close

Enter

Log in using OpenID

15.10.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014
2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE
UYGULAMA SONUÇLARI
(Önerge No:1973/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, “2014 Mali Yılı Bütçesi
1.1.2014-30.6.2014 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçları”nın Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunulmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1902-2014
Y(K-I)1543-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1976/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Doludan Zarar Gören İlkbahar Ürünü Patates ve Narenciye
Üreticilerinin Tazmin Edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu
Y(K-I)1543-2014 sayı ve 20.8.2014 tarihli kararda yer alan “doludan” ibaresinin
“don ve doludan” olarak düzletilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil
edilmesine karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1909-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1984/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadroları altında sözleşmeli personel olarak istihdam
edilen ve aşağıda adı-soyadı, uzmanlık alanları, sözleşme bitiş tarihleri ile Bakanlar Kurulu
kararları belirtilen Fizyoterapist Biyolog ve Doktorların sözleşmelerinin hitam tarihinden
itibaren önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süreyle uzatılmasına;
Ayrıca Dr. Özlem Erdoğmuş’un sözleşme süresinin uzatılmasına ilişkin Y(K-I)279-2013 sayı
ve 30.10.2013 tarihli kararda sehven 26.10.2013 olarak belirtilen hitam tarihinin 12.10.2013
olarak düzeltilmek suretiyle sözkonusu kararın tadil edilmesine ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 2014 Mali Yılı
Bütçesi ve Temel Sağlık Hizmetleri 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve aşağıda analitik
kodu belirtilen “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” kaleminden karşılanmasına karar verdi.
-Sağlık Bakanlığı “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 11-01-07-9-9-1-01-2-1-01 kalemi;
Adı-Soyadı
Uzmanlık Alanı
Bakanlar Kurulu Tarihi
Sözleşme Hitam T.
kararı
No.
1. Dr. Özlem Erdoğmuş
Dahiliye
Y(K-I)279-2013
30.10.2013 12.10.2014
2. Dr. Hülya Madi Türkoğlu
Çocuk Sağ. Ve Y(K-I)278-2013
30.10.2013
2.10.2014
Hast.
3. Dr. Volkan Onar
Ortopedi
Y(K-I)289-2013
30.10.2013 29.10.2014
-YTKD “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 11-02-07-3-1-1-01-2-1-01 kalemi;
Uzmanlık Alanı
BKK No.
Tarihi
Adı-Soyadı
1. Pınar Çavlan
Fizyoterapist
Y(K-I)295-2013
30.10.2013
Sözleşme Hitam T.
16.10.2014
-TSHD “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 11-05-07-4-0-1-01-2-1-01 kalemi;
Adı-Soyadı
Uzmanlık Alanı
BKK No.
Tarihi
1. Damla Alganer Doğruak
Biyolog
Y(K-I)704-2013
18.12.2013
2. Sedef Gürsoy Kutlu
Uzman Biyolog
Y(K-I)703-2013
18.12.2013
Sözleşme Hitam T.
4.10.2014
8.10.2014
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1918-2014
KUZEY SAHİL YOLU (KAPLICA, BÜYÜKKONUK, TATLISU VE ÇAYIROVA)
GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN TAŞINMAZ MALLARA
İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:1994/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan, Kuzey Sahil Yolu
(Kaplıca, Büyükkonuk, Tatlısu ve Çayırova) güzergahı içerisinde kalan ve eksik
yayımlanan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal
İktisabı Yasası’nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma Emri”ni
onayladı.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1921-2014
PERSONEL DAİRESİ’NE BAĞLI İNGİLİZCE EĞİTİM MERKEZİ’NE ALINACAK KİTAPLAR
(Önerge No:2001/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Personel Dairesi’ne bağlı
İngilizce Eğitim Merkezi için temin edilecek kitapların KDV dahil 18,128.25 TL
tutarında M.Kemal Deniz Şti. Ltd.’den satın alınmasına, bu hususta Devlet İhale
Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca KKTC Başbakanlığın yetkili kılınmasına ve
gerekli ödeneğin Başbakanlık, Personel Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Diğer Yayın Alımları” 03-05-09-9-9-1-03-2-1-04 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1922-2014
KKTC MENŞELİ SANAYİ ÜRÜNLERİNE NAVLUN İADESİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN
KAPSAM VE UYGULAMA ESASLARI
(Önerge No:2002/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında; KKTC Menşeli Sanayi
Ürünlerine Navlun İadesi Verilmesine ilişkin uygulamadaki bazı aksaklıkların
giderilmesi ve yeni düzenlemelerin getirilmesi amacıyla aşağıdaki kararı aldı:
1.
İhracata Navlun İadesi Verilmesine Yönelik Y(K-I)2-2014 sayı ve 2.1.2014
tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi;
2.
KKTC Menşeli Sanayi Ürünlerine Navlun İadesi Verilmesi hususunda Ek’te
sunulan İhracata Navlun İadesi Kapsam ve Uygulama Esaslarının
Uygulanması.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Navlun İadesi Kapsam ve Uygulama Esasları:
1. Bu esasların
yürütülmesi ve doğabilecek sorunların
giderilmesi veya aşılması noktasında Ticaret Dairesi
Müdürlüğü yetkilidir.
2. Asgari yerel katma değeri %30 veya asgari yerel girdi oranı
%40 olarak tespit edilen KKTC menşeli sanayi ürünlerine
navlun iadesi ödenir. Bu tespitin yapılması noktasında
Sanayi Dairesi’nden firma ve ürün bazında yazılı görüş
talep edilir.
3. Narenciye ve narenciye konsantresi, süt ve süt ürünleri,
patates, tavuk ve tavuk eti navlun iadesi kapsamı dışındadır.
Ancak tarım ürünlerinin dış pazarlara uçak ile taşınması
durumunda navlun iadesi uygulanır. İşlenmiş tavuk ürünleri
ve tekstil ürünleri ile taşıma şekline bakılmaksızın nar ve
nar ürünleri navlun iadesi kapsamındadır.
4. Navlun iadesi, K.K.T.C. deniz veya hava limanlarından
T.C., A.B. veya üçüncü ülkelere karayolu ve/veya
denizyolu veya havayoluyla taşınan (Güney Kıbrıs, T.C.,
üçüncü ülkeler ve K.K.T.C. Serbest Liman ve Bölgelerine
yapılan
ihracatlar
ile
K.K.T.C.
Serbest
Liman
ve
Bölgelerinden yapılan ihracatlar hariç) navlun bedeli
ihracatçı firma tarafından ödenen kapsam dahilindeki
ürünleri kapsamaktadır.
5. Navlun iadesi için sunulan navlun faturasında belirtilen
navlun
bedelinin
(taşıma
ücretinin)
Ticaret
Dairesi
tarafından uygun görülmesi durumunda navlun bedelinin
tamamının ödenmesi veya Ticaret Dairesi Müdürlüğü
tarafından saptanan veya uygun görülen navlun bedeli
(taşıma ücreti) ödenir. Ancak, navlun iadesi tutarının;
ihracatın T.C.’ye yapılması durumunda ihracatçı firmanın
satış faturasındaki ihracat bedelinin %15’ini, ihracatın
üçüncü ülkelere yapılması durumunda ihracatçı firmanın
satış faturasındaki ihracat bedelinin %20’sini aşmaması
gerekmektedir.
6. İhracatın T.C., AB veya üçüncü ülkelere Döviz veya Türk
Lirası olarak yapılması durumunda ihracatın hangi para
birimi ile
yapıldığına
bakılmaksızın
paranın
ülkeye
getirildiğine dair banka belgesi veya ihracat karşılığı alınan
çek tutarının satış faturasındaki ihracat bedelinin %20’si
kadar olması gerekir.
7. Navlun iadesinin Türk Lirası olarak hesaplanmasında, fiili
ihraç tarihindeki KKTC Merkez Bankası Döviz Alış Kuru
veya Çapraz Kurları esas alınır.
8. İhracatçıların bu karar hükümlerinden yararlanabilmek için
fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 1(Bir) yıl içinde ibrazı
zorunlu belgelerle birlikte doğrudan Ticaret Dairesi
Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
9. Fiili ihracattan sonra malın terk edilmesi ve/veya yurda geri
getirilmesi hallerinde navlun iadesi yapılmayacaktır. Yurda
geri getirilen ürün Ticaret Dairesi’nden izin almak zorunda
olup, aksi taktirde Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından
işlem yapılmayacaktır. Bununla beraber, ihracatçılar yurda
geri getirilme ve/veya ülke değişikliğinin söz konusu
olduğu durumlarda öncelikle Ticaret Dairesi Müdürlüğüne
bilgi vermeleri veya gerekli izinleri almaları gerekmektedir.
10. Firmalar,
ihracatı
gerçekleşen
ihracatlara
ilişkin
başvurularını aşağıdaki ibrazı zorunlu belgelerle birlikte
Ticaret Dairesi Müdürlüğüne yapar. Ticaret Dairesi
Müdürlüğü ibrazı zorunlu belgelerde değişiklik yapmaya
(belgeleri arttırma veya eksiltmeye) yetkilidir.
-
Navlun İadesi Müracaat Formu
-
Taahhütname
-
İhracat Tescil Beyannamesi
-
Satış Faturası
-
Menşe Şahadetnamesi
-
Gümrük Çıkış Beyannamesi (TIB-1)
-
Gemi Yükleme Belgesi (Bill of Loading) / Air
Waybill
-
Tır ile taşınması halinde Uluslararası Taşıma Belgesi
(Uluslararası Hamule Senedi)
-
Navlun Faturası ve Makbuzu
-
İhracatın T.C., AB veya üçüncü ülkelere Döviz veya
Türk Lirası olarak yapılması durumunda paranın ülkeye
getirildiğine dair banka belgesi veya çek.
_____________________________
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1924-2014
YÖDAK BAŞKANI PROF. DR. HÜSEYİN GÖKÇEKUŞ’UN HIRVATİSTAN’IN BAŞKENTİ
ZAGREB’E GİDİŞİ
(Önerge No:2004/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 15-18 Ekim 2014 tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti
Zagreb’de düzenlenecek “5th ENQA General Assembly” konulu konferansa katılmak
üzere Hırvatistan’a gidecek YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un,
Ercan-İstanbul-Zagreb-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, Zagreb’teki
ulaşım, konferans katılım ücreti ve konaklama masrafları ile 3 günlük harcırahının
KKTC Cumhurbaşkanlığı, YÖDAK 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları" 01-01-09-4-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar
verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1925-2014
2015 YILI TURİZM FUARLARININ YER KİRASI VE STAND YAPIM
ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ
(Önerge No:2005/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım pazarlama çalışmaları
çerçevesinde, 2015 yılında çeşitli ülkelerde katılmayı planladığı önergeye ekli
listelerde detayları belirtilen Turizm Fuarları’na ait yer kirası ve stand yapım
ücretlerinin ilgili firmalara ödenmek üzere, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Londra Turizm
Tanıtım Ofisi’ne 35,000.- GBP ve 37,750.- Euro, Berlin Turizm Tanıtım Ofisi’ne
136,000.-Euro ve İstanbul Turizm Tanıtım Ofisi’ne 15,000.- Euro gönderilmesine,
yer kirası ve stand yapım ücretleri toplamı 188,750.- Euro ve 35,000.- GBP’un
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1931-2014
PERFORMANS DENETİMİ İÇİN KKTC’NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANI’NIN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2011/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin katkı ve desteğinde,
İngiliz Sayıştayı’ı UK National Audit Office (NAO) ile olan temaslar çerçevesinde,
16-23 Ekim 2014 tarihleri arasında Performans Denetimi için KKTC’ne gelecek
İngiltere Sayıştay uzmanlarından Mr. Robert Reeve’in belirtilen tarihler arasında
belirecek iaşe-ibate masraflarının, Sayıştay Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 16-00-01-1-2-103-6-1-02 kaleminden, çeviri masraflarının ise “Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri”
16-00-01-1-2-1-03-5-9-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1933-2014
AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
(Önerge No:2013/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı’nca Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi ile koordineli
olarak 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında “13 Ekim BM Afet Risklerinin Azaltılması
Günü” nedeniyle ülkemizde gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak üzere davet
edilen ve aşağıda isimleri belirtilen konukların geliş-dönüş uçak biletleri bedeli,
iaşe-ibate masrafları, ayrıca yurtiçinden ve yurtdışından etkinliğe iştirak edecek
tüm katılımcılar için verilecek izaz-ikram giderleri, önergeye ekli listede detayları
belirtilen toplantı, konferans ve panel günlerindeki çay molası, toplu öğlen ve
akşam yemekleri ile açılış ve kapanış kokteyl masrafları, anılan etkinlikte
kullanılmak üzere bastırılacak olan davetiye, zarf, dosya, afiş ve pankart giderleri,
yurtiçi ulaşım, simultane çeviri giderleri ayrıca konukların ferdi kaza sigorta
bedellerinin karşılanması için ihtiyaç duyulan 40,000 TL (Kırk Bin Türk Lirası)
harcamanın yapılabilmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi
uyarınca Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na yetki verilmesine, ve gerekli
ödeneğin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Sivil Savunma Teşkilatını Tanıtma ve Kültürel Amaçlı Faaliyetlerini ve Sosyal
Etkinliklerini Destekleme ve Katkı Projesi” 21-00-02-2-0-01-3-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
KONUK HEYET
123-
Nasuh Mahruki
Mine Mahruki
Musa Alphan Bahar
AKUT Derneği Başkanı
AKUT Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu
DASK Genel Müdürlüğü
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1934-2014
ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD.’DEN HİZMET ALINMASI
(Önerge No:2015/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Hastane ve Sağlık Merkezleri’nde oluşan güvenlik sorununun giderilmesi amacıyla,
aşağıda çalıştırılacak personel sayısı ve ismi belirtilen hastane ve sağlık
merkezlerinde
önergeye ekli sunulan teklif doğrultusunda, toplam 79 personel
çalıştırmak kaydı ile 11.10.2014 saat 19:30 – 21.10.2014 saat 19:30 saatleri
arasında (10 gün süre ile) kişi başı 606.67 TL toplam 47,926.93 TL + KDV
karşılığında Özel Güvenlik Sistemleri Ltd.’den hizmet alınması hususunda Devlet
İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesine istinaden Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına
ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan “Diğer
Hizmet Alımları” 11-02-07-3-1-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1234-
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi + Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi + Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi (39 personel)
Gazimağusa Devlet Hastanesi + İskele Sağlık Merkezi + Yeni Erenköy Sağlık
Merkezi (20 personel)
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi (11 personel)
Cengiz Topel Hastanesi + Güzelyurt Sağlık Merkezi (9 personel)
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1935-2014
LEFKOŞA ÇOCUK YUVASI İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI
(Önerge No:2016/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa
Çocuk Yuvası’ndaki çocukların temiz ve sağlıklı bir ortamda bakımlarının
sürdürülebilmesi amacıyla, Özel Güvenlik Sistemleri Ltd.’in yapmış olduğu temizlik
hizmeti ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla (Nisan-Eylül 2014 dönemi) gereksinim
duyulan KDV dahil toplam 17,400.- TL’nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan “Diğer Hizmet Alımları” 12-04-10-4-0-1-03-59-90 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1938-2014
2014-2016 KKTC’NDE NARENCİYE PLANTASYONLARINI
İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME PROJESİ
(Önerge No:2019/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemizde narenciye sektörünün önemi
gözönüne alınarak, proje kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlamış fakat iyileştirme potansiyeli
olan plantasyonların ürün kalitesinin ve veriminin artırılmasına yönelik işlemlerin yapılması ve dünya
piyasasında talep edilen çeşitlere dönüştürülmesi amacıyla aşağıdaki kararı aldı:
1.
Mevcut narenciye plantasyonlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, önergeye ekli
sunulan ve proje süresi 2014-2016 yıllarını kapsayan “KKTC’nde Naranciye Plantasyonlarını
İyileştirme ve Geliştirme Projesi” 3. Etabı’nın yürürlüğe konulması;
2.
Bahse konu projeden azami yararın sağlanabilmesi için,
gerçekleştirilmesi;
a) Gençleştirme budaması (A uygulaması)
b) %50 Gençleştirme budaması (B uygulaması)
c) Çeşit değiştirme (C uygulaması)
d) Gençleştirme budaması ve yeni dikim (D uygulaması)
e) Çeşit değiştirme ve yeni dikim (E uygulaması)
f ) Sökülme ve yeni dikim (F uygulaması)
Proje kapsamında gerçekleştirilecek aşağıda belirtilen işlemler için
ödeme yapılması;
a) Gençleştirme budaması (A uygulaması)
b) %50 Gençleştirme budaması (B uygulaması)
c) Çeşit değiştirme (C uygulaması)
d) Gençleştirme budaması ve yeni dikim (D uygulaması)
e) Çeşit değiştirme ve yeni dikim (E uygulaması)
f ) Sökülme ve yeni dikim (F uygulaması)
3.
4.
5.
aşağıdaki
uygulamaların
önlerinde yazılı tutar kadar
Ağaç başı 22 TL
Ağaç başı 17 TL
Ağaç başı 22 TL
Ağaç başı 27 TL
Ağaç başı 27 TL
Ağaç başı 42 TL
Projeye dahil olabilmek için aranacak diğer kriterlerin belirlenmesi ile uygulama usul ve esasların
saptanmasında, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin yetkili olması;
Projenin finansmanı için ihtiyaç duyulacak kaynağın, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi
altında yeralan “Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri” 10-01-04-1-1-2-05-4-6-01 kaleminden
karşılanması.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1939-2014
E-PASAPORT PROJESİ YAZILIM GELİŞTİRME
(Önerge No:2020/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, E-Pasaport Projesi kapsamında, pasaportlarda kullanılacak
çiplerin içerisine kimlik kartı numarası ve doğum yeri bilgilerinin eklenmesi amacıyla
yapılacak yazılım geliştirme işinin, E-Pasaport Projesi yüklenici firması
ASEL Engineering Ltd.’den, önergeye ekli teklif doğrultusunda KDV dahil
12,180 Euro karşılığı TL tutarında yaptırılması hususunda İçişleri Bakanlığı’nın
Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına ve gerekli
ödeneğin İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhacaret Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yeralan “Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları” 07-05-03-1-1-1-03-7-2-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1941-2014
KOSOVA’DA DÜZENLENEN 10. ULUSLARARASI ÇİZGİ ROMAN VE
KARİKATÜR FESTİVALİ’NE KATILIM
(Önerge No:2021/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kosova Çizgi Roman ve Karikatürcüler Derneği’nin
11-13 Ekim 2014 tarihleri arasında Kosova’nın Prizren şehrinde düzenlediği ve
KKTC’nin kültürel ve sanatsal anlamda tanıtımına yardımcı olacak “10. Uluslararası
Çizgi Roman ve Karikatür Festivali”nde yer alan “Kıbrıs Türk Karikatürü” isimli
sergide hazır bulunmak amacıyla Kosova’ya gitmek üzere resmi davet alan, Kıbrıs
Türk Karikatürcüler Derneği üyelerinden, Karikatür Sanatçıları Arif Albayrak, Cemal
Tunceri ve Mustafa Tozakı’nın, Ercan-İstanbul-Priştine-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletleri bedeli toplam 2,396.00 TL’nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-08-08-2-0-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1942-2014
KÜLTÜR SANAT DANIŞMA KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEK TEKNİK KURUL’UN OLUŞUMU
(Önerge No:2022/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş şekliyle 19/1986 sayılı Kültür Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 15. maddesi (3). fıkrasının verdiği
yetkiye dayanarak yapılan “Kültür Sanat Danışma Kurulu Tüzüğü”nün 5.(4) (a) ii (b)
maddesine uygun olarak, görev süreleri dolan Kültür Sanat Danışma Kurulu
üyelerini yeniden belirlemek ve yapılacak çalışmaları yürütmek üzere
görevlendirilecek aşağıda isimleri ve görevleri belirtilen beş kişilik Teknik Kurulun
oluşturulmasına karar verdi.
Adı-Soyadı:
Görevi
1. Ceyhan Özyıldız
Kültür Dairesi, Yayın ve Halkla İlişkiler Memuru
2. Bedia Kale
Kültür Dairesi, Güzel Sanatlar Görevlisi
3. Fatoş Giritli
Kültür Dairesi, Folklor Halk Dansları ve
Halk Müziği Araştırmacı ve Eğitmeni
4. Süleyman Akosman
Kültür Dairesi, Sözleşmeli Personeli
5. Şevket Öznur
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1943-2014
İSTANBUL FLIGHT TRANING EXHIBITION FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:2023/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 17-18 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da yer alacak ve uçuş
eğitim okullarının katılacağı İFTE 2014 İstanbul Flight Training Exhibition Fuarı’na
katılacak KKTC Hava Sporları Federasyonu’na bağlı Yavrukuş Uçuş Okulu’nun
katılımı dolayısı ile fuara günübirlik katılacak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan
Taçoy, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ve Bakanlık Basın Görevlisi
Feriha Nurluöz’ün, 17 Ekim 2014 tarihine bağlı Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletleri bedeli ve doğabilecek resmi harcamaların Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
08-01-04-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1903-2014
MUHACERET DAİRESİ’NİN VERİ VE YAZILIM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ
İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1977/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’nün veri ve yazılım sistemleri ile
ilgili ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu
K-341-2010 sayı ve 7.7.2010 tarihli karar ile Y(K-I)261-2013 sayı ve 23.10.2013 tarihli
kararına istinaden, Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi gereği, Muhaceret Dairesi
Müdürlüğü’nün veri ve yazılım sistemleri gideri için 1.11.2014 tarihinden 31.10.2015
tarihine kadar Kıbrıs Sentez Bilgisayar Ltd. ve Analiz Systems (Özgü) Ltd.’e
ödeyeceği 36,000 TL’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları”
07-05-03-1-1-1-03-7-2-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1904-2014
GEÇİCİ TUTUKLU TC UYRUKLU MUSTAFA DÖRTBIYIK’IN
TC DEVLETİ’NE GERİ VERİLMESİ
(Önerge No:1978/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 22/1988 sayılı Yasa ile
onaylanan TC ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşmenin 44’üncü maddesi
uyarınca, 18 Eylül 2014 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından TC’ne geri
verilmek üzere, 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan ve geri verilme isteminde
bulunulan; geri verilme istemi Hukuk Dairesi’nce uygun görülen Geçici Tutuklu
TC uyruklu Mustafa Dörtbıyık’ın, 43/1988 sayılı “Suçluların Geri Verilmesi,
Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası”nın 3’üncü
maddesi’nin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye atfen TC Devletine geri
verilmesine karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1905-2014
KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MUSTAFA LAKADAMYALI’NIN GAZİANTEP VE
KIBRIS ZİYARETİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:1980/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC Ankara Büyükelçisi
Mustafa Lakadamyalı’nın görev gereği Gaziantep ve Kıbrıs’a yapmış olduğu
ziyaretler nedeniyle, 25 Haziran 2014 Ankara-Gaziantep gidiş, 26 Haizran 2014
Gaziantep-Ankara dönüş ile 14 Temmuz 2014 Ankara-Ercan-Ankara gidiş-dönüş
uçak biletleri bedelinin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1907-2014
ANTALYA’DA DÜZENLENECEK RESTORASYON, RENOVASYON VE KÜLTÜR
MİRASINI KORUMA FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:1982/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma kent
korumacılığı konusunda bilgilerini artırmak ve temaslarda bulunmak üzere,
13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Restorasyon,
Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’na katılacak, Eski Eserlar ve Müzeler
Dairesi Müdürlüğü personeli I. Derece Teknisyen Gülnur Tokay, Mimarlar
Simge Erönde, Lütfiye Aygen Öztaşcı ve Simge Öksüzoğluları’nın, 14 Kasım 2014
gidiş, 16 Kasım 2014 dönüş olmak üzere, Ercan-Antalya-Ercan uçak biletleri bedeli
ve konaklama giderlerinin, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan
"Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-07-08-2-0-2-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1912-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1988/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası’nın
4(8) maddesi uyarınca, CNR Tele Satış ve Pazarlama Ltd.’e, cep telefonu, sağlık
destek ürünleri transit ticareti ve global asistan hizmetleri (araç çekici, geçici araç
temini, sağlık danışmanlığı, hukuki danışmanlık vb.) faaliyetlerini gerçekleştirme izni
verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü’nün
3 (1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de Posta Kutusu
kiralanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1913-2014
SPOR FEDERASYONLARINA KATKIDA BULUNULMASI
(Önerge No:1989/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan ve önergeye ekli listede
isimleri ve yapılması uygun görülen katkı miktarları belirtilen Spor
Federasyonları’nın yurtiçi faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Spor Federasyonları ile Spor
Birliklerine Katkı" 04-12-08-1-0-2-05-3-2-05 kaleminden toplam 720,000.- TL
Federasyonlara katkı yapılmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1914-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1990/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Arif Tolgan Trading Free Port Ltd.’e oto yedek parça alım
satımı ve montaj-demontaj faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve
Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü’nün 3 (1) maddesi uyarınca, Gazimağusa
Serbest Liman ve Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1916-2014
MERSİN’DE YAPILACAK “HAVALI SİLAHLAR TÜRKİYE CUMHURİYET KUPASI”
MÜSABAKALARINA KKTC ATICILIK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:1992/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 26-30 Ekim 2014 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak
“Havalı Silahlar Türkiye Cumhuriyet Kupası” müsabakalarına KKTC Atıcılık
Federasyonu’nun 11 kişilik bir ekiple katılmasına ve söz konusu etkinliğe
25 Ekim – 1 Kasım 2014 tarihlerinde katılması uygun görülen KKTC Atıcılık
Federasyonu ekibinin, 8,210 TL’na baliğ olacağı tahmin edilen tüm harcamalarının
(ulaşım, iaşe-ibate ve Diabol, Şampiyona ve antrenman, 4 paket 500 adetlik
giderleri) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na
bağlı, Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1917-2014
MERSİN’DE YAPILACAK TRAP-SKEET TÜRKİYE CUMHURİYET KUPASI
MÜSABAKALARINA KKTC ATICILIK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:1993/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 23-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak
olan Trap-Skeet Türkiye Cumhuriyet Kupası müsabakalarına KKTC Atıcılık
Federasyonu’nun 15 kişilik bir ekiple katılmasına, 22 Ekim 2014 tarihinde gidiş
27 Ekim 2014 tarihinde dönüş yapacak ekibin katılım dolayısıyla, 14,350 TL’na baliğ
olacağı tahmin edilen tüm harcamalarının (ulaşım, iaşe-ibate ve fişek giderleri)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor
Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1920-2014
MACARİSTAN’IN BAŞKENTİ BUDAPEŞTE’DE YENİ AÇILACAK TEMSİLCİLİK
AÇILIŞINA KATILIM
(Önerge No:1998/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de yeni açılacak
Temsilciliğin açılışına katılmak ve Budapeşte ile İstanbul’da temaslarda bulunmak
üzere, yurtdışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile kendisine refakat
edecek Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel’in, 16 Ekim 2014 Ercan-İstanbulBudapeşte gidiş, 18 Ekim 2014 Budapeşte-İstanbul ile 19 Ekim 2014 İstanbul-Ercan
dönüş uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırahları,
konaklama masrafları ve gerçekleşebilecek diğer tüm resmi giderler ile Özel Kalem
Müdürü Hüseyin Özel adına verilecek 5,000.- Euro (Beş Bin Euro) avansın Dışişleri
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1930-2014
İSMAİL CİNTOSUN’UN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:2010/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 27.1.2011 tarihinde
hakkında
tutuklama-ihraç
emri
verilen
1.1.1994
Şehitkamil
doğumlu
İsmail Cintosun’un, eğitimine devam etmesine olanak sağlamak amacı ile KKTC’ne
giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1932-2014
İSLAMABAD POLİS GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE EŞİNİN KKTC’Nİ ZİYARETİ
(Önerge No:2012/2014,
2024/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Pakistan Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ikili ilişkileri
geliştirmek ve fikir alış-verişi yapmak suretiyle iki teşkilat arasındaki işbirliğini
geliştirmek amacı ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak,
18-22 Ekim 2014 tarihleri arasında ülkemize gelecek İslamabad Polis Genel Müdür
Yardımcısı Sultan Azam Temuri ve eşi Rabia Temuri’nin, 18.10.2014 tarihli
İslamabad-İstanbul-Ercan geliş, 21.10.2014 tarihli Ercan-İstanbul dönüş, Sultan
Azam Temuri’nin 22.10.2014 tarihli İstanbul-İslamabad dönüş, eşi Rabia Temuri’nin
ise 7.11.2014 tarihli İstanbul-İslamabad dönüş uçak biletleri bedelinin Başbakanlık
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 03-01-01-1-1-1-03-6-1-02 kalemine mahsup edilmek üzere, KKTC
İslamabad Temsilciliği tarafından karşılanmasına; ülkemizde bulunacakları süre
içerisinde belirecek konaklama ve yemek masrafları ile hatıra olarak kendilerine
takdim edilecek olan KKTC’ni tanıtıcı sembolik hediye alım masraflarının, Polis
Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 19-00-03-1-1-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1937-2014
2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:2018/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 4. ve 15’inci maddelerinin
verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, 2000 Genel Tarım Sigortası
Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak,
Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.
15.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content