close

Enter

Log in using OpenID

Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

embedDownload
Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:
Aşağıdaki GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin birleşme sonrası açılış
finansal durum tablosu, GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin GSD Dış
Ticaret A.Ş. ile GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki birleşme
işleminin ticaret siciline tescilinin 30 Haziran 2014 tarihi itibariyla gerçekleştiği varsayılarak ve Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun “Ortak Kontrole Tabi Đşletme
Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi” konulu ve 2013-2 sayılı Türkiye Muhasebe Standartlarının
Uygulanmasına Yönelik Đlke Kararı doğrultusunda hazırlanmıştır.
GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin tüm aktif pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle bir bütün
halinde GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nce devralınması suretiyle bu iki
şirketin GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmeleri, ortak
kontrole tabi işletmeleri içeren bir birleşme olup, bu yüzden “UFRS 3 Đşletme Birleşmeleri”
Standardına tabi değildir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK), bu
konuda uygulamada görülebilecek muhasebe politikalarına ilişkin farklılıkları gidermek amacıyla
almış olduğu 21 Temmuz 2013 tarihli karar uyarınca; “ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin
hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi ile muhasebeleştirilmesi, dolayısıyla finansal
tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi, hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün
oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların
düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı
olarak sunulması, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin finansal tablolara yansıtılmasında ana
ortaklık açısından bakılması uygun olacağından, konsolidasyon işleminde grubun kontrolünü elinde
bulunduran şirketin ortak kontrolde bulunan şirketlerin kontrolünü ele geçirdiği tarihte ve sonrasında
TMS’ye göre finansal tablo düzenleniyormuş gibi finansal tabloların birleşme muhasebesi dahil TMS
hükümlerine göre yeniden düzenlenmesi, ortak kontrole tabi işletme birleşmesi nedeniyle oluşacak
muhtemel aktif–pasif uyumsuzluğunu gidermek amacıyla özkaynaklar altında denkleştirici bir hesap
olarak “Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya Đşletmeleri Đçeren Birleşmelerin Etkisi” hesabının
kullanılması” gerekmektedir.
GSD DENĐZCĐLĐK GAYRĐMENKUL ĐNŞAAT SAN.VE TĐC. A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA
BĐRLEŞME SONRASI AÇILIŞ FĐNANSAL DURUM TABLOSU (BĐN TL)
(II-14.1 KONSOLĐDE)
30.06.2014
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
34.977
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Ticari Alacaklar
Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetleri Đlişkili Taraflardan Alacaklar
Krediler ve Avanslar
Faktoring Alacakları
Finansal Kiralama Alacakları
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Đlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Krediler ve Avanslar
Faktoring Alacakları
Finansal Kiralama Alacakları
Diğer Alacaklar
Đlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar (Koruma Amaçlı)
Stoklar (net)
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle Đlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
5.617
24.023
24.023
2.002
1
2.001
735
735
735
1.148
1.148
566
209
149
247
34.696
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
281
281
Duran Varlıklar
182.179
Finansal Yatırımlar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Konsolide Edilmeyen Bağlı Ortaklıklar ve Diğer Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetleri Đlişkili Taraflardan Alacaklar
Krediler ve Avanslar
Faktoring Alacakları
Finansal Kiralama Alacakları
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Đlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Krediler ve Avanslar
Faktoring Alacakları
Finansal Kiralama Alacakları
Diğer Alacaklar (net)
Đlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar (Koruma Amaçlı)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle Đlgili Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
873
873
12
12
12
158.491
17.560
5.243
-
TOPLAM VARLIKLAR
217.156
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.852
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Alınan Krediler
Çıkarılmış Menkul Kıymetler
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Alınan Krediler
Çıkarılmış Menkul Kıymetler
Diğer Finansal Yükümlülükler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Đlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetleri Đlişkili Taraflara Borçlar
Bankalar Mevduatı
Müşteri Mevduatı
Para Piyasası Đşlemlerinden Borçlar
Müstakriz Fonları
Alınan Krediler
Çıkarılmış Menkul Kıymetler
12.313
12.313
27.172
27.172
3.841
55
3.786
459
459
-
Faktoring Borçları
Finansal Kiralama Faaliyetlerinden Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Đlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Bankalar Mevduatı
Müşteri Mevduatı
Para Piyasası Đşlemlerinden Borçlar
Müstakriz Fonları
Alınan Krediler
Çıkarılmış Menkul Kıymetler
Faktoring Borçları
Finansal Kiralama Faaliyetlerinden Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
Đlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
459
211
128
41
87
548
180
180
44.852
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına Đlişkin Yükümlülükler
-
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına Đlişkin Yükümlülükler
-
Uzun Vadeli Yükümlülükler
74.860
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Alınan Krediler
Çıkarılmış Menkul Kıymetler
Diğer Finansal Yükümlülükler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Đlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetleri Đlişkili Taraflara Borçlar
Müşteri Mevduatı
Alınan Krediler
Faktoring Borçları
Finansal Kiralama Faaliyetlerinden Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Đlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Müşteri mevduatı
Alınan krediler
Faktoring Borçları
Finansal Kiralama Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Borçlar
Đlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle Đlgili Borçlar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
74.080
74.080
-
ÖZKAYNAKLAR
97.444
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.444
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi
Paylara Đlişkin Primler/Đskontolar
52.181
24.085
1
Kontrol Gücü Olmayan Pay Değişim Fonu
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya Đşletmeleri Đçeren Birleşmelerin Etkisi
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları-(MDV)
Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yabancı Para Çevrim Farkları
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
SHFV Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal Yedekler
Serm. Ekl. Đşt.His.ve G.menkul Satış Kaz.
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)
Net Dönem Karı/(Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
388
388
392
(12.181)
16.769
8.353
8.416
4.753
4.753
14.496
(2.660)
217.156
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content