close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

embedDownload
ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI
STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI
KURUMSAL MALĠ DURUM
VE
BEKLENTĠLER RAPORU
TEMMUZ 2014
GĠRĠġ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe hazırlık sürecinde mali
disiplinin sağlanması, mali kaynakların stratejik önceliklere göre kullandırılması, mali
kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının tespit edilerek izlenmesi ve bunların
sonunca da bir hesap verme sorumluluğunun geliĢtirilmesi hedeflenmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi ile Genel
Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları,
ikinci altı aya iliĢkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamaları
hükme bağlanmıĢtır.
Söz konusu hüküm ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında
saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki
genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği Ģekilde gerçekleĢmesinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan
Merkezimizin, yılın ilk altı aylık dönemine iliĢkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya
iliĢkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluĢturulmuĢ
ve “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun
bilgisine sunulmuĢtur.
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
1
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014
yılında Personel Giderleri için 1.541.000.-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri için 223.000.-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 1.137.000.-TL, Cari
Transferler için 238.000.-TL. olmak üzere toplam 3.139.000.-TL. ödenek tahsis edilmiĢtir.
Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığının 2013 ve 2014 yıllarına iliĢkin baĢlangıç bütçe
ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değiĢim
oranları aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
Bütçe BaĢlangıç ödeneklerinin 2013-2014 yılları itibariyle dağılımı:
BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
TOPLAM
2013
846.000
2014
1.541.000
161.000
223.000
1.104.000
1.137.000
224.000
238.000
2.335.000
3.139.000
2
2013 YILI İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI
BÜTÇE GİDERLERİ
Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Cari Transferler
Başlangıç
Ödeneği
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı %
846.000
682.386
80,66
161.000
99.088
61,54
1.104.000
436.853
39,57
224.000
79.734
35,59
3
2014 YILI İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI
BÜTÇE GİDERLERİ
Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Dev.
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Cari Transferler
Başlangıç
Ödeneği
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı %
1.541.000
915.400
59,40
223.000
136.490
61,20
1.137.000
593.844
52,22
238.000
52.084
21,88
2013 ve 2014 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Atatürk AraĢtırma Merkezi
BaĢkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle Bütçe
Giderlerinin ve Bütçe Gelirlerinin gerçekleĢmelerine iliĢkin ayrıntılı veriler ekli tablolarda
belirtilmiĢtir. (Ek:1-2)
Personel Giderleri 2013 yılı ilk altı ayında 682.386.-TL gerçekleĢirken, 2014 yılının
ilk altı ayında 915.400.-TL olarak gerçekleĢmiĢtir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri 2013 yılı ilk altı ayında 99.088.-TL
iken 2014 yılı ilk altı ayında 136.490.-TL olarak gerçekleĢmiĢtir.
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2013 yılı ilk altı ayında 436.853.-TL gerçekleĢirken,
2014 yılı ilk altı ayında 593.844.-TL olarak gerçekleĢmiĢtir.
Cari Transferler ise 2013 yılının ilk altı ayında 79.734.-TL gerçekleĢirken, 2014
yılının ilk altı ayında 52.084.-TL gerçekleĢmiĢtir.
4
OCAK-HAZİRAN 2013-2014 YILI AYLAR İTİBARİYLE BÜTÇE GİDERLERİ
GERÇEKLEŞMELERİ
PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
Aylar
2013
2014
Değişim
Oranı %
Ocak
113.546
209.991
84,93
Şubat
100.017
142.332
42,30
Mart
117.593
137.742
17,13
Nisan
113.726
144.921
27,42
Mayıs
110.852
139.654
25,98
Haziran
126.652
140.760
11,13
Toplam
682.386
915.400
34,14
Ocak-Haziran 2013-2014 Personel Giderleri GerçekleĢmeleri Grafiği
5
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
Aylar
2013
2014
Değişim Oranı
%
Ocak
20.490
31.127
51,91
Şubat
15.168
21.066
38,88
Mart
15.885
21.074
32,66
Nisan
15.559
21.070
35,42
Mayıs
15.992
21.076
31,79
Haziran
15.993
21.077
31,78
Toplam
99.088
136.490
37,74
Ocak-Haziran 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
GerçekleĢmeleri Grafiği
6
MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
Aylar
2013
2014
Değişim Oranı
%
Ocak
16.125
107.463
666,43
Şubat
58.870
141.568
140,47
Mart
61.500
28.334
-46,07
Nisan
135.849
74.304
-54,70
Mayıs
90.830
166.507
83,31
Haziran
73.679
75.668
2,70
Toplam
436.853
593.844
35,94
Ocak-Haziran 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri GerçekleĢmeleri Grafiği
7
CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ
Aylar
2013
Değişim Oranı
%
2014
Ocak
11.000
10.370
-5,72
Şubat
14.608
5.500
-62,34
Mart
11.000
8.866
-19,40
Nisan
18.577
7.866
-57,65
Mayıs
12.201
10.866
-10,94
Haziran
12.348
8.616
-30,22
Toplam
79.734
52.084
-34,68
Ocak-Haziran 2013-2014 Cari Transfer GerçekleĢmeleri Grafiği
8
BÜTÇE GELİRLERİ
2013 yılı TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 193.000.-TL tahmin edilmiĢ olup 2013
yılının ilk altı aylık dönemi içinde 74.516.-TL (Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri, Ģartname,
Kitap satıĢ yayın geliri ve Kargo geliri) olarak gerçekleĢmiĢtir.
2013 yılı ilk altı aylık dönemi için Hazine yardımından 922.000.-TL ödenek alınmıĢtır.
2014 yılında TeĢebbüs Mülkiyet Gelirleri olarak tahmin edilen 178.500.-TL tahmin
edilmiĢ olup, 2014 yılının ilk altı aylık dönemi içinde 85.710.-TL ( Mal ve Hizmet SatıĢ
Gelirleri, Ģartname, Kitap satıĢ yayın geliri ve Kargo geliri) olarak gerçekleĢmiĢtir.
2014 yılı ilk altı aylık dönemi için Hazine yardımından 1.164.000.-TL ödenek alınmıĢtır.
BÜTÇE GELİRLERİ
2013
2014
Değişim Oranı %
Hazine Yardımı
922.000
1.164.000
36,24
Teşebbüs Mülkiyet
Gelirleri
(Mal ve Hizmet SatıĢ
Gelirleri)
74.516
85.710
15,02
Toplam
996.516
1.249.710
25,40
9
OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
I.Bilimsel Faaliyetler:
1. 16-18 Ocak 2014 tarihleri arasında Antalya’da yurtiçi ve yurtdıĢından bilim
insanlarının katılımıyla “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde
Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Kongresi” konulu uluslararası kongre
yapılmıĢtır.
2. 8-10 Mayıs tarihleri arasında Trabzon’da “Her Yönüyle Mahmut Goloğlu”
Sempozyumu düzenlenmiĢtir.
3. 28-30 Mayıs tarihleri arasında “Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze
Bayburt” konulu uluslararası sempozyum düzenlenmiĢtir.
4. Atatürk AraĢtırma Merkezi Bilim Kurulu Toplantısı yapılmıĢtır.
II. Yayın Faaliyetleri:
OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BASIMI YAPILAN ESERLER
ESERİN ADI
1. Ġstiklal SavaĢı ve Lozan
2. Mütareke Dönemi Rum Nüfus Hareketleri
3. Cumhuriyet’in XV. Yılında Türkiye I.-II Cilt
4. ATAM Dergisi 85. Sayı
5. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I. Cilt
6. Yabancı Diplomatların Tanıklıklarıyla Atatürk’ün Liderliği
7. Atatürk’ün YetiĢmesi ve Öğretmenleri
8. Yunan Mezalimi
9. ATAM Dergisi 84. Sayı
10. Bir Milletin Atasına Vedası
11. Ermeni Tehciri
12. Gizli Belgelerle Kıbrıs Sorunu
13. Ġzmir Gazi Heykeli
14. Haydar Aliyev ve Azerbaycan’da Milli Siyaset
15. I. MeĢrutiyet’ten Cumhuriyet’e Askere Alma
16. SarıkamıĢ KuĢatma Harekatı ve ġehitlikler
BASKI SAYISI
1000
1000
2000
1000
5000
1000
1000
1000
1000
2500
1000
1000
1000
1000
1500
2500
III. Fuarlara Katılım:
KATILIMI YAPILAN FUARLAR
Fuar Adı
:
Tarihi
:
TÜYAP Adana/Çukurova 7. Kitap Fuarı
14-19 Ocak 2014
TÜYAP Bursa 11. Kitap Fuarı
15-23 Mart 2014
Erzurum Kitap Fuarı
04-13 Nisan 2014
Ġzmir 18.Kitap Fuarı
19-27 Nisan 2014
Malatya 3. Kitap Fuarı
29 Nisan-04 Mayıs 2014
EskiĢehir Kitap Fuarı
05-11 Mayıs 2014
Kocaeli 5. Kitap Fuarı
17-25 Mayıs 2014
Bayburt Üniversitesi Kitap SatıĢ
26-30 Mayıs 2014
10
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
I.
Bilimsel Faaliyetler:
BİLİMSEL ETKİNLİKLER (SEMPOZYUM, PANEL, ÇALIŞTAY, KONFERANS)
1. 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “100. Yılı
Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası
Sempozyumu”na yurt içi ve yurtdıĢından 75 bilim insanı katılması planlanmaktadır.
2. 13–16 Ekim 2014 tarihleri arasında Muğla’da düzenlenecek olan 100 kişi “Halide
Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına - Uluslararası Medeniyet ve
Kadın Kongresi”ne yurt içi ve yurtdıĢından 100 bilim insanı katılması
planlanmaktadır.
3. 3-5 Kasım tarihleri arasında Macaristan’da “100. Yılında I. Dünya Savaşı” konulu
uluslararası sempozyum düzenlenecektir.
4. 17-19 Kasım 2014
tarihleri arasında Merkezimiz ile Elazığ Valiliği, Fırat
Üniversitesi Rektörlüğü, DıĢiĢleri Bakanlığı YurtdıĢı Tanıtım ve Kültürel ĠliĢkiler
Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara Elazığ Kültür Derneği ve
Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı iĢbirliğinde “Tarihten Günümüze Elazığ
Uluslararası Kongresi” düzenlenecektir.
5. Aralık 2014’te “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği” konulu bir
uluslararası sempozyum düzenlenmesi planlanmıĢtır.
6. Atatürk AraĢtırma Merkezi Bilim Kurulu Toplantısı Kasım 2014’te yapılacaktır.
11
II. Yayın Faaliyetleri:
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİ BASIMI PLANLANAN ESERLER
ESERİN ADI
Ġzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti
12 Mart Döneminde Nihat Erim Hükümetleri
Atatürk ve Cumhuriyet
Milli Mücadele’de Atatürk ve Basın
Osmanlı’dan Günümüze Ayvalık Tarihi
1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki yeri
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II. Cilt
Cumhuriyetin KuruluĢundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası GeçiĢ ve Yeni
Modeller
9. Büyük Taarruzun90. Yılında Milli Mücadele ve Zafer Yolu
10. VII. Uluslararası Atatürk Kongresi
11. Ardahan’ın Anavatana KatılıĢı
12. Kars’ta Siyasi Hayat
13. Türkiye’de Kadın Milletvekilleri
14. Yunan ĠĢgalinde Batı Anadolu
15. Cumhuriyet Dönemi Tarih AnlayıĢları ve Tarih Eğitimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III. Katılımı Planlanan Fuarlar
Fuar Adı
:
Edirne Kitap Fuarı
Ġstanbul 33.Uluslararası Kitap Fuarı
Tarihi
:
17-26 Ekim 2014
08-16 Kasım 2014
12
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Uygulama Beklentileri:
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılında Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığına
tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleĢme oranlarının ekli tabloda belirtildiği
Ģekilde oluĢacağı tahmin edilmektedir.
Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2014 yılı sonu itibariyle
gerçekleĢme tahmini ve oranları aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
Başlangıç
Ödeneği
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Gerçekleşme
Tahmini
1.541.000
1.882.000
223.000
290.000
1.137.000
1.889.318
238.000
141.000
13
Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme
Personel Giderleri: KPSS sonucuna göre 3 memur ataması yapılacağından yılsonu
gerçekleĢme 1.872.000.-TL olması tahmin edilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2014 yılsonu itibariyle Sosyal
Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin 290.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: 2014 yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı
Giderlerinin 1.889.318.-TL olacağı tahmin edilmektedir.
Cari Transferler: 2014 yılsonu itibariyle Cari Transferler Giderlerinin 141.000.- TL
olacağı tahmin edilmektedir.
Ayrıca yılsonuna kadar Merkezimiz tarafından yapılması planlanan bilimsel
faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi ile basılması plânlanan süreli yayınlarımız ve diğer eserlerin
okuyucuların hizmetine sunulması hedeflenmektedir.
14
Merkezimiz Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2014 yılı Mali
Durum ve Beklentiler Raporu görüĢlerinize arz edilmiĢtir.
… /07/2014
Aynur KÖKSOY
Strateji GeliĢtirme Müdürü
UYGUNDUR
Elektronik Ağ’da Yayınlanabilir.
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
771 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content