close

Enter

Log in using OpenID

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

embedDownload
11.04.2014
CARİ İŞLEMLER DENGESİ
ġubat ayı cari iĢlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve
beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iĢlemler açığı bir önceki yılın
ilk iki ayına göre 2.779 milyon dolar azalarak 8.121 milyon dolara gerilemiĢtir. Son bir yıllık cari
iĢlemler açığı 62.246 dolar oldu. TL’de yaĢanan değer kaybı sonrası dıĢ ticaret açığında yaĢanan
daralma, net hizmet gelirlerindeki artıĢ ve parasal olmayan altın kalemindeki iyileĢme cari
iĢlemler açığının geçen senin ilk iki ayına göre düĢmesinde etkili oldu. Yıllık bazda cari iĢlemler
açığında iyileĢme ılımlı da olsa devam ediyor.
Ocak-ġubat ayında dıĢ ticaret geçen seneye göre 2.536 milyon dolar azalarak, 8.822 milyon
dolara geriledi. Net hizmetler dengesinin, geçen senin aynı dönemine göre 447 milyon dolar
artarak 1.770 milyon dolara yükselmesi cari iĢlemlere pozitif katkı yapmıĢtır. Parasal olmayan
altın kaleminde, bir önceki yıl Ocak-ġubat döneminde 727 milyon dolar net ithalat gerçekleĢirken
bu sene aynı dönemde 413 milyon dolarlık net ihracat gerçekleĢmiĢtir. Parasal olmayan altın
geçen senin aynı dönemine göre cari iĢlemler açığına 1.140 milyon dolarlık pozitif etki yapmıĢtır.
Turizm gelirleri geçen senin aynı dönemine göre cari iĢlemlere sınırlı da olsa pozitif etki
yapmıĢtır. Yatırım dengesinde ise çok sınırlı negatif etki oluĢmuĢtur. YurtdıĢı net doğrudan
yatırımlar kalemi geçen senenin aynı ayına göre 446 milyon dolarlık pozitif katkı sağlamıĢtır.
ġubat ayında yabancılar nette 84 milyon dolarlık hisse senedi, 1.071 milyon dolarlık tahvil satıĢı
gerçekleĢtirmiĢtir. Ocak-ġubat döneminde ise yabancılar nette 403 milyon dolarlık hisse senedi
satımı gerçekleĢtirirken, 2.176 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DĠBS) satmıĢtır.
Daha önce kriz döneminde cari iĢlemler açığına pozitif katkı yapan Net-Hata noksan kalemi 2013
yılının ilk 6 ayında eksi gelerek car iĢlemelere negatif etki yapmıĢtı. Ġlk altı ayda Net-hata noksan
kalemi 4.956 milyon dolar eksi verirken, sonraki 6 ayda 8.752 milyon dolar artı vermiĢtir. 2014
yılında ilk iki ayında Net-Hata noksan kalemi cari iĢlemler açığına pozitif katkı yapmaya devam
etti. Ocak ayında Net-Hata noksan kalemi 2.275 milyon dolar artı olurken, ġubat ayında da
2.198 artı geldi. 2014 yılın ilk iki ayındaki Net-Hata noksan 4.473 milyon dolar artı verdi. Son bir
yıllık Net-hata noksan ise 9.602 milyon dolar olarak gerçekleĢti.
Cari iĢlemler açığı beklentilerin hafif üzerinde geldi. Geçen ayın ardından cari iĢlemler açığı bu
ayda yıllık bazda gerilemeye devam etti. Bu gerilemede dıĢ ticaret açığındaki iyileĢme, parasal
olmayan altın kaleminin pozitif etkisi ve Net-Hata noksan kaleminin artı gelmesi etkili oldu. Cari
iĢlemler açığında ılımlı iyileĢme devam ediyor. Önümüzdeki dönemde TL’deki değer kaybının
etkisiyle dıĢ ticaret açığındaki iyileĢmenin , cari iĢlemler açığına pozitif katkı yapmaya devam
etmesi beklenmektedir. Yine BDDK tarafından alınan taksit sınırlaması gibi ekonomi yönetimi
tarafından alınan tedbirlerin 2014 yılında cari iĢlemeler açığını düĢürmede etkili olması beklenir.
Son dönemde alınan tedbirlerin bankaların kredi hızını düĢürmesi sonrası cari açıktaki
iyileĢmenin kredilerdeki düĢüĢle birlikte devam etmesi beklenmektedir. Global büyümeye yönelik
endiĢeler nedeniyle petrol fiyatları baĢta olmak üzere emtia fiyatlarında yaĢanabilecek düĢüĢlerin
orta vadede Türkiye’nin cari iĢlemler açığına pozitif katkı yapması beklenmektedir. DıĢ ticaret
açığındaki seyir cari iĢlemlerdeki ana trendi belirlemeye devam edecektir.
Fatih TOMAKİN
Yurtiçi Sermaye Piyasaları
Uzman
www.asyayatirim.com.tr
ÖDEMELER DENGESİ: OCAK-ŞUBAT 2014 (TCMB RAPORU)
CARİ İŞLEMLER HESABI
Cari iĢlemler açığı, bir önceki yılın ilk iki ayına göre 2.779 milyon ABD doları azalarak 8.121
milyon ABD dolarına gerilemiĢtir.
Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dıĢ ticaret açığının 2.536 milyon ABD doları
azalarak 8.822 milyon ABD dolarına düĢmesi ve net hizmet gelirlerinin 447 milyon ABD doları
artarak 1.770 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuĢtur.
Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın ilk iki aylık döneminde 727 milyon ABD
doları net altın ithalatı gerçekleĢmiĢken, bu yılın aynı döneminde 413 milyon ABD doları net altın
ihracatı olmuĢtur.
Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 160 milyon ABD doları tutarında artarak
2.536 milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 39 milyon ABD doları tutarında artarak 748
milyon ABD dolarına ulaĢmıĢtır.
Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkıĢlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 85
milyon ABD doları artarak 1.109 milyon ABD doları olarak gerçekleĢmiĢtir.
SERMAYE VE FİNANS HESABI
YurtdıĢı yerleĢiklerin yurt içinde yaptığı net doğrudan yatırımlar bir önceki yılın Ocak-ġubat
dönemine göre 514 milyon ABD doları artarak 2.377 milyon ABD dolarına, yurtiçinde
yerleĢiklerin yurtdıĢında yaptıkları net yatırımlar 68 milyon ABD doları artarak 583 milyon ABD
dolarına yükselmiĢtir.
YurtdıĢında yerleĢik kiĢiler hisse senedi piyasasında ġubat ayındaki 84 milyon ABD doları net
satımla birlikte Ocak-ġubat döneminde 403 milyon ABD doları tutarında net satım
gerçekleĢtirmiĢtir.
Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurtdıĢı yerleĢikler, ġubat ayındaki 1.071 milyon
ABD doları tutarında net satımla birlikte iki aylık dönemde 2.176 milyon ABD doları tutarında net
satım gerçekleĢtirmiĢtir.
YurtdıĢında gerçekleĢtirilen tahvil ihraçları yoluyla ilk iki aylık dönemde bankalar 120 milyon ABD
doları, Genel Hükümet ise 898 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleĢtirmiĢtir.
Genel Hükümet tarafından yurtdıĢına 200 milyon ABD doları tutarında kredi kullandırılmıĢtır.
Bankaların yurtdıĢı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 949 milyon ABD doları
azalmıĢtır.
Genel Hükümet, yurtdıĢı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluĢlardan sağlanan uzun vadeli
kredilerle ilgili olarak 165 milyon ABD doları net geri ödemede bulunmuĢtur.
Bankacılık sektörü, kısa vadeli kredilerde 1.116 milyon ABD doları tutarında net geri ödeme
yaparken, uzun vadeli kredilerde 859 milyon ABD doları net kullanım gerçekleĢtirmiĢtir. Diğer
sektörlerin net kredi kullanımı, bir önceki yılın ilk iki ayına göre 164 milyon ABD doları tutarında
artarak 1.611 milyon ABD doları olmuĢtur.
YurtdıĢında yerleĢik Türk vatandaĢlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında
220 milyon ABD doları, yurtdıĢı bankaların yurtiçi bankalarda tuttuğu mevduat hesaplarında ise
1.810 milyon ABD doları net çıkıĢ gerçekleĢmiĢtir. Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi
rezervler 4.184 milyon ABD doları tutarında azalmıĢtır.
Kaynak: TCMB (www.tcmb.gov.tr/Dönemsel Veriler)
Not: ‘’Yukarıdaki metin TCMB raporundan direkt alıntıdır’’
ÇEKİNCE ve UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiĢ
olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.’nin görüĢünü
yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için
olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü
veriyi içerdiği düĢünülmemelidir. Bu raporda yer alan yorumlar, tavsiyeler ve diğer
bütün bilgiler; yatırım danıĢmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danıĢmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim Ģirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müĢteri arasında imzalanacak yatırım danıĢmanlığı sözleĢmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Bu veriler, yaĢanacak olan geliĢmeler çerçevesinde yatırımcıya haber
verilmeksizin değiĢtirilebilir. Bu bilgiler ıĢığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların
sonuçlarından ġirketimiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya
Yatırım, raporların internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı
gönderim veya diğer hernangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya
yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
576 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content