close

Enter

Log in using OpenID

2014 Eylül Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

embedDownload
EYLÜL 2014 DÖNEMİ
2013 YILI EYLÜL AYINDA 4,7 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2014
YILI EYLÜL AYINDA 9,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.
2013 YILI EYLÜL AYINDA 1,4 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ
İKEN 2014 YILI EYLÜL AYINDA 4,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞTİR.
2014 YILI EYLÜL AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
AYINA GÖRE BİNDE 7 ORANINDA ARTARAK 30,3 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 13,5 ORANINDA ARTARAK 39,6 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI EYLÜL AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA
GÖRE YÜZDE 8,3 ORANINDA ARTARAK 26,2 MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 21,5
ORANINDA ARTARAK 34,9 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
A. EYLÜL 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Eylül ayı bütçe
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Değişim
giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge
2013
2014
Oranı
Milyon TL
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
(%)
Y ıllık
milyar 725 milyon TL açık vermiş iken 2014 yılı Eylül
ayında 9 milyar 211 milyon TL açık vermiştir.
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Faiz Giderleri
Bütç e Gelirleri
2013 yılı Eylül ayında 1 milyar 375 milyon TL faiz dışı
fazla verilmiş iken 2014 yılı Eylül ayında 4 milyar 578
Vergi Gelirleri
%
Eylül
Eylül
Gerç .
%
436.433
39.550
9,1
358.239 28.747 8,0
384.433
34.917
9,1
21,5
6.100 12,2
52.000
4.633
8,9
-24,0
389.682 30.122 7,7
403.175
30.339
7,5
0,7
7,5
49.986
Gerç .
Bütç e
408.225 34.847 8,5
Gerç .
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Eylül ayında 4
Eylül
13,5
326.169 24.216 7,4
348.353
26.237
Bütç e Dengesi
-18.543 -4.725 25,5
-33.258
-9.211 27,7
-95,0
8,3
Faiz Dışı Denge
31.443 1.375 4,4
18.742
-4.578 -24,4
-433,0
milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.
2013 yılı Eylül ayında bütçe giderleri 34 milyar 847
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı
40.000
ayında yüzde 13,5 oranında artarak 39 milyar 550
35.000
30.000
25.000
milyon TL olmuştur.
20.000
15.000
2013 yılı Eylül ayında faiz hariç bütçe giderleri 28
10.000
5.000
milyar 747 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılı
0
-5.000
-10.000
Bütçe
Giderleri
2013 Eylül
34.847
Faiz
Hariç
Giderler
28.747
2014 Eylül
39.550
34.917
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Vergi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
6.100
30.122
24.216
-4.725
1.375
4.633
30.339
26.237
-9.211
-4.578
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
Faiz Dışı
Denge
Eylül ayında yüzde 21,5 oranında artarak 34 milyar 917
milyon TL olmuştur.
2
Diğer taraftan 2014 yılı Eylül ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında
azalarak 4 milyar 633 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Eylül ayında 30 milyar 122 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Eylül ayında binde 7
oranında artarak 30 milyar 339 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 8,3 oranında
artarak 26 milyar 237 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Eylül ayı bütçe giderlerinin ekonomik
BÜTÇE GİDERLERİ
Değişim
sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda
2013
(%)
Y ıllık
Ey lül
Gerç .
2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için
öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten Eylül
39
Oranı
Mily on TL
yer almaktadır.
ayında
2014
milyar
550
milyon
TL
gider
gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 34
milyar 847 milyon TL harcama yapılmıştır.
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Gerç .
Bütç e
%
Ey lül
Gerç .
Ey lül
%
408.225 34.847
8,5
436.433
39.550 9,1
13,5
358.239 28.747
8,0
384.433
34.917 9,1
21,5
Personel Giderleri
96.235
8.421
8,8
109.969
9.516 8,7
13,0
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
1.349
8,3
18.875
1.540 8,2
14,2
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.386
2.589
7,1
37.590
2.970 7,9
14,7
148.743 11.436
Cari Transferler
7,7
163.554
15.300 9,4
43.767
3.563
8,1
36.689
4.462 12,2
25,2
Sermaye Transferleri
7.666
625
8,2
6.518
522 8,0
-16,5
Borç Verme
9.135
764
8,4
7.645
606 7,9
-20,7
0
0
Sermaye Giderleri
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
49.986
6.100 12,2
3.593
0
52.000
4.633 8,9
33,8
-24,0
2014 yılı Eylül ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde 9,1’i
kullanılarak 34 milyar 917 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 oranında artarak 9 milyar 516 milyon TL
olmuştur. 2014 yılı Eylül ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,7’si kullanılmıştır.
2014 yılı Eylül ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 14,2 oranında artarak 1 milyar 540 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,2’si bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Eylül ayında mal ve hizmet alım giderleri
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 oranında artarak
16.000
14.000
2 milyar 970 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede
12.000
öngörülen 37 milyar 590 milyon TL ödeneğin yüzde 7,9’u
10.000
8.000
bu ayda kullanılmıştır.
6.000
4.000
2014 yılı Eylül ayında cari transferler geçen yılın
2.000
0
Cari
Transferler
Se rmaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
aynı ayına göre yüzde 33,8 oranında artarak 15 milyar
1.349
Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
2.589
11.436
3.563
625
764
6.100
1.540
2.970
15.300
4.462
522
606
4.633
300 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
2013 Eylül
8.421
2014 Eylül
9.516
163 milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde 9,4’ü bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Eylül ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 8 milyar 292 milyon TL transfer
yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla
yapılan transfer tutarı ise 769 milyon TL’dir.
2014 yılı Eylül ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 284 milyon TL,
mahalli idare payları ise 3 milyar 851 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
3
2014 yılı Eylül ayında 4 milyar 462 milyon TL sermaye gideri, 522 milyon TL sermaye transferi
yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 606 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında azalarak 4 milyar 633
milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Eylül ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri
BÜTÇE GELİRLERİ
yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
2013 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri 30 milyar 122
milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında binde 7
oranında artarak 30 milyar 339 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Eylül
Bütç e
Eylül
Gerç .
Bütç e Gelirleri
389.682
30.122 7,7
403.175 30.339 7,5
0,7
Genel Bütç e Gelirleri
375.564
28.982 7,7
392.968 29.390 7,5
1,4
326.169
24.216 7,4
348.353 26.237 7,5
49.395
4.766 9,6
44.615
3.153 7,1
-33,8
11.445
942 8,2
7.223
808 11,2
-14,2
2.673
198 7,4
2.984
141 4,7
-29,0
Vergi Dışı Diğer Gelirler
yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oranında artarak 26
Oranı (%)
Gerç .
Vergi Gelirleri
2014 yılı Eylül ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen
Eylül
Yıllık
Değişim
2014
Özel Bütç eli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
%
Gerç .
%
8,3
milyar 237 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Eylül ayında genel bütçe vergi dışı diğer
VERGİ GELİRLERİ
2013
Milyon TL
Eylül
Y ıllık
Bütç e
Gerç .
Gerç .
%
Gelir Vergisi
63.761
4.628
7,3
70.768
Kurumlar Vergisi
28.988
384
1,3
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
3.004
7,9
Özel Tüketim Vergisi
85.462
7.807
6.160
438
62.727
9.416
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
Değişim
2014
Oranı (%)
Eylül
Eylül
Gerç .
%
5.177
7,3
11,9
31.095
319
1,0
-17,0
39.626
3.186
8,0
6,0
9,1
89.391
8.268
9,2
5,9
7,1
7.131
537
7,5
22,6
5.003
8,0
64.820
5.375
8,3
7,4
676
7,2
10.384
750
7,2
11,0
Harçlar
12.948
978
7,6
14.964
1.201
8,0
22,8
Diğer
18.712
1.298
6,9
20.175
1.425
7,1
9,7
Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 326.169 24.216
7,4
348.353
26.237
7,5
8,3
Vergi
türleri
itibarıyla
2014
yılı
Eylül
gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 oranında
azalarak 3 milyar 153 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Eylül ayında özel bütçeli idarelerin öz
gelirleri 808 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici
kurumların gelirleri ise 141 milyon TL olmuştur.
ayı
gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına
göre; harçlar yüzde 22,8, banka ve sigorta muameleleri
vergisi yüzde 22,6, gelir vergisi yüzde 11,9, damga
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
vergisi yüzde 11, ithalde alınan katma değer vergisi
4.000
yüzde 7,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,
2.000
özel tüketim vergisi yüzde 5,9 ve diğer vergiler tahsilatı
yüzde 9,7 oranında artarken, kurumlar vergisi yüzde 17
oranında azalmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
3.000
1.000
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Ve rgisi
Özel
Tü ketim
Ve rgisi
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Ve rgisi
384
Dahilde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
3.004
2013 Eylül
4.628
2014 Eylül
5.177
Damga
Ve rgisi
438
İthalde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
5.003
7.807
319
3.186
8.268
Harçlar
Diğer
537
5.375
676
978
1.298
750
1.201
1.425
4
OCAK-EYLÜL 2014 DÖNEMİ
2013 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 4,5 MİLYAR TL AÇIK VEREN
BÜTÇE, 2014 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 11,9 MİLYAR TL AÇIK
VERMİŞTİR.
2013 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 39,3 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA
VERİLMİŞ İKEN 2014 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 26,3 MİLYAR TL FAİZ
DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 8,1 ORANINDA ARTARAK 313,5
MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 10,5 ORANINDA
ARTARAK 325,4 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN
AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 7,7 ORANINDA ARTARAK 258,7 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 14,5
ORANINDA ARTARAK 287,2 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
B. OCAK-EYLÜL 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak-Eylül dönemi
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı
Milyon TL
denge gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
Merkezi
yönetim
bütçesi
2013
yılı
2013
Ocak-Eylül
döneminde 4 milyar 494 milyon TL açık vermiş iken bu yılın
aynı döneminde 11 milyar 930 milyon TL açık vermiştir.
Bütç e Giderleri
Bütç e
%
Oc ak-Eylül
Gerç .
%
Oc akEylül
72,2
436.433
325.435
74,6
358.239
250.703
70,0
384.433
287.166
74,7
14,5
49.986
43.838
87,7
52.000
38.269
73,6
-12,7
389.682 290.046
74,4
403.175
313.504
77,8
8,1
326.169
240.263
73,7
348.353
258.651
74,2
7,7
Bütç e Dengesi
-18.543
-4.494
24,2
-33.258
-11.930
35,9
-165
Faiz Dışı Denge
31.443
39.344
125,1
18.742
26.339
140,5
-33,1
Faiz Giderleri
Bütç e Gelirleri
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde faiz dışı fazla ise 26
Oc ak-Eylül
Gerç .
Oranı (%)
408.225 294.541
Faiz Hariç Giderler
Vergi Gelirleri
milyar 339 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Yıllık
Gerç .
Değişim
2014
10,5
2013 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe giderleri 294
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
milyar 541 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014
350.000
yılının aynı döneminde yüzde 10,5 oranında artarak 325
300.000
250.000
milyar 435 milyon TL olmuştur.
200.000
150.000
2013 yılı Ocak-Eylül döneminde faiz hariç bütçe
100.000
50.000
giderleri 250 milyar 703 milyon TL olarak gerçekleşmiş
0
-50.000
Bütçe
Gelirleri
Ve rgi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
Faiz Dışı
Denge
294.541
Faiz
Hariç
Giderler
250.703
Faiz
Giderleri
2013 O cak-Eylül
Bütçe
Giderleri
43.838
290.046
240.263
-4.494
39.344
2014 O cak-Eylül
325.435
287.166
38.269
313.504
258.651
-11.930
26.339
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 14,5 oranında
artarak 287 milyar 166 milyon TL olmuştur.
5
Diğer taraftan 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
12,7 oranında azalarak 38 milyar 269 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Eylül döneminde 290 milyar 46 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı
döneminde yüzde 8,1 oranında artarak 313 milyar 504 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi
gelirleri ise yüzde 7,7 oranında artarak 258 milyar 651 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Eylül dönemi bütçe giderlerinin
BÜTÇE GİDERLERİ
ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki
2013
Milyon TL
tabloda yer almaktadır.
Oc ak-Eylül
Yıllık
Gerç .
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim
bütçe giderleri 325 milyar 435 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Bütç e Giderleri
Bütç e
%
Oc ak-Eylül
Gerç .
%
Oc akEylül
294.541 72,2
436.433 325.435
74,6
10,5
358.239
250.703 70,0
384.433 287.166
74,7
14,5
Personel Giderleri
96.235
73.345 76,2
109.969
84.371
76,7
15,0
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
12.037 73,8
18.875
14.116
74,8
17,3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.386
21.644 59,5
37.590
24.614
65,5
13,7
148.743
110.913 74,6
163.554 124.959
76,4
12,7
43.767
22.294 50,9
36.689
27.008
73,6
21,1
Sermaye Transferleri
7.666
3.784 49,4
6.518
4.268
65,5
12,8
Borç Verme
9.135
6.687 73,2
7.645
7.828
102,4
17,1
0
3.593
0
43.838 87,7
52.000
38.269
73,6
-12,7
Faiz Hariç Giderler
Sermaye Giderleri
Yedek Ödenekler
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında
Gerç .
Oranı (%)
408.225
Cari Transferler
Personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde
Değişim
2014
Faiz Giderleri
0
49.986
artarak 84 milyar 371 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 17,3 oranında artarak 14 milyar 116 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7
oranında artarak 24 milyar 614 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde cari transferler
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında
140.000
artarak 124 milyar 959 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
120.000
100.000
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde sağlık, emeklilik ve
80.000
sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine
60.000
40.000
göre yüzde 13,5 oranında artışla 62 milyar 278 milyon
20.000
0
Personel
Giderleri
2013 Ocak-Eylül
73.345
SGK Devlet
Primi
Giderleri
12.037
2014 Ocak-Eylül
84.371
14.116
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
21.644
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
110.913
22.294
3.784
6.687
43.838
24.614
124.959
27.008
4.268
7.828
38.269
TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik
primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine
tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise
6 milyar 439 milyon TL’dir.
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar
790 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Mahalli idare payları ise 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3
oranında artarak 28 milyar 670 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde 27 milyar 8 milyon TL sermaye gideri, 4 milyar 268 milyon TL sermaye
transferi yapılmıştır.
Borç verme giderleri 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde 7 milyar 828 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
6
Faiz giderleri 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında
azalarak 38 milyar 269 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014
yılı
Ocak-Eylül
dönemi
bütçe
gelir
BÜTÇE GELİRLERİ
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
2013 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri 290
Ocak-Eylül
Yıllık
Gerç.
Gerç.
Değişim
2014
%
Oranı (%)
Ocak-Eylül
Bütçe
Gerç.
Ocak-Eylül
%
milyar 46 milyon TL iken 2014 yılının aynı döneminde
Bütçe Gelirleri
389.682
290.046 74,4
403.175 313.504
77,8
8,1
yüzde 8,1 oranında artarak 313 milyar 504 milyon TL
Genel Bütçe Gelirleri
375.564
280.699 74,7
392.968 301.497
76,7
7,4
326.169
240.263 73,7
348.353 258.651
74,2
7,7
49.395
40.436 81,9
44.615
42.846
96,0
6,0
11.445
7.155 62,5
7.223
9.398
130,1
31,3
2.673
2.192 82,0
2.984
2.610
87,5
19,1
Vergi Gelirleri
olarak gerçekleşmiştir.
Vergi Dışı Diğer Gelirler
2014 yılı Ocak-Eylül dönemi vergi gelirleri tahsilatı
ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 oranında
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
artarak 258 milyar 651 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde genel bütçe vergi
VERGİ GELİRLERİ
2013
Milyon TL
Yıllık
Gerç .
Oc ak-Eylül
Gerç .
Değişim
2014
Oranı (%)
Oc ak-Eylül
Bütç e
%
Gerç .
%
Oc ak-Eylül
Gelir Vergisi
63.761
45.732 71,7
70.768
53.180
75,1
16,3
Kurumlar Vergisi
28.988
21.089 72,7
31.095
24.116
77,6
14,4
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
28.969 76,2
39.626
29.253
73,8
1,0
Özel Tüketim Vergisi
85.462
62.579 73,2
89.391
65.351
73,1
4,4
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
6.160
4.562 74,1
7.131
5.537
77,7
21,4
62.727
45.687 72,8
64.820
47.087
72,6
3,1
9.416
6.871 73,0
10.384
7.507
72,3
9,3
Harçlar
12.948
9.754 75,3
14.964
10.552
70,5
8,2
Diğer
18.712
15.020 80,3
20.175
16.067
79,6
7,0
Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 326.169
240.263 73,7
348.353 258.651
74,2
7,7
dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
6 oranında artarak 42 milyar 846 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
2014
yılı
Ocak-Eylül
döneminde
idarelerin
öz
gelirleri
milyar
9
398
özel
bütçeli
milyon
TL,
düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2
milyar 610 milyon TL olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Ocak-Eylül dönemi
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
70.000
gerçekleşmelerine
bakıldığında
geçen
yılın
aynı
dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi
yüzde 21,4, gelir vergisi yüzde 16,3, kurumlar vergisi
yüzde 14,4, damga vergisi yüzde 9,3, harçlar yüzde 8,2,
özel tüketim vergisi yüzde 4,4, ithalde alınan katma
değer vergisi yüzde 3,1, dahilde alınan katma değer
vergisi yüzde 1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 7
oranında artmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Vergisi
Dahilde
Özel Tüketim
Alınan Katma
Vergisi
Değer Vergisi
2013 Ocak-Eylül
45.732
21.089
28.969
2014 Ocak-Eylül
53.180
24.116
29.253
İthalde
Alınan Katma
Değer Vergisi
Damga
Vergisi
62.579
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Vergisi
4.562
Harçlar
Diğer
45.687
65.351
5.537
47.087
6.871
9.754
15.020
7.507
10.552
16.067
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
452 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content