EDEBİYATI
1. DÖNEM
1. YAZILI
B.Son beyiti nesir biçimine çevirip sonra açıklayınız.10p
5.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.10p
Tanzimat edebiyatının ilk şairleri .....................................................ve .........................................................dir
Tanzimat edebiyatını ilk üç sanatçısı .............................................................................................................................dır
ilk resmi gazetemiz ......................................................................................................................................dir
İlk edebi romanımız............................................................................................................................................................dır.
ilk modern sözlük ve yazarı................................................................................................................................................dır.
ilk yerli tiyatro .................................................................................................................................................................dır
ilk yerli hikaye ..................................................................................................................................dir
İlk eleştiri ..............................................................................................................................................dır.
İlk özel gazetemiz ..............................................................................................................................................................dır.
ilk yerli romanımız ......................................................................................................................dır.
6.Tanzimat devri anlatmaya dayalı metinlerden üçünün adını yazınız. 10p
a)..............................................................b)............................................................c)..................................................................
.......
Bu türlerin özelliklerinden üç madde yazınız.10p
a)
b)
c)
7.Şinasi'nin öncülük ettiği ilk'lerden beş tanesini yazınız. 10p
8.Tanzimat devri şiirinde görülen yenilikler hakkında bilgi veriniz. 10p
9. Eser-yazar eşleştirmesini yapınız.5p
Durub-ı Emsal-i Osmaniye
Vatan Yahut Silistre
Harabat
Celaleddin-i Harzemşah
Şair Evlenmesi
Şinasi
Namık Kemal
Ahmet Mithat
Ziya Paşa
Şemsettin Sami
10. Ziya Paşa ile ilgili bilgilerden doğru olana D yanlış olana Y yazınız.5p
Eski şiir biçimine bağlıdır.
Doğu -Batı ikilemi içinde kalmıştır.
Zafername adlı eseri hiciv eseridir,
Tahrib-i Harabat adlı eleştiriyi yazmıştır.
Romanları şiirlerine göre daha başarılıdır.
BAŞARILAR
YUSUF AKSOY
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
235 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content