close

Enter

Log in using OpenID

Damacanaya RFID Etiketi Yerleştirme Bilgi İsteği Duyurusu

embedDownload
DAMACANAYA RFID ETİKETİ YERLEŞTİRME
BİLGİ İSTEĞİ DUYURUSU
1. Amaç
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ve TÜBİTAK BİLGEM’in taraf olduğu Damacana Takip
Sistemi (DTS) Projesi kapsamında geliştirilmesi planlanan ve çözümün bir parçası olan RFID etiket
biriminin damacanalara yerleştirilmesi ile ilgili sanayi yetenekleri öğrenilecektir. Bu amaçla bu Bilgi
İsteği Duyurusu (BİD) yayınlanmıştır.
Yeteneklerin öğrenilmesi ardından yapılacak değerlendirme sonucunda satın almaya çıkılıp
çıkılmayacağı / teklif istenip istenmeyeceği belirlenecektir.
2. İşin Tanımı
RFID etiketin damacanaya yerleştirilmesi için üç farklı yöntem öngörülmektedir. RFID etiket
tercihen yalın olarak veya uygun bir koruma ile kaplanmış olarak yerleştirilebilecektir.
Aşağıdaki yöntemlerin herhangi birini uygulamada yapıştırma veya ultrasonik kaynak gibi çözümler
kullanılmayacaktır.
2.1. Damacanaya RFID yerleştirme yöntemleri
a) Gömme Yöntemi: RFID etiketi, damacana duvarı içerisine Şekil 1’de temsili olarak
gösterildiği gibi, damacana üretimi sırasında yerleştirilecektir. Etiket damacana duvarının
altında kalacak, damacana malzemesi tarafından örtülecektir. Etiket çıkarıldığında damacana
kullanılmaz hale gelecektir.
b) Kulp yöntemi: RFID etiketi, damacanaya yerleştirilmiş bir kulp içerisine Şekil 2’de temsili
olarak gösterildiği gibi yerleştirilecektir. Etiket, damacana kulpunun içerisinde kalacaktır.
Kulp çıkarıldığında damacana kullanılmaz hale gelecektir. Kulp ancak damacana üretim
süreci sırasında yerleştirilebilir olacak, bir damacanadan sökülen bir kulp başka bir
damacanaya yerleştirilemeyecektir. RFID etiket kulp içerisinden kulp tahrip edilmeden
çıkarılamayacak ve çıkarılma girişimi sonrasında hem kulp hem de RFID etiket kullanılmaz
hale gelecek, kulpa başka bir RFID etiket takılamayacaktır.
c) Diğer yöntemler: RFID etiket uygulayıcı firmanın geliştireceği bir yöntem ile
yerleştirilecektir. Etiket çıkarıldığında damacana kullanılmaz hale gelmesi beklenmektedir.
Damacanaya sonradan farklı bir RFID etiket yerleştirilememelidir.
BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ
P.K. 74 Gebze 41470 Kocaeli T: 0262 648 10 00 F: 0262 648 11 00
www.bilgem.tubitak.gov.tr e-posta: [email protected]
FORM-0100-031 (Yayın No: 03)
Etiket damacana
duvarı tarafından
korunuyor
RFID Etiket
Şekil 1: Etiket Gömme Yöntemi
RFID Etiket
Kulp
Şekil 2: Kulp’a Etiket Yerleştirme Yöntemi
2.2. RFID Etiket ve RFID Yerleştirilmiş Damacana Özellikleri
RFID etiketlerin ve RFID yerleştirilmiş damacanaların aşağıdaki özelliklere sahip olması ön
görülmektedir:
 RFID etiket örnek ebatları
o 40 x 40 x 1,2 mm
o 20 x 40 x 1,2 mm
o 20 x 80 x 1,2 mm
o 20 x 20 x 1,2 mm
o yukarıdaki ölçülerden daha küçük
o veya uygun farklı ölçülerde olabilecektir.
 Etiket yerleştirilmiş su dolu damacana, en az 1.5 metreden beton yüzeye serbest düşme ile
farklı pozisyonlarda bırakıldığında RFID etiket ve damacana zarar görmemelidir.
 RFID etiket damacanaya gömüldükten sonra damacana içerisindeki su ile temas etmemelidir.
 RFID etiket damacanaya yerleştirildikten sonra damacana normal duruş pozisyonunda su
dolu iken en az 30 cm’den okunabilmelidir.
 Etiketler kötü koşullarda (sıcaklık, sarsıntı, darbe vb.) bile çalışabilir olmalıdır.
o Damacanaya yerleştirilirken ki ortam sıcaklığına karşı dayanıklı olmalıdır
o Damacanaların dolumdan tüketiciye kadar ki yaşam döngüsünde karşılaşılan ortam
sıcaklıklarına ve maruz kaldığı darbe ve sarsıntılara karşı dayanıklı olmalıdır
 Etiketlerin damacanaya entegre edilmesi otomatik olarak yapılabilmeli.
Aşağıdaki şekilde damacanaların ortalama et kalınlıkları verilmiştir.
Şekil 3: Damacana et kalınlığı ölçüleri
3. Değerlendirme Kriterleri
Sunulan yöntemler aşağıdaki kriterler göz önünde alınarak değerlendirilecektir.
1) Maliyet
a. Damacana üretim tesisi modifikasyon maliyeti
b. Su üretim tesisi modifikasyon maliyeti
c. Varsa önerilen RFID etiketi birim maliyeti
d. Diğer maliyetler
2) Kurulum süreci
a. Damacana üretim tesisi modifikasyon süresi
b. Su üretim tesisi modifikasyon süresi
3) Damacana üretim süreci performansı
a. Bir etiketin damacanaya yerleştirilmesi süresi
4) Su üretim bandında okuma performansı
a. Boş damacana okuma mesafesi
b. Su dolu damacana okuma mesafesi
5) Güvenlik ve kullanışlılık
a. Etiketin damacanadan çıkarılamaması
b. Üretilmiş bir damacanaya farklı bir RFID etiket yerleştirilememesi
c. Yaşlandırma
d. Farklı kullanım şartlarındaki dayanıklılık
i. Düşme, darbe
ii. Isıtma soğutma
iii. Kimyasal maddeye maruz kalma
6) İnsan sağlığı
a. Kullanılacak yöntem insan sağlığını tehdit edecek bir unsur içermemesi
7) Diğer kriterler
a. Çözümün patent içerip içermediği
b. Çözümün belirli bir firmanın ürününe bağımlı olup olmadığı
4. Sorular
Aşağıda BİD sonucunda firma tarafından cevaplandırılması gereken sorular bulunmaktadır.
Montajın tipi ve nasıl yapılacağının detaylı olarak açıklanması
4.1.1 Montajın teknik olarak açıklanması
4.1.2 Montaj yapılabilmesi için istenen RFID etiket/yonga minimum fiziksel boyutları
4.1.3 Etiketin damacananın neresine yerleştirildiği bilgisi
4.1.4 Damacana üretim tesisinde gerekli olan altyapı değişikliği
4.1.5 İç duvardaki damacana yüzeyinin ne ölçüde bozulduğu
4.2 Tahmini birim etiket montaj maliyeti
4.3 Kullanılacak etiketin birim maliyeti
4.4
Damacana üretim tesisi modifikasyon maliyeti
4.5
Su üretim tesisi modifikasyon maliyeti
4.6
Damacana üretim tesisi modifikasyon süresi
4.7
Su üretim tesisi modifikasyon süresi
4.8 Tek bir etiket montajının tahmini süresi
4.1
Boş damacana okuma mesafesi (kullanılan RFID okuyucu ve anten özellikleri de
belirtilmelidir).
4.10 Su dolu damacana okuma mesafesi (kullanılan RFID okuyucu ve anten özellikleri de
belirtilmelidir).
4.11 Etiketlerin yerleştirilmesi esnasında hangi sıcaklıklara maruz kaldığı
4.12 Etiketlerin montaj sırasında maruz kaldıkları vibrasyon değeri
4.13 Etiketlerin montaj sırasında maruz kaldıkları basınç değeri
4.14 İnsan sağlığına etki edebilecek riskler ve varsa unsurların belirtilmesi
4.15 Su dolu ve boş damacanaların
4.15.1 Kaç metreye düşmeye kadar dayanaklı oldukları
4.15.2 Kaç derece soğuma ve ısınmaya kadar dayanıklı oldukları
4.16
Çözüm patent içeriyor mu?
4.17 Çözüm herhangi bir firmanın ürününe bağımlı mı?
4.18 Diğer maliyetler
4.19 Şirket Bilgileri
4.19.1 Şirket unvanı
4.19.2 İlgili kişi ve iletişim bilgisi
4.9
5. Süreç
1
2
3
4
5
T0 = 02.07.2014
BİD’ın isteklilere açık hale getirilmesi
T0 + 10 iş günü, saat BİD ile ilgili isteklilerin sorularının alınması
17.00’ye kadar
T0 + 20 iş günü
Soruların yanıtlanması
T0 + 45 iş günü, saat İstekli firmalar tarafından çözümlerin ve sorulara yanıtların
17.00’ye kadar
sunulması ve destekleyici materyalleri teslimi
T0 + 55 iş günü
Yanıtların incelenmesi ve karar verilmesi
Sorular yazılı olarak [email protected] adresine gönderilecektir. Diğer yollar ile gönderilen
sorular kabul edilmeyecektir.
Çözümler ile ilgili yanıtlar ve dokümanlar, [email protected] adresine gönderilecektir. Varsa
destekleyici materyal en geç T0 + 45 tarihini takip eden 3 gün içerisinde saat 17.00 a kadar
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE PK: 41470 Gebze/Kocaeli adresine teslim edilecektir.
Belgeler, Microsoft OfisWord 97-2003 uyumlu olacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
557 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content