close

Enter

Log in using OpenID

9. sınıf kimya yaz tatili ödev kitapçığı

embedDownload
9. SINIF KİMYA
YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI
Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya
programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS
de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf kimya
konularından çıkmaktadır. Üniversite sınavlarına hazırlık
sürecine başlamanız gereken bu dönemde; 9.sınıf kimya
konularını unutmamanız amacıyla tüm yıl boyunca işlenen
konuları kapsayan tatil ödevini özenle çözmenizi öneriyoruz.
Sorular 1. ve 2. dönem boyunca işlediğimiz konuların
tamamını kapsamaktadır. Soruları çözmeden önce,
defterinizden yıl boyunca işlediğimiz konuları kısaca tekrar
ediniz. Böylece daha verimli sonuç elde edersiniz.
8
Aşağıda verilen kovalent bağlı bileşiklerin
lewis yapısını gösteriniz.
a)O2 (8O)
d)H2O(1H,8O)
f)CO2(6C,8O)
9
İYİ TATİLLER DİLERİZ…
b)N2(7N)
c)F2(9F)
e)NH3(7N,1H)
Aşağıda verilen elementlerin elektron
dizilimini yaparak periyodik cetveldeki
yerleri, Lewis yapısı, yükseltgenme
basamağı ,bağ sayısı ve özel adını bulunuz.
1H, 4Be, 6C, 8O, 11Na, 15P, 17Cl, 20Ca
10
Aşağıda verilen bileşiklerle ilgili olarak;
1.
Simya nedir?
2
Simyanın iki temel amacını yazınız.
3
Simyanın Kimya bilimine katkılarını yazınız.
b)Hangilerinin yapısında iki tür kimyasal
bağ vardır?
4
Simyayı kimya biliminden ayıran en
önemli farkları yazınız.
a)H2SO3
5
Kimyanın alt disiplinlerini birer cümle ile
açıklayınız.
6
7
a)Hangileri iyonik hangileri kovalent
bağlıdır?
Aşağıda verilen bileşikleri isimlendiriniz.
a)K2CO3
b)CaSO4
c)NaNO3
d)LiCl2
e)Cu(NO3)2
f)FeBr2
g)CO
h)SO2
11
12
b)CO3 -2
e)S2O3-2 f)MnO4-2
h)Na2SO4(Na=11)
c) NH3
g)SO2
c)MgSO3
d)CH3OH
e)Hg2O
f)CO2
g)AlCl3
h)H3PO4
ı)C2H4
i)CaCl2
j)HBr
k)KNO3
Aşağıda verilen elementlerin oluşturduğu
iyonik bağlı bileşiklerin lewis yapısını ve
formülünü gösteriniz.
a)11Na ve 9F
Aşağıda verilen iyon ve moleküllerde altı
çizili elementlerin yükseltgenme
basamaklarını bulunuz.
a)SO3-2
b)NH3
b)12Mg ve 15P
c)13Al ve 16S
Aşağıda verilen ve yaygın olarak kullanılan
bileşiklerin formüllerini yazınız.
su , çamaşır suyu ,çamaşır sodası, kireç
taşı, sönmüş kireç, sönmemiş kireç ,sirke
asiti, tuz ruhu, kezzap ,zaç yağı , sudkostik,
sofra tuzu ,metan gazı ,formik asit
,amonyak
d)N2O3
13
Aşağıda verilen atom modellerini kısaca
açıklayınız.
Dalton Atom modeli, Thomson Atom
modeli
Rutherford Atom modeli, Bohr
Atom modeli Modern Atom modeli
14
Aşağıda verilen güvenlik logolarının
16
–1
iyonu ile
37Y
n
iyonunun elektron
sayıları eşittir. Buna göre, “n” kaçtır?
anlamlarını karşılarına yazınız.
Güvenlik Logosu
35X
Anlamı
17
XY2 molekülündeki toplam elektron sayısı
2
64, XY3 iyonundaki toplam elektron
sayısı 82’dir. Buna göre X ve Y atomlarının
çekirdek yüklerini hesaplayınız.
18
Aşağıda verilen değişimlerin fiziksel ya da
kimyasal değişim olduklarını belirtiniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15
69 -2
X
iyonunun elektron sayısı 36’dir.
Buna göre, X elementinin proton (p) ve
nötron (n) sayısını hesaplayınız.
Tuzun suda çözünmesi
Demirin paslanması
Kağıdın yırtılması
Kağıdın yanması
Sütten yoğurt eldesi
İyodun süblimleşmesi
Etin pişmesi
Suyun elektrolizi
Alkolün buharlaşması
Mumun erimesi
Mumun yanması
Üzümden üzüm suyu eldesi
Üzümden sirke eldesi
Sütten peynir eldesi
Sütten tereyağı eldesi
Yoğurttan ayran eldesi
Gümüşün kararması
Bakırın yeşillenmesi
Fotosentez
Solunum
Ağacın büyümesi
Yaprağın sararması
Bakır telin elektriği iletmesi
Tuzlu suyun elektrği iletmesi
Buzun erimesi
19
20
Aşağıda verilen tepkimeleri en küçük
tamsayılarla denkleştirerek tamamlayınız.
a. H2SO4 + Al(OH)3 →
b.
C3H4
+
c.
AgNO3 + KI →
Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz.
a)
b)
c)
d)
e)
O2 →
20 gram X ile 14 gram Y tepkimeye girerek
Z bileşiğini oluşturuyor. X in tamamı
bittiğinde ,Y ten 8 gram artıyor. Oluşan Z
bileşiği kaç gramdır?
22
Bar
Pascal
cm-Hg
mm-Hg
Torr
Aşağıda verilen bileşiklerin mol sayılarını
hesaplayınız.(C=12,H=1)
26
a. 60 gram C2H6
b. 13,2 gram C3H8
Aşağıdaki gaz yasalarını grafiklerini çizerek
kısaca açıklayınız.
27
Kütle (gr)
75
m
10
X
5
Z
a.Boyle Moriette
Y
b.Charles
zaman
c.Gay Lussac
Yukarıda verilen grafiğe göre m kaçtır?
23
1atm:
1atm:
1atm:
1atm:
1atm:
H2SO4 + 2X → Na2SO4+ 2H2O
Yukarıda verilen denklemdeki X i bulunuz.
21
25
Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz.
a)
b)
c)
d)
24
0oC :
25oC :
-23oC :
100oC :
Y
2
Amorf ve kristal katıları açıklayarak birer
örnek veriniz.
28
Kütle (gr)
Buhar basıncını etkileyen faktörleri
yazınız.
29
3
1
X
K
K
K
K
d.Avogadro
Z
4
4
8
12
30
X , Y ve Z sırasıyla katı ,sıvı ve gazdır. Buna
göre 1, 2 ,3 ve 4 nolu hal değişimlerini
yazınız.
Kaynama noktasını etkileyen faktörleri
yazınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
598 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content