close

Enter

Log in using OpenID

Damacanaya Lazer Teknolojisi ile Kod Yazma ve Optik

embedDownload
DAMACANAYA LAZER TEKNOLOJİSİ İLE KOD YAZMA VE
OPTİK YÖNTEMLERLE KOD OKUMA
BİLGİ İSTEĞİ DUYURUSU
1. Amaç
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ve TÜBİTAK BİLGEM’in taraf olduğu Damacana Takip
Sistemi (DTS) Projesi kapsamında geliştirilmesi planlanan ve çözümün bir parçası olan lazer
teknolojisi ile damacanalara kod yazma ve optik yöntemler ile okuma teknikleri ile ilgili sanayi
yetenekleri öğrenilecektir. Bu amaçla bu Bilgi İsteği Duyurusu (BİD) yayınlanmıştır.
Yeteneklerin öğrenilmesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda satın almaya çıkılıp
çıkılmayacağı/teklif istenip istenmeyeceği belirlenecektir.
2. İşin Tanımı
Bu iş kapsamında iki süreç yer almaktadır:
1) Damacanalara lazerle kod yazılması
2) Yazılan kodların optik yöntemler ile okutulması
Damacanaların gövdesine tekil kimlik (2D barkod ve seri numarası) numarası lazer ile yazılacaktır.
Kod yazıldıktan sonra damacana hayat döngüsü boyunca aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:
 Dış etkiler ve kullanım koşulları dikkate alındığında kolaylıkla okunabilecektir.
 Yazılan kod(lar) çıkarılamayacaktır.
 Yazılan kod(lar) silinmeye veya değiştirilmeye çalışıldığında kolaylıkla anlaşılabilecektir.
 Damacananın içine (su ile temas eden her hangi bir bölgesine) lazerle yazı yazılmayacaktır.
 Şekil 1’de piyasadaki 19 lt damacanalara ait ortalama et kalınlıkları verilmektedir.
Damacanalara yazılacak kodların boyun bölgelerine (Şekil 1: 9, 10, 11. bölgeleri) ve kolay
tahrip olabilecek yerlere (örneğin, Şekil 1: 6. bölge) yazılmaması gerekmektedir.
Su üretim tesislerindeki üretim bantları dikkate alınarak optik okuyucular damacanaya temas
etmeden uygun bir mesafeden lazerle yazılan kodu görüntüleyebilecek ve bu görüntüdeki (koddaki)
bilgiyi algılayabilecektir. Bu amaçla, sadece lazer ile kod yazma, sadece optik okuma veya hem
yazma hem okuma için geliştirilen sistem önerileri değerlendirilmeye alınacaktır. Sadece lazerle kod
yazma çözüm önerisinde hangi optik yöntemler ile sunulan kodun okunabileceği açıklanmalıdır.
Sadece optik okuma önerilerinde ise hangi özelliklerde lazerle yazılmış kodlar okunabileceği
bilgileri yeralmalıdır.
Her iki süreç için uygulanacak sistemlerin sağlık ve kalite standartlarına uygun olduğu öneride
belirtilmelidir.
BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ
P.K. 74 Gebze 41470 Kocaeli T: 0262 648 10 00 F: 0262 648 11 00
www.bilgem.tubitak.gov.tr e-posta: [email protected]
FORM-0100-031 (Yayın No: 03)
2.1. Damacanaya Lazer Teknolojisi ile Kod Yazma
Damacanaya lazer kod yazma sistemi, damacana üretim tesislerinde kurulacaktır. Yazma sistemi,
damacananın enjeksiyon makinesi çıkışı ile ambalajlama arasındaki süreçte yer alacaktır. Lazerle
yazma işlemi THSK tarafından izin verilen her türlü hammaddeye ait (polikarbonat ve Tritan)
damacana çeşitleri üzerinde yapılabilmelidir.
Su üretim tesisindeki okuma performansını arttırmak için damacananın bir veya birkaç noktasına
yazma yapılabilir. Damacana üzerine yazılacak kod(ların) yazılma hızı üretim performansını
düşürmemelidir. Yazılacak kod(lar)ın en az 96 bit bilgi taşımalıdır (hata düzeltme kodları hariç).
Hata düzelme kodlarının yöntemi ve doğrulama oranı gibi bilgiler çözüm önerisinde açıklanmalıdır.
Kullanılacak lazer markalama sisteminin damacana üretim tesisindeki ortama uygunluk ve güvenlik
sertifikası olmalıdır. Bunun yanı sıra damacana üretim tesisinde lazer markalama sistemini
kullanacak operatörlerin lazer güvenlik eğitimi de bu sürecin bir parçası olacaktır.
Şekil 1: Damacana et kalınlığı ölçüleri
2.2. Damacana Kodu Okuma
Lazer teknolojisi ile kod yazılmış damacanaların optik yöntemlerle okuma süreci aşağıdaki başlıklar
altında incelenecektir.
2.2.1. Damacana Üretim Tesislerinde Okuma
Lazer ile kod yazılmış damacanalar, yazma işlemi tamamlandıktan sonra damacana üretim tesisinde
test amaçlı okunacaktır. Bu süreçteki optik okuma sistemi el terminali ve/veya otomatik okuma
sistemi olabilir. Okuma sisteminin damacana üretim tesisindeki ortamın aydınlatmasından bağımsız
olarak çalışması gerekmektedir.
2.2.2. Su Üreticisi Tesisinde Okuma
Lazer kod ile kimliklendirilmiş damacanalar, su üretim tesisinde yıkama bölümü girişinde ve dolum
bölümü girişinde okutulacaktır. Okuma yönteminin hızı, su üretim tesisindeki üretim hızını
etkilememesi beklenmektedir. Kod okuma sistemi otomatik okuma modunda çalışaçaktır. Okuma
sistemi, ömrünü doldurmuş damacanaların tespit edecek olup bu damacanaların banttan
çıkartılmasını sağlayacaktır.
2.2.3. Satış Sürecinde Okuma
Lazer ile kimliklendirilmiş damacanalar, satış sırasında okutulacaktır. Damacana üzerindeki kod(lar)
el terminalleri ve/veya akıllı telefonlar ile kolayca okunabilir olmalıdır.
2.2.4. Tüketici Kontrollerinde Okuma
Lazer kod ile kimliklendirilmiş damacanaların üzerindeki kod(lar), tüketici tarafından akıllı telefon
ile rahatça okunabilir olacaktır.
3. Değerlendirme Kriterleri
Sunulan yöntemler aşağıdaki ilgili kriterler dikkate alınarak raporlanmalıdır. Bu kriterler göz önüne
alınarak sunulan öneriler değerlendirilecektir.
1) Kurulumda yapılacak işler ve kurulum için gerekli cihazların açıklanması
a. Damacana üretim tesisinde yapılacak işler ve temin edilmesi gereken cihazlar
b. Su üretim tesisinde yapılacak modifikasyonlar ve kurulacak cihazlar
c. Satış sürecinde gerekli cihazlar
2) Kurulum süreleri
a. Bir damacana üretim tesisi modifikasyon süresi
b. Bir su üretim tesisi modifikasyon süresi
3) Maliyet
a. Damacana üretim tesisinde yapılacak maliyetler
i. Lazer yazma için gerekli maliyet
ii. Okuma için gerekli maliyet
b. Su üretim tesisinde yapılacak maliyetler
c. Su satış sürecinde gerekli olan okuyucu maliyeti
d. Her bir damacanaya lazer uygulamanın ortalama birim maliyeti
e. Eğer varsa optik okuyucunun aktif aydınlatmasının birim fiyatı
f. Diğer maliyetler
4) Damacana üretimini etkileyecek sürecin performansı
a. Bir lazer kodunun yazılmasının süresi
b. Bir damacanaya lazer kod(lar)ın yazılmasının süresi
c. Kod okuma süresi
5) Su üretim bandında okuma performansı
a. Boş damacana okuma mesafesi
b. Su dolu damacana okuma mesafesi
c. Aydınlatma koşulları
d. Eğer kullanılacaksa sistemin aktif aydınlatmasının türü ve gereksinimleri
6) Satış ve Tüketici tarafında okuma performansı
a. Satış sürecinde okuma mesafesi ve süresi
b. Tüketici tarafında okuma mesafesi ve süresi
7) Güvenlik ve kullanışlılık
a. Lazer kodların damacanadan çıkarılmasının zorluğu
b. Üretilmiş bir damacanaya farklı bir lazer kod yazılmış olmasının fark edilmesi
c. Lazer kodunun çıkarılıp yerine başka kodu yazma olasılığı/riski
d. Uygunsuzluk tespiti yöntemleri (finger-print vs.)
e. Lazer yazmanın yaşlandırma sonuçları
f. Farklı kullanım şartlarındaki dayanıklılık
i. Kimyasal maddeye maruz kalma
ii. Düşme, darbe
iii. Kazıma
iv. Isıtma soğutma
8) İnsan sağlığı
a. Kullanılacak yöntem insan sağlığını tehdit edecek olası unsurlar
9) Diğer kriterler
a. Çözümün patent içerip içermediği
b. Çözümün belirli bir firmanın ürününe bağımlı olup olmadığı
4. Sorular
Çözüm sunan firma tarafından yanıtlanması beklenen sorular aşağıda belirtilmektedir.
4.1 Önerilen lazer yazma yöntemi aşağıdaki detaylar dikkate alınarak açıklanmalıdır
4.1.1 Yazma yönteminin teknik olarak açıklanması
4.1.2 Kullanılacak teknolojinin ve cihazların teknik özelliklerinin açıklanması
4.1.3 2D barkod veya diğer lazer kodların boyutları
4.1.4 2D barkod veya diğer lazer kodların çeşidi/standardı (QR, Data matris, dot code, PDF
vs.)
4.1.5 Kodların damacananın nerelerine yerleştirildiği
4.1.6 Damacana üretim tesisinde gerekli olan altyapı değişikliği
4.1.7 Kodların damacananın et kalınlığına ne kadar nüfus ettiği (kaç mikron).
4.1.8 Hangi dalgaboyunda ve kaç Watt (ortalama güç) güçte lazer ile yazma işleminin
gerçeklendiği
4.1.9 Bu lazerlerin olası bir yanlış yansıma vb. durumlarda insan sağlığına etkisi
4.1.10 Varsa diğer teknik özellikler
4.2 Maliyetler
4.2.1 Damacana üretim tesisi modifikasyon maliyeti
4.2.2 Yazma için gerekli cihazların/teçhizat birim maliyetleri
4.2.3 Damacana başına kod(ların) yazma birim maliyeti
4.2.4 Damacana üretiminde Lazer kod yazma için gerekli sarf malzeme maliyetleri
4.2.5 Su üretim tesisinde optik okuma için gerekli cihazlar ve modifikasyonların maliyeti
4.2.6 Gerekli eğitim maliyeti
4.2.7 Yıllık bakım/onarım maliyetleri
4.2.8 Varsa yazılım maliyetleri
4.2.9 Varsa lisans/patent maliyetleri
4.2.10 Varsa diğer maliyetler
4.3 Kod yazma için kullanılacak cihaz(lar)ın çalışma ömrü (saat)
4.4 Damacana üretim tesisi modifikasyon süresi
4.5 Su üretim tesisi modifikasyon süresi
4.6 Bir damacananın kimliklendirme süresi (bir damacanaya yazılacak bütün kodlar göz önüne
alınacaktır)
4.7 Su tesisinde damacana okuma mesafesi (kullanılan okuyucunun özellikleri de belirtilmelidir).
4.8 Su dolu damacana okuma mesafesi.
4.9 Lazer yazması damacananın fiziksel özelliklerini nasıl etkileyecek
4.9.1 Lazer yazma sonrası, su ile dolu ve boş damacanaların yükseklikten düşerek kırılmaya
dayanaklık testlerini nasıl etkileyeceği
4.9.2 Hangi kimyasal maddelere maruz kaldığında çıkabilme durumu (varsa)
4.10 İnsan sağlığına etki edebilecek riskler ve varsa unsurların belirtilmesi
4.11 Sunulan çözümü destekleyici materyallerin iletilmesi
4.11.1 Kod yazılmış numune damacana
4.11.2 Okuma ve yazma sistemin görüntüleri(resim/video)
4.11.3 Kaç tane numune üzerinde test yapıldığı
5. Süreç
1
2
3
4
5
T0 = 07.07.2014
BİD’ın isteklilere açık hale getirilmesi
T0 + 10 iş günü, saat BİD ile ilgili isteklilerin sorularının alınması
17.00’ye kadar
T0 + 20 iş günü
Soruların yanıtlanması
T0 + 40 iş günü, saat İstekli firmalar tarafından çözümlerin ve sorulara yanıtların
17.00’ye kadar
sunulması ve destekleyici materyalleri teslimi
T0 + 55 iş günü
Yanıtların incelenmesi ve karar verilmesi
Sorular yazılı olarak [email protected]
sorular kabul edilmeyecektir.
adresine gönderilecektir. Diğer yollar ile gönderilen
Çözümler ile ilgili yanıtlar ve dokümanlar, [email protected]
adresine gönderilecektir.
Destekleyici materyaller ve numuneler en geç T0 + 40 tarihini takip eden 3 gün içerisinde saat 17.00
a kadar TÜBİTAK BİLGEM UEKAE PK: 41470 Gebze/Kocaeli adresine teslim edilmesi
gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
441 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content