close

Enter

Log in using OpenID

03/20​14 - ASELSAN

embedDownload
ASELSAN ELEKTRONĐK
SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA
ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR
ĐÇĐNDEKĐLER
SAYFA
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL DURUM TABLOSU .......................................................................
1-3
ÖZET KONSOLĐDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU .......................................................................
4
ÖZET KONSOLĐDE DĐĞER KAPSAMLI GELĐR TABLOSU...........................................................
5
ÖZET KONSOLĐDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU .........................................................
6
ÖZET KONSOLĐDE NAKĐT AKIŞ TABLOSU ....................................................................................
7-8
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR ........................................
9-45
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
GRUP’UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU .............................................
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR ....
ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI .................................................................................
TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR......................................................................................
STOKLAR ............................................................................................................................
PEŞĐN ÖDENMĐŞ GĐDERLER VE ERTELENMĐŞ GELĐRLER .......................................
MADDĐ VE MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR .....................................................
TAAHHÜTLER ....................................................................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR .....................................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DĐĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĐ..................................
HASILAT VE SATIŞLARIN MALĐYETĐ ...........................................................................
ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ .................................................................................................
ESAS FAALĐYETLERDEN DĐĞER GELĐRLER VE GĐDERLER......................................
FĐNANSMAN GELĐRLERĐ..................................................................................................
FĐNANSMAN GĐDERLERĐ .................................................................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ .....................................................................................................
YABANCI PARA POZĐSYONU .........................................................................................
RAPORLAMA DÖNEMĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR ...................................................
9-10
10-18
18-21
22-24
25
26
27
28
29-31
32-33
34-35
36
37
38
38
39
39
40-45
45
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
31 Mart
2014
Önceki Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2013
2.047.891.463
41.443.478
2.049.564.480
103.683.817
122.723.347
598.223.638
145.157.039
611.089.356
32.151.726
50.914.228
707.099.800
300.853.582
194.481.664
32.771.269
48.741.727
645.849.543
277.369.147
184.902.582
2.138.268.019
12.774.210
1.958.410.870
12.724.210
3-4
4
41.526.736
328.100.118
26.392.887
312.343.820
7
7
6
212.886
779.873.034
381.458.796
353.382.270
236.097.840
4.842.129
197.085
741.988.200
372.807.645
274.439.651
212.862.628
4.654.744
4.186.159.482
4.007.975.350
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Đlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
3-4
4
5
6
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Đlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Đlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
31 Mart
2014
Önceki Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2013
1.053.131.943
226.303.469
936.244.985
157.226.761
40.539.940
22.832.818
3-4
4
14.551.062
398.613.565
16.265.805
377.182.297
10
16.336.243
19.226.599
21.350.000
4.253.474
11.702.029
195.408.110
178.262
30.320
418.061
11.280.034
214.035.003
480.904
29.003.633
92.906.589
1.985.567
25.395.640
88.973.470
2.897.273
1.487.703.245
160.185.616
1.459.244.914
173.227.412
10.602.946
12.163.376
6
31.230
1.878.514
1.202.329.099
30.518
1.878.514
1.162.027.069
10
8
109.523.623
3.152.217
107.067.815
2.850.210
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli
Kısımları
Ticari Borçlar
Đlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Borçlar
Diğer Borçlar
Đlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Kısa
Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6
10
8
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
Đlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Đlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Uzun
Vadeli Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3-4
4
Đlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Artışları
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kârları
Net Dönem Kârı
11
11
11
17
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
Cari Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
31 Mart
2014
Önceki Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2013
1.645.324.294
1.644.653.211
500.000.000
98.620.780
1.612.485.451
1.611.967.650
500.000.000
98.620.780
(3.866.000)
(3.866.000)
177.532.454
73.661.074
741.019.342
57.685.561
177.532.454
69.677.755
531.921.172
238.081.489
671.083
517.801
4.186.159.482
4.007.975.350
Đlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN 3 AYLIK DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE KÂR VEYA
ZARAR TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2014
(*)Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2013
12
12
506.404.328
(392.549.950)
431.004.995
(323.540.076)
113.854.378
107.464.919
(26.464.014)
(8.299.661)
(15.466.500)
171.752.293
(196.981.425)
(25.833.722)
(7.965.219)
(16.126.593)
57.693.557
(61.022.171)
38.395.071
54.210.771
1.874.341
10.489.052
40.269.412
64.699.823
9.515.103
(15.002.629)
1.956.882
(3.110.818)
34.781.886
63.545.887
23.056.957
(178.262)
23.235.219
8.893.384
(70.519)
8.963.903
57.838.843
72.439.271
(51.215)
72.490.486
72.439.271
0,14
KÂR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KÂR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
14
14
ESAS FAALĐYET KÂRI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
FĐNANSMAN GĐDERĐ ÖNCESĐ FAALĐYET
KÂRI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
15
16
SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ
ÖNCESĐ KÂRI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri
- Dönem Vergi Gideri (-)
- Ertelenmiş Vergi Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER
DÖNEM KÂRI
Dönem Kârının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
17
153.282
57.685.561
57.838.843
100 Adet Pay Başına Kazanç
17
0,12
(*) Yeniden düzenleme etkileri Dipnot 2.1’de, Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi kısmında açıklanmıştır.
Đlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN 3 AYLIK DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE DĐĞER
KAPSAMLI GELĐR TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
DÖNEM KÂRI
DĐĞER KAPSAMLI GELĐR
TOPLAM KAPSAMLI GELĐR
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Cari Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2014
(*)Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2013
57.838.843
72.439.271
-
-
57.838.843
72.439.271
153.282
57.685.561
57.838.843
(51.215)
72.490.486
72.439.271
(*) Yeniden düzenleme etkileri Dipnot 2.1’de, Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi kısmında açıklanmıştır.
Đlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN 3 AYLIK DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Kâr veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Birikmiş Kârlar
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Maddi Duran
Varlıklar Yeniden
Değerleme
Artışları/ Azalışları
Tanımlanmış Fayda
PlanlarıYeniden
Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Kârdan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıl Kârları
500.000.000
98.620.780
-
-
52.071.680
-
-
-
-
Toplam Kapsamlı Gelir
-
-
-
Temettüler
-
-
-
31 Mart 2013 Đtibarıyla Bakiyeler
(Dönem Sonu)
500.000.000
98.620.780
1 Ocak 2014 Đtibarıyla Bakiyeler
(Dönem Başı)
500.000.000
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Temettüler
31 Mart 2014 Đtibarıyla Bakiyeler
(Dönem Sonu)
1 Ocak 2013 Đtibarıyla Bakiyeler
(Dönem Başı)
Transferler
Net Dönem Kârı
Ana
Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Özkaynaklar
321.656.271
293.202.668
1.265.551.399
544.192
1.266.095.591
17.595.111
197.107.557
(214.702.668)
-
-
-
-
-
-
72.490.486
72.490.486
(51.215)
72.439.271
-
-
-
(78.500.000)
(78.500.000)
-
(78.500.000)
-
-
69.666.791
518.763.828
72.490.486
1.259.541.885
492.977
1.260.034.862
98.620.780
177.532.454
(3.866.000)
69.677.755
531.921.172
238.081.489
1.611.967.650
517.801
1.612.485.451
-
-
-
-
3.983.319
209.098.170
(213.081.489)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57.685.561
57.685.561
153.282
57.838.843
-
-
-
-
-
-
(25.000.000)
(25.000.000)
-
(25.000.000)
500.000.000
98.620.780
177.532.454
(3.866.000)
73.661.074
741.019.342
57.685.561
1.644.653.211
671.083
1.645.324.294
Đlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN 3 AYLIK DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE NAKĐT
AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Đşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Dönem Kârı
Dönem Net Kârı Mutabakatı ile Đlgili Düzeltmeler
- Amortisman ve Đtfa Giderleri ile Đlgili Düzeltmeler
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri ile Đlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Karşılıklar
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Gideri / (Đptali) - Net
- Garanti Gider Karşılığı / (Đptali) - Net
- Gecikme Cezası Nedeniyle Ayrılan Karşılık
Gideri/(Đptali) - Net
- Dava Karşılığı Giderleri – Net
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı - Net
- Diğer Karşılıklar
- Faiz Gelirleri ile Đlgili Düzeltmeler
- Faiz Giderleri ile Đlgili Düzeltmeler
- Finansal Borçlardan Kaynaklanan Kur Farkları- Net
- Vergi Gideri/Geliri ile Đlgili Düzeltmeler
- Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Đşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle Đlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla
Đlgili Düzeltmeler
- Peşin Ödenmiş Giderler
- Diğer Dönen Varlıklar
- Diğer Duran Varlıklar
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle Đlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla
Đlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
- Devlet Teşvik ve Yardımları
- Ertelenmiş Gelirler
- Diğer Yükümlülükler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7
4
8
8
8
5
14
16
Cari Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2014
(*) Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2013
(50.555.930)
57.838.843
(101.895.167)
72.439.271
7.600.281
23.381.103
4.784.178
8.293.648
117.119
2.684.717
7.631.796
20.077.336
10.937.369
7.353.206
16.759
(2.583.485)
1.154.563
50.700
4.616.627
345.146
(1.285.323)
2.064.511
(13.675.410)
(23.056.957)
(1.874.341)
(113.180.982)
(65.866.884)
4.394.962
(1.240.508)
40.000
(4.749.036)
(2.005.118)
(1.907.907)
1.755.107
(679.491)
(8.893.384)
(10.489.052)
(181.704.195)
(9.490.938)
(54.776.215)
(1.568.759)
(102.427.054)
(9.132.832)
(187.385)
18.156.095
(5.443.554)
(9.039.489)
(15.903.110)
25.577.514
(104.461.629)
25.155.805
(2.890.356)
421.995
21.675.137
(911.706)
(47.741.858)
66.313.650
6.007.842
1.454.377
(92.192.064)
10.249.421
(101.633.128)
Đlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
7
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN 3 AYLIK DÖNEME AĐT ÖZET KONSOLĐDE NAKĐT
AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2014
(*) Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmemiş
1 Ocak31 Mart
2013
(839.583)
736.262
(480.904)
(2.229.847)
(399.917)
1.907.907
(304.275)
(1.465.754)
(51.918.873)
(65.691.307)
11.435
(30.479.581)
88.296
(41.982.565)
(23.275.068)
(50.000)
1.874.341
(34.286.090)
10.489.052
40.234.464
99.091.743
(33.835.141)
(129.121.034)
177.290.524
(227.889.304)
(22.138)
(25.000.000)
(22.254)
(78.500.000)
NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐNDEKĐ NET
ARTIŞ/AZALIŞ
(62.240.339)
(296.707.508)
DÖNEM BAŞI NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
103.683.817
352.533.570
DÖNEM SONU NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
41.443.478
55.826.062
Dipnot
Referansları
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/Đadeleri
Ödenen Kıdem Tazminatı
10
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
Akışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışından
Elde Edilen Nakit
Maddi Duran Varlık Alımlarına Đlişkin Nakit Çıkışları
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarına Đlişkin Nakit
Çıkışları - Net
Finansal Yatırımlardaki Değişim
Alınan Temettüler
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine Đlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç
Ödemelerine Đlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Temettüler
11
(*) Yeniden sınıflama etkileri Dipnot 2, Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi notunda açıklanmıştır.
Đlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
8
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) her türlü kurum, kuruluş ve
tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi
elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji,
güvenlik, mekanik kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç,
gereç ve platformların araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj,
entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak,
yaptırmak ve proje, mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın,
ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde
bulunmak amacı ile kurulmuştur.
Şirket, 1975 yılı sonunda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde Vakıf
Kuruluşu bir Anonim Şirket olarak kurulmuştur. Şirket 1979 yılı başlarında Ankara
Macunköy tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir. Şirket yatırım ve üretim yapısı
gerektiren proje konularına bağlı olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Grup
Başkanlığı (HBT), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı
(MGEO), Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı (SST) ve Radar Elektronik
Harp ve Đstihbarat Sistemleri Grup Başkanlığı (REHĐS) olmak üzere dört ayrı Grup
Başkanlığı bünyesinde örgütlenmiştir. Şirket, Ankara'da, Macunköy ve Akyurt’ta
yerleşik iki ayrı tesiste üretim ve mühendislik faaliyetlerini sürdürmekte olup Genel
Müdürlük teşkilatı Ankara Macunköy'de bulunmaktadır.
Şirket’in ana ortağı %84,58 oranında sermayesini elinde bulunduran Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’dır (“TSKGV”). TSKGV, 17 Haziran 1987 tarihinde
3388 sayılı yasa ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gerekli olan silah, araç ve gereçleri,
yurt içinde üretmek veya yurt dışından temin etmek için kurulmuştur.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından bu
yana Borsa Đstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla,
Şirket’in halka açıklık oranı % 15,30’dur (31 Aralık 2013: %15,30) (Not 11).
Şirket’in ticaret siciline kayıtlı adresi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde
No:16 06370 Yenimahalle/Ankara’dır. Grup’un 31 Mart 2014 itibarıyla çalışan
ortalama personel sayısı 5.406’tür (31 Aralık 2013: 5.343).
Şirket, aynı sektörde faaliyet gösteren ve finansal tablolarını konsolide ettiği bağlı
ortaklıkları Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mikes”) ve
AselsanNet Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret Đnşaat ve Taahhüt
Ltd. Şti. (“AselsanNet”) ile beraber ilerleyen dipnotlarda “Grup” olarak anılacaktır.
9
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU (devamı)
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin, esas faaliyet alanları ve Şirket’in hisse
oranları aşağıdaki gibidir:
Şirket Đsmi
Faaliyet Alanı
31 Mart
31 Aralık
2014
2013
Hisse oranı (%)
Mikes
Mikrodalga araştırma,
geliştirme projeleri
96,37
96,37
AselsanNet
Haberleşme sistemleri
100,00
100,00
Uzun vadeli finansal yatırımlar içinde yer alan bağlı ortaklıklardan Mikroelektronik
Ar-Ge Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi ve ASELSAN Bakü Şirketi konsolide
finansal tabloları önemli düzeyde etkilememeleri sebebiyle konsolidasyona dahil
edilmemişlerdir.
Ayrıca, şirket 2011 yılında “ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. EP Co.”
adı altında Güney Afrika’da bir Şube açmış olup, Şube, finansal tabloları önemli
düzeyde etkilememesi sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiştir.
Ayrıca, uzun vadeli finansal yatırımlar içinde yer alan Grup’un iş ortaklıklarından
2011 yılında kurulan IGG ASELSAN Integrated Systems LLC (Birleşik Arap
Emirlikleri) ve Kazakhstan ASELSAN Engineering LLP (Kazakistan) ile 2012 yılında
kurulan ASELSAN Middle East PSC LTD (Ürdün) konsolide finansal tabloları
önemli düzeyde etkilememeleri sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiştir.
Mart 2014’de, %50'si ASELSAN’a, %50'si Sivas Optik Malzemeleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.'ye ait olmak üzere "ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş."
firması kurulmuştur. ASELSAN tarafından tasarlanarak yurt dışında ürettirilen, mor
ötesi, görünür ve yakın kızılötesi bantlar için hassas optik teknolojisinin üretimi
Sivas’ta kurulan firma tesisinin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilecektir. Firma
henüz konsolidasyona dahil edilmemiştir.
Özet Konsolide Finansal Tabloların Onaylanması
Özet Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 12 Mayıs 2014 tarihinde
814 sayılı karar ile onaylanmış ve yayınlanması için yetki verilmiştir. Yönetim Kurulu
ve Genel Kurul dışındakilerin konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisi yoktur.
2.
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN
ESASLAR
2.1
Sunuma Đlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları olan Mikes ve AselsanNet, yasal
defterlerini ve kanuni finansal tablolarını (“Kanuni Finansal Tablolar”) Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak
Türk Lirası (“TL”) olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
10
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN
ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma Đlişkin Temel Esaslar (devamı)
TMS’ye Uygunluk Beyanı (devamı)
Đlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”)
13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”)
hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS”) esas alınmıştır.
Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli
duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Konsolide finansal tablolar, arsaların yeniden değerlemesi haricinde, tarihi maliyet
esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar
için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel
ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur.
Şirket ve bağlı ortaklıklarının fonksiyonel para birimi TL’dir. Her işletmenin finansal
durumu ve faaliyet sonuçları, Grup’un geçerli para birimi olan ve konsolide finansal
tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette
bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler
dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır.
Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli
farklılıklar açıklanır.
11
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN
ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma Đlişkin Temel Esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
(devamı)
Cari dönemde Grup ayrıca SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli açıklanan formatına uyum
sağlamak amacıyla önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır.
Sınıflamaların niteliği ve tutarları aşağıda açıklanmıştır:
- 31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait özet konsolide kâr veya zarar
tablosunda “Finansman Giderleri” içinde raporlanan “Alınan ve Verilen Avanslar”,
“Ticari Alacak ve Borçlar” ve “Diğer Çeşitli Alacak ve Borçlar”a ilişkin
54.122.145 TL tutarındaki “Faaliyetlerden Kaynaklanan Kur Farkları” “Esas
Faaliyetlerden Diğer Giderler” hesabına sınıflandırılmıştır.
- 31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait özet konsolide kâr veya zarar
tablosunda “Finansman Gelirleri” içinde raporlanan “Alınan ve Verilen Avanslar”,
“Ticari Alacak ve Borçlar” ve “Diğer Çeşitli Alacak ve Borçlar”a ilişkin
47.144.546 TL tutarındaki “Faaliyetlerden Kaynaklanan Kur Farkları” “Esas
Faaliyetlerden Diğer Gelirler” hesabına sınıflandırılmıştır.
- 31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait özet konsolide kâr veya zarar
tablosunda “Finansman Gelirleri” içinde raporlanan 1.907.907 TL tutarındaki “Faiz
Gelirleri” ile 153.867 TL tutarındaki “Diğer Finansman Gelirleri”, “Esas
Faaliyetlerden Diğer Gelirler” hesabına sınıflandırılmıştır.
- 31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait özet konsolide kâr veya zarar
tablosunda “Finansman Giderleri” içinde raporlanan 6.545.698 TL tutarındaki
“Reeskont Faiz Giderleri” “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler” hesabına
sınıflandırılmıştır.
- 31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait konsolide kâr veya zarar
tablosunda “Finansman Gelirleri” içinde raporlanan 7.444.457 TL tutarındaki
“Reeskont Faiz Gelirleri” “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” hesabına
sınıflandırılmıştır.
- 31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait konsolide kâr veya zarar
tablosunda “Finansman Gelirleri” içinde raporlanan 10.489.052 TL tutarındaki
“Temettü Gelirleri”, “Menkul Kıymet Satış Kârları” ve “Finansal Varlık Değer Artış
Gelirleri”, “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” hesabına sınıflandırılmıştır.
12
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN
ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma Đlişkin Temel Esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
(devamı)
Daha önce
raporlanan
1 Ocak31 Mart 2013
1.042.780
(354.328)
69.096.711
(63.778.661)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Yeniden
düzenlenmiş
1 Ocak31 Mart 2013
57.693.557
(61.022.171)
10.489.052
1.956.882
(3.110.818)
Konsolidasyona Đlişkin Esaslar
Bağlı Ortaklıklar:
Şirketin bağlı ortaklıklarının detayları aşağıdaki gibidir:
Grup’un sermayedeki
pay oranı ve oy
kullanma hakkı oranı
(%)
Bağlı Ortaklıklar
Kuruluş ve
Faaliyet Yeri
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
Mikes
Türkiye
96,37
96,37
AselsanNet
Türkiye
100
100
Azerbaycan
100
100
Türkiye
85
85
ASELSAN Bakü Şirketi (*)
Mikroelektronik Ar-Ge
Tasarım ve Tic. Ltd Şti. (*)
Ana Faaliyeti
Mikrodalga ar-ge
projeleri
Haberleşme
sistemleri
Grup ürünlerinin
pazarlama ve satışı
Mikroelektronik arge projeleri
(*) Konsolide finansal tabloları önemli düzeyde etkilememeleri sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemişlerdir.
Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol
edilen işletmelerin finansal tablolarını kapsar. Kontrol, Şirket’in aşağıdaki şartları
sağlaması ile sağlanır:
•
•
•
yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması;
yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da
bu getirilere hakkı olması; ve
getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi.
13
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN
ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma Đlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyona Đlişkin Esaslar (devamı)
Bağlı Ortaklıklar (devamı):
Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden
olabilecek bir durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde
kontrol gücünün olup olmadığını yeniden değerlendirir.
Şirket’in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı
durumlarda, ilgili yatırımın faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek
şekilde yeterli oy hakkının olması halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde
kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere, ilgili yatırımdaki
oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının
değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:
•
•
•
•
Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının
karşılaştırılması;
Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları;
Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar; ve
Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş
dönemlerdeki genel kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere)
mevcut gücünün olup olmadığını gösterebilecek diğer olay ve şartlar.
Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Şirket’in bağlı ortaklık
üzerinde kontrole sahip olmasıyla başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların gelir ve giderleri, satın
alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kâr veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve
kontrol gücü olmayan paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile
sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına
ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.
Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması
amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili
düzeltmeler yapılmıştır.
Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup
şirketleri arasındaki işlemlere ilişkin nakit akışları konsolidasyonda elimine edilir.
14
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN
ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma Đlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyona Đlişkin Esaslar (devamı)
Đş Ortaklıklarındaki Paylar:
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un iş ortaklıklarının detayı
aşağıdaki gibidir:
Đş Ortaklıklarındaki Paylar
ASELSAN Hassas Optik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
IGG ASELSAN Integrated
Systems LLC
Ana Faaliyeti
Hassas optik
teknolojisi
Grup ürünlerinin
pazarlama ve satışı
Kazakhstan ASELSAN
Engineering LLP
ASELSAN Middle East
PSC LTD
Kuruluş ve
Faaliyet Yeri
Grup’un sermayedeki
pay oranı ve oy kullanma
hakkı oranı (%)
31 Aralık
31 Mart
2013
2014
Türkiye
50
-
B.A.E.
49
49
Grup ürünlerinin
pazarlama ve satışı
Kazakistan
49
49
Grup ürünlerinin
pazarlama ve satışı
Ürdün
49
49
Đş ortaklığı, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların, ortak düzenlemedeki
net varlıklara ilişkin haklarının olduğu ortak bir girişimdir. Müşterek kontrol, bir
ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu
kontrolün, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların, kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile
mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir.
Uzun vadeli finansal yatırımlar içinde yer alan, Grup’un iş ortaklıklarından
2011 yılında kurulmuş olan IGG ASELSAN Integrated Systems LLC (Birleşik Arap
Emirlikleri) ve Kazakhstan ASELSAN Engineering LLP (Kazakistan), 2012 yılında
kurulan ASELSAN Middle East PSC LTD (Ürdün) ve 2013 yılında kurulan
ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsolide finansal tabloları önemli
düzeyde etkilememeleri sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiş olup maliyet
değerleri
üzerlerinden,
varsa,
değer
düşüklüğü
karşılığı
düşülerek
muhasebeleştirilmiştir.
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta
ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
15
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN
ESASLAR (devamı)
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin
yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı
dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari
dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem
konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenir.
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
(a)
Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’lerde
yapılan değişiklikler
Bulunmamaktadır.
(b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını
etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların
Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri
Kazanılabilir Değer Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten
Korunma Muhasebesinin Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21
1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını
karşılayan işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya
zarara yansıtarak ölçmesi zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına ilişkin
istisna getirilmiştir.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik
kurallar ile ilgili mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler
özellikle “cari dönemde yasal olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip” ve
“eş zamanlı tahakkuk ve ödeme” ifadelerine açıklık getirir.
16
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN
ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen
standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer
düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin
açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik finansal olmayan varlıklarla
sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü paragrafları değiştirilmiştir.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının
vadesinin dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla
finansal riskten korunma muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık
getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta
tanımlanan bir faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin
ödenmesine ilişkin olarak bir borç muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
(c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır.
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile
ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal
yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili
değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu
Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce
olmamak kaydıyla ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.
Grup, standartların finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
17
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN
ESASLAR (devamı)
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe
politikaları, 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde kullanılan muhasebe
politikaları ile uyumludur. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar
1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolar ile
birlikte okunmalıdır.
3.
ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon
sırasında elimine edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır.
Đlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır
ve yaklaşık vadeleri 1-3 aydır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz
işletilmemektedir.
Đlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık
vadeleri 1-3 aydır. Borçlara faiz işletilmemektedir.
Đlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar genellikle iş ortaklıklarına verilen finansman
amaçlı borçlardan kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 3 aydır. Alacaklara faiz
işletilmekte olup uygulanan faiz oranı % 3,31- % 4,41 (2013: %3,8-%4,8) aralığındadır.
Grup’un 31 Mart 2014 tarihinde sona eren yıla ait üst düzey yöneticilere ödediği ücret
ve benzeri menfaatlerin toplamı 1.077.310 TL’dir (31 Mart 2013: 1.071.131 TL).
Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
18
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
3.
ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
31 Mart 2014
Alacaklar
Đlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ticari
Kısa vadeli
Verilen
Avans
Ticari
olmayan
2.295
-
-
Borçlar
Uzun vadeli
Uzun vadeli
Ticari
Verilen
Avans
Ticari
Kısa vadeli
Alınan
Avans
-
-
-
-
43.306
-
-
-
-
-
-
-
273
-
30.770
-
-
51
7.930
2.943.531
21.546
546.005
11.584.680
32.370
192.048
1.786.720
5.433.913
9.613.863
-
-
6.803.347
964.849
7.938.745
1.135.415
-
63.157
133.814
447.928
13.242
1.121.899
3.655.975
1.034.950
920.755
277.317
7.259.295
2.890.443
-
-
6.406.117
37.110.428
69.440
65.364
869.441
-
341.046
-
427.083
-
-
-
-
-
14.292.038
37.567
733.367
34.191.742
-
16.716.775
244.443.527
722.443
3.786.639
1.094.526
-
-
52.474.679
-
778.379
-
-
-
-
-
-
-
-
37.490.218
2.768.090
44.366.494
8.565.665
122.723.347
2.306.964
55.976.374
32.151.726
32.151.726
16.029.316
1.636.252
41.526.736
254.909.619
2.649.987
14.551.062
437.547
12.002.434
30.770
-
95.991.224
Ticari
olmayan
Ticari
Alınan
Avans
Ana ortak
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Diğer ortak
Axa Sigorta A.Ş.
Ana ortağın iştirakleri/bağlı ortaklıkları
Esdaş-Elektronik Sis. Destek San. ve Tic. A.Ş.
Havelsan Ehsim-Elektronik Harp Sis. Müh. Tic. A.Ş.
Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Havelsan Teknoloji Radar San. ve Tic. A.Ş.
Đşbir Elektrik San. A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
STM-Savunma Teknolojileri Müh. ve Tic. A.Ş.
Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
Bağlı ortaklıklar
ASELSAN Bakü
Mikroelektronik Ar-Ge Tas. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağlı menkul kıymetler
Aspilsan-Askeri Pil San. ve Tic. A.Ş.
Heaş-Havaalanı Đşletme ve Havacılık End. A.Ş.
Roketsan-Roket San. ve Tic. A.Ş.
Şube
ASELSAN Güney Afrika Şubesi
Đş ortaklıkları ve iş ortaklıklarındaki ilişkili taraflar
International Golden Group
IGG ASELSAN Integrated Systems
Kazakhstan ASELSAN Engineering -KAE
ASELSAN Middle East PSC Ltd
19
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
3.
ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
31 Aralık 2013
Alacaklar
Đlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ticari
Kısa vadeli
Verilen
Avans
Ticari
olmayan
3.207.644
-
-
Borçlar
Uzun vadeli
Uzun vadeli
Ticari
Verilen
Avans
Ticari
Kısa vadeli
Alınan
Avans
-
-
-
-
43.306
-
-
-
-
-
-
-
1.948
-
30.320
-
-
21.239
4.757.070
2.779.311
11.315.342
1.017.379
682.547
75.791
1.601.645
72.094
3.342.557
9.519.270
-
-
1.513.701
435.006
698.852
9.428.841
957.570
-
44.899
503.104
659.529
1.193.994
8.435.774
1.114.573
10.643.377
889.434
-
-
1.545.427
4.164.209
16.312
-
1.260.456
-
332.402
-
-
-
-
-
-
-
19.158.362
37.567
6.035.892
-
15.490.970
168.352.153
717.378
3.594.606
1.635.803
-
-
32.092.157
-
792.439
90.646
-
-
-
-
-
-
-
55.710.667
2.980.497
38.899.450
6.311.145
145.157.039
2.321.156
26.758.793
32.680.623
32.771.269
8.617.662
3.146
26.392.887
179.437.416
16.265.805
13.211.920
30.320
-
37.801.793
Ticari
olmayan
Ticari
Alınan
Avans
Ana ortak
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Diğer ortak
Axa Sigorta A.Ş.
Ana ortağın iştirakleri/bağlı ortaklıkları
Esdaş-Elektronik Sis. Destek San. ve Tic. A.Ş.
Havelsan Ehsim-Elektronik Harp Sis. Müh. Tic. A.Ş.
Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Havelsan Teknoloji Radar San. ve Tic. A.Ş.
Đşbir Elektrik San. A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
STM-Savunma Teknolojileri Müh. ve Tic. A.Ş.
Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
Bağlı ortaklıklar
ASELSAN Bakü
Mikroelektronik Ar-Ge Tas. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağlı menkul kıymetler
Aspilsan-Askeri Pil San. ve Tic. A.Ş.
Roketsan-Roket San. ve Tic. A.Ş.
Şube
ASELSAN Güney Afrika Şubesi
Đş ortaklıkları ve iş ortaklıklarındaki ilişkili taraflar
International Golden Group
IGG ASELSAN Integrated Systems
Kazakhstan Aselsan Engineering -KAE
ASELSAN Middle East PSC Ltd
20
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
3.
ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
1 Ocak - 31 Mart 2014
Satışlar
Alımlar
Đlişkili taraflarla olan işlemler
1 Ocak - 31 Mart 2013
Satışlar
Alımlar
Ana ortak
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
35.254
138.900
193.156
130.440
41.308
-
201
-
-
63.157
-
-
Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
2.761.245
1.046.226
7.939.526
-
Havelsan Teknoloji Radar San. ve Tic. A.Ş.
3.317
686.358
6.772
711.650
23.881
149.418
-
45.735
-
-
-
834.137
18.834
3.567.635
-
1.921.841
STM Savunma Teknolojileri Müh. ve Tic. A.Ş.
9.094.659
-
3.348.630
244.755
Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
8.825.857
-
9.878.472
-
ASELSAN Bakü
52.902
-
1.015
188.770
Mikroelektronik Ar-Ge Tas. ve Tic. Ltd. Şti.
55.393
988.485
45.879
942.769
-
981.277
-
453.354
16.097.496
14.194.200
10.363.080
-
-
1.107.095
-
954.085
4.791.437
-
4.563.210
2.868
-
Ana ortağın iştirakleri/bağlı ortaklıkları
Esdaş-Elektronik Sis. Destek San. ve Tic. A.Ş.
Havelsan Ehsim-Elektronik Harp Sis. Müh. Tic. A.Ş.
Đşbir Elektrik San. A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
Bağlı ortaklıklar
Bağlı menkul kıymetler
Aspilsan-Askeri Pil San. ve Tic. A.Ş.
Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.
Şube
ASELSAN Güney Afrika Şubesi
Müşterek yönetime tabi teşebbüsler ve bu teşebbüslerdeki
ilişkili taraflar
International Golden Group
IGG ASELSAN Integrated Systems
8.378
359.222
126.592
Kazakhstan ASELSAN Engineering -KAE
3.748.246
-
12.707.680
ASELSAN Middle East PSC Ltd
4.284.585
-
827.344
-
49.842.792
23.281.973
50.001.557
6.430.404
21
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari alacaklar
Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Đlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 3)
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş alacaklar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş alacaklar - Đlişkili taraf (Not 3)
Alacak senetleri
Ticari alacaklar ve alacak senetleri reeskontu (-)
Diğer ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Uzun vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Đlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 3)
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş alacaklar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş alacaklar - Đlişkili taraf (Not 3)
Ticari alacaklar ve alacak senetleri reeskontu (-)
22
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
441.730.621
122.723.347
455.002.013
144.530.836
158.076.340
157.715.412
2.311.706
(1.561.637)
5.623
(2.339.015)
720.946.985
626.203
2.019.535
(1.458.796)
33.088
(2.221.896)
756.246.395
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
26.656.237
10.725.168
48.386.358
564.224
302.993.344
265.534.652
30.801.568
(1.549.463)
369.626.854
25.828.663
(1.577.190)
338.736.707
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
a) Ticari alacaklar (devamı)
Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı itibarıyla karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık
Konusu kalmayan karşılık
Dönem sonu itibarıyla karşılık
1 Ocak31 Mart
2014
2.221.896
117.119
2.339.015
1 Ocak31 Mart
2013
1.985.839
17.616
(857)
2.002.598
31 Mart
2014
534.669.398
327.597.514
228.306.927
1.090.573.839
31 Aralık
2013
561.853.149
266.514.035
266.615.918
1.094.983.102
Ticari alacakların sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir:
Kamu alacakları
Özel sektör alacakları
Yurt dışı alacaklar
Toplam alacaklar
Kamu alacakları, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve diğer
kamu kuruluşlarından olan alacakları temsil etmektedir. Grup tarafından yapılan işler
sözleşmelere dayalı olup bunun dışında müşterilerden ek bir teminat alınmamaktadır.
23
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
b) Ticari borçlar
Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş borçlar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş borçlar – Đlişkili taraf (Not 3)
Đlişkili taraflara borçlar (Not 3)
Borç senetleri
Ticari borçlar ve borç senetleri reeskontu (-)
Diğer ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş borçlar
Borç senetleri
Ticari borçlar ve borç senetleri reeskontu (-)
24
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
272.304.645
279.899.705
120.480.077
90.119.079
5.227.635
9.323.427
6.617.455
(1.763.725)
975.113
413.164.627
1.466.911
14.798.894
6.748.296
(1.729.224)
2.144.441
393.448.102
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
5.904.600
6.141.424
842.181
4.656.206
(800.041)
10.602.946
842.181
6.262.069
(1.082.298)
12.163.376
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
5.
STOKLAR
31 Mart
2014
394.172.117
208.696.636
40.827.307
16.642.379
8.528.656
50.901.138
(12.668.433)
707.099.800
Hammadde
Yarı mamüller
Mamüller
Diğer stoklar
Ticari mallar
Yoldaki mallar (*)
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
31 Aralık
2013
332.256.254
222.874.833
41.372.762
12.804.786
7.007.692
37.585.022
(8.051.806)
645.849.543
(*) Grup’un yoldaki mallar stokları ithalat şekillerine ait mülkiyeti ve riski satıcı firmadan çıktığı anda
Grup’a geçen stokları içermektedir.
Grup, mamul, yarı mamul ve hammadde stoklarında net gerçekleştirilebilir değerin
maliyet değerinden düşük kaldığı veya uzun süredir hareket görmediği durumlar için
stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Konusu kalmayan karşılık satılan malın
maliyetinde muhasebeleştirilmiştir.
Stok değer düşüklüğü karşılığı hareketleri:
Dönem başı itibarıyla karşılık
Konusu kalmayan karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem sonu itibarıyla karşılık
25
1 Ocak31 Mart
2014
8.051.806
4.616.627
12.668.433
1 Ocak31 Mart
2013
8.198.536
(6.702.921)
1.953.885
3.449.500
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
6.
PEŞĐN ÖDENMĐŞ GĐDERLER VE ERTELENMĐŞ GELĐRLER
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Stok alımı için verilen sipariş avansları
Đlişkili taraflara stok alımı için verilen kısa vadeli
sipariş avansları (Not 3)
Gelecek aylara ait giderler
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
206.651.452
222.473.292
55.976.374
38.225.756
300.853.582
26.758.793
28.137.062
277.369.147
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
68.182.491
65.361.147
254.909.619
28.365.166
1.924.994
353.382.270
179.437.416
24.325.736
5.315.352
274.439.651
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
183.238.669
12.002.434
167.007
195.408.110
192.644.590
13.211.920
8.178.493
214.035.003
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
Stok alımı için verilen sipariş avansları
Đlişkili taraflara stok alımı için verilen uzun vadeli
sipariş avansları (Not 3)
Sabit kıymet alımı için verilen sipariş avansları
Gelecek yıllara ait giderler
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Alınan sipariş avansları
Đlişkili taraflardan alınan sipariş avansları (Not 3)
Gelecek aylara ait gelirler
Kısa vadeli alınan sipariş avansları 54 adet müşteriden oluşmakta olup,
(31 Aralık 2013: 43 müşteri) en yüksek bakiyeli ilk 10 müşteriye ait sipariş tutarı toplam
avansın %97,50’sini (31 Aralık 2013: %98,75) oluşturmaktadır.
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
Alınan sipariş avansları
Đlişkili taraflardan alınan sipariş avansları (Not 3)
Gelecek yıllara ait gelirler
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
1.106.335.900
95.991.224
1.975
1.202.329.099
1.124.223.301
37.801.793
1.975
1.162.027.069
Uzun vadeli alınan sipariş avansları 23 adet müşteriden oluşmakta olup,
(31 Aralık 2013: 25 müşteri) en yüksek bakiyeli ilk 10 müşteriye ait sipariş tutarı toplam
avansın %99,80’ini (31 Aralık 2013: %99,84) oluşturmaktadır.
26
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
7.
MADDĐ VE MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran
Varlıklar
Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
1.223.157.683
513.689.410
51.437.633
(11.523)
23.275.068
(4.784.178)
1.274.583.793
532.180.300
481.169.483
140.881.765
13.541.364
9.839.739
(88)
-
31 Mart 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi
494.710.759
150.721.504
31 Mart 2014 itibarıyla net defter değeri
779.873.034
381.458.796
Maddi Duran
Varlıklar
Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
849.238.809
405.721.147
Alımlar
43.596.565
34.286.090
Çıkışlar
(1.087.252)
(14.250.265)
891.748.122
425.756.972
437.146.073
108.033.650
11.283.139
8.794.197
(998.956)
(3.312.896)
31 Mart 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi
447.430.256
113.514.951
31 Mart 2013 itibarıyla net defter değeri
444.317.866
312.242.021
Maliyet Değeri
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
31 Mart 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi
Birikmiş Amortismanlar ve Đtfa Payları
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
Maliyet Değeri
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
31 Mart 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi
Birikmiş Amortismanlar ve Đtfa Payları
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
27
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
8.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
a) Karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Gecikme cezası gider karşılığı
Dava gider karşılığı
Garanti gider karşılığı
Maliyet gider karşılığı
Telif hakkı gider karşılığı
Sigorta gider karşılığı
Diğer
Diğer uzun vadeli karşılıklar
Gecikme cezası gider karşılığı
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
10.091.204
496.273
75.311.582
1.280.866
1.896.292
3.154.849
675.523
92.906.589
9.238.648
445.573
72.626.865
1.386.218
539.294
4.135.875
600.997
88.973.470
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
3.152.217
2.850.210
b) Hukuki davalar
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup hukuk müşavirliğinin beyan
yazılarına göre, Grup tarafından ve/veya Grup aleyhine açılmış olan dava ve icra
takipleri aşağıda özetlenmiştir:
Açıklama
a) Grup tarafından açılmış olan ve halen devam
eden davalar
b) Grup tarafından yürütülen icra takipleri
c) Grup aleyhine açılmış ve halen devam eden her
türlü davalar
d) Dönem içinde lehe sonuçlanan ve kesinleşen
davalar
e) Dönem içinde aleyhe sonuçlanan ve kesinleşen
davalar
28
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
3.636.074
3.278.397
3.757.739
5.048.050
496.273
445.573
25.628
1.019.456
10.000
430.231
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
9.
TAAHHÜTLER
a) Alınan teminatlar
Müşterilerden alınan teminat mektupları
Satıcılardan alınan teminat mektupları
Müşterilerden alınan teminat senetleri
Satıcılardan alınan teminat senetleri
Müşterilerden alınan teminat çekleri
Satıcılardan alınan teminat çekleri
Müşterilerden alınan ipotekler
31 Mart
2014
1.287.566
616.203.475
18.054.857
3.814.259
6.000
65.536
599.600
640.031.293
31 Aralık
2013
1.388.066
567.030.787
17.630.657
3.773.895
6.000
64.460
599.600
590.493.465
b) Verilen teminatlar
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat/rehin/ipotek (“TRĐ”)
pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
29
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
9.TAAHHÜTLER (devamı)
b) Verilen teminatlar (devamı)
31 Mart 2014
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRĐ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil
Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu
TRĐ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRĐ'lerin Toplam
Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
D. Diğer Verilen TRĐ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu
TRĐ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen
Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu
TRĐ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3.
Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRĐ'lerin
Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
Toplam
TL karşılığı
TL
ABD
Doları
Avro
BAE
Dirhemi
Polonya
Zlotisi
Hindistan
Rupisi
Đngiliz
Sterlini
5.617.704.166
-
743.704.980
-
1.497.961.500
-
521.554.776
-
26.759.651
-
2.424.322
-
49.694.000
-
1.654.349
-
54.745.000
-
-
25.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
988.000
-
988.000
-
-
-
-
-
-
-
5.673.437.166
744.692.980
1.522.961.500
521.554.776
26.759.651
2.424.322
49.694.000
1.654.349
Grup'un vermiş olduğu diğer TRĐ'lerin özkaynaklara oranı 31 Mart 2014 itibarıyla % 0,06'dür.
30
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
9.TAAHHÜTLER (devamı)
b) Verilen teminatlar (devamı)
31 Aralık 2013
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRĐ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil
Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu
TRĐ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRĐ'lerin Toplam
Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
D. Diğer Verilen TRĐ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu
TRĐ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen
Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu
TRĐ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3.
Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRĐ'lerin
Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-Đpotek
Toplam
TL karşılığı
TL
ABD
Doları
Avro
BAE
Dirhemi
Polonya
Zlotisi
Hindistan
Rupisi
Đngiliz
Sterlini
5.248.241.056
-
739.909.613
-
1.368.123.658
-
501.172.743
-
26.759.651
-
2.424.322
-
79.694.000
-
27.562.855
-
53.357.500
-
-
25.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
988.000
-
988.000
-
-
-
-
-
-
-
5.302.586.556
740.897.613
1.393.123.658
501.172.743
26.759.651
2.424.322
79.694.000
27.562.855
Grup'un vermiş olduğu diğer TRĐ'lerin özkaynaklara oranı 31 Aralık 2013 itibarıyla %0,06'dır.
31
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
10.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
a) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
31 Mart
2014
1.920.335
9.848.009
4.567.899
16.336.243
31 Aralık
2013
2.168.590
9.565.489
7.492.520
19.226.599
31 Mart
2014
29.003.633
31 Aralık
2013
25.395.640
Yıllık izin ve fazla mesai karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Mart
2014
Dönem başı itibarıyla karşılık
25.395.640
Konusu kalmayan karşılık
(2.476.878)
Dönem içinde ayrılan karşılık
6.084.871
Dönem sonu itibarıyla karşılık
29.003.633
1 Ocak 31 Mart
2013
18.656.924
(1.628.221)
5.203.720
22.232.423
Personele borçlar
Ödenecek SGK primleri
Ödenecek vergi, harç ve fonlar
b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Yıllık izin ve fazla mesai karşılığı
c) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
1 Ocak 31 Mart
2014
100.503.651
9.019.972
109.523.623
Kıdem tazminatı karşılığı
Emeklilik tazminatı karşılığı
1 Ocak 31 Aralık
2013
97.341.311
9.726.504
107.067.815
Kıdem tazminatı ve emeklilik tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Mart
2014
107.067.815
1.295.436
3.390.219
(2.229.847)
109.523.623
Dönem başı itibarıyla karşılık
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen tazminatlar
Dönem sonu itibarıyla karşılık
32
1 Ocak 31 Mart
2013
104.434.432
2.001.560
2.032.722
(1.722.329)
106.746.385
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
10.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı:
Yürürlükteki Đş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak
kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem
tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999
tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili
kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 3.438,22 TL
(31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem
tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki
muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanmaktadır.
TMS
19
(“Çalışanlara
Sağlanan
Faydalar”),
şirketin
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Faiz oranı (%)
Enflasyon oranı (%)
Đskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran (%)
33
31 Mart
2014
10,07
6,37
3,48
99,18
31 Aralık
2013
10,07
6,37
3,48
98,92
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
11.
SERMAYE, YEDEKLER VE DĐĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĐ
Sermaye
Ortaklar
Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı
Diğer ortak (Axa Sigorta A.Ş.)
Pay (%)
Halka arz edilen paylar
Nominal sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Enflasyona göre düzeltilmiş sermaye
31 Mart
2014 Pay (%)
31 Aralık
2013
84,58
0,12
422.912.812
577.846
84,58
0,12
422.912.812
577.846
15,30
100
76.509.342
500.000.000
98.620.780
598.620.780
15,30
100
76.509.342
500.000.000
98.620.780
598.620.780
Şirket’in nominal sermayesi 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş itibari değerde
50.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların 30.272.727.273 adedi A Grubu,
19.727.272.727 adedi B Grubu paylardan oluşmaktadır. Payların tamamı nama yazılıdır.
A Grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylar olup, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 6’sı
A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından
seçilmektedir. Ayrıca, yeni pay çıkarılırken A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış
sermaye içindeki oranı muhafaza edilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre
seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu üyeleri
A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından
seçilmektedir.
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal
yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona
göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem
yıllık kârın %5’i oranında ayrılır. Pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten
sonra pay sahipleri ile çalışanlara dağıtılan toplam tutarın %10’u genel kanuni yedek
akçeye eklenir.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla, Grup’un kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekleri, yasal
yedeklerden oluşmaktadır. Grup’un yasal yedekler toplamı 73.661.074 TL’dir
(31 Aralık 2013: 69.677.755 TL).
34
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
11.
SERMAYE, YEDEKLER VE DĐĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĐ (devamı)
Geçmiş yıl kâr/zararları
Net dönem kârı dışındaki birikmiş kârlar ve özleri itibarıyla birikmiş kâr niteliğinde olan
olağanüstü yedekler geçmiş yıl kârları hesabında gösterilmiştir. 31 Mart 2014 tarihi
itibarıyla Şirket’in geçmiş yıl kârları hesabında gösterilen olağanüstü yedekler bakiyesi
508.504.057 TL’dir (31 Aralık 2013: 508.504.057 TL). Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla
yasal kayıtlarında bulunan dönem kârı 2.728.544 TL (31 Aralık 2013: 79.566.382 TL) ve
kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarı 522.212.575 TL olup
detayları aşağıdaki gibidir (31 Aralık 2013: 521.044.181 TL).
Sermaye yedekleri ve olağanüstü yedekler
31 Mart 2014
522.212.575
31 Aralık 2013
521.044.181
Kâr Dağıtımı
31.03.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda konsolide finansal tablolara
göre kar dağıtımına esas olan 238.081.489 TL’den toplam 3.978.319 TL tutarında yedek
akçe ayrılmasına, ortaklara temettü tutarı olarak 25.000.000 TL nakit dağıtılmasına ve
kalan 209.103.170 TL’nin Grup bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir. Bu suretle
1 TL nominal değerinde beher hisse senedi için nakit temettü tutarı 0,05 tam TL’dir
(31 Aralık 2013: 0,157 tam TL).
Ayrıca, 14 Mart 2014 tarihinde yapılan AselsanNet Genel Kurul Toplantısı’nda,
AselsanNet’in 2013 yılı net dönem kârı üzerinden 100.000 TL tutarında kâr payı
dağıtılmasına ve 5.000 TL tutarında karın yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
Şirket’in, Mikes’in ve AselsanNet’in yukarıda bahsedilen kâr dağıtımı ve transferleri
sonucu Grup bünyesinde bırakılan toplam
tutar 208.998.170 TL’dir.
(31 Aralık 2013: 197.057.557 TL).
35
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
12.
HASILAT VE SATIŞLARIN MALĐYETĐ
1 Ocak 31 Mart
2014
1 Ocak 31 Mart
2013
Yurt içi satışlar
431.975.341
350.169.273
Yurt dışı satışlar
75.215.636
80.166.668
66.645
868.205
(570.180)
(2.707)
(283.114)
506.404.328
(196.444)
431.004.995
1 Ocak31 Mart
2014
1 Ocak31 Mart
2013
184.572.822
139.329.227
Personel giderleri
15.631.928
13.007.514
Genel üretim giderleri
11.144.625
34.048.501
Yarı mamullerdeki değişimi
14.178.197
(9.230.745)
545.455
847.222
Geliştirme giderleri (*)
141.359.783
114.600.692
Satılan hizmet maliyeti
3.359.297
26.872.118
13.980.163
869.668
7.777.680
392.549.950
3.195.879
323.540.076
a) Hasılat
Diğer gelirler
Satıştan iadeler (-)
Satış iskontoları (-)
b) Satışların maliyeti (-)
Đlk madde ve malzeme giderleri
Mamul stok değişimi
Satılan ticari mal maliyeti
Diğer satışların maliyeti
(*) Geliştirme giderleri, ilk madde malzeme giderleri, tasarım giderleri, personel giderleri, amortisman ve
itfa paylarından oluşmaktadır.
36
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
13.
ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ
Devam eden işler üzerindeki maliyetler artı kayda alınan
kârlar eksi zararlar
Eksi: gerçekleşen hakedişler
Toplam
Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklar (Not 4)
Devam eden sözleşmelere ilişkin yükümlülükler (Not 4)
37
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
5.416.501.219
(5.051.179.860)
365.321.359
5.229.103.266
(4.871.826.507)
357.276.759
491.871.252
449.704.930
(126.549.893)
365.321.359
(92.428.171)
357.276.759
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
14.
ESAS FAALĐYETLERDEN DĐĞER GELĐRLER VE GĐDERLER
a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkları (*)
Reeskont faiz gelirleri
Faiz gelirleri
Sigorta hasar gelirleri
Bedelsiz malzeme/yatırım irad gelirleri
Diğer gelirler
1 Ocak31 Mart
2014
156.355.762
13.004.547
1.285.323
233.877
19.953
852.831
171.752.293
1 Ocak31 Mart
2013
47.144.546
7.444.457
1.907.907
51.225
461.370
684.052
57.693.557
(*) Genel olarak, alınan ve verilen yabancı para sipariş avanslarının kur değerlemesinden
kaynaklanmaktadır.
b) Esas faaliyetlerden diğer giderler
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkları (*)
Reeskont faiz giderleri
Diğer gider ve zararlar
1 Ocak31 Mart
2014
(182.931.522)
(13.331.348)
(718.555)
(196.981.425)
1 Ocak31 Mart
2013
(54.122.145)
(6.545.698)
(354.328)
(61.022.171)
(*) Genel olarak, alınan ve verilen yabancı para sipariş avanslarının kur değerlemesinden
kaynaklanmaktadır.
15.
FĐNANSMAN GELĐRLERĐ
Banka kredilerinden kaynaklanan kambiyo kârları
38
1 Ocak31 Mart
2014
9.515.103
1 Ocak31 Mart
2013
1.956.882
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
16.
FĐNANSMAN GĐDERLERĐ
1 Ocak31 Mart
201413
Banka kredilerinden kaynaklanan kambiyo zararları
Kısa vadeli borçlanma giderleri
Uzun vadeli borçlanma giderleri
17.
1 Ocak31 Mart
2013
(12.938.118)
(1.355.711)
(1.522.212)
(1.368.830)
(542.299)
(386.277)
(15.002.629)
(3.110.818)
PAY BAŞINA KAZANÇ
1 Ocak31 Mart
201413
Adi hisse senetleri
1 Ocak31 Mart
2013
50.000.000.000 50.000.000.000
Net kâr - TL
100 adet pay başına kazanç
39
57.685.561
72.490.486
0,12
0,14
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZĐSYONU
DÖVĐZ POZĐSYONU TABLOSU
31 Mart 2014
TL Karşılığı
(Fonksiyonel para
birimi)
ABD Doları
Avro
Diğer
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan diğer varlıklar
3. Diğer
477.390.657
25.682.130
143.510.418
40.696.694
104.729.354
3.555.049
29.776.545
13.592.254
82.486.804
5.940.126
24.102.658
1.217.836
34.137
5.824.226
7.270.099
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
687.279.899
151.653.202
113.747.424
13.128.462
5. Ticari alacaklar
343.139.701
112.369.205
28.724.051
10.694.651
-
-
-
-
230.998.865
11.893.771
67.731.173
1.272.700
8.266.377
2.028.217
311.219
2.889.088
582.404.943
126.291.193
96.766.443
14.856.439
1.269.684.842
277.944.395
210.513.867
27.984.901
10. Ticari borçlar
190.465.715
40.479.179
31.890.904
5.922.081
11. Finansal yükümlülükler
221.222.910
90.753.657
7.478.902
-
156.437
60.770
-
23.363
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
89.516.067
20.620.483
14.741.965
29.295
13. Kısa vadeli yükümlükler (10+11+12)
501.361.129
151.914.089
54.111.771
5.974.739
4.704.697
2.066.842
59.433
-
160.185.616
73.122.147
20.862
-
3.180.947
1.448.500
3.000
-
938.225.046
254.333.901
126.790.593
-
1.106.296.306
330.971.390
126.873.888
-
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan diğer varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
40
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZĐSYONU (devamı)
DÖVĐZ POZĐSYONU TABLOSU
31 Mart 2014
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden türev
araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu (19a19b)
19a. Aktif karakterli finansal durum tablosu dışı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli finansal durum tablosu dışı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık /(yükümlülük) pozisyonu
(9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-1415-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
TL Karşılığı
(Fonksiyonel para
birimi)
ABD Doları
Avro
Diğer
1.607.657.435
482.885.479
180.985.659
5.974.739
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(337.972.593)
(204.941.084)
29.528.208
22.010.162
266.296.166
12.722.513
77.697.880
4.783.344
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25. Đhracat
75.215.636
20.422.514
9.429.560
1.327.304
26. Đthalat
192.504.652
64.454.821
14.546.948
7.615.901
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının
tutarı
31 Mart 2014 itibarıyla Şirket’in Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne (“MUSGT”) uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 1.281.291.399 TL açık
pozisyonu bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 1.112.855.063 TL). SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanan ek'teki konsolide finansal tablolardaki döviz pozisyonu
ağırlıklı olarak TMS 11 “Đnşaat Sözleşmeleri” kapsamındaki düzeltmeler ve sınıflamalar nedeniyle, MSUGT’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolardaki döviz
pozisyonundan farklılık göstermektedir.
41
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZĐSYONU (devamı)
DÖVĐZ POZĐSYONU TABLOSU
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Fonksiyonel para
birimi)
ABD Doları
Avro
Diğer
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan diğer varlıklar
3. Diğer
517.490.318
67.038.285
164.131.899
40.540.689
127.291.868
16.455.073
45.172.234
17.344.170
83.708.934
9.019.330
21.403.656
1.166.888
5.432.962
4.868.966
96.460
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
789.201.191
206.263.345
115.298.808
10.398.388
5. Ticari alacaklar
306.131.239
94.310.935
32.474.625
9.481.673
-
-
-
-
160.060.832
15.897.227
42.111.364
2.471.360
6.204.910
1.390.415
134.576
2.842.165
472.396.981
111.598.577
74.720.565
14.795.198
1.261.598.172
317.861.922
190.019.373
25.193.586
10. Ticari borçlar
182.815.320
20.921.280
44.100.439
8.662.094
11. Finansal yükümlülükler
151.595.532
71.028.176
32
-
184.520
86.454
-
-
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
90.684.044
24.846.847
12.812.911
28.305
13. Kısa vadeli yükümlükler (10+11+12)
425.279.416
116.882.757
56.913.382
8.690.399
4.583.361
2.065.772
59.385
-
173.227.412
81.130.540
24.008
-
2.878.226
1.344.430
3.000
-
890.839.786
240.222.783
128.769.726
-
1.071.528.785
324.763.525
128.856.119
-
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan diğer varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
42
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZĐSYONU (devamı)
DÖVĐZ POZĐSYONU TABLOSU
31 Aralık 2013
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden türev
araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu (19a19b)
19a. Aktif karakterli finansal durum tablosu dışı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli finansal durum tablosu dışı
döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık /(yükümlülük) pozisyonu
(9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-1415-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
TL Karşılığı
(Fonksiyonel para
birimi)
ABD Doları
Avro
Diğer
1.496.808.201
441.646.282
185.769.501
8.690.399
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(235.210.029)
(123.784.360)
4.249.872
16.503.187
375.375.471
61.481.224
81.016.025
6.252.541
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25. Đhracat
398.126.535
107.075.767
72.484.232
11.123.388
26. Đthalat
773.435.412
159.859.080
130.599.492
48.742.769
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının
tutarı
43
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZĐSYONU (devamı)
Kur riskine duyarlılık
Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un kurlardaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin ilgili döviz
kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece üç aylık
ara dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden kalemleri kapsar ve söz konusu
kalemlerin üç aylık ara dönem sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu
analiz, fonksiyonel para birimi TL olmayan Grup şirketlerinin finansal durum tablosunda
yer alan kalemleri kapsamamaktadır. %10’luk kur değişiminin finansal tablolara etkisi
aşağıdaki gibidir;
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Mart 2014
Kâr/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer
paranın değer
paranın değer
paranın değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net
(44.877.999)
44.877.999
varlık/(yükümlülüğü)
2- ABD Doları riskinden
korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki
(44.877.999)
44.877.999
(1+2)
Avro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net
8.879.723
(8.879.723)
varlık/(yükümlülüğü)
5- Avro riskinden korunan
kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
8.879.723
44
(8.879.723)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN
DĐPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZĐSYONU (devamı)
Kur riskine duyarlılık (devamı)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2013
Kâr/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer
paranın değer
paranın değer
paranın değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
19.
1- ABD Doları net
varlık/(yükümlülüğü)
(26.419.296)
26.419.296
2- ABD Doları riskinden
korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki
(26.419.296)
26.419.296
(1+2)
Avro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net
1.247.975
(1.247.975)
varlık/(yükümlülüğü)
5- Avro riskinden korunan
kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
1.247.975
(1.247.975)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RAPORLAMA DÖNEMĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR
Grup tarafından bilanço tarihinden sonra imzalanan sözleşmelerin tutarı yaklaşık olarak
1 Milyon TL ve 15 Milyon ABD Doları’dır.
Şirket Yönetim Kurulu 30.04.2014 tarihinde Şirket ile Mikes'in kolaylaştırılmış usulde
birleşmesine ve gerekli işlemler için alınan Yönetim Kurulu kararının TSKGV’ye
gönderilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13.maddesinin
(y) bendi gereğince; 09.05.2014 tarihinde hakim ortağımız TSKGV'ye "Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri gereğince, devralma şeklinde ve kolaylaştırılmış usulde birleşme"
yapabilmek için başvuruda bulunmuştur.
Şirket, Mikes'in %96,365 oranında payına sahip olup; Mikes, Şirket'in mali tablolarında
konsolidasyona tabi bağlı ortaklığıdır. Şirket’in tüm radar, elektronik harp ve istihbarat
sistemlerine ilişkin faaliyetlerinin 2014 yılı içerisinde tamamlanacak Gölbaşı
yerleşkesinde toplanması ve Mikes'in mevcut faaliyet alanlarının da ağırlıklı olarak radar,
elektronik harp ve istihbarat faaliyet alanları ile benzer ve tamamlayıcı olması nedenleriyle
devralma şeklinde birleşmenin önemli ölçüde sinerji ve verimlilik artışı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
45
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
468 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content