close

Enter

Log in using OpenID

25 Ağustos - 29 Ağustos 2014

embedDownload
25Ağustos29Ağustos2014
GLOBALPİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA…
HaftanınilkişgünüolanPazartesi,ekonomikverianlamındaoldukçakısırgeçti;EuroBölgesiticaretdengesinitakipettik.
Salı gününe Yeni Zelanda'da ÜFE rakamları ile başladık. Akabinde Avustralya Merkez Bankası Para Piyasası toplantı
tutanaklarınıtakipettik.Avrupa'dangelen,EuroBölgesicariişlemlerdengesiveİngiltereÜFErakamlarıveABDTÜFE,yeni
konutizinlerivebaşlangıçlarıisegünündiğerönemliekonomikverileriydi.
ÇarşambagünününilkönemliverileriAvustralyaMerkezBankasıBaşkanıStevens'inkonuşmasıveJaponyaticaretdengesi
oldu.Avrupa'daniseAlmanyaÜFErakamlarıveİngiltereMerkezBankasıParaPolitikasıKurulutoplantıkayıtlarınıtakipettik.
Kanada'dangelentoptansatışlarverisiakabindeaçıklananABDFederalAçıkPiyasaKomitesi(FOMC)toplantıtutanaklarıile
volatiliteninarttığınıizledik.
PerşembegününeÇinHSBCöncüİmalatPMIilebaşladık.Avrupa'danhemimalathemdehizmetPMI'larıöncülerinitakip
ederken,İngiltereperakendesatışverilerisonrasıABD'dengelenhaftalıkişsizlikmaaşıbaşvuruları,PhiladelphiaFEDimalat
endeksiveaskıdakievsatışlarıverileriilegünüsonaerdirdik.
Cuma günü, Kanada'dan gelen TÜFE ve perakende satış verileri sonrası piyasaların asıl merak ettiği gelişmeler ise
Dünya'nınenönemliikiMerkezBankası'nınBaşkanlarınınJacksonHoletoplantılarındayaptığıkonuşmalaroldu.
25Ağustos29Ağustos2014
ABD
HaftabaşındaABD'debankalarındanİngiltereaçıklamasıdikkatçekiciydi.İngiltere'ninAvrupaBirliği'ndenayrılmasıhalinde,
ABD'nin önde gelen bankalarının Londra merkezli operasyonlarının bir kısmını İrlanda'ya taşımayı değerlendirdikleri öne
sürüldü.Avrupaoperasyonlarımerkezlerininİrlanda'yataşınmasınınhenüzerkenaşamadabirplanolduğunusöylenmesine
rağmenABDbankaları,EuroBölgesibankacılıkbirliğininİngiltere’yidışlamaklatehditetmesiileİngiltere’denolasıçıkışiçin
hazırlıklarınbaşladığısöylendi.
Haftanın ilk önemli verileri Salı günü açıklanan TÜFE, yeni konut izinleri ve başlangıçlarıydı. TÜFE rakamları beklentiler
seviyesindegelirken,konutverilerinde2008krizindenbuyanaeniyigerçekleşmelergörülmesiUSDüzerindepozitifetkiye
nedenoldu.
Çarşamba akşamı ise 29/30 Temmuz Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC)toplantılarının kayıtlarını izledik. Tutanaklarda;
istihdamdagörüleniyileşmekonusundaüyelerinbüyükbirkısmınınhemfikirolduğu,ancakekonominingenelgörünümüiçin
daha sağlam verilere ihtiyaç duyulduğuna değinildi. Bununla birlikte bazı üyelerin faizlerin artırılma zamanının yaklaştığına
vurguyaptığınayerverildi.Hatırlanacağıgibisontoplantıdavarlıkazaltımlarına10MilyarDolardahadevamedilmişveaylık
toplamvarlıkalımproğramı25MilyarDolardüzeyineindirilmiştivefaizoranı%0.25düzeyindesabitbırakılmıştı.Tutanaklar
sonrasıDolar’dagüçlenmehareketlerigözlemledik.
Perşembegünüaçıklananhaftalıkişsizlikmaaşıbaşvuruları300binkişilikbeklentininaltında298binkişiolarakgeldi.İkinciel
konutsatışlarında%0.4’lükdaralmabeklentisinekarşın%2.4’lükartışolduğununaçıklanmasıise2günönceaçıklananyeni
konut başlangıçları verisini de göz önüne aldığımızda sektörel iyileşmeyi destekler nitelikteydi. Philadelphia FED imalat
listesindeki28.0’likdüzeyiseverinin2011Martayındanbuyanaeniyigerçekleşmesiydi.
Cuma günü FED Başkanı Yellen’in konuşması öncesinde diğer FED yetkilileri Lockhart ve Bullard’ın konuşmaları vardı.
LockhartABD’defaizlerinilkolarak2015ortalarındaarttırılmasınıbeklediğinibelirtirken,Bullardartırımtarihiolarak2015ilk
çeyreksonunuişaretetmeyedevamettiveekonominintoparlanmagösterdiğini,FED’ingörevindebaşarıyaulaşmaküzere
olduğunu ifade etti. Bullard ayrıca Euro Bölgesi’nde resesyondan endişe duyduğunu ve ECB’nin bir an önce harekete
geçmesigerektiğinibelirtti.
Planlandığı gibi Yellen saat 17:00'de bir konuşmaya başladı. Yellen konuşmasında istihdam piyasaları üzerinde durdu.
İstihdam piyasalarında atıl durumda bulunan kapasite fazlalığına işaret ederken aynı zamanda istihdam piyasasında
iyileşmeler gözlendiğini ancak istihdam piyasalarındaki atıl kapasitenin FED'in karar almasını zora soktuğunu söyledi. Aynı
zamandaYellenkonuşmasınındevamındaatılkapasiteninnezamansonbulacağıhakkındabiröngörülerininbulunmadığını
ifade etti. Sıkı para politikalarının erkene alınması istihdamda başlayan toparlanmanın önünde engel teşkil edeceğini
vurguladı. Fed Başkanı Yellen, durgunluğun boyutunun belirsizliğini koruduğunu, sıkı para politikalarının ekonomik verilere
bağlı olduğunu açıklamalarının devamında belirtti. Bununla beraber işsizlik oranının beklentilerden daha hızlı şekilde
gerilediğini ve bu durumun faiz arttırımını erkene alabileceğini de sözlerine ekledi. Özetle Yellen ''istihdam piyasasında
iyileşme var ve faiz artışı erken olabilir, ancak gereğinden erken faiz artırımı istihdam piyasasında açısından kötü sonuçlar
doğurabilir'' demiş oldu. Net olmayan bu ifadelerin net bir algı sağlayamadığı söylenebilir. Yellen’in konuşması sırasında
dolardadeğerkazançlarıartarken,devamedensüreçtenormalleşmesürecinegirildiğigörüldü.
25Ağustos29Ağustos2014
AVRUPA
PazartesigünününhemAvrupa’dahemdetümdünyadatekönemliverisiolanEuroBölgesiticaretdengesinde,14.9Milyar
Euro’lukfazlalıkbeklentisininüzerinde16.8MilyarEurofazlalıkverildiğiaçıklandı.
Avrupa Birliği’nden Rusya'ya yeni yaptırım uyarısı geldi. Ukrayna ile Rusya sınırında artan gerginlik sonrasıAvrupa
Birliği'nden Rusya'ya uyarı açıklandı. AB üye olan ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “Ukrayna'da tansiyonun
artırılmasıdurumunda yeni yaptırımlar uygulamaya hazırız'' diyerek uyardı. AB Dışişleri Bakanları aldıkları ortak karar
açıklamasında, Ukrayna'nın doğusunda derinleşen krize ve bunun sivil halk üzerindeki etkileri işaret edilerek, Rusya'yı
isyancılara destek sağlamaması ve gerginlikleri artırmaması yönünde açıklama yaptı. Yapılan açıklamaların devamında
ayrıca Rusya'nın askeri yığınaklarını sınırdan çekmesi gerektiği vurgulandı. Almanya Dışişleri'nden yapılan açıklamada,
Ukrayna’dakikrizesiyasiçözümbulmayıamaçlayangörüşmelerde,bazınoktalardailerlemekaydettikleriniaçıkladı.
Salıgünüİngiltere’deaçıklanandüşükTÜFErakamlarıresesyonbelirtileriolarakalgılandıveSterlin’deciddideğerkayıplarına
nedenoldu.İngiltereUlusalİstatistikKurumu’nunyaptığıaçıklamalaragörefiyatartışıoranı,Haziranayındakiyüzde1.9’dan
yüzde1.6’yageriledi.Beklentilerenflasyonunyüzde1.8olacağıyönündeydi.Aylıkbazdatüketicifiyatlarıincelendiğindeise
Şubat2014'denberiendüşükseviyedeolan%0,3azalışgerçekleşti.
ÇarşambagünününilkönemliverisiAlmanyaÜFE’siydi.Üreticifiyatlarındaaylıkbazdabiröncekidönemgerçekleşme%0.0
açıklanırkenbudönem%0.1azalışaçıklandı.Beklenti%0.1artışolmasıyönündeydi.5Ağustos’tayapılanİngiltereMerkez
BankasıMaliPolitikaKomitesi(MPC)toplantısınıntutanaklarındaise7’yekarşı2oyilefaizartırımıiçinhenüzerkenolduğu
görüşününbenimsendiğiniöğrendik.TutanaklarsonrasıSterlin’dedeğerkayıplarıgörüldü.
PerşembegünüaçıklananAğustosayıöncüPMIverilerigenelolarakiyiydi.AlmanyaimalatPMI51.8’likbeklentininüzerinde
52.0 düzeyinde, Almanya hizmet PMI 55.7’lik beklenti üzerinde 56.4 düzeyinde, Euro Bölgesi hizmet PMI 53.5 beklenti
seviyesinde gelirken, Euro Bölgesi imalat PMI ise 51.3’lük beklentinin altında kalarak 50.8 düzeyinde geldi. Bir gün önceki
FOMC tutanakları ile düşüşünü devam ettiren EURUSD paritesinde PMI verileri sonrası tepki alımlarının geldiğini gördük.
İngiltere’de açıklanan Temmuz ayı perakende satışları %0.4’lük artış beklentisi altında sadece %0.1 düzeyinde artış
gösterirken, otomotiv sektörünü kapsamayan çekirdek veride ise %0.4’lük artış beklentisinin üzerinde %0.5’lik artış olduğu
açıklandı.BudaadetaTemmuzayınınotomotivsektörüaçısındanpekdeiçaçıcıgeçmediğininbirgöstergesioldu.
Beklendiği gibi Cuma günü 21:00’de Jackson Hole’de ECB Başkanı Mario Draghi’nin konuşması vardı. Draghi Haziran
ayındaECB’ninalmışolduğutedbirlerintalebiarttıracağınainandıklarını,ayrıcaEylülayındarefinansmanlailgiliyeniadımlar
atacaklarınıbelirtti.İşsizlikkonusundaçözümündüşünüldüğükadarzorolmadığınıdüşündüklerinivebukonudadahaönemli
adımlar atmaya hazır olduklarını, ancak bölgenin siyasi olarak tam birlik içerisinde olmayışının da çözüm girişimlerini
zorlaştırdığını,herüyeülkeninyüksekbiristihdamdüzeyineulaşmasınınönemliolduğunuifadeetti.DraghiayrıcaAvrupa’da
yapısalreformlarınertelenemeyeceğinidesözlerineekledi.Draghikonuşmalarısonrasındaparitelerdeçokfazlahareketlilik
gözlenmesedeEuro’dakizayıfseyrindevamettiğigörüldü.
25Ağustos29Ağustos2014
ASYA
Avustralya Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu’nun 5 Ağustos toplantısına dair Salı gecesi açıklanan tutanaklarda
ekonomikdaralmanınyansımalarınadeğinilirkencanlanmagörülenekadarfaizoranlarınınsabitbırakılmasınavurguyapıldı.
ÇarşambagecesikonuşanMerkezBankasıBaşkanıStevensise,AvustralyaDolar’ınınhalaçokdeğerliolduğunuvebunun
ortadankaldırılmasıiçinciddidövizreformlarıplanladıklarınavurguyaparken,istihdamdaisemadenciliksektörüöncülüğünde
daralmayaşandığındanbahsetti.
Japonya’da haftanın tek önemli verisi diyebileceğimiz ticaret dengesinde görülen dış ticaret açığı ise beklentilerin de
üzerindeydi.
HaftabaşındaÇin'deaçıklananveTemmuzsonuitibariylehesaplanansenelikkonutfiyatıartışoranı%2.5seviyesindegeldi.
Geçenayaçıklanansonveriise%4.2düzeyindeydi.Böylece2014yılıboyuncaaydanayaartışhızındagörülenyavaşlama
devamediyorolmaklabirlikte,aynızamanda2013Martayındaki%2.1'lukgerçekleşmedenbuyanaÇinkonutfiyatlarındaen
kötüartışrakamlarıgörülmüşoldu.
PerşembegünüaçıklananÇinHSBCİmalatSatınalmaMüdürleriEndeksi(PMI)'ndebeklenti51.5ikenöncekidönem51.7
seviyesindegerçekleşmişti.Budönemaçıklananveri50.3seviyesindegerçekleşerekbeklentilerinaltındakaldı.Çin'debugün
açıklananverileregöreağustosayındaHSBC/MarkitimalatsanayiSatınalmaYöneticileriEndeksi(PMI)50,3ileson3ayınen
düşükseviyesinegeriledi.BeklentilerinaltındagelenveriAsyapiyasalarındakaramsarlığanedenoldu.
25Ağustos29Ağustos2014
TÜRKİYE
Geçen hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumsuz açıklamalar ile kurda ve endekslerde sert
hareketlergözlemlemiştik.SalıgünüiseFitchTürkiye2014büyümerakamlarınıolumluyönderevizeetti.FitchyetkilisiJanine
Dow, Türkiye’nin 2014 büyüme beklentisini % 2.4'ten %2.7'ye çıkardıklarını söyledi. Türkiye’de asıl sorunun bazı yapısal
zayıflıklar ve dışsal yansımalardan kaynaklandığını ifade eden Dow sözlerinin devamında “Türk ekonomisi aynı gelişmişlik
düzeyineyakınülkeleregöredahahareketliolmasıbekleniyor.Türkiye’dehareketliliğinnekadarsüreceğinedairbirzaman
limiti yok.” açıklamasında bulundu. Büyüme rakamlarının olumlu yönde revize edilmesi piyasalara moral aşıladı ve geçen
haftakikayıplarınbirkısmıgerialınmışoldu.
ÇarşambagünüyineFitch’tenaçıklamalargeldi.Buseferbankacılıksektörünüelealankuruluşbankakredilerindekivedış
borçtaki artışın Türkiye ekonomisi üzerinde risk oluşturduğunu belirtti. Fitch raporunda, Türkiye'nin büyük bankalarından
Akbank,Garanti,İşBankasıveYapıKredi'ninkredihacminin2008sonundanbuyana2.5katarttığıifadeedilirken,"Büyük
bankaların kredi profili piyasada oluşabilecek oynaklıklara karşı duyarlı" olduğu ifade edildi. Dört büyük bankanın güçlü
sermayeyapısınındevamettiğinibildirenFitch,kreditalephızınınmevduatbüyümehızınınüzerindeolduğunadikkatçekti.
Raporda"Türkbankalarıkısıtlıorandadövizveipoteksizyabancıtahvilesahip,bunedenledışborçlarıkarşılayabilmekadına
MerkezBankasırezervlerinitüketmekzorundakalacaklar"şeklindeaçıklamalardabulunuldu.Bankacalıksektörüneyönelik
buuyarılarpiyasalardanegatifalgıyanedenoldu.
Perşembe günü yeni Başbakan ve yeni Kabine hakkındaki gelişmelere odaklanan piyasalarda belirsizliklerin ortadan
kalkmaya başlaması piyasalara moral oldu. Aynı gün ayrıca TCMB'nin toplam rezervleri açıklandı. TCMB Haftalık Para ve
Bankaistatistiklerinegöre,brütdövizrezervleri15Ağustosilebitenbirhaftalıkdönemde1milyar554milyondolarfazlalaştı
ve112milyar476milyondolardan,114milyar30milyondolaraçıktı.TCMB'nin8AğustosCumagünü133milyar578milyon
dolarolantoplamrezervleri,1milyar998milyondolarlıkartışla15Ağustositibariyle135milyar576milyondolaraçıktı.Altın
rezervleri ise 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 444 milyon dolar çoğalarak 21 milyar 546 milyon dolara
seviyesineulaştı.Altınrezervleri8Ağustoshaftasında21milyar102milyondolardüzeyindeydi.
25Ağustos29Ağustos2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
PazartesigünüAlmanyaİfoişortamıendeksiileAvrupaverilerinebaşlayacağız.Yurtiçininilkönemliverileriiseimalatgüveni
vekapasitekullanımoranıolacak.ABD’dengelecekyenikonutsatışlarıilegününoktalayacağız.
Salı gününün ilk önemli verisi Yeni Zelanda ticaret dengesi. Günün diğer önemli verileri ise ABD’de açıklanacak olan
dayanıklımalsiparişlerivetüketicikoşullarıolacak.
ÇarşambagünüAlmanya’dangelecekolanGFKtüketicigüvenendeksinitakibenTCMBParaPiyasaKurulu’nunaylıkfaiz
kararınıtakipediyorolacağız.
Perşembe gününün ilk önemli verisi Avustralya yeni konut satışı. Yurtiçinden tüketici güvenini takiben; İsviçre ve Almanya
istihdamveTÜFErakamlarınıizleyeceğiz.İngiltere2.çeyrekbüyümerakamlarısonrasındaiseKanadacariişlemlerdengesi
veABDaskıdakievsatışlarıverileritakipedilebilir.
Haftanın son işlem günü olanCuma ise Yeni Zelanda yapı ruhsatları ile güne başlayacağız. Japonya’dan gelecek olan
TÜFE, ev satışları, sanayi üretimi, işsizlik oranı ve perakende satışlar verileri JPY üzerinde volatiliteyi artırabilir. Avrupa’da
haftanın son önemli verileri ise Euro Bölgesi TÜFE ve işsizlik oranı olacak. ABD’de açıklanacak olan kişisel tüketim
harcamaları enflasyonu FED’in faiz artırımına dayanak teşkil eden verilerden olması hasabiyle önem arz ediyor. Kanada
2.çeyrekbüyümeverisisonrasıyineABD’dengelecekolanChicagoPMIveMichiganhassasiyetiverileriilehaftayıkapatmış
olacağız.
25Ağustos29Ağustos2014
EURUSD
Yoğun veri trafiğinin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Salı günü ABD'de açıklanan konut verilerinde gerçekleşme
beklentilerdençokdahaolumluykenenflasyonverisindebeklentilereparalelbirgerçekleşmeizlendi.Özelliklekonutverilerinin
etkisiyledolarciddianlamdagüçlendi.PerşembegünüAlmanya'daaçıklananimalatPMIverilerindemeydanagelenpozitif
gerçekleşme ise Euro’da ciddi bir güçlenmeye neden olmadı. Çünkü Perşembe günü başlayan Jackson Hole toplantısına
ilişkinpiyasalardaoluşanFED'infaizartırımınıdahaerkenealabileceğikaygısıdolarıgüçlendirmeyedevametti.Dolarıngüçlü
görünümü daha sonra ABD'de açıklanan olumlu Philadelphia verileri ile de desteklendi. Jackson Hole toplantılarını ayrıntılı
olarak irdelersek FED Başkanı Yellen'dan faiz artırımı için yine net bir tarih alınmadı. Yellen ve diğer FED yetkilileri her ne
kadarkartlarıaçıkoynamasalardaözellikleistihdamdakitoparlanmanedeniylefaizartırımınınuygunbirseçenekolduğunun
altını çizdiler. Cuma akşamı ECB Başkanı Draghi'nin gerçekçi ifadeleri sonrası paritelerde çok fazla oynaklık olmasa da
eurodakizayıfseyrindevamettiğigörüldü.
Bu hafta da veri trafiği yoğun. Pazartesi günü Almanya'da açıklanacak olan IFO verilerinde beklentiler olumsuz. ABD'de
açıklanacak olan olumlu beklentili konut verileri de düşünüldüğündeparitenin haftayadüşüşle başlamasıbeklenebilir. Salı
günüABD'deaçıklanacakolandayanıklımalsiparişleriverisindedebeklentilerpozitif.Dahasonraaçıklanacakolantüketici
güvenendeksiverisindedebeklentilerolumlu.Olumlugerçekleşmeleryinedolarıgüçlendirebilir.PerşembegünüAlmanya'da
açıklanacak olan enflasyon rakamlarında beklentiler olumsuzken ABD'de açıklanacak olan büyüme ve konut verilerinde
beklentilerolumlu.CumagünüEuroBölgesi'ndeaçıklanacakolanenflasyonrakamlarındadabeklentilerolumsuzkenABD'de
açıklanacakolanMichiganendekslerindebeklentilerolumlu.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;Geçtiğimizhaftadüşüştrendininciddianlamdagüçlendiğiniizledik.Aralık2013'tenbuyana
test edilemeyen 1.3310 desteği artık direnç konumunda.1.3250 desteği üzerinde dip arayışı devam ediyor. Dip arayışının
sona ermemesi durumunda 1.3180 ve 1.3110 destekleri takip edilebilir. Olası tepki alımları için 1.3310, 1.3355 ve 1.3400
önemlidirençseviyeleri.
25Ağustos29Ağustos2014
GBPUSD
Geçtiğimizhaftaİngiltere'deekonomikgündemyoğundu.SalıgünüaçıklananTÜFEverilerindegerçekleşmenegatifti.Düşük
enflasyonsterlinüzerindebaskıyayolaçtı.ÇarşambagünüaçıklananMPCtoplantıtutanaklarındakısavadedefaizartırımına
gidilmemesi konusunda üyelerin neredeyse hem fikir olması sterlinde ciddi bir zayıflamaya neden oldu. Perşembe günü
açıklananperakendesatışlarverisindedegerçekleşmeninnegatifolmasısterlindekizayıflamayıdestekledi.
Bu haftaya bakarsak veri trafiği oldukça sakin. Cuma günü açıklanacak HPI konut verileri dışında önemli bir veri
açıklanmayacak. HPI konut verisinde beklentiler negatif. Olumsuzgerçekleşme faiz artırımının gereksizliği algılamasını
güçlendirebilir.
Teknikaçıdanbakarsak;
Ortavadelidüşüştrendiningücünükoruduğusöylenebilir.1.6545desteğiüzerindetutunmaçabasıizleniyor.Tepkialımlarının
meydana gelmesi durumunda 1.6590 ve 1.6625 dirençleri takip edilebilir. Pozitif algının güçlenmesi için1.6720 seviyesi
üzerinde kalıcılık önemli. 1.6545 desteği altında hareketlerde1.6490ve1.6440destekleritakipedilebilir.1.6440pozitifalgı
adına üzerinde kalıcılık aradığımız önemli destek. Sert bir şekilde 200 günlük üssel hareketli ortalamanın altının görülmesi
satışbaskısınınartabileceğişeklindeyorumlanabilir.
25Ağustos29Ağustos2014
USDJPY
Geçtiğimiz haftayı 102.20 önemli desteğinin üzerinde kapatmayı başaran paritede haftanın ilk günü bu destek korundu ve
yukarı hareketliliğin ilk sinyalleri verildi. Salı günü 102.75 seviyesi üzeri kapanış gerçekleşti ve FOMC tutanakları öncesi
yukarı ivme kazanılmış oldu. Çarşamba günü ise Japonya’dan gelen kötü dış ticaret verilerinin de etkisiyle 103.30 kritik
direnci üzeri hareketlilikler görülen paritede açıklanan FOMC tutanaklarıyla 103.90 direncine doğru hareketlenme yaşandı.
PerşembeveCumagünleripozitifseyrindevamıyla104.04üzerihareketliliklergörüldü,haftalıkkapanışise103.87civarından
gerçekleşti.
ÖnümüzdekihaftaJaponyatarafındapariteyeetkiedebilecekverilerCumagünügelecek.JaponyaTÜFE,evsatışları,sanayi
üretimi, işsizlik oranı ve perakende satışlar verilerinin takibinde olacağız. ABD tarafında ise; pazartesi günü yeni konut
satışları,Salıgünüdayanıklımalsiparişlerivetüketicikoşulları,Perşembeaskıdakievsatışları,Cumagünüisekişiseltüketim
harcamalarıenflasyonu,ChicagoPMIveMichiganhassasiyetitakipedeceğimizönemliverilerarasında.
Teknik olarak pariteye bakacak olursak; 103.30 seviyesinin geçilmesiyle alış iştahı oluştuğu söylenebilir. 104.04 direnci
üzerinde104.40direncidikkatçekmekte.Budirençüzerikalıcılıksağlanmasıhalindealışiştahınıngüçlenebilir.Budurumda
104.80-105.05ve105.55izleyeceğimizilkdirençseviyelerikonumunda.Geriçekilmelerdealışiştahıadınaüzerindekalıcılık
aradığımız103.30desteğininkırılmasıdurumunda102.75ve102.20destekleriizlenebilir.
25Ağustos29Ağustos2014
S&P500
Önceki hafta 1954 seviyesinin hemen altında kapanan kontratta yeni hafta bu seviye üzeri hareketlilikle başladı. FOMC
tutanaklarınınaçıklandığıÇarşambagünüisekiritk1980direnciüzerihareketliliklergörüldüvehaftanınsonikigünündede
1980 üzeri kalıcılık sağlandı. Daha önce 1980 kritik seviyesinin öneminden bahsetmiştik. 1980 seviyesi birçok defa
denenmesine rağmen geçilememiş ve önemli desteklere doğru düzeltme yaşanmıştı. Bu hafta bu seviye üzeri tutunma ve
kapanışsağlanmasıönemliydivegerçekleşti.Önümüzdekihaftada1980üzerikalcılığadikkatedeceğiz.Kalıcılıksağlanırsa
yukarıhareketingücünükoruyarakdevametmesibeklenebilir.Budurumdailkdirençler2001ve2020seviyelerinde.2000’li
seviyelerinkanıksanmasıdurumundaise2050ve2100dirençleriningündemegelebileceğinibelirtelim.1980seviyesiüzeri
kalıcılığın sağlanamaması durumunda ise geri çekilmelerin gözlenebilir. Bu durumda 1954-1933 ve 1916 desteklerini
izlemeyedevamedeceğiz.1907desteğiüzerikalıcılıkdevamettiğisürecealışiştahınınkorunacağınıdüşünmekteyiz.
25Ağustos29Ağustos2014
ALTIN
Haftabaşıişlemlerin1300seviyelerindegerçekleşmeyebaşladığıAltın'da,çarşambagünüaçıklananFOMCtutanaklarında
erken faiz artırımına gidilebileceği ihtimali üzerinde durmaları sonrasında geri çekilmelere sebebiyet verdiğini gözlemledik.
Rusya-Ukrayna gerginliğinin piyasalar tarafından fiyatlandığı ve Altın'da alış iştahı oluşturmadığı bu hafta kapanış 1280
seviyelerindengerçekleşti.
ÖnümüzdekihaftaABDtarafındanaçıklananverilerivejeopolitikrisklerinfiyatlanmalarüzerinenedereceetkiedeceğinitakip
ediyorolacağız.
Teknikaçıdanbakacakolursak;kapanışın1280seviyelerindengerçekleştiğiAltın'da,yukarıhareketliliklerdeilkolarak1286
ve1294dirençlerinitakipediyorolacağız.Altın'datoparlanmadanbahsedebilmekadınaisekritik1303/1300bandıüzerinde
kalıcılıkaradığımızıbelirtelim.Olasıgeriçekilmelerdeiseilkdestekler1277ve1255seviyelerinde.1255altıkalıcılıkhalinde
isealgınınnegatifedöneceğinihatırlatalım.
25Ağustos29Ağustos2014
BRENT
NegatifyönlühareketliliğingeçtiğimizhaftadadevamettiğinigördüğümüzBrent’tehaftaortasınakadar101.50kritikdesteği
üzerindekalmaçabasıvardı.Destekaltıdenemelerolsadahaftanınsonikigünüdesteküzerikalıcılıksağlandıvekapanış
102.10seviyesininüzerindegerçekleşti.
Dolardaki değerlenme ve OPEC ülkelerindeki petrol arzının yeterli miktarda olduğunun düşünülmesi ile zayıf seyrin
sürdüğünü gördüğümüz petrol fiyatlarında jeopolitik gelişmelerin ve siyasi sorunların etkisinin de göz ardı edilmemesinin
faydalıolabileceğinibelirtmekisteriz.
101.50 kritik desteğinin kırılması durumunda negatif algının güçlenebileceğini düşündüğümüz Brent’te bu durumda
izleyeceğimiz ilk destekler 100.80-99.90-99.30 ve 98.60 seviyelerinde. 101.50 üzeri tutunma sağlanması durumunda
yaşanmasımuhtemelyukarıhareketlilikdurumundaiseilkdirençler102.65-103.30ve104.40seviyelerinde.104.40’ınönemli
dirençkonumundaolduğunuveyukarıhareketindevamedebilmesiadınaüzerikalcılıkgerektiğini,aksihaldealışlarıntepki
boyutundakalabileceğinibelirtelim.
25Ağustos29Ağustos2014
VİOP30
Kapanışın96.500desteğiüstünde97.100seviyesindengerçekleştiğikontrattaolasıyükselişdurumundaizlenebilecekdirenç
seviyelerimiz son dört günde aşılamayan 97.400 ve 98.300. Olası geri çekilme durumunda ise izlenebilecek destek
seviyelerimiz 95.800 ve 95.100. Kontratta alış iştahının korunması adına 95.100 üzeri kalıcılık arayışımızın devam ettiğini
hatırlatalım.MACDeğrisininsinyaleğrisiniaşağıdanyukarıyakesmesinedeniyleyenihaftanınilkgünlerindetepkialımlarının
meydanagelmesiolasılığınınsözkonusuolduğusöylenebilir.
25Ağustos29Ağustos2014
USDTRY
Yurtiçipiyasalardageçenhaftayanazaranolumluhavanınhakimolmasınedeniylepazartesivesalıalımlarınsınırlıkaldığını
gözlemledik. Ancak hafta ortasında açıklanan FOMC tutanaklarında istihdamdaki artışa bağlı olarak faizlerin daha erken
yükseltilebileceğinin belirtilmesi üzerine 2.19 civarlarına doğru yükseliş gösterdi. Yeni başbakanın açıklanmasıyla
belirsizliklerinortadankalktığıdüşünceleriveakabindeABDMerkezBankasıBaşkanıJanetYellen'ınişsizlikoranınınFED’in
öngörüsünden daha hızlı şekilde gerilediğini ancak istihdam piyasasındaki atıl kapasitenin FED'in karar almasını zora
soktuğunu belirtmesi sonrasında ise TL dolar karşısında kaybını sınırlı da olsa azalttı. Haftalık kapanışın ise 2.1740
seviyesininhafifüzerindegerçekleştiğigörüldü.
ÖnümüzdekihaftaABDtarafındaaçıklanacakvekuruetkileyebilecekverilerşöyle:Pazartesigünüyenikonutsatışları,Salı
günüdayanıklımalsiparişlerivetüketicikoşulları,Perşembeaskıdakievsatışları,Cumagünüisekişiseltüketimharcamaları
enflasyonu,ChicagoPMIveMichiganhassasiyeti.YurtiçitaraftaiseÇarşambagünüaçıklanacakTCMBfaizkararınınkurda
hareketliliğesebepolabileceğinibelirtelim.
Teknik açıdan bakacak olursak; Kurda pozitif algının güçlenmesi adına üzerinde fiyatlamayı önemsediğimiz 2.1740 üzeri
kalıcılıklarda takip edeceğimiz ilk dirençler 2.1830, 2.1955 ve 2.2090 seviyelerinde bulunuyor. Kritik 2.1740 altında
kalıcılıklardaiseilkolarak2.1650,2.1550ve2.1495desteklerinitakipediyorolacağız.
25Ağustos29Ağustos2014
EURTRY
Geçtiğimizhaftayareferansseviyemizolan2.90civarlarındabaşlayankurda,haftaortasındasatışbaskısıylabirmiktargeri
çekilmegözlendi.HaftanınsongünüAvrupaMerkezBankasıBaşkanıMarioDraghi'ninyaptığıkonuşmanınkurüzerindeçok
fazlaetkisininolmadığıgörüldüvehaftalıkkapanış2.8780desteğininhemenüzerindengerçekleşti.
Önümüzdekihaftakuruetkileyebilecekgündemmaddelerinebakacakolursak;PazartesigünüAlmanyaİfoişortamıendeksi,
ÇarşambagünüyineAlmanya’dangelecekolanGFKtüketicigüvenendeksinitakibenTCMBParaPiyasaKurulu’nunaylık
faiz kararını takip ediyor olacağız. Perşembe günü Almanya istihdam ve TÜFE rakamlarını izleyeceğiz. Haftanın son işlem
günüiseEuroBölgesiTÜFEveişsizlikoranınıverilerineodaklanacağız.
Teknik açıdan bakacak olursak; kurda toparlanma adına üzerinde kalıcılığa önem verdiğimiz 2.9000 üzerinde tutunma
sağlanması halinde takip edeceğimiz ilk dirençler 2.9100, 2.9250 ve 2.9400 seviyelerinde bulunuyor. Kritik 2.9000 altı
hareketliliğin devamı halinde ve 2.8780 desteğinin altına geri çekilmelerde ise ilk olarak 2.8650-2.8530-2.8440 desteklerini
takipediyorolacağız.2.83'üniseilkönemlidestekkonumundaolduğunuhatırlatalım.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
517 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content