close

Enter

Log in using OpenID

Asgari Ücret Brüt Günlük TL Brüt Aylık TL 01 Ocak 2014 – 30

embedDownload
A - 2014 Yılında uygulanacak brüt asgari ücret tutarları
Asgari Ücret
01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014
Brüt Günlük TL
35,70
Brüt Aylık TL
1.071,00
37,80
1.134,00
01 Temmu z 2014 – 31 Aralık 2014
01.01.2014 – 30.06.2014 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi
Matrahı
Aylık
Gelir
Vergisi
136,55
8,13
910,35
10,71
136,55
8,13
149,94
10,71
136,56
1071,00
149,94
10,71
1071,00
149,94
1071,00
149,94
Asgari
Geçim
İndirimi
Toplam
Ele
Geçen
765,67
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
1820,70
765,67
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
8,13
2731,05
765,66
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
136,55
8,13
3641,40
765,67
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
10,71
136,55
8,13
4551,75
765,67
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
10,71
136,56
8,13
5462,10
765,67
80,33
846,00
219,55
21,42
1311,98
SSK İşçi
İşsizlik
İşçi
1071,00
149,94
10,71
1071,00
149,94
1071,00
Brüt
Net
SSK
İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet(*)
*5510 sayılı Kanunun 81. madde sinin (ı) bendine göre , bentde be lirtilen şartları sağlayan işve renle re , SGK prim i işve ren payı nda 5
puanlık indirim öngörülmek tedir. Ge rek li şartları sağlamayan işve renle r için ise SGK primi işve ren payı %20,5'dir. Bu hesapla mada SGK
primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınm ıştır.
Brüt
SSK İşçi
İşsizlik
İşçi
Aylık
Gelir
Vergisi
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi
Matrahı
Net
Asgari
Geçim
İndirimi
Toplam
Ele
Geçen
SSK
İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet
(**)
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
910,35
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
1820,70
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
2731,05
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
3641,40
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
4551,75
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
1071,00
149,94
10,71
136,55
8,13
5462,10
765,67
80,33
846,00
166,01
21,42
1258,43
** 5510 sayılı Kanunun 81. madde sinin (ı) bendine göre , be ntde be lirtile n şartları sağlayan işve renle re , SGK primi işve re n pa yında 5
puanlık
indir im öngörüldüğünden
hesaplamalar
buna
göre
yapılmıştır.
01.07.2014
–
31.12.2014
döneminde
uygulanacak
brüt
asgari
ücret
Brüt
SSK İşçi
İşsizlik
İşçi
Aylık
Gelir
Vergisi
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi
Matrahı
Net
Asgari
Geçim
İndirimi
Toplam
Ele Geçen
SSK
İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet(*)
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
6426,00
810,70
80,33
891,03
232,47
22,68
1389,15
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
7389,90
810,70
80,33
891,03
232,47
22,68
1389,15
1134,00
158,76
11,34
144,59
8,61
8353,80
810,70
80,33
891,03
232,47
22,68
1389,15
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
9317,70
810,70
80,33
891,03
232,47
22,68
1389,15
1134,00
158,76
11,34
144,59
8,61
10281,60
810,70
80,33
891,03
232,47
22,68
1389,15
1134,00
158,76
11,34
156,86
8,61
11245,50
798,43
80,33
878,76
232,47
22,68
1389,15
tutarları
*5510 sayılı Kanunun 81. madde sinin (ı) be ndine göre , bentde be lirtile n şartları sağlayan işve renle re , SGK prim i işve re n payı nda 5
puanlık indirim öngörülmekte dir. Ge rekli şartları sağlamayan işve renle r için ise SGK prim i işve ren payı %20,5'dir. Bu he sapla mada SGK
primi
işveren
payı
%20,5
olarak
dikkate
alınmıştır.
Brüt
SSK İşçi
İşsizlik
İşçi
Aylık
Gelir
Vergisi
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi
Matrahı
Net
Asgari
Geçim
İndirimi
Toplam
Ele
Geçen
SSK
İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet**
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
6426,00
810,70
80,33
891,03
175,77
22,68
1332,45
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
7389,90
810,70
80,33
891,03
175,77
22,68
1332,45
1134,00
158,76
11,34
144,59
8,61
8353,80
810,70
80,33
891,03
175,77
22,68
1332,45
1134,00
158,76
11,34
144,58
8,61
9317,70
810,70
80,33
891,03
175,77
22,68
1332,45
1134,00
158,76
11,34
144,59
8,61
10281,60
810,70
80,33
891,03
175,77
22,68
1332,45
1134,00
158,76
11,34
156,86
8,61
11245,50
798,43
80,33
878,76
175,77
22,68
1332,45
** 5510 sayılı Kanunun 81. madde sinin (ı) bendine göre , be ntde be lirtile n şartları sağlayan işve renle re , SGK primi işve re n pa yında 5
puanlık
indir im öngörüldüğünde n
hesaplamalar
buna
göre
yapılmıştır.
B- Sigorta Primine Esas A ylık Kazancın A lt ve Üst Sınırı (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Gene l Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre , bu kanun ge reğince alınacak prim le rin hesabına
esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücre tin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2014 yılınınbirinci ve
ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdak i gibi olmak tadır.
Uygul anacak Dönemi
01.01.2014 – 30.06.2014
01.07.2014 – 31.12.2014
SSK Taban Ücreti TL (Aylık
kazancın alt sınırı)
1.071,00
1.134,00
SSK Tavan Ücreti TL
kazancın üst sınırı)
6.961,50
7.371,00
(Aylık
D- 2014 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "A sgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın
Hesabında Baz A lınacak Tutar
Ay Asgari Ücret Asgari Ücretin Yıllık Tutarı
12 X 1.071 = 12.852,00 .- TL. olmaktadır.
Asgari ge çim indirimi tutarları hesaplanması için ücre tlile rin mede ni durumuna göre te spit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır.
Bulunan tutarın %15 ve rgisi hesaplanarak çıkan ve rginin 1/12’ si he r ay ücre tlinin öde ne cek ve rgisinden mahsup edilir. (Mahsup e dilecek
tutar he saplanan ve rgiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)
Bu hesaplamalar için mutlaka ücre tlile rden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması ge rekmektedir.
Yukarıdaki tutara göre ücre tlile rin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdak i tabloda be lirlenm iştir.
Çalışanın Medeni Durumu
Bekar
Ev li, eşi çalış mıyor
Ev li, eşi çalış mıyor, 1 çocuklu
Ev li, eşi çalış mıyor, 2 çocuklu
Ev li, eşi çalış mıyor, 3 çocuklu
Ev li, eşi çalış mıyor, 4 çocuklu
Ev li, eşi çalışıyor
Ev li, eşi çalışıyor, 1 çocuklu
Ev li, eşi çalışıyor, 2 çocuklu
Ev li, eşi çalışıyor, 3 çocuklu
Ev li, eşi çalışıyor, 4 çocuklu
Boşanmış
Boşanmış, 1 çocuklu
Boşanmış, 2 çocuklu
Boşanmış, 3 çocuklu
İndirim Oranı (% )
50
60
67,5
75
80
85
50
57,5
65
70
75
50
57,5
65
70
2014 yılı aylık indiri m tutarı (TL)
80,33
96,39
108,44
120,49
128,52
136,55
80,32
92,37
104,42
112,46
120,49
80,32
92,37
104,42
112,46
Not: Bu he saplamalarda Ge lir Ve rgisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilim indeki %15 ve rgi oranı esas alınmıştır.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdak i bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
2014 İlk A ltı A yı A sgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (Birinci Dönem)
2014 İkinci A ltı A yı A sgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (İkinci Dönem)
Saygılarımızla,
Deloitte Türk iye
Sirküle rle rimizde ye r alan bilgile r belli bir konunun ve ya konuların çok ge niş kapsamlı bir şekilde e le alınmasından ziyade gene l çe rçe vede
bilgi ve rmek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirküle rle r ile amacım ız muhasebe , ve rgi, yatırım , danışmanlık alanlarında ve ya
diğe r türlü profesyonel bağlamda tavsiye ve ya hizmet sunmak değildir. Bilgile ri k işise l finansal ve ya ticari kararlarınızda yegane dayanak
olarak kullanmak tan ziyade , konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirküle rle r ve içe riğinde k i bilgile r,
olduk ları şek liyle sunulmak tadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Dene tim A.Ş." ve İngilte re me vzuatına gore kurulmuş olan
“De loitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirak le ri ve filyalle ri (bundan böyle ayrı ayrı ve ya b irlik te
"De loitte"), bunlarla ilgili sarih ve ya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "De loitte", söz konusu sirküle rle rin ve içe riğindek i
bilgile rin hata içe rmediğine ve ya belirli pe rformans ve kalite k rite rle rini karşıladığına dair bir güvence ve rmemektedir. Sir küle rle ri ve
içe riğindek i bilgile ri k ullanım ınız sonucunda ortaya çıkabile cek he r türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan he r türlü
zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmekte dir. "De loitte ", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynak lı
olanlar da dahil olmak üze re ) sözleşmese l bir dava, kanun ve ya haksız fiilden doğan he r türlü öze l, dolaylı ve ya arızi zararlardan ve cezai
tazm inattan dolayı sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
335 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content