close

Enter

Log in using OpenID

04 Ağustos - 08 Ağustos 2014

embedDownload
04Ağustos08Ağustos2014
GLOBALPİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA
GlobalpiyasalardageçtiğimizhaftaFEDFaizKararı,ABDBüyümeOranı,TarımDışıİstihdamRaporuvePMIverileriizlendi.
ABDtarafındanaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkverisiBekleyenKonutSatışlarıtahminlerdendüşükgeldi.Tüketici
Güven Endeksinde ise Ocak 2007’den bu yana en olumlu gerçekleşme oldu. ABD özel sektör istihdamı beklenti altında
kalırken,haftanınsongünüaçıklananTarımDışıİstihdamveİşsizlikOranıdabeklentilerdenkötügeldi.FEDvarlıkalımlarını
azaltmaya devam ederken, faiz oranı artışıyla ilgili bir ipucu vermedi. Her hafta açıklanan ABD Haftalık İşsizlik Maaşı
Başvurularıbeklentilereyakınaçıklanırken,haftanınsonABDverisiisebeklentilerinüzerindeaçıklananISMİmalatPMIVerisi
oldu.
Avrupatarafındanaçıklananhaftanınilkönemliverisiİngiltere’denbeklentialtındaaçıklananTüketiciKredilerioldu.Almanya
Öncü TÜFE verisi beklentilerin hafif üstünde gelirken, Euro Bölgesi Enflasyonu 5 yılın en düşüğünde kaldı. Avrupa
Bölgesindeki İmalat PMI'lar ise beklentileri karşılayamadı. Almanya Euro Bölgesi ve İngiltere İmalat PMI’lar beklentilerin ve
geçtiğimizaykiaçıklamalarınaltındakaldı.
Asya tarafından gelen verilere baktığımızda ise Japonya İşsizlik Oranı artış gösterirken, yıllık hanehalkı harcamalarında
beklentilerden az daralma olduğu ortaya kondu. Japonya yıllık perakende satışlarda ise geçtiğimiz dönemden daha fazla
daralmaolduğuaçıklandı.YeniZelandaYapıİzinlerindeartışyaşanırken,AvustralyaYapıİzinlerindeisebeklentilerdenfazla
daralma olduğu açıklandı. Avustralya Özel Sektör Kredileri beklenti üzerinde artarken, Japonya Öncü Sanayi Üretimi
beklentilerden çok daraldı. Çin hükümeti tarafından açıklanan İmalat PMI 2 yılın en hızlı yükselişini kaydederken, HSBC
tarafındanyaptırılananketlerinsonucuolanPMIendeksiiseson18ayınenyüksekdüzeyineçıktı.
Yurtiçinde ise geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı sebebiyle piyasalar 3 gün kapalıydı. Bu yüzden ekonomik veri akışı çok
zayıf kaldı. Açıklanan verilerden biri geçtiğimiz aya göre daha iyi gelen Türkiye Tüketici Güveni verisi olurken bir diğeri de
geçenayınnerdeyse2katınayakıngelenTurizmGelirleriverisioldu.
04Ağustos08Ağustos2014
ABD
ABD tarafından açıklanan haftanın ilk verisi bekleyen konut satışları tahminlerden düşük
geldi.ABD'dengelenHaziranayındakibekleyenevsatışlarıverisibeklentilerinaltında%1,1
oranında düşüş gösterdi. Bekleyen konut satışlarının %0.5 oranında artış gösterdiği tahmin
ediliyordu. Geçen ayki son gerçekleşme olan Mayıs verisinde ise bu artış oranı %6.1
seviyesindeydi.
Tüketici Güven Endeksinde ise Ocak 2007’den bu yana en olumlu gerçekleşme oldu.
90.9’lukgerçekleşme85.5’likbeklentininoldukçaüzerindeoldu.ABDekonomisininise2014
2. Çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdüğü açıklandı. ABD ekonomisi %3'lük beklentileri
aşarak %4 oranında büyüdü. Bir önceki çeyrekte %2.9 olarak açıklanan küçülme oranı ise
%2.1'erevizeedildi.
S&P
DOW
NASDAQ
%2,69
1925,15
%2,75
16493,37
%2,18
4352,64
ABD özel sektör istihdamı beklenti altında kaldı. ABD özel sektör istihdamı, Temmuz ayında 218.000 artarak tahmin olan
230.000'likartışınaltındakalmışoldu.Geçtiğimizayveride281.000kişilikartışyaşanmışvegeçtiğimizayaçıklananTarım
Dışıİstihdamverisininbeklentilerinüzerindegeleceğininsinyaliolmuştu.
FEDvarlıkalımlarınıazaltmayadevametti.ABDMerkezBankasıFedTemmuzayıfaiztoplantısındabeklentilereparalelvarlık
alımlarını10milyardolardahaazalttıve25milyardolaraindirdi.Fed,yaptığıaçıklamadaABD’deikinciçeyrekteekonomik
faaliyetlerinsıçramayaşadığınadikkatçekti.ABDMerkezBankası,ülkedeenflasyonun%2’ninaltınainmeolasılığınındüşük
olduğunadikkatçektiveistihdampiyasasındahalabeklentileringerisindeolduğunaişaretetti.Fed,ekonomiyleilgiliiyimser
açıklamalarınarağmenfaizartışınınnezamangerçekleşeceğineyönelikherhangibirmesajvermedi.
04Ağustos08Ağustos2014
ABD
ABDHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıbeklentilereyakınaçıklandı.İşsizlikmaaşıalmakiçinbaşvuranlarınsayısınıgösteren
veridebeklentininbirazüzerindekalındığıgörüldü.Geçtiğimizhafta300binindealtınainerek284binolarakaçıklananveride
buhaftakibeklenti301binkişininbaşvurmuşolduğuyönündeykengerçekleşme302bindüzeyindeoldu.
ABD Tarım Dışı İstihdamı bu ay beklenti altında kaldı. Global piyasalara etkisi çok büyük olan ABD Tarım Dışı İstihdam
Raporu açıklandı. Temmuz ayı istihdam artışının 233.000 kişi olması beklenirken istihdamdaki artışın 209.000 kişi olduğu
açıklandı. Aynı saatte açıklanan işsizlik oranının ise %6.1’de kalması beklenirken %6.2’ye çıktığı açıklandı. 0.1 puanlık bu
çıkışta 1978’den beri en düşük düzeye inmiş olan işgiücüne katılım oranındaki artışın etkisi olduğu aşikar. Tüketici Fiyat
Listesinde%0.1artış,KişiselGelirlerveGiderlerdede%0.4oranındaartışolduğuaçıklandı.SaatlikKazançlardaise0.2’lik
artışolmasıbeklenirkenartışolmadığıaçıklandı.
Haftanın son ABD verisi ise beklentilerin üzerinde açıklanan ISM İmalat PMI Verisi oldu. İmalat sanayindeki satın alma
müdürleriyleyapılananketlerinsonucuolarakçıkanendeksekonominingenelgidişatıaçısındançokönemli.ISMImalatPMI
verisindebeklenti56.1düzeyindeolmuşolduğuykenveri57.1düzeyindeaçıklandı.
04Ağustos08Ağustos2014
AVRUPA
Avrupatarafındanaçıklananhaftanınilkönemliverisiİngiltere’denbeklentialtındaaçıklanan
Tüketici Kredileri oldu. Tüketicilere verilen yeni kredilerin değişim değerinin izlendiği veri
İngiltere ekonomisindeki canlılığı göstermesi açısından takip edilen önemli veriler arasında.
Veride beklenti 2.6 Milyar Sterlin düzeyindeyken gerçekleşmenin 2.5 Milyar Sterlin olduğu
açıklandı.Geçtiğimizaykigerçekleşme2.7MilyarSterlinolmuştu.
DAX
FTSE
%4,50
9210,08
%1,65
6679,18
AlmanyaÖncüTÜFEverisibeklentilerinhafifüstündegeldi.Almanya’daaçıklananTemmuz
ayı öncü TÜFE verisi %0.3 ile %0.2 oranındaki beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.
Böylece son 5 aydır beklentileri karşılayamayan Almanya Tüketici Fiyat Endeksi ilk defa
%2,95
beklentilerinüzerindegelmişoldu.EuroBölgesiEnflasyonu5yılınendüşüğündekaldı.Euro
4202,78
Bölgesi'nde enflasyon Temmuz ayında beklenti olan %0.5'in altında kalarak 2009'dan bu
yanaendüşükhızdagerçekleştive%0.4seviyesineindi.AçıklananbaşkabirveriolanAlmanyaPerakendeSatışlardaise
beklentiler karşılandı. Son iki ayda beklentilerin altında ve eksi gerçekleşen perakende satışlarda bu ay %1 oranında artış
beklenirkenartışoranının%1.3düzeyindeolduğuortayakondu.
CAC40
Avrupa Bölgesindeki İmalat PMI'lar beklentileri karşılayamadı. Almanya'dan açıklanan İmalat PMI’da beklenti 52.9
düzeyindeyken gerçekleşmenin 52.4 düzeyinde, Euro Bölgesi İmalat PMI'da beklenti 51.9 düzeyindeyken gerçekleşmenin
51.8seviyesinde,İngiltereİmalatPMI'daisebeklent57.2seviyesindeykengerçekleşmenin55.4düzeyindeolduğuaçıklandı.
04Ağustos08Ağustos2014
ASYA
JaponyaİşsizlikOranıartışgösterdi.Japonyaişsizlikoranı%3.5'likbeklentininüzerinde%3.7
düzeyinde gelirken Japonya senelik hanehalkı harcamalarında %3.8 oranında azalma
olacağıbeklenirken,azalışmiktarı%3.0düzeyindegerçekleşti.Buverilerdensonraaçıklanan
diğerJaponyaverisiolansenelikperakendesatışlardaise%0.6'lıkazalmaolduğuaçıklandı.
Buveridegeçtiğimizayaçıklanansongerçekleşmede%0.4'lükazalışolduğuyönündeydi.
Nikkei
%0,42
15523
HangSeng %1,31
24532,43
Avustralya Konut Satışları geçen ayki daralmadan sonra pozitif açıklandı. Geçen ay
açıklananMayısverisinde%4.3oranındaazalmagörülenAvustralyayenikonutsatışlarında
Haziran ayında %1.2 oranında artış olduğu açıklandı. Mayıs'ta görülen bu şok daralma
sonrasıyenidenpozitifverigörülmesiAvustralyakonutpiyasasıiçinolumlubirgelişmeolarak
değerlendirildi.
Shangai
%2,76
2185,3
YeniZelandaYapıİzinlerindeartışyaşandı.YeniZelanda'daaçıklananveyenikonutinşaatlarıiçinalınanruhsatsayısındaki
değişimleri gösteren yapı izinleri verisinde %3.5 oranında artış görüldü. Veride geçen ay ise %4.6 oranında azalış
gözlemlenmişti.
Japonya Öncü Sanayi Üretimi beklentilerden çok daraldı. Japonya Temmuz ayı sanayi üretimi ön tahmini veride %3.3
oranında azalış olacağı yönünde geldi. Son açıklanan Haziran gerçekleşmesinde ise %0.7 oranında artış olduğu
açıklanmıştı. 2 hafta sonra açıklanacak son veride de bu oranda azalma olduğunun açıklanması halinde bir yılın en kötü
gerçekleşmesinigörmüşolacağız.
AvustralyaÖzelSektörKredileribeklentiüzerindearttı.Geçtiğimizay%0.4düzeyindeartışgösterenvebuaykibeklentininde
geçen ayki düzeyde olması beklenen Avustralya özel sektör kredilerinde bu ay %0.7 artış olduğu açıklandı. Veriyle aynı
saatteaçıklananyapıizinlerindeisebeklentigeçtiğimizayki%9.9'lukartışınardından%2.0'likdaralmaolmasıyönündeyken
gerçekleşmenin%5.0düzeyindedaralmaolduğuaçıklandı.
ÇinİmalatPMI2yılınenhızlıyükselişinikaydetti.Çinimalatsektörütemmuzayında2yıldanfazlabirzamandırkaydettiğien
hızlı yükselişini yaşadı ve ekonomik büyümenin hükümet desteğiyle de olsa güçlendiği mesajını verdi. Devletin açıkladığı
İmalat PMI'da beklenti 51.4 seviyesindeyken gerçekleşmenin geçen aydan 1.7 puan daha yüksek 51.7 düzeyinde olduğu
açıklandı.HSBCtarafındanyaptırılananketlerinsonucuolanPMIendeksiiseson18ayınenyüksekdüzeyineçıkarak51.7
düzeyindegeldi.
04Ağustos08Ağustos2014
TÜRKİYE
YurtiçindegeçtiğimizhaftaRamazanBayramısebebiylepiyasalar3günkapalıydı.Buyüzdenekonomikveriakışıçokzayıf
kaldı.
Açıklanan verilerden biri Türkiye Tüketici Güveni verisi oldu. Tüketici Güven Endeksinde geçtiğimiz ayki 73.7 düzeyinin
üzerinde 73.9 düzeyinde gerçekleşme olduğu açıklandı. Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin ekonomiye bakış açılarını
yansıtmasıaçısındanönemlibirveri.Tüketicigüveninekadaryüksekolursatüketicilerinharcamalarınınokadarfazlaolacağı
öngörülüyor.
Hafta içinde açıklanan bir diğer veri ise Turizm Gelirleri oldu. Yabancı ziyaretçiler tarafından Türkiye’de harcanan parayı
gösterenverimilyardolarbazındagösterilir.Verigeçtiğimizdönem4.8milyardolarolarakaçıklanmıştı.BuayiseTürkiye’nin
turizmgelirlerininarttığıve8.98milyardolaraçıktığıaçıklandı.
04Ağustos08Ağustos2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
PazartesigününeAvustralya’dangelecekPerakendeSatışlarverisiylebaşlayacağız.Buverininardındanyurtiçipiyasalarda
yakından takip edilecek Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak. Merkez Bankası’nın düşüş beklediği veri gelecek faiz indirim
kararları açısından yüksek öneme sahip. Günün devamında Avrupa tarafından açıklanacak İngiltere Yapı PMI ve Euro
BölgesiÜreticiFiyatEndeksitakipedilebilir.ABD’denaçıklanmasıbeklenenönemlibirveriisebulunmuyor.
SalıgününeyineAvustralya’dangelecekveriylebaşlayacağız.Geçtiğimizayaaitihracatveithalatrakamlarınınaçıklanacağı
günde Avustralya Ticaret Dengesinin mevcut durumunu öğrenmiş olacağız. Verinin ardından Çin HSBC Hizmet PMI ve
Avustralya Faiz Kararı izlenecek. Avrupa tarafından açıklanacak PMI verileri arasında piyasanın odaklanacakları ise
Almanya,İngiltereveEuroBölgesiHizmetPMI’larolacak.EuroBölgesiPerakendeSatışlarverisininiseAvrupa’dangelecek
sonönemliveriolmasıbekleniyor.ABDtarafındaniseISMİmalatDışıPMIveFabrikaSiparişleriverileritakipedilecek.
Çarşamba gününe Yeni Zelanda İşsizlik Oranı ile merhaba diyeceğiz. Asya tarafından açıklanması beklenen başka bir
verinin olmadığı günün devamında Avrupa’dan Almanya Fabrika Siparişleri, İngiltere İmalat Üretimi ve Sanayi Üretimi takip
edilecek.ABDtarafındanaçıklanacakTicaretDengesiyleaynısaattegelecekKanadaTicaretDengesidepiyasakatılımcıları
tarafındanyakındanizlenebilir.
Perşembe günü veri akışı Avustralya İşsizlik Oranı ile başlayacak. Almanya Sanayi Üretimi verisinin ardındanİngiltere
MerkezBankasıBOE’ninveAvrupaMerkezBankasıECB’ninFaizKararlarıtakipedilecek.FaizOranıkararınınardından
basın konferansı düzenleyecek olan ECB Başkanı Draghi’nin hem faiz oranına ilişkin hem de sonbaharda yapılacağı
açıklanan LTRO’lara ilişkin ne diyeceği piyasa oyuncuları tarafından yakından izlenecektir. Veri açıklandığı ve Başkan
Draghi’ninaçıklamalarıolduğusıradaoluşabilecekoynaklığakarşıhazırlıklıolunmasınıöneririz.Kanada’danYapıRuhsatları
ve Ivey PMI verisinin açıklanacağı günün bir diğer önemli verisi haftalık bazda açıklanan ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları
olacak.
Cuma günü Japonya’dan açıklanacak Cari Dengenin ardından Avustralya Konut Kredileri ve Avustralya Merkez Bankası
RBA’nınfaizkararınailişkintoplantıtutanaklarıizlenebilir.ÇinihracatveithalatoranlarınıniseAsya’danaçıklanacakhaftanın
sonönemliverileriolacağıtahminediliyor.Avrupa’daniseAlmanyaveİngiltereTicaretDengeleridışındatakipedilebilecek
önemlibirveriolmasıbeklenmiyor.ABDtarafındaniseTarımDışıVerimlilik,BirimİşgücüMaliyetiveToptanSatışverileriyle
beraber Kanada istihdam verileri izlenebilir. Yurtiçi piyasalarda ise Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moodys'in Türkiye'nin
notunailişkindeğerlendirmekararınıvegörüşünüaçıklamasıbekleniyor.Moodys'inaçıklamalarıgerekyurtiçigerekseyurtdışı
yatırımcılartarafındanyakındantakipedileceğiiçinbüyükönemesahipvedikkatleizlenmesigerektiğikanısındayız.
04Ağustos08Ağustos2014
EURUSD
Geçtiğimizhaftadolarıngüçlüolduğubirhaftaydı,bunedenledeparitedeaşağıyönlühareketlerizledik.Almanyaverilerinde
görülentoparlanmasinyalleriABDverilerindekigenelolumlutablonedeniylepiyasalartarafından bir bakıma gözardı edildi.
ÖzellikleABD'deaçıklananbüyümeverilerindekiolumlutablodikkatçekiciydi.Haftanınbelkideayınenönemliverisiolan
tarım dışı istihdam verisinde ise gerçekleşme piyasa beklentisinin altındaydı. Ancak 200 binin üzerinde bir gerçekleşmenin
meydanagelmesiistihdamdakitoparlanmanınistikrarkazanmayabaşladığışeklindealgılandığındandolargücünükorumaya
devametti.
Bu haftaya bakarsak Salı günü Almanya'da açıklanacak olan hizmet PMI verisinin çok önemsenmeyeceği söylenebilir.
ABD'de açıklanacak olan fabrika siparişleri ve ISM imal olmayan endeks verilerinde ise olumlu beklentiler söz konusu.
ÇarşambasabahıAlmanya'daaçıklanacakolanfabrikasiparişlerindeisebazetkisiyükselişibeklenebilir.Perşembegünüise
gözleryineEuroBölgesi'ndeolacak.Almanya'daaçıklanacakolansanayiüretimiverisindedebazetkisiyükselişibeklentisi
söz konusu. Ancak piyasalar için önemli olan faiz kararı. Faiz oranında bir değişiklik beklenmiyor ancak toplantı sonrası
Draghi'ninyapacağıaçıklamalarpariteyeyönverecek.
Teknik analize bakarsak;Geçenhaftakianalizimizdealtınıçizdiğimizgibi50günlüküsselhareketliortalamanın200günlük
üssel hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya kesmesi sonucu satış baskısının oluşabileceğinin altını çizmiştik, nitekim
gerçekleşme de beklediğimiz gibi oldu.Satıcılı seyrin devam ettiği paritede 1.3440 desteği henüz tam teyit edilmese de
dirence dönüşmüş durumda. Satıcıların gücünü koruması halinde 1.3400 ve 1.3355 izlenebilecek ilk destekler. Olası tepki
alımlarında ise 1.3480, 1.3520, 1.3555 ve 1.3580 dirençleri takip edilebilir. Paritede 1.3520 direncinin pozitif algıya geçiş
adınaizlediğimizanadirençkonumunda.
04Ağustos08Ağustos2014
GBPUSD
Geçen hafta İngiltere'de veri trafiği yoğun değildi. Bu nedenle paritede ağırlıklı olarak Amerikan doları kaynaklı hareketler
izledik. Perşembe günü açıklanan konut verilerinde beklentiler negatifti ve gerçekleşmenin beklentilerden kötü olması
sterlinde zayıflama neden oldu. Cuma günü açıklanan imalat PMI verilerinde gerçekleşme beklentilerden de olumsuzdu.
İngiltereekonomisindeemlaksektöründekibalondışındakısavadelibirriskgörünmüyorancakTemmuzayınınekonominin
birazolsunsoğuduğubirayolduğusöylenebilir.
BuhaftaaçıklanacakverilerebakarsakPazartesisabahıaçıklanacakolanYapıPMIverisindegerçekleşmeninbeklentilerin
de altında olması beklenebilir. Konut verilerine duyarlılığı artan sterlinin bu senaryoda zayıflama olasılığı söz konusu. Salı
günü açıklanacak olan hizmet PMI verisinde ise olumlu beklentiler söz konusu ancak verinin etkisinin sınırlı olması
beklenebilir.Çarşambagünüaçıklanacakolansanayiüretimiverilerindeisegeçenayyaşananciddidüşüşlernedeniylebaz
etkisiyükselişibekleniyor.Ancaksonverilerebakıldığındabubazetkisiningerçekleşmemeolasılığısözkonusu.Perşembe
günüaçıklanacakolanfaizoranıkararıherzamanolduğugibiyineönemli.Faizoranındabirdeğişiklikbeklenmiyor.Ancak
375milyarsterlinliktahvilalımprogramındabirdeğişiklikolupolmayacağımerakkonusu.Cumagünüaçıklanacakolandış
ticaretdengesiverisindeiseaçığınkısmendaralmasıbekleniyorancaksterlineetkisininsınırlıolmasıbeklenebilir.
Teknikaçıdanbakarsak;1.6840desteğindetutunmaçabasıizleniyor.1.6840alımiştahınındevamıadınaüzerindekalıcılık
aradığımız önemli bir seviye. Bu seviye üzerinde yukarı hareketliliklerde 1.6910 ve 1.6990 dirençlerini izlenebilir. Satıcılı
seyirde1.6795ve1.6755destekleritakipedilebilir.HeikenAshikararlıbirşekildedüşüşüişaretederkenosilatörlerinaşırısatış
bölgesindeolmasınedeniyledipoluşumudenemesininyapılmasıbeklenebilir.
04Ağustos08Ağustos2014
USDJPY
Haftabaşındanortasınakadar102.20seviyesialtındafiyatlananparitede,ÖzellikleÇarşambagünüABDtarafındaaçıklanan
2.çeyrekGSYİHverisininbeklentilerinoldukçaüzerindegelmesiiledolarıngüçlendiğiveparitedeyukarıivmeninhızlandığı
görüldü. 102.20 seviyesi üzeri hareketlilik sonrası kolay geçilen 102.75 seviyesi sonrası 103.00 seviyesi üzeri denemeler
vardı.Devamındaisedesteğedönüşen102.75seviyesindetutunmagayretiönemliydi.Cumagünkübeklenti altında gelen
ABDtarımdışıistihdamveişsizlikoranıverilerisonrası102.75seviyesialtıhareketliliklergörüldü.
Önümüzdekihaftapariteyietkileyebilecekönemligündemmaddelerinegözatacakolursak;ABDtarafındaÇarşambagünü
açıklanacakkonutkredileriverisi,Perşembegünüaçıklanacakolanhaftalıkişsizlikmaaşıbaşvurularıdikkatçekmekte.Cuma
günüiseJaponyatarafındaaçıklanacakdışticaretdengesivecaridengeverilerininparitedeetkiliolabileceğinibelirtelim.
Pariteninteknikgörünümünebakarsak;GeçenhaftakianalizimizdeöneminedikkatçektiğimizMayısayısonundabaşlayan
alçalan kanaldan yukarı yönde hareketle çıkıldığını izledik. Çoğu kanal çıkışında olduğu gibi bu hareket de oldukça sertti.
102.75üzerihareketlilikhalindeilkolarak103.30önemlidirencitakipedilebilir.Buseviyeüzerindeoluşmasınıbeklediğimiz
alımiştahıile103.90ve104.40seviyelerigündemegelebilir.104.40'ınisealımiştahınıngüçlenmesiadınadiğergüçlüdirenç
seviyesi olarak değerlendirilebilir. 102.75 altı kalıcılık durumunda ise ilk olarak 102.20 önemli desteği izlenebilir. Bu destek
pozitif algının gücünü koruması adına önemli. Altı kalıcılık halinde ise yine 101.55 ve 101.10 destekleri gündeme gelebilir.
Paritedepozitifalgınınkorunmasıadına101.10üzerikalıcılıkarayışımızındevamettiğinibelirtelim.
04Ağustos08Ağustos2014
S&P500
Temmuzayıboyuncayeryergeriçekilmelergözlensede1980direncidenemelerinintekerrürettiğiancakbirtürlüüzerinde
kalıcılıksağlanamadığıgörüldü.Gerekbuönemlidirencingeçilememesi,gerekseglobalçaptaborsalardaazalanriskiştahı
ve artan siyasi gerginlikler sebebiyle geri çekilmeler görüldü. Özellikle perşembe günü ABD borsalarında %2'ye varan
düşüşlerdikkatçekiciydi.Kontrattaisecumagünü1910seviyesinedoğrugeriçekilmegözlendi.Ancaksonrasındayaşanan
toparlanmaile1933seviyesidenemelerivardı.
Teknikaçıdanbakarsak;GeçenhaftakiisabetlianalizimizdedeifadeettiğimizgibiBollingerüsteğrisindemeydanagelengeri
çekilişsonrasıgüçlübirsatışbaskısıoluştu.BuhaftakigrafiğimizdeisefiyatınBollingeralteğrisininaltındaolduğuizleniyor.
ÖnümüzdekigünlerdeBollingeralteğrisialtındatepkialımlarınınmeydanagelmesidurumundayenialımdalgasınınoluşması
beklenebilir. Satış baskısının devamı halinde 1916 ve 1907 destekleri öncelikli olarak takip edilebilir. 1907'nin kontratta
önemlidestekseviyesiolduğunuvebuseviyeüzerindetutunmadevamettikçealımiştahınındevametmesinibeklediğimizi
hatırlatalım. Aksi halde oluşabilecek satıcılı seyirde izleyeceğimiz ilk destekler 1902-1880 ve 1860 seviyelerinde. 1933
seviyesi üzerinde ise ilk izleyeceğimiz dirençler 1954 ve 1980 seviyelerinde. Daha önce de belirttiğimiz gibi Temmuz ayı
boyunca denenen ve üzerinde kalıcılık sağlanamayan 1980 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2001 ve 2020
seviyeleriningündemegelebileceğinibelirtelim.
04Ağustos08Ağustos2014
ALTIN
Haftabaşında1310luseviyelerdengeriçekilerek,ÇarşambagünüaçıklananABDikinciçeyrekbüyümeverisininbeklentilerin
üzerinde olumlu gerçekleşmesinin de etkisiyle 1281 seviyesine kadar düşen altında, ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin
haftanınsongünübeklentilerinaşağısındagelmesiyle1294seviyesinedoğrutepkialımlarıgörüldü.
Önümüzdeki hafta ABD ve Euro bölgesi tarafında altını etkileyebilecek veriler sınırlı görünmekte. Çarşamba günü ABD
tarafında en etkili olabilecek veri ABD İmalat Dışı PMI verisi. Doğrudan etkisi olmasa da emtia talebi açısından
değerlendirirsekPerşembegünüaçıklanacakolanEuroBölgesifaizoranıkararıveaçıklamalarıdatakipedilebilir.Jeopolitik
risklerindevamediyorolmasıdaaltındahareketliliğiarttırmapotansiyeliaçısındandikkatletakipedilmeli.
Hızlıdüşüşlerdensonratepkialımlarınınizlendiğiemtiada1294desteğiüzerindekalıcılıksağlanmasıdurumunda1303/1300
direnci takip edilebilir. 1303/1300 direnci üzerinde kalıcı fiyatlamaların toparlanma oluşması açısından önemli olduğu
söylenebilir.Buseviyeüzerindeise1313,1322ve1333dirençlerinitakipediyorolacağız.Pozitifalgıoluşumuiçinkalıcılıkla
geçilmesi gereken referans seviyemiz ise 1333 direnci. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1294 seviyesi altında 1277 ve 1255
takipedilebilecekilkdestekseviyeleriolacaktır.Altında1255referansseviyemizaltındaoluşabilecekkalıcıişlemlerinnegatif
algıoluşumunanedenolabileceğinivesatışlarıhızlandırabileceğinihatırlatalım
04Ağustos08Ağustos2014
BRENT
Petrol fiyatlarında satış baskılı sürecin devam ettiği görülüyor. Petrol ihracatçısı ülkelerin üretim ve stokların yeterli olduğu
açıklamaları düşüşün temel nedenlerindendi. Ayrıca doların değerlenmesi ve FED politikaları ile değerlenmeye devam
edeceği beklentisinin de petrol fiyatlarındaki baskılı sürecin ana etkenlerinden olduğu söylenebilir. Ancak dünyanın çeşitli
bölgelerindeyaşanansiyasigerginlikveçatışmalarınpetrolüzerindeetkiliolabileceğiunutulmamalı.
Brente teknik açıdan bakacak olursak; Elli günlük üssel hareketli ortalamanın iki yüz günlük üssel hareketli ortalamayı
yukarıdan aşağıya kesmesi satış baskısının devam edeceği şeklinde yorumlanabilir. Toparlanma için üzerinde kalıcıık
aradığımız 107.90/108.30 bandının geçilememesi ile yaşanan geri çekilme hafta boyunca devam etti ve 104.90 kritik
desteğine doğru hareketlilik dikkat çekiciydi. Kritik 104.90 desteği altı kalıcılık durumunda Brentte oluşmasını beklediğimiz
negatifalgıylageriçekilmeninhızlanabileceğinibelirtelim.Budurumdaizleyeceğimziilkdestekler104.10-103.40ve102.90
seviyelerinde.104.90desteğininçalışmasıhalindegörülebilecekyukarıhareketlilikdurumundaiseizleyeceğimizilkdirençler
sırasıyla105.80-106.10-106.65-106.90ve107.45seviyelerinde.Toparlanmaadınaise107.90/108.30bandıüzerindekalıcılık
aradığımızıtekrarhatırlatmakisteriz.
04Ağustos08Ağustos2014
VİOP30
102.000desteğiüzerindehaftalıkkapanışıngerçekleştiğikontrattaaçılıştabuseviyeüzerindekalıcılıkoluşmasıdurumunda
102.600ve103.300dirençleritakipedilebilir.Yukarıhareketindevamıadına102.600üzerikalıcılıkaramayadevamediyoruz.
Geriçekilmelerdeise102.000desteğialtında101.300ve100.750destekleritakipedilebilir.
04Ağustos08Ağustos2014
USDTRY
YurtiçindegeçtiğimizhaftanınilküçgünününRamazanBayramıdolayısıylatatilolmasınedeniyleyurtiçindekidinamiklerden
daha çok küresel hareketlerden etkilenen USD/TRY’de, küresel piyasalarda genel olarak USD’nin güçlenmesinden dolayı
yukarı yönlü hareketler gözlendi. Haftaya 2.0940 ana direnci altında başlayan paritede, dört günlük yükseliş sonrası 2.15
seviyesine kadar bir hareket görüldü. Özellikle Çarşamba günü açıklanan ABD 2. Çeyrek Büyüme verisinin beklentilerin
üzerinde olumlu gerçekleşmesi Dolar lehine hareketleri hızlandırırken, Cuma günü beklentilerin altında gerçekleşen Tarım
DışıİstihdamverisisonrasıUSD/TRY’de2.15’liseviyelerden2.13seviyesinedoğrubirgeriçekilmeyaşandı.
ÖnümüzdekihaftadaTürkiyetarafındaPazartesigünüaçıklanacakolanTüfeverileriözellikleMerkezBankasınınfaizleilgili
atacağı adımların etkinliğini göstermesi açısından önemli. ABD tarafında ise genel olarak zayıf bir veri akışından
bahsedilebilir.Bununyanındakuruetkilemepotansiyeliaçısındanjeopolitikriskleriizlemektefaydaolduğunudüşünüyoruz.
Ayrıca10Ağustos’tayapılacakCumhurbaşkanlığıseçimininUSD/TRY’dehareketliliğiarttırabilecekdiğerbirfaktörolduğunu
eklemektefaydavar.BirbaşkariskunsurudaArjantin'intemerrüdedüşmesisonrasıTürkiye'nindeiçindebulunduğuligolan
gelişmekteolanülkelerinsıcakparariskininartması.
Teknikaçıdanbakacakolursak:Haftanınsongünüişlemlerin2.1330direncialtındaseyrettiğiparitede,buseviyeüzerinde
kalıcılık oluşması durumunda 2.1440, 2.1495 ve 2.1550 dirençleri takip edilebilir. 2.1440 direncinin üzerinde kalıcı
fiyatlamalardadolarlehinehareketlerhızkazanabilir.Bununyanında2.1550direncialtındansondörtaydaüçüncüdefageri
çekildiği görülen dolar/tl’de bu direncin gittikçe güçlenmeye başladığını söylemek mümkün. Aşağı yönlü hareketlerde ise
2.1220,2.1150,2.1080ve2.1010takipedilebilecekdestekler.2.0940desteğininisetoparlanmanındevamlılığaadınaönemli
olduğunu belirtelim. Teknik görünüm hala pozitif ancak Bollinger üst eğrisinde oluşan satış baskısı nedeniyle haftanın ilk
günlerindekarrealizasyonuolasılığısözkonusu.
04Ağustos08Ağustos2014
EURTRY
Yurtiçinde geçtiğimiz haftanın ilk üç gününün tatil olması sebebiyle küresel piyasalardaki hareketlerden daha yoğun bir
şekildeetkilendi.Haftanınilkdörtgünüdolar/tl’yeparalelolarakyükselenparitede2.81anadirencialtından2.88seviyesine
kadar bir hareket gözlendi. Haftanın son günü ise olumsuz gerçekleşen ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası 2.88
seviyesinden2.8650direncialtınabirgeriçekilmeyaşandı.
Önümüzdeki hafta yurtiçinde EUR/TRY’de Pazartesi günü açıklanacak olan Tüfe verileri ve 10 Ağustos’ta yapılacak
cumhurbaşkanlığıseçimlerininetkileriizlenecektir.ABDtarafındazayıfveriakışınıngörüldüğüyenihaftadaEuroBölgesi'nde
Perşembegünüaçıklanacakfaizoranıkararınınetkilerigözlenebilir.Eurobölgesifaizlerinin%0.15seviyesindedeğişmeden
bırakılmasıbeklenirken,AvrupaMerkezBankasıtarafındangenişlemeciparapolitikasınındevamınadairolasısinyallereuro
aleyhinehareketleridesteklemeeğilimigösterebilecektir.Bununyanındakuruetkilemepotansiyeliaçısındanjeopolitikriskleri
izlemektefaydaolduğunudüşünüyoruz.
Teknik açıdan bakacak olursak: 200 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde tutunma çabasının devam ettiği izleniyor.
Önümüzdeki hafta yukarı yönlü hareketlerde takip edilebilecek ilk direnç 2.8650 seviyesinde. Bu seviyenin kalıcılıkla
geçilmesidurumunda2.8780ve2.8940dirençleritakipedilebilir.Eurolehinetoparlanmadanbahsedebilmekiçin2.9000ana
direnç seviyesinin desteğe dönüşerek üzerinde tutunmanın sağlanması gerektiği söylenebilir. Geri çekilmelerde ise takip
edilebilecek ilk destekler 2.8530 ve 2.8440 seviyeleri. Kurda 2.8300 ana destek seviyesini TL lehine pozitif algı oluşumu
adınaizlediğimizibelirtmekisteriz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content