close

Enter

Log in using OpenID

14 Temmuz - 18 Temmuz 2014

embedDownload
14Temmuz18Temmuz2014
GLOBALPİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA…
Global piyasalarda geçtiğimiz hafta Portekiz'in en büyük bankası Banco Espirito Santo krizi yaşandı. Portekiz'in en büyük
bankası Banco Espirito Santo'nun (BES) hisse işlemlerinin, bankanın sahibi olan Espirito Santo Internetional'ın kısa vadeli
bonolarındakuponödemesinigeciktirmesiiledurdurulmasısonucuglobalpiyasalardagerginlikarttı.Önümüzdekigünlerde
bukrizinbaşkabankalarasıçramaolasılığıpiyasalardagerginliğiarttırabilir.
ABD tarafından hafta boyunca açıklanan verilere ve ekonomik gelişmelere baktığımızda önemle takip edilen ekonomik
verilerinazlığıdikkatçekti.FOMCtoplantıtutanaklarındaöneçıkanaçıklamabazıFedyetkililerininyatırımcılarırisklerekarşı
“aşırı rahat” bulduğunun ifade edilmesi oldu. Bunun yanı sıra Tahvil alım programı ile ilgili olarak Fed yetkilileri arasında,
ekonomik sürecin bekledikleri gibi ilerlemesi durumunda, alımda 15 milyar dolarlık son bir azaltım yapılarak tahvil alım
programının Ekim ayında sonlandırılacağı konusunda fikir birliği sağlanmış olduğu ortaya çıktı. Ayrıca uluslararası yatırım
bankalarından JP Morgan ve Goldman Sachs FED’in faiz artırımına başlayacağı zaman için tahminlerini 2016 yılından
2015’insonçeyreğineçektiler.
Avrupa tarafından açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise Almanya ve İngiltere Sanayi Üretimi beklentilerin oldukça
altındakaldı.AyrıcaAlmanyaTicaretDengesininbeklentilerinüzerindefazlaverdiğiaçıklanırken,İngiltereTicaretDengesinde
beklentilerinaltındakalındı.İngiltereMerkezBankası(BOE)isehaftaiçindeyaptığıtoplantıdafaizoranlarınıvetoplamparasal
genişlememiktarınıdeğiştirmeyereksabitbıraktı.
AsyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdaiseÇinverileriönplandaydı.Haftabaşındaaçıklananenflasyonverilerinde
beklentilerinaltındakalınmasıyla16Temmuz'daaçıklanacakolanGSYİHrakamlarınınönemibirkatdahaarttı.Çintarafından
gelenbirdiğerveriisedışticaretverilerioldu.İthalatveihracattaartışbeklentilerinaltındakalmışolsadadevamettivebu
beklentialtıgerçekleşmelererağmenÇinticaretdengesinde2009yılındanberigeleneniyiticaretfazlasıkaydedildi.
Yurtiçi piyasalarda ise sanayi üretim verisi ve cari işlemler dengesi verileri izlendi. Türkiye’de sanayi üretimi mayıs ayında
beklentilerin altında kaldı. Ayrıca veri yılık bazda son 6 ayın en düşük düzeyine işaret etti. Cari işlemler dengesinde ise
iyileşmedevametti.Beklentilerdenoldukçaiyigelenverisonucukümülatifcariaçık52,64MilyarDolarseviyesinegeriledi.
14Temmuz18Temmuz2014
ABD
ABD tarafından veri akışının olmadığı haftanın ilk günü bölge ekonomisi Kanada’dan
açıklananekonomikverilertakipedildi.%3,1'likartışbeklentisiolanyenikonutinşaat
izinlerindebeklentininoldukçaüzerinde%13,8'likartışolduğuaçıklanırken,IVEYPMI
Endeksindeise46,9ileson6ayınenkötügerçekleşmesiyaşandı.
S&P
%0,90
1967,57
DOW
%0,73
Haftanın devamında FOMC Toplantı Tutanaklarını takip ettik. Fed’in Haziran ayı
toplantı tutanaklarında, bazı Fed yetkililerinin yatırımcıları risklere karşı “aşırı rahat”
16943,81
bulduğuifadeedildi.BazıFedpolitikayapıcılarının,yatırımcılarınekonomikgörünümile
ilgili fazla iyimser olabilecekleri endişesini taşıdıkları ve merkez bankasının aşırı risk
NASDAQ %1,57
alımıkonusundatedbirlidavranmakzorundaolduğubelirtildi.Fedyetkilileritarafından
4415,49
tutanaklarda, hisse, para birimi ve sabit-gelir piyasalarındaki düşük volatilite ile ilgili
endişeler belirtirken, aynı zamanda ekonomik genişlemeyi desteklemek için para
politikasınınelverişlifinansaldurumlarıteşviketmeyedevametmesigerekliliğivurgulandı.Tahvilalımprogramıile
ilgili olarak Fed yetkilileri arasında, ekonomik sürecin bekledikleri gibi ilerlemesi durumunda, alımda 15 milyar
dolarlıksonbirazaltımyapılaraktahvilalımprogramınınEkimayındasonlandırılacağıkonusundafikirbirliğisağlandı.
HaziranayındakitoplantısındaFOMC,varlıkalımınınaylıkhızınıdüşürmeyedevamederek,üstüste5.kez10miyar
dolarlıkazaltımagitmişti.
Haftasonunadoğruaçıklananhaftalıkişsizlikmaaşıbaşvurularıgeçenhaftaaçıklanansongerçekleşmeolan315Bin
kişininaltında304binkişiolarakaçıklandı.Böyleceson6haftanıneniyigerçekleşmesiyaşanmışoldu.
Haftanın son günü gelen Kanada Haziran ayı istihdam değişikliğinde 20 bin kişilik yeni işe alma olduğunun
açıklanmasıbeklenirken9bin400kişilikazalmaolduğuaçıklandı.GeçenayaçıklananMayısistihdamındaise25bin
800 kişilik artış olmuştu. Açıklanan bir diğer önemli Kanada verisi olan işsizlik oranı ise beklenti ve geçen ayki
gerçekleşmeolan%7,0seviyesininüzerinde%7,1olarakgerçekleşti.
14Temmuz18Temmuz2014
ABD
Hafta boyunca açıklanan ekonomik verilerin yanı sıra uluslararası yatırım bankalarının ABD faiz artırım tarihine
ilişkintahminleriniöneçekmeleridetakipedilenönemligelişmelerdendi.ABD'deHaziran'datarımdışıistihdamın288
bin kişi artışla beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından uluslararası bankalar Fed'in faiz artışı öngörülerini öne
çekmeye başladı. Fed'in daha önce 2015'in son çeyreğinde faiz artırmasını bekleyen JP Morgan bu tarihi üçüncü
çeyreğeçekti.GoldmanSachsise2016'nınilkçeyreğindekifaizartışöngörüsünü2015'inüçüncüçeyreğinealdı.
ABD'de bilanço sezonunun başlamasının ardından şirket karlılıkları açıklanmaya başlandı. İlk bilanço açıklayan
şirketlerdenNewYorkMerkezlialuminyumüreticisiAlcoayılınikinciçeyreğindekarageçti.Toplam138milyonDolar
vehissebaşına12sentkaraçıklayanşirketgeçtiğimizyılınaynıdönemindetoplam119MilyonDolarvehissebaşına
11 sent zarar etmişti. Bilanço açıklaması yapan bir diğer şirket ise San Francisco merkezli Wells Fargo oldu. 17
çeyrek dönemdir hisse başına kar açıklayan şirketin yılın ikinci döneminde net karının 5,73 milyar dolar olduğu
açıklandı.Şirket'tenyapılanaçıklamayagöre,aynıdönemdehissebaşınakarpiyasabeklentilerineparalel1,01dolar
olarakgerçekleşti.
14Temmuz18Temmuz2014
AVRUPA
Hafta beklentilerin oldukça altında gelen Almanya sanayi üretimiyle başladı. Avrupa
Bölgesi'nin lider ekonomilerinden Almanya'nın Mayıs ayına ait sanayi üretimi
beklentilerin çok altında %1,8'lik azalışla oldukça kötü geldi. %0,2'lik artış beklentisi
olan veride böylece 2012 Aralık'tan beri en kötü gerçekleşme yaşanmış oldu.
Almanya’dan açıklanan ticaret dengesi verisi ise olumlu geldi. Aylık ticaret dengesi
geçenaykisongerçekleşmeolan17,2MilyarEuro'lukticaretfazlasınınüzerinde18,8
MilyarEuroolarakgeldi.Beklentinin16,4MilyarEuroticaretfazlasıolduğuveri2013
Kasımayındanbuyanaenyüksekseviyesineulaşmışoldu.
DAX
FTSE
%3,42
9666,34
%2,56
6690,17
CAC40
%3,41
İngiltere aylık sanayi üretiminde ise geçen ayki %0,3'lük gerçekleşmenin altında
4316,50
%0,7'lik daralma olduğu açıklandı. Sanayi üretiminin %80'lik kısmını oluşturan imalat
üretiminde ise yine geçen ayki %0,3'lük gerçekleşmenin altında %1,3'lük daralma
olduğuaçıklandı.Böyleliklesanayiüretiminde2013Ekim'den,imalatüretimindeise2013Marttanbuyanaenkötü
gerçekleşmelergörülmüşoldu.HaftanınbirdiğerİngiltereverisiHalifaxMortgageverisiydi.HalifaxMortgage'likonut
fiyatdeğişimlerindeaylıkbazda%0,6'lıkdüşüşolduğuaçıklanırkenyıllıkbazdaiseartışın%8,8seviyesindeolduğu
belirtildi. Verilerde aylık beklenti %0,2'lik artış olacağı yönündeyken, yıllık beklenti ise toplam artışın %8,9
seviyelerinde açıklanması yönündeydi.Haftanındevamında İngiltere aylık dış ticaret dengesi açıklandı. İngiltere dış
ticaretinin Haziran'da 8,75 Milyar Sterlin'lik açık vermesi beklenirken 9,2 Milyar Sterlin dış ticaret açığı verdiği
açıklandı. Önceki ay açıklanan Mayıs verisinde ise 8,92 Milyar Sterlin'lik dış ticaret açığı olduğu belirtilmişti. Ayrıca
İngiltereMerkezBankası'nın(BOE)faizoranıbeyanatıdaaçıklandı.2009Martayındanbuyana%0,50seviyesinde
olan faiz oranında beklendiği gibi herhangi bir değişiklik yapılmadı. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası(BOE)
toplamparasalgenişlememiktarınıise375MilyarSterlin'desabitbıraktı.
Hafta içinde global piyasalara satış getiren en önemli haber ise Portekiz’den geldi. Portekiz'in en büyük bankası
Banco Espirito Santo'nun (BES) hisselerinin bankanın sahibi olan Espirito Santo Internetional'ın kısa vadeli
bonolarındakuponödemesinigeciktirmesiileişlemlerinindurdurulmasısonucuAvrupapiyasalarınayönelikendişeler
oluştu. İşlemlerin askıya alınması talebinin ardından ortakların yaşadığı sorunlar nedeniyle Portekiz'in en büyük
bankasıBES'insermayetabanınızedeleyebileceğinedairendişelerortayaçıktı.
14Temmuz18Temmuz2014
ASYA
Haftanın Asya tarafından açıklanan ilk verisi Japonya cari işlemler dengesiydi. Ülkeye
giren ve ülkeden çıkan mal, hizmet, nakit akışı ve bazı transfer harcamalarını içeren,
ülke para birimiyle direkt etkileşimi olan veride 170 Milyar Japon Yeni fazla verilmesi
beklenirkenfazlanınbeklentilerüzerinde380MilyarYenseviyesindeolduğuaçıklandı.
DünyanınenbüyükikinciekonomisiÇin'deÜreticiFiyatEndeksibeklentiolan%1'inde
altında %1,1 düzeyinde geriledi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre üretici
fiyatlarında %1,1'lik azalışa işaret eden veri son 2 yılın en düşük verisi oldu. Ayrıca
%2,4'lük artış beklenen Tüketici Fiyat Endeksi de beklentilerin altında kalarak %2,3
düzeyindegeldi.Üreticivetüketicifiyatlarındakibubeklentialtıaçıklamalardünyanın
en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de ekonomik durgunluk mu olduğu sorularını
beraberindegetirirken16Temmuz'daaçıklanacakolanGSYİHrakamlarınınöneminibir
katdahaarttırdı.
Nikkei
%1,77
15164
HangSeng %1,33
23233,45
Shangai
%0,60
2046,96
Çintarafındangelenbirdiğerveriisedışticaretverilerioldu.Çinhükümetitarafındanaçıklananverileregöreihracat
haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artarken, ithalat da mayıs ayında yaşadığı düşüşten sonra tekrar
artışa geçti. Artışlara rağmen ihracat beklenti olan %10,4 seviyesinin altında %7,2 düzeyinde, ithalat ise %5,8
beklenti düzeyinin altında %5,5 seviyesinde kaldı. İhracat ve ithalattaki bu beklenti altı gerçekleşmeler dolayısıyla
TicaretDengesindede35MilyarDolarlıkfazlaverilmesibeklenirken,fazlalığın31,6MilyarDolardüzeyindeolduğu
açıklandı.Ancakbubeklentialtıgerçekleşmeyerağmenverinin2009yılındanberigeleneniyiticaretfazlasıolması
piyasalarımemnunetti.
Haftanın Asya tarafından açıklanan son önemli verileri Avustralya'dan geldi. Haziran ayında istihdama yeni katılan
kişi sayısının 12 bin kişi olarak gerçekleşmesi beklenirken, 15 bin 900 kişinin daha istihdam edildiği açıklandı. Bir
önceki Mayıs verisinde ise 4 bin 800 kişilik azalış görülmüştü. Ayrıca Mayıs ayında %5,8 seviyesinde bulunan
Avustralya işsizlik oranının ise Haziran sonu itibariyle %5,9 seviyesine çıkması beklenirken işsizlik oranı %6
seviyesineyükseldi.
14Temmuz18Temmuz2014
TÜRKİYE
HaftabaşındaaçıklanansanayiüretimverisinegöreTürkiye'desanayiüretimiMayısayındaaylıkbazda%0,2oranındaartış
beklentisininaltında%1azalırken,yıllıkbazdaise6ayınendüşükdüzeyinde%3,3oranındaarttı.Yıllıkbazdakibeklentiler
ise%4artışolacağıyönündeydi.
Cari işlemler açığında ise iyileşme devam etti. Mayıs ayı Türkiye Cari İşlemler Dengesi'nde 3,43 Milyar Dolar açık verildiği
açıklandı.Veride3,8milyarDolar'lıkcariaçıkverileceğibeklenirken,geçenayaçıklananNisanayıcariişlemlerdengesinde
ise 4,79 Milyar Dolar'lık açık verilmişti. 01/06/2013-31/05/2014 dönemini kapsayan yıllıklandırılmış kümülatif cari açık ise
52,64MilyarDolarseviyesindegeldi.Geçenayiseburakam56,81MilyarDolarseviyesindeydi.
HaftaiçindeFitch’tengelenbankadeğerlendirmehaberleritakipedildi.Fitch'inresmiinternetsitesindeyayınladığıraporunda,
ArapTürkBankası(A&TBank),BankPozitifKrediveKalkınmaBankası,TekstilBankasıveTurklandBank'ınkredinotlarıteyit
edildi.Kurumtarafındanyapılanaçıklamada,"Bankalarınçalışmakoşulları,2014yılındanbugünekadarkeskinfaizoranları
hareketleriveağustosayındayapılmasıplanlanancumhurbaşkanlığıseçimlerininyarattığısiyasibaskınınetkisiyledalgalıbir
biçimde gerçekleşti" ifadelerine yer verildi. Ayrıca bankaların 2014 yılı birinci çeyreğinde ekonomik büyümelerinin güçlü
olduğu vurgulanan açıklamada, fakat bankalara olan güvenin ağır ilerlediği ve kredi büyümesinin Anadolubank haricindeki
diğer6bankadayavaşseyrettiğideaktarıldı.
14Temmuz18Temmuz2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesi günü veri akışı açısından zengin bir gün değil. Asya tarafından takip edilebilecek önemli bir verinin bulunmadığı
günde12:00’deaçıklanacakEuroBölgesiSanayiÜretimive20:00’dekiECBBaşkanıDraghi’ninaçıklamalarıtakipedilebilir.
Salı gününe Avustralya Merkez Bankası RBA’nın Toplantı Tutanaklarıyla ve Avustralya Yeni Motorlu Araç Satışları ile
başlayacağız. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ)Faiz Kararının açıklanacağı günde BOJ’dan herhangi bir hamle
beklenmiyor.Yurtiçindentakipedilebilecekhaftanınilkönemliverisiise10:00’daaçıklanacakİşsizlikOranıolacak.İngiltere
tarafından ise 11:30’da Enflasyon verileri takip edilecek. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) gelişmiş
ülkemerkezbankalarıiçindeilkfaizartırımınagidebilecekülkeolabileceğitartışmalarınınyaşandığıortamdaİngiltereTÜFE
ve ÜFE rakamları piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilebilir. Verilerin ardından 12:00’de konuşması olan BOE
BaşkanıCarney’ninparapolitikasınailişkinsöyleyebilecekleridemerakkonusu.Ayrıca12:00’deaçıklanacakAlmanyaZEW
EkonomikGörünümEndeksidegeçtiğimizayoldukçabeklentialtındakaldığıiçindikkatleizlenmeli.15:30’dakiABDÇekirdek
PerakendeSatışlarvePerakendeSatışlarverilerininyanısıraNewYorkFEDİmalatEndeksideizlenebilecekbirbaşkaveri.
Günüise17:00’dekongresunumuolanYellen’inkonuşmalarıiletamamlayacağız.
Çarşamba gününe Yeni Zelanda Tüketici Enflasyonu verisiyle başlayacağız. Asya tarafından açıklanacak haftanın önemli
verilerindenbirdiğeriise05:00’degelecekÇin2014ikinciçeyrekGSYİHverisiolacak.AynısaatteaçıklanacakolanSanayi
Üretimi ve Sabit Varlık Yatırımları da ilgiyle izlenecek. 11:30’da İngiltere İşsizlik Oranı’nın takip edileceği günün devamında
15:30’daKanadaİmalatSatışlarıveABDÜFEveÇekirdekÜFEverileriizlenecek.16:15’degelecekABDKapasiteKullanım
OranıveSanayiÜretimiverilerininardından17:00’deKanadaMerkezBankası(BOC)FaizKararıveFEDBaşkanıYellen’in
Kongre Sunumu takip edilecek. 18:15’de Kanada Merkez Bankası’nın basın açıklamasını takiben 19:00’da FOMC
üyelerindenFisher’ınkonuşmasıilegünütamamlayacağız.
Perşembe günü Asya tarafından açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Avrupa tarafından ise 12:00’de
açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE ve Çekirdek TÜFE verileri izlenecek. Yurtiçi piyasaların odağı ise 14:00’de gelecek Faiz
Oranı Kararı’nda olacak. TCMB’nin bir faiz indirimine daha gitme olasılığının yüksek olduğu günde indirimin kaç baz puan
olacağına göre piyasalarda yüksek oynaklık görülebilir. 15:30’da ABD Konut Başlangıçları ve Yapı Ruhsatları ve Haftalık
İşsizlikMaaşıBaşvuruları’nınizleneceğigünündevamında17:00’degelecekPhiladelphiaFEDİmalatEndeksideyakından
takipedilecek.
CumagünüiseAsyaveAvrupaBölgesindenaçıklanmasıbeklenenönemliverininbulunmadığıgünde15:30’daaçıklanacak
KanadaÇekirdekTÜFEveToptanSatışlarverileriizlenebilir.16:45’tegelecekABDMichiganTüketiciGüvenEndeksininise
haftanınsonverisiolmasıbekleniyor.
14Temmuz18Temmuz2014
EURUSD
Geçtiğimizhaftapariteyidoğrudanetkileyebilecekmakroekonomikverisayısıaçısındankısırbirhaftaydı.Salıgünü
açıklanan Almanya dış ticaret dengesi verisinde gerçekleşme olumluydu. Son dönemde yavaşlama sinyalleri üreten
Almanya ekonomisi için bu veri sınırlı da olsa pozitif algı yarattı. Ancak Çarşamba günü açıklanan FOMC toplantı
tutanaklarındaEkimayındatahvilalımprogramınınsonaerdirilmesigerektiğininaltınınçizilmesivebuyöndetüm
üyelerin oybirliğinin sağlanması euroda zayıflamaya neden oldu. Bu hafta Portekiz ile ilgili gelişmeleri de izledik.
Portekiz bankalarının düşürülen notları ve ülkenin temerrüd riskinin artması orta ve uzun vadede zincirleme
reaksiyonanedenolabilir.BuhaftayabakarsakönplanaçıkabilecekilkönemliveriEuroBölgesisanayiüretimiverisi.
Buveridebeklentilerolumsuz.SalıgünüAlmanya’daaçıklanacakolanZEWverilerinitakipetmekteyararvar.ZEW
ekonomikanısıverisindebeklentilerolumsuz.Sonyediaydabuveridenegatifistikrarsözkonusuydu.Diğerönemli
ZEWverisiolanmevcutkoşullarendeksindedebeklentilerolumsuz.BuhaftaABD'deSalıgünüperakendesatışlar,
Çarşamba günü fabrika siparişleri, Perşembe günü konut başlangıçları veyapı ruhsatları ve Cuma günü Michigan
güvenedeksleriaçıklanacak.ABD'desonaylardaoludğugibigenelolaraktüketimveüretimverileriiçinbeklenti
olumluyken2008krizinintemelindeyeralanemlaksektörüverilerindeisebeklentilerkarışık.
Teknik açıdan bakarsak; 200 günlük üssel hareketli ortalamanın da yakınından geçtiği 1.3610 desteği üzerinde
güçlenme meydana geldiği söylenebilir. Ancak tepki alımlarının hala zayıf olması nedeniyle 1.3665 direncinin de
gücünükorumasısıkışıkseyrenedenoluyor.Tepkialımlarınıngüçlenmesidurumundabudirenceekolarak1.3720
direnci takip edilebilir. Olası geri çekilişlerde ise 1.3610 desteği sonrasına 1.3580 ve 1.3555 destekleri takip
edilebilir.
14Temmuz18Temmuz2014
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta açıklanan veriler İngiltere ekonomisi için olumlu sinyaller üretmedi. Salı günü açıklanan imalat
verilerindeAralık2012'denbuyanaenolumsuzgerçekleşmemeydanageldi.Buverideönümüzdekiaydadanegatif
bir gerçekleşmenin meydana gelmesi durumunda İngiltere ekonomisinin dünya ekonomisindeki yavaşlamaya ayak
uydurduğu yönünde bir piyasa algılaması oluşabilir. Konut sektöründe BOE başkanı Carney'nin deyimiyle ''balon''
oluşan İngiltere ekonomisi için Çarşamba günü açıklanan negatif Halifax konut verisi sürprizdi. BOE'nin faiz
politikası nı doğrudan etkileme potansiyeli nedeniyle emlak verilerini takip etmeye devam edeceğiz. Perşembe
günüaçıklananfaizkararıvetahvilalımmiktarındaisebirdeğişikliğegidilmedi.AncakgeçtiğimizayBaşkanCarney
vediğerBOEyetkililerinindeaçıkladığıgibiönümüzdekiaylardafaizartırımıolabilir.
Bu hafta açıklanacak verilere bakarsak; Salı günü açıklanacak olan TÜFE verisinde mevsimsel nedenlerle düşüş
bekleniyor. Çarşamba günü açıklanacak olan işsizlik başvuruları verisinde beklentiler olumsuz. Ancak istihdam
verilerindekiolumlutrendnedeniyleveridepozitifsapmaolasılığısözkonusu.
Teknikaçıdanbakarsak;1.7180direncinialtındahareketlerinizlendiğiparitede1.7110takipedilebilecekilkönemli
destek.Budesteksonrasıtestedilmesimuhtemel1.7040desteğialımiştahınındevamıaçısındanönemli.Alıcıların
güçlenmesidurumunda1.7250ve1.7330dirençleritakipedilebilir.Geçtiğimizhaftaaşırıalımbölgesindeolmasına
dikkatçektiğimizDeMarkerindikatörününaşırıalımbölgesindençıktığıizleniyor.
14Temmuz18Temmuz2014
USDJPY
Önceki haftanın son iki gününü 102.20 direnci denemesiyle geçiren paritede haftalık kapanış bu seviyenin hemen
altında gerçekleşmişti. Yeni haftaya da 102.20 denemesi ve başarısızlığı ile başlayan paritede geri çekilme 101.55
desteğinedoğrudevametti.ÇarşambagünüFOMCtoplantıtutanaklarınaodaklıbirgündü.Açıklanantutanaklarda
Ekim'desonbir15milyardolarlıkazaltımlavarlıkalımınınsonlandırılacağıbelirtildi.Açıklamalardolarlehineolsada
aynı gün Çin'de açıklanan düşük enflasyon verilerinin etkisiyle Japon tahvillerine olan talebin artması sonucu geri
çekilme devam etti. Önümüzdeki Salı günü Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz kararı açıklanacak. Bankanın sıfıra
yakınfaizlerdevemevcutparasalpolitikadabirdeğişikliğegitmesibeklenmiyor.Toplantısonrasındakiaçıklamalarda
özellikleenflasyonhakkındaseçilensözcüklerönemli.
Paritede101.10'unpozitifalgınındevamıadınakritikönemesahipdestekseviyesi.Buseviyeninaltıkalıcılıkhalinde
geriçekilmeninhızlanmasımümkün.Budurumdailkizlenebilecekdestekler100.90-100.50ve100.20seviyelerinde.
101.10 desteğinin çalışması ve üzeri hareketliliğin devamı halinde 101.55 ve 102.20 ilk izlenebilecek dirençler
olacak.102.20seviyesiüzerindekalıcılığınsağlanmasıdurumundapozitifalgınıngüçlenmesibeklenebilir.
14Temmuz18Temmuz2014
S&P500FUTURES
ABD’den iyi verilerin gelmeye devam ettiği şu günlerde, ekonominin iyiye gittiği haberleri fiyatlara olumlu
yansırken, FED’in planlanandan önce parasal genişlemeyi bitirmesi ve faiz artırımına gitmesi ihtimali de gelen
satışların ana sebebi. Bu ikisi arasında hangi değerleme baskın olursa fiyatların o yöne doğru kayma potansiyeli
bulunmakta.Algılamavedeğerlemedezorbirdönemegirildiğigözönündebulunularakişlemlerdeihtiyatlıolunması
gerektiğinidüşünmekteyiz.
1954seviyesiüzerindehareketlilikhalindeizlenebilecekilkdirençler1980ve2001seviyelerinde.1954altıkalıcılık
durumunda yaşanması muhtemel geri çekilme hareketinde ise ilk destekler 1933 ve 1916. Kontratta alış iştahının
korunmasıadınaise1907desteğiüzerikalıcılıkarayışımızındevamettiğinihatırlatalım.
14Temmuz18Temmuz2014
ALTIN
1320 seviyelerinde geçtiğimiz haftaya başlayan emtiada Pazartesi ve Salı günleri 1313 desteğinin denendiğini
gördük. Çarşamba ve Perşembe günleri İsrail’in Filistin’e yönelik bombardımanları sonrası gelen alımlar ile 1333
kritikseviyemizgeçilerek1342üzerindekalıcılıkaransadabundabaşarılıolunamadı.Haftanınsonişlemgünündede
pozitifalgıdakalıcılıkiçinreferansseviyemizolan1333desteğitestedildivebuseviyeüzerindekalıcılıksağlandığını
gördük.
ÖnümüzdekihaftaABDtarafındanaçıklanacakçokönemliverilerolmaklabirlikte,emtiadafiyatlanmayıetkileyecek
birincidereceönemliunsuryineOrtadoğu’dadevamedensorunlarolacak.
Teknik Olarak Bakacak Olursak; Pozitif algının devamlılığı için üzerinde kalıcılığı önemsediğimiz 1333 referans
seviyemiz üzeri kalıcı fiyatlanma alımları canlı tutuyor. Emtiada takip ettiğimiz ilk dirençler 1342, 1355 ve 1377
seviyelerinde bulunmakta. Ortadoğu’daki sorunların çözüme kavuşturulması ve ya ABD verilerinin çok olumlu
gelmesihalindegörülebileceksatıcılıişlemlerile1333seviyesialtınainilmesidurumundaiseilkolarak1322ve1313
destekleriniizliyorolacağız.Dahaaşağıdaki1303/1300destekbandıisetoparlanmanındevamıiçinüzerindekalıcılık
aradığımız önemli bir seviye konumunda. Geçtiğimiz hafta fiyatın Ichimoku bulutunun üzerinde tutunmasının
yükseliş potansiyelini artırdığının altını çizmiştik. Piyasa hareketinin Ichimoku göstergesini onayladığı söylenebilir.
Grafikte yeşil eğri olarak görünen Chinkou Span eğrisinin hala yukarıda olması nedeniyle yükseliş potansiyelinin
devamettiğisöylenebilir.Ancakartanvolatiliteyekarşıdikkatliolmaktayararvar.
14Temmuz18Temmuz2014
BRENT
Geçenhaftayı110.60desteğiüzerindetutunmaylakapatanemtiadayenihaftabudestekaltıhareketliliklebaşladı
ve geri çekilme devam etti. Pozitif algı adına önemli 109.60 desteğinin de Salı günü kırılmasıyla geri çekilme
hızlandı.Çarşambagünüisetoparlanmaseviyesiolan107.90/108.30bandıdenendi,PerşembeveCumagünlerigeri
çekilme devam etti. Cuma günü bandın altı seviyesi olan 107.90 altı hareketlilikler dikkat çekiciydi. Orta doğuda
devamedensiyasikrizerağmenbrentteyaşanangeriçekilmedeABD’ninpetrolstoklarınınyeterliolduğuvekaya
gazı gibi alternatif ürünlerin enerji piyasasında çok fazla sıkıntıya müsaade etmeyeceği gibi söylentilerin de etkili
olduğu düşünülmekte. Yine de siyasi gelişmelerin önümüzdeki dönemde fiyatlamada önemli olabileceğini
düşündüğümüzübelirtelim.
Yenihaftadailkolaraktoparlanmaadınaüzerindekalıcılıkaradığımız107.90/108.30bandıtakipedilebilir.Bantaltı
kalıcılık halinde geri çekilme devam edebilir. Bu durumda 106.90-106.65 -106.10-105.80 ve 105.40 destek
seviyeleri izlenebilir. 104.90’ın ise diğer önemli destek . 107.90/108.30 bandı üzeri kalıcılık halinde yaşanması
muhtemel toparlanma hareketinde ise ilk izlenebilecek dirençler 108.80 ve 109.10 seviyelerinde. 109.60 üzeri
kalıcılık durumunda ise pozitif algıdan söz edebiliriz. Bu durumda 110.20-110.60-111.10 ve 111.55 dirençleri
gündeme gelebilir. 112.00’nin ise pozitif algının güçlenmesi adına kritik önemdeki direnç seviyesi olduğunu
hatırlatalım.HeikenAshiindikatörünegatifgörünümünükorumayadevamediyor.
14Temmuz18Temmuz2014
VIOP30
98.300 seviyesinin altındaki haftalık kapanış uzun vadeli yükselen trendde momentum kaybına neden oldu. Bu
seviye üzerinde yükselişin devamı adına kritik 100.300 direnci izlenebilir. Satış baskısının artması durumunda ise
98.300 desteğine ek olarak 97.400 ve 96.500 destekleri izlenebilir. 96.500 desteği alım iştahının korunması
açısındanönemli.
14Temmuz18Temmuz2014
USDTRY
Geçtiğimiz haftaya 2.1330 direnci altında başlayan kurda, satıcılı işlemler ile Perşembe gününe kadar 2.1080
desteğinedoğruhareketlilikgördük.Perşembegünüİsrail’inFilistin’etanklarlagirmesiiletekrar2.1330direncini
testettik.Haftanınsonişlemgünüisesatıcılıişlemlerile2.1220desteğialtındakapanışgördük.
Yeni haftada ise hem yurtiçinde hem de ABD tarafında kuru etkileyebilecek öneme sahip bir çok ekonomik veri
açıklanacak. Ancak en önemlisi ise Perşembe günü TCMB Para Piyasası Kurulu’nun alacağı faiz kararı olacak.
Hatırlanacağıgibigeçenaykisontoplantıdapolitikafaizi0.75bazpuanindirilerek%8.75seviyesinedüşürülmüştü.
Ancak sonrasında açıklanan Haziran TÜFE’sinin beklenenin aksine artış göstermiş olması bu ay faiz indirimi
beklentisinizayıflatıyor.Bubeklentikurdaalıcılıişlemleresebepolabilir.
Teknik Olarak Bakacak Olursak; 2.1220 altı kalıcılıkta takip edeceğimiz ilk destekler 2.1080, 2.1010 ve 2.0940
seviyelerinde bulunuyor. Özellikle 2.0940 ana desteği kurda toparlanmanın devamlılığı için üzerinde kalıcılık
aradığımız önemli bir seviye konumunda. 2.1220 üzerinde alıcılı işlemlerde ise ilk olarak 2.1330 ve 2.1440
dirençlerini izliyor olacağız. 2.1440 ana direncinin kalıcılıkla geçilebilmesi halinde ise kurda alım yönlü işlemlerde
artışolacağınıdüşünmekteyiz.Stochasticosilatörüaşırısatışbölgesindeseyrediyor.
14Temmuz18Temmuz2014
EURTRY
Geçtiğimiz haftaya toparlanmanın kalıcılığı için önemli referans noktamız olan 2.9000 seviyesi altında başlayan
kurda,yurtiçindeveEuroBölgesi’ndeçokönemlibirverilerinolmamasıilehaftaortasınakadar2.8780desteğine
doğru hareketlilik gördük. Perşembe günü Ortadoğu’dan gelen İsrail-Filistin gerginliği haberleri ile 2.9000 ana
direnci tekrar test edilse de Portekiz’in en büyük bankasının tahvil kuponlarını ödeyememe sorununun patlak
vermesiiletekrargevşemegördük.Cumagünükısmideolsasatıcılıişlemlergörülenkur2.8780desteğininüzerinde
haftayıkapattı.
YenihaftadafiyatıetkileyecekgerekyurtiçindegerekseAvrupatarafındabirçokekonomikveriolmasınarağmenen
önemliverilerPerşembegünügelecek.EuroBölgesiTÜFEverilerininyanısıra,TCMBTemmuzayıfaizkararınıtakip
edeceğiz.ÖtetaraftanEuroBölgesi’ndePortekiz’debaşgösterentahvilkrizinindiğerbölgeülkelerinesıçramariski
defiyatlarüzerindeetkiliolabilir.
TeknikOlarakBakacakOlursak;2.8780üzerikalıcılıktagörülebilecekalıcılıişlemlerdeilkolarak2.8940ve2.9000
dirençlerini takip ediyor olacağız. Özellikle 2.9000 ana direnci üzerinde kalıcılık halinde toparlanmanın
devamlılığından bahsedebiliriz. Öte yandan satım yönlü işlemler ile 2.8780 altına inilmesi halinde ise kurda
izleyeceğimizilkdestekler2.8650,2.8530ve2.8440seviyelerindebulunuyor.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 073 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content