close

Enter

Log in using OpenID

10.10.2014 - Ankara Sanayi Odası

embedDownload
'Orta Vadeli Program, Türkiye’nin
potansiyelini yansıtmıyor’
Hükümetin önceki gün açıkladığı ve makroekonomik
öngörülerini içeren Orta Vadeli Program (OVP), i$
dünyası tarafından yetersiz bulundu. Ankara Sa­
nayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, programdaki
hedeflerin Türkiye’nin potansiyelini yansıtmadığını
belirtirken, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Cağlar,
büyüme hedeflerinin yeterli olmadığını ifade etti.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
tarafından önceki gün açıklanan
ve büyüme hedefleri aşağı çekilirken,
enflasyon hedefinin yükseltildiği Orta
Vadeli Programa (OVP) iş dünyasın­
dan eleştiri geldi. Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Başkanı Nurettin Özde­
bir, OVPde bir yılgınlık gördüğünü kay­
dederek, verilen hedeflerin Türkiye'nin
potansiyelini yansıtmadığını söyledi.
Özdebir, Türkiye'nin önüne engeller
konulmaması durumunda büyümenin
yılda yüzde 7 ila 8 oranında olacağını
kaydetti. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Başkanı İbrahim Cağlar da, OVP’de ko­
nulan; 2015 için yüzde 4, 2016 ve 2017
için yüzde 5 büyüme hedeflerini yeterli
bulmadı. Çağlar, “İleri ülkeler seviye­
sinde milli gelir için yüzde 4-5 büyüme
kâfi değildir. Tüikiye, gerek konumu
gerek üretimi gerek nakliye deneyimi
ile daha güçlü büyüme hak etmektedir.
Büyümeden yapılacak her fedakârlı­
ğın 2023 hedeflerinden bizi adım adım
uzaklaştıracağını unutmamalıyız.” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu,
küresel ekonomideki belirsizliklerin ön
plana çıktığı bir ortamda hükümetin
hazırladığı programı son derece önem ­
li gördüklerini kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
“Bir nevi deniz feneri işlevi görecek­
tir. Bunlann mutlaka takvimlendirilip,
belli bir plan çerçevesinde hayata ge­
çirilmesini de bekliyoruz.” ifadelerini
kullandı. Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED) Baş­
kanı Süleyman Onatça da, OVP çerçe­
vesinde enflasyon, cari açık ve büyüme
hedeflerinin iş dünyasının beklentileri­
ne kıyasla mütevazı kalsa da bugünkü
dünya konjonktüründe rasyonel kar­
şılanabileceğini söyledi. Reformların
hayata geçirilememesi durumunda
orta gelir tuzağı riskine dikkat çeken
Onatça, başta KOBİ'ler olmak üzere
üretimin önünü açacak somut adımlann kısa sürede atılmasına ihtiyaç
bulunduğuna dikkat çekti. Ege Bölgesi
Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender
Yorgancılar, açıklanan programın 2023
hedefleri için yetersiz de olsa makro
ekonomik hedefleri gerçekçi, öncelik­
leri de doğru bulduklannı açıkladı.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlet­
meler Demeği (KOBİDER) Başkanı
Nurettin Özgenç, programın enflas­
yon, büyüme, işsizlik ve cari açık he­
defleri açısından değerlendirildiğinde
kendi içinde tutarlı bir görüntü verdi­
ğini savunurken, “Ancak KOBİ'ler açı­
sından baktığımızda aynı iç piyasalar
İBRAHİM CAĞLAR İTO B A $K A N I
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU TOBB BAŞKANI
SÜLEYMAN 0NATCI TÜRKONFED BAŞKANI
ENDER YORGANCILAR EBSO BAŞKANI
NURETTİN ÖZGENC KOBİDER BAŞKANI
NURETTİN ÖZDEBİR ASO BAŞKANI
daki daralmanın açılması için küçük ve
orta ölçekli işletmelerin olduğundan
daha fazla desteklenmesine, esnaf, sa­
natkar ve KOBİ’lere iyileştirmeye yö­
nelik bir açıklama duyamadık.” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
Başkanı İbrahim Burkay ise büyü­
melerde sürekli aşağı yönlü revizyon
yapıldığını ve Türkiye’nin büyüme
performansının düştüğünü belirterek,
büyümenin yeniden hızlandınlması
için kapsamlı reformlara ve desteklere
ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ
Açıklanan OVP’ye muhalefet parti­
lerinden de sert tepki geldi. Milliyetçi
Hareket Partisi Genel Başkan Yardım­
cısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan
Tanrıkulu, yeni açıklanan OVP’de ülke
gelirlerinin düşeceği öngörülürken Ak­
saray, lüks uçaklar ve makam arabalan gibi harcamalann ‘tam gaz’ devam
ettiğini söyledi. Tanrıkulu, “Açıklanan
OVP ekonomimizde, milletimizde hiç­
bir heyecan oluşturmamış, önümüzde­
ki dönemde tekrar revizyon yapılacağı
inancı şimdiden oluşmuştur.” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran,
hükümetin programda yaptığı keskin
revizyonlan, “Ekonomide hesaplar
daha çok şaşacak.” şeklinde değerlen­
dirirken, CHP İzmir Milletvekili Rah­
mi Aşkın Türeli, programın vizyonu
olmadığını ifade etti. Türeli, “Program
gerçekçi değil. İnanıldığı ve güvenilirli­
ği yok. Koyduğunuz hedef 3-4 ay geç­
meden altüst oluyorsa ciddi problem
var demektir. Varsayımları doğru be­
lirlemeniz lazım.” dedi. EKONOMİ SERVİSİ
Yeni OVP’de, gecen
yılki programda
2014 sonu için
yüzde 5,3 olan
enflasyon öngörüsü
yüzde 9,4’e çıkarıl­
dı. 2014 ve 2015 için
büyüme rakamları
da sırasıyla yüzde
4 ’ten yüzde 3,3’e ve
yüzde 5’ten yüzde
4 ’erevize edildi. İs
dünyasının temsil­
cileri, hedeflerdeki
değişikliklerin 2023
hedeflerinden
uzaklaştıracağı
görüsünde.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content