close

Enter

Log in using OpenID

2014 Mart Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçeklesmeleri Raporu

embedDownload
MART 2014 DÖNEMİ
2013 YILI MART AYINDA 5,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2014 YILI
MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.
2013 YILI MART AYINDA 460 MİLYON TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN
2014 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR.
2014 YILI MART AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
AYINA GÖRE YÜZDE 29,1 ORANINDA ARTARAK 32 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 22,9 ORANINDA ARTARAK 37,1 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI MART AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA
GÖRE YÜZDE 7,2 ORANINDA ARTARAK 22,9 MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 24,6
ORANINDA ARTARAK 31,4 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
A. MART 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Mart ayı bütçe
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
giderleri, bütçe gelirleri, bütçe açığı ve faiz dışı denge
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
Değişim
2013
2014
Oranı
Milyon TL
(%)
Y ıllık
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Mart ayında 5
milyar 389 milyon TL açık vermiş iken 2014 yılı Mart
Faiz Hariç Giderler
Faiz Giderleri
ayında 5 milyar 92 milyon TL açık vermiştir.
Bütç e Gelirleri
2013 yılı Mart ayında 460 milyon TL faiz dışı açık
verilmiş iken 2014 yılı Mart ayında 538 milyon TL faiz
Vergi Gelirleri
%
Mart
Mart
Gerç .
%
436.433
37.060
8,5
22,9
357.904 25.228 7,0
384.433
31.429
8,2
24,6
4.929 9,9
52.000
5.630
10,8
14,2
389.441 24.768 6,4
403.175
31.968
7,9
29,1
326.125 21.323 6,5
348.353
22.865
6,6
7,2
-5,5
49.986
Gerç .
Bütç e
407.890 30.157 7,4
Gerç .
Bütç e Giderleri
Mart
Bütç e Aç ığı
18.449
5.389 29,2
33.258
5.092
15,3
Faiz Dışı Denge
31.537
-460 -1,5
18.742
538
2,9
dışı fazla verilmiştir.
2013 yılı Mart ayında bütçe giderleri 30 milyar 157
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı
40.000
35.000
ayında yüzde 22,9 oranında artarak 37 milyar 60 milyon
30.000
25.000
TL olmuştur.
20.000
15.000
2013 yılı Mart ayında faiz hariç bütçe giderleri 25
10.000
5.000
milyar 228 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılı
0
-5.000
Bütçe
Giderleri
2013 Mart
30.157
Faiz
Hariç
Giderler
25.228
2014 Mart
37.060
31.429
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Vergi
Gelirleri
Bütçe
Açığı
Faiz Dışı
Denge
4.929
24.768
21.323
5.389
-460
5.630
31.968
22.865
5.092
538
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
Mart ayında yüzde 24,6 oranında artarak 31 milyar 429
milyon TL olmuştur.
2
Diğer taraftan 2014 yılı Mart ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında
artarak 5 milyar 630 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Mart ayında 24 milyar 768 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Mart ayında yüzde 29,1
oranında artarak 31 milyar 968 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 7,2 oranında
artarak 22 milyar 865 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Mart ayı bütçe giderlerinin ekonomik
BÜTÇE GİDERLERİ
Değişim
sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda
2013
2014
Oranı
(%)
Mily on TL
yer almaktadır.
Y ıllık
Mart
Gerç .
2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten Mart
ayında 37 milyar 60 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
harcama yapılmıştır.
%
Mart
Gerç .
Mart
%
407.890 30.157
7,4
436.433
37.060 8,5
22,9
357.904 25.228
7,0
384.433
31.429 8,2
24,6
Personel Giderleri
96.237
7.533
7,8
109.969
8.898 8,1
18,1
SGK Devlet Primi Giderleri
16.305
1.256
7,7
18.875
1.504 8,0
19,8
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.268
2.219
6,1
37.590
2.755 7,3
24,2
148.735 11.926
8,0
163.554
14.241 8,7
19,4
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Geçen yılın aynı ayında ise 30 milyar 157 milyon TL
Gerç .
Bütç e
43.609
1.383
3,2
36.689
2.814 7,7
103,5
Sermaye Transferleri
7.655
243
3,2
6.518
498 7,6
105,1
Borç Verme
9.094
668
7,3
7.645
720 9,4
7,7
0
0
49.986
4.929
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
3.593
9,9
52.000
0
5.630 10,8
14,2
2014 yılı Mart ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde 8,2’si
kullanılarak 31 milyar 429 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında artarak 8 milyar 898 milyon TL
olmuştur. 2014 yılı Mart ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,1’i kullanılmıştır.
2014 yılı Mart ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 19,8 oranında artarak 1 milyar 504 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL
ödeneğin yüzde 8’i bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Mart ayında mal ve hizmet alım giderleri
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 oranında artarak
16.000
2 milyar 755 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede
14.000
12.000
öngörülen 37 milyar 590 milyon TL ödeneğin yüzde 7,3’ü
10.000
bu ayda kullanılmıştır.
8.000
6.000
4.000
2014 yılı Mart ayında cari transferler geçen yılın
2.000
0
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
Cari
Transferler
Se rmaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
1.256
Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
2.219
2013 Mart
7.533
2014 Mart
8.898
11.926
1.383
243
668
4.929
1.504
2.755
14.241
2.814
498
720
5.630
aynı ayına göre yüzde 19,4 oranında artarak 14 milyar
241 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen
163 milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde 8,7’si bu ayda
kullanılmıştır.
2014 yılı Mart ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 946 milyon TL transfer
yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla
yapılan transfer tutarı ise 684 milyon TL’dir.
2014 yılı Mart ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 236
milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 43 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
3
2014 yılı Mart ayında 2 milyar 814 milyon TL sermaye gideri, 498 milyon TL sermaye transferi
yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 720 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında artarak 5 milyar
630 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Mart ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri
BÜTÇE GELİRLERİ
yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
2013 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 24 milyar 768
milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 29,1
oranında artarak 31 milyar 968 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Yıllık
Mart
Bütç e
Mart
Gerç .
Bütç e Gelirleri
389.441
24.768 6,4
403.175 31.968 7,9
29,1
Genel Bütç e Gelirleri
376.105
23.685 6,3
392.968 30.640 7,8
29,4
326.125
21.323 6,5
348.353 22.865 6,6
49.980
2.362 4,7
44.615
7.775 17,4
229,1
10.662
936 8,8
7.223
1.163 16,1
24,2
2.673
146 5,5
2.984
165 5,5
12,7
Vergi Dışı Diğer Gelirler
yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 oranında artarak 22
Mart
Oranı (%)
Gerç .
Vergi Gelirleri
2014 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen
Değişim
2014
Özel Bütç eli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
%
Gerç .
%
7,2
milyar 865 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Mart ayında genel bütçe vergi dışı diğer
VERGİ GELİRLERİ
2013
Milyon TL
Y ıllık
Değişim
2014
Mart
Oranı (%)
Mart
gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 229,1
Mart
oranında artarak 7 milyar 775 milyon TL olarak
8,2
33,9
1,4
15,9
gerçekleşmiştir.
2.570
6,5
3,8
89.391
5.005
5,6
-4,1
7.131
489
6,9
22,3
9,1
64.820
5.490
8,5
-3,8
7,9
10.384
849
8,2
14,0
970
7,5
14.964
1.048
7,0
8,0
1.116
6,0
20.175
1.198
5,9
7,4
Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 326.125 21.323
6,5
348.353
22.865
6,6
7,2
Gerç .
Gerç .
%
Gelir Vergisi
63.760
4.314
6,8
Kurumlar Vergisi
28.988
379
1,3
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
2.476
Özel Tüketim Vergisi
85.461
6.160
Bütç e
Gerç .
%
70.768
5.777
31.095
439
6,5
39.626
5.219
6,1
399
6,5
62.726
5.706
9.416
744
Harçlar
12.906
Diğer
18.712
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
Vergi
türleri
itibarıyla
2014
yılı
Mart
2014 yılı Mart ayında özel bütçeli idarelerin öz
gelirleri 1 milyar 163 milyon TL, düzenleyici ve
denetleyici kurumların gelirleri ise 165 milyon TL
olmuştur.
ayı
gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına
göre; gelir vergisi yüzde 33,9, banka ve sigorta
muameleleri vergisi yüzde 22,3, kurumlar vergisi
yüzde 15,9, damga vergisi yüzde 14, harçlar yüzde 8,
dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 3,8 ve diğer
vergiler tahsilatı yüzde 7,4 oranında artarken, özel
tüketim vergisi yüzde 4,1 ve ithalde alınan katma
değer vergisi yüzde 3,8 oranında azalmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Ve rgisi
Özel
Tü ketim
Ve rgisi
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Ve rgisi
379
Dahilde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
2.476
2013 Mart
4.314
2014 Mart
5.777
Damga
Ve rgisi
399
İthalde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
5.706
5.219
439
2.570
5.005
Harçlar
Diğer
489
5.490
744
970
1.116
849
1.048
1.198
4
OCAK-MART 2014 DÖNEMİ
2013 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE 897 MİLYON TL AÇIK VEREN
BÜTÇE, 2014 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE 1,5 MİLYAR TL AÇIK
VERMİŞTİR.
2013 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE 14,3 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA
VERİLMİŞ İKEN 2014 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE 12,5 MİLYAR TL FAİZ
DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 10,8 ORANINDA ARTARAK 104,3
MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 11,3 ORANINDA
ARTARAK 105,8 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN
AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 10 ORANINDA ARTARAK 85,1 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 15
ORANINDA ARTARAK 91,8 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
B. OCAK-MART 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak-Mart
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe açığı ve
faiz dışı fazla gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer
almaktadır.
2013
Milyon TL
Bütç e Giderleri
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Ocak-Mart
döneminde 897 milyon TL açık vermiş iken bu yılın aynı
döneminde 1 milyar 517 milyon TL açık vermiştir.
2014 yılı Ocak-Mart döneminde faiz dışı fazla ise
Y ıllık
Gerç .
Oc ak-Mart
Gerç .
Değişim
2014
Bütç e
%
Oranı (%)
Oc ak-Mart
Gerç .
Oc ak-Mart
%
407.890
95.037
23,3
436.433 105.817
24,2
11,3
357.904
79.889
22,3
384.433
91.845
23,9
15,0
Faiz Giderleri
49.986
15.148
30,3
52.000
13.972
26,9
-7,8
Bütç e Gelirleri
389.441
94.140
24,2
403.175 104.300
25,9
10,8
Vergi Gelirleri
326.125
77.351
23,7
348.353
85.095
24,4
10,0
Bütç e Aç ığı
18.449
897
4,9
33.258
1.517
4,6
69,1
Faiz Dışı Fazla
31.537
14.251
45,2
18.742 12.455
66,5
-12,6
Faiz Hariç Giderler
12 milyar 455 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe giderleri 95
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
milyar 37 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının
120.000
aynı döneminde yüzde 11,3 oranında artarak 105 milyar
100.000
817 milyon TL olmuştur.
80.000
60.000
2013 yılı Ocak-Mart döneminde faiz hariç bütçe
40.000
giderleri 79 milyar 889 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken
20.000
0
Bütçe
Giderleri
2013 Ocak-Mart
95.037
Faiz
Hariç
Giderler
79.889
2014 Ocak-Mart
105.817
91.845
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Ve rgi
Gelirleri
Bütçe
Açığı
Faiz Dışı
Fazla
15.148
94.140
77.351
897
14.251
13.972
104.300
85.095
1.517
12.455
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
2014 yılının aynı döneminde yüzde 15 oranında artarak 91
milyar 845 milyon TL olmuştur.
5
Diğer taraftan 2014 yılı Ocak-Mart döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8
oranında azalarak 13 milyar 972 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Mart döneminde 94 milyar 140 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı
döneminde yüzde 10,8 oranında artarak 104 milyar 300 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi
gelirleri ise yüzde 10 oranında artarak 85 milyar 95 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Mart dönemi bütçe giderlerinin
BÜTÇE GİDERLERİ
ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki
2013
Milyon TL
tabloda yer almaktadır.
Oc ak-Mart
Yıllık
Gerç .
2014 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim
bütçe giderleri 105 milyar 817 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Bütç e Giderleri
Bütç e
%
Oc ak-Mart
Gerç .
Oc ak-Mart
%
95.037 23,3
436.433 105.817
24,2
11,3
357.904
79.889 22,3
384.433
91.845
23,9
15,0
Personel Giderleri
96.237
25.093 26,1
109.969
29.384
26,7
17,1
SGK Devlet Primi Giderleri
16.305
4.234 26,0
18.875
5.037
26,7
18,9
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.268
5.400 14,9
37.590
6.361
16,9
17,8
148.735
37.936 25,5
163.554
41.641
25,5
9,8
Sermaye Giderleri
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 oranında
Gerç .
Oranı (%)
407.890
Faiz Hariç Giderler
Cari Transferler
Personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Mart döneminde
Değişim
2014
43.609
Sermaye Transferleri
7.655
Borç Verme
9.094
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
0
49.986
4.113
9,4
36.689
5.667
15,4
37,8
387
5,0
6.518
1.005
15,4
159,9
2.725 30,0
7.645
2.752
36,0
1,0
0
3.593
0
15.148 30,3
52.000
13.972
26,9
-7,8
artarak 29 milyar 384 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Mart döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 18,9 oranında artarak 5 milyar 37 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Mart döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8
oranında artarak 6 milyar 361 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Mart döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında
artarak 41 milyar 641 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Mart döneminde sağlık, emeklilik ve
sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
45.000
göre yüzde 5,4 oranında artışla 20 milyar 169 milyon TL
40.000
35.000
transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi
30.000
25.000
işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından
20.000
15.000
ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 16
10.000
milyon TL’dir.
5.000
0
Personel
Giderleri
2013 Ocak-Mart
25.093
SGK Devlet
Primi
Giderleri
4.234
2014 Ocak-Mart
29.384
5.037
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
5.400
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
37.936
6.361
41.641
4.113
387
2.725
15.148
5.667
1.005
2.752
13.972
2014 yılı Ocak-Mart döneminde cari transferler
içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 3 milyar
600 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Mahalli idare payları ise 2014 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9
oranında artarak 9 milyar 96 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Mart döneminde 5 milyar 667 milyon TL sermaye gideri, 1 milyar 5 milyon TL sermaye
transferi yapılmıştır.
Borç verme giderleri 2014 yılı Ocak-Mart döneminde 2 milyar 752 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
6
Faiz giderleri 2014 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 oranında
azalarak 13 milyar 972 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014
yılı
Ocak-Mart
dönemi
bütçe
gelir
BÜTÇE GELİRLERİ
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
2013 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri 94
milyar 140 milyon TL iken 2014 yılının aynı döneminde
yüzde 10,8 oranında artarak 104 milyar 300 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
%
Bütçe
Ocak-Mart
Gerç.
Ocak-Mart
%
389.441
94.140 24,2
403.175 104.300
25,9
10,8
Genel Bütçe Gelirleri
376.105
90.772 24,1
392.968 100.250
25,5
10,4
326.125
77.351 23,7
348.353
85.095
24,4
10,0
49.980
13.421 26,9
44.615
15.155
34,0
12,9
10.662
2.131 20,0
7.223
2.645
36,6
24,1
2.673
1.237 46,3
2.984
1.404
47,1
13,6
Vergi Dışı Diğer Gelirler
ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında
Gerç.
Oranı (%)
Bütçe Gelirleri
Vergi Gelirleri
2014 yılı Ocak-Mart dönemi vergi gelirleri tahsilatı
Ocak-Mart
Yıllık
Gerç.
Değişim
2014
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
artarak 85 milyar 95 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Mart döneminde genel bütçe vergi
VERGİ GELİRLERİ
2013
Milyon TL
Yıllık
Gerç .
2014
Oc ak-Mart
Gerç .
Değişim
Oranı (%)
Oc ak-Mart
Bütç e
%
Gerç .
%
Oc ak-Mart
Gelir Vergisi
63.760
14.156 22,2
70.768
17.691
25,0
25,0
Kurumlar Vergisi
28.988
7.777 26,8
31.095
7.185
23,1
-7,6
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
9.394 24,7
39.626
10.804
27,3
15,0
Özel Tüketim Vergisi
85.461
18.028 21,1
89.391
18.615
20,8
3,3
21,2
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
6.160
1.488 24,2
7.131
1.804
25,3
62.726
14.814 23,6
64.820
15.949
24,6
7,7
9.416
2.405 25,5
10.384
2.783
26,8
15,7
Harçlar
12.906
3.669 28,4
14.964
4.051
27,1
10,4
Diğer
18.712
5.620 30,0
20.175
6.214
30,8
10,6
Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 326.125
77.351 23,7
348.353
85.095
24,4
10,0
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
12,9 oranında artarak 15 milyar 155 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
2014
idarelerin
yılı
Ocak-Mart
öz gelirleri
2
döneminde
milyar
özel
bütçeli
645 milyon TL,
düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1
milyar 404 milyon TL olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Ocak-Mart dönemi
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
20.000
gerçekleşmelerine
bakıldığında
geçen
yılın
aynı
dönemine göre; gelir vergisi yüzde 25, banka ve sigorta
18.000
16.000
14.000
muameleleri vergisi yüzde 21,2, damga vergisi yüzde
12.000
15,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 15,
8.000
harçlar yüzde 10,4, ithalde alınan katma değer vergisi
4.000
yüzde 7,7, özel tüketim vergisi yüzde 3,3 ve diğer
vergiler tahsilatı yüzde 10,6 oranında artarken kurumlar
vergisi yüzde 7,6 oranında azalmıştır.
10.000
6.000
2.000
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Vergisi
Dahilde
Özel Tüketim
Alınan Katma
Vergisi
Değer Vergisi
2013 Ocak-Mart
14.156
7.777
9.394
2014 Ocak-Mart
17.691
7.185
10.804
İthalde
Alınan Katma
Değer Vergisi
Damga
Vergisi
Harçlar
Diğer
18.028
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Vergisi
1.488
14.814
2.405
3.669
5.620
18.615
1.804
15.949
2.783
4.051
6.214
Diğer taraftan 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe
vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 25 milyar 962 milyon
TL olmuştur.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
341 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content