close

Enter

Log in using OpenID

DERS ADI: HUK305_MEDENİ USUL HUKUKU BÖLÜMÜ: Hukuk

embedDownload
DERS ADI: HUK305_MEDENİ USUL HUKUKU
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
V-VI
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
28x3
BÖLÜMÜ: Hukuk Fakültesi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Diğer**
Çalışması
Grupları
-
Krediler
Toplam
Kredi
84
3
AKTS
Kredisi
Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN
Türkçe
Zorunlu
Medeni usul hukuku, adliye mahkemelerinin özel hukuk alanındaki bütün yargısal faaliyetlerini düzenleyen
hukuk koludur.
Medeni usul hukukunun konusunu oluşturan yargı çeşitlerinin, yargılama usullerinin ve bu yargılama faaliyetini
Dersin Amacı yürüten genel ve özel mahkemeler ile Devlet yargısına istisna bir yol olan tahkim kurumunun işleyişini teorik
ve pratik olarak uygulanmasını kavranmasını sağlamak.
Özel hukuktan kaynaklanan alacakların yargılama faaliyetinin işleyiş şekli ve bu süreç içerisindeki aksaklıklar
Hedeflenen
ve bu aksaklıklara çözüm önerilerinin getirilmesi ile çok yönlü eleştirel bir düşünce yapısının kazandırılması.
Kazanımlar
Hafta
KONULAR
Medeni usul hukukunun yargı çeşitleri içindeki yeri ve bölümleri, çekişmeli yargının mahiyeti ve
01
Dersin Gidişatı
önemi, medeni usul hukukunun kaynakları, mahkemelerde teşkilâtı
Mahkemelerde çalışan kişiler, hâkimin davaya bakmasının yasak olması ve reddi (hâkimin davaya
02
bakmaktan memnuiyeti ve reddi), mahkemelerin çalışmasına ilişkin dış şartlar
03 Görev, yetki
Yargı yeri belirtilmesi, genel mahkemeler arasında iş bölümü, genel mahkeme – özel mahkeme ilişkisi
04
hukuk mahkemesi – idare mahkemesi ilişkisi (yargı yolu)
05 Yargı yolu (görev) uyuşmazlığı, mahkemelere yardımcı organlar
06 Taraflar, davaya vekâlet
07 Dava şartları, dava çeşitleri
08 Dava açılması, davaya cevap
09 Replik ve düplik, tahkikat
10 İsticvap, ikrar, senet
11 Yemin, tanık, bilirkişi
12 Keşif, özel hüküm sebepleri, delil sözleşmesi
Tahkikatın bitmesi, sözlü yargılama ve hüküm verilmesi, hüküm, sözlü usulde dava açılması ve davaya
13
cevap, sözlü usulde tahkikat ve hüküm
14 Kur-Pratik çalışması
15 Hadise, bekletici sorun, dava arkadaşlığı
16 Davaların ayrılması ve birleştirilmesi, davaya müdahale, davanın ihbarı
17 Davadan feragat, davayı kabul, sulh
18 Müddeabihin temliki, karşılık dava, ıslah
Davanın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda görülmesi, dava dosyasının işlemden kaldırılması,
19
teminat
20 İlk itirazlar, ihtiyati tedbirler, delillerin tespiti, genel olarak kanun yolları, temyiz
21 Karar düzeltme, içtihatların birleştirilmesi, şekli anlamda kesin hüküm, maddi anlamda kesin hüküm
Ceza ve hukuk mahkemesi kararlarının birbirine etkisi, maddi anlamda kesin hükmün sona ermesi,
22
yargılamanın iadesi, hükümlerin tavzihi, yargılama harç ve giderleri
23 Adli yardım, süreler, eski hale getirme, adli tatil, tebligat
24 Seri yargılama usulü, basit yargılama usulü, özel mahkemeler
Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması, sorumluluk halleri, tazminat davası, tahkimin
25
mahiyeti
26 Tahkim sözleşmesi, hakem sözleşmesi ve hakemler, tahkim usulü
27 Hakem kararlarına karşı kanun yolları, hakem kararlarının icrası
28 Kur-Pratik çalışması
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
X
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
X
X
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
KURU,
BAKİ/ARSLAN,
RAMAZAN/YILMAZ,
EJDER:
MEDENİ
USUL
HUKUKU
Dersin Kitabı
PEKCANITEZ, HAKAN/ATALAY, OĞUZ/ÖZEKES, MUHAMMET: MEDENİ USUL HUKUKU
ve/veya
YUKARIDAKİ YAZARLARIN PRATİK ÇALIŞMA KİTAPLARI
Kaynaklar
* Hukuk Fakültesinde bazı dersler Senato kararı ile yıllık olarak okutulmaktadır.
**Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
60
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content