close

Enter

Log in using OpenID

Ders İzlencesi.docx

embedDownload
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab.
Ulusal
Kredi
Öğretim
planındaki
AKTS
SİNEMADA ANLATIM
YÖNTEMLERİ
213032000000504
3
0
0
3
6
Ön Koşullar
Önerilen Dersler
:
:
Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Veriliş Biçimi
(Mode of delivery)
:
:
:
:
SİSTEMDEN GELECEK
Türkçe
SİSTEMDEN GELECEK
Yüz yüze
Ders Koordinatörü
:
Dersi verenler
:
Dersin Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Cengis ASİLTÜRK
:
Dersin Yürütülmesi Hakkında
(Örgün / Yüz Yüze Eğitim için)
(Harmanlanmış Eğitim için)
(Uzaktan Eğitim için)
Dersin pekiştirilmesi için, ders
sonrasında tekrarlar yapılmalı,
örnek filmler izlenmeli ve film
analizleri yapılmalı.
Dersin Amacı
Evrensel boyutta sinemada görsel anlatım ve anlatı yöntemlerini bütün
boyutlarıyla tanıtmak, sinematografinin en temel bilgisini edinilmesini
sağlamak, sinematografiyle hikâye, durum, duygu, atmosfer yaratmanın teorik
bilgilerini aktarmak, bilgileri örneklerle pekiştirmek...
Ders İçeriği
Filmin yapısı, kurulumu, anlatım yöntemleri, kurgusal ve kamera rejisiyle
yaratılmış sahne, filmsel uzam, öznel ve nesnel kamera kullanımı,
sinematografik dil, görsel düzenlemenin estetik boyutu, çerçeveleme, kamera
devinimleri için kamera altlıkları, görüntü estetiği, aydınlatma, görüntü
kompozisyonu kurma, öyküsel düzlem, biçimsel düzlem...
Öğretim Yöntemleri (kısaltmalar): 1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 4: Alıştırma-Uygulama, 5: Gösterim,
6: Gösterme ve Yaptırma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtınası, 11: Altı Şapka,
12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması / Staj,14: Bireysel Çalışma, 15: Problem
Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme).
Ölçme Yöntemleri (kısaltmalar): A: Sınav (kâğıt üstünde yapılan ara sınav ve dönem sonu sınavları). B: Kısa
Sınav, C: Jüri / Kurul Sınavı, D: Ödev, E: Rapor, F: Araştırma Makalesi, G: Sunum, H: Port folyo, I: Uygulamalı
Beceri Gösterimi, J: Proje İzleme, K: Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M: Devam (En fazla %10)...
Öğrenme Hedefleri
Sub-Outcomes / Behaviours
Öğrenme
Kazanımı
(Sistemde ilgili
haftalar ile
ilişkilendirilecektir)
Learning
Outcomes
Yüz Yüze Eğitimde
(Örgün)
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1. Sinema dilini
ve anlatımını
değerlendirir
1, 2, 3
A,D,F
2. Görsel dilin
gramerini
yorumlar
1, 2, 3
A,D,F
3. Bir çekimden
hareketle dili
yaratır
1, 4, 5, 12, 10
A,D,F
4. Kamera ya da
kurgu ritmini
değerlendirir
1, 3, 4, 5,10
A,D,F
5. Anlambilimsel
açıdan renkleri
tartışır
1, 2, 3, 4, 5,
14,16
A,D,F
6. Görüntünün
duyuşsal-ritmik
gücünü sorgular
1, 2, 3, 9
A,D,F
1.1. Sinemanın anlatım yöntemlerini
açıklar
1.2. Kurgu ve kamera rejisi anlatımını
ayırt eder
1.3. Rejimantasyonu açıklar
1.4. Kamera rejisi, kurgu sahne ve
uzun çekimi ayırt eder.
2.1. Ekip içindeki yaratıcı grubun
organizasyon ilkelerini açıklar
2.2. İki boyut üzerinde üç boyut
algısını gösterir
2.3. Hareketli dilin temel niteliğini
açıklar
3.1. Bir çekimin yerine göre salt kendi
kendisini temsil ettiğini tanımlar
3.2. Çekimler arası bağı denetler
3.3.Zaman-mekân ilgisini kurar.
3.4. Görüntüyü kontrol altında tutar.
4.1. Devinimin ritmini açıklar
4.2. Değişik kamera hareketlerini
gösterir
4.3. Ritmin yaratılma yöntemlerini
tanımlar
5.1. Dramatik ışığın etki gücünü aktarır
5.2. Renklerin anlatımda gücünü ayırt
eder
5.3. Renklerin kültürel değerini açıklar
5.4. Aydınlatmayı denetler
5.5. Aydınlatma ile ışık ayırtını koyar.
5.6. Kamera altlıklarının nasıl
kullanılacağını sınıflandırır
6.1. Görüntü-ışık-renk bağını denetler
6.2. Işık ve görsel, görsel ve renk,
devinim ve ışık bağını ayırt eder
6.3. Anlatım ve anlatıyı örnekler
6.4. Müziğin film ritmine katkısını
sınıflandırır
6.5. Fotoğraf ve film, resim ve film,
roman ve film, şiir ve film dillerini
belirler
Haftalık Konular
Hafta
1
Konular
Kavramlar: Rejimantasyon, ışık, renk, devimin ya da ritim, filmsel zaman, filmsel mekân
2
Kameranın göreceli kullanımı: Öznel Kamera Kullanımı ve Nesnel Kamera Kullanımı kavramları
3
Kamera rejisi ve kurgusal sahne
4
Sinemanın ve öteki sanatların dili; roman-şiir dili ile sinema dili akrabalığı
5
Görsel estetik
6
İnsan gözü ve Objektif; fotoğraf ve resim çerçevesi ile sinema çerçevesi, kadrajın temellendirilme mantığı
7
Görüntü ve haz ilişkisi
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
İnsanın anlatıya ilgisi: Görsel anlatım ve anlatı (haber verme, haberdar etme, bilgilendirme ve YAŞATMA!)
10
Kameranın devinimli ya da statik/durağan kullanımı ve algılayım
11
Renklerin, ışığın, kamera konumlarının kültürel değeri ya da nedenleri
12
Görüntünün kendisinin kendini ya da eğretilemeyle başka bir varlığı/olayı temsili
13
Öyküsel düzlemde kurgu, biçimsel düzlemde kurgu
14
Sinemasal anlatımın ayrıntıları
KAYNAKLAR
Ders Notu
Makaleler, ders notları…
Diğer Kaynaklar
Sinemada Şiirsel Anlatım: Cengis Asiltürk; Sinemada Diyalektik Kurgu: Cengis Asiltürk
Derste kullanılan araç, gereç ve yazılımlar
Değerlendirme
Dönem içi değerlendirme araçları (%40-70)
A: Sınav
(arasınav)
Yüz Yüze Eğitimde
(Örgün)
Sayısı
1
Sayısı
Katkı
Payı (%)
(Toplam
%100)
Uzaktan Eğitimde
Sayısı
Katkı
Payı (%)
(Toplam
%100)
Hayır
Ara sınav salon
gerektiriyor
Ara değerlendirme
(Sadece 1 ara
değerlendirme aracı seçiniz)
Katkı
Payı (%)
(Toplam
%100)
30
Harmanlanmış
Eğitimde
F:Araştırma
Makalesi
H:Portfolyo
I:Uygulamalı
Beceri Gösterimi
J:Proje İzleme
K:Grup Projesi
İzleme
L:Tez İzleme
B:Kısa Sınav
D:Ödev
1
15
1
15
E:Rapor
F:Araştırma
Makalesi
G:Sunum
Diğer dönem içi
değerlendirme faaliyetleri
(En az 2 diğer araç seçiniz)
H:Portfolyo
I:Uygulamalı
Beceri Gösterimi
J:Proje İzleme
(Project)
K:Grup Projesi
İzleme (Project)
L:Tez İzleme
(Project)
M:Devam (En
fazla %10)
Dönem sonu değerlendirme araçları (%30-60) Gözetimsiz yapılan değerlendirmelerin toplamı (özellikle
uzaktan eğitimde %20 yi aşamaz!
A:Sınav
40
(Dönemsonu
(Dönem sonu sadece 1 araç Sınavı)
ile yapılıyor, katkı oranını
Hayır
Dönem sonu
ilgili satıra yazınız)
sınavı salon
gerektiriyor
C:Juri/Kurul
Sınavı
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yüz Yüze Eğitimde
(Örgün)
Etkinlikler
Harmanlanmış Eğitimde
Sayısı
Süresi
[h]
Toplam
İş Yükü
[h]
14
3
42
14
3
42
A: Sınav (arasınav)
1
20
20
D:Ödev
1
15
15
1
15
15
1
20
20
Devam
(Bu kısmı sabit
giriniz)
Sınıf Dışı Ders
Çalışma
(Bireysel
Çalışma=Ön
çalışma, pekiştirme)
Sayısı
Süresi
[h]
Toplam
İş Yükü
[h]
Uzaktan Eğitimde
Sayısı
Süresi
[h]
E:Rapor
F:Araştırma
Makalesi
G:Sunum
H:Portfolyo
I:Uygulamalı Beceri
Gösterimi
J:Proje İzleme
K:Grup Projesi
L:Tez İzleme
(A+C) Dönem sonu
Değerlendirmesi
(Sınav için hazırlık
ve sınav süresi dâhil)
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25
Dersin AKTS
Kredisi
154
6,16
6
Diğer Bileşenler
Bu ders tasarım/özgün üretimler içeriyor (Evet / Hayır)
Evet
Bu ders disiplinlerarası çalışmalar içeriyor (Evet / Hayır)
Evet
Bu ders staj/işyeri uygulamaları içeriyor (Evet / Hayır)
Hayır
Toplam
İş Yükü
[h]
Dersin Öğretim Alanlarına Dağılımı
ISCED
GENEL
ALAN
KODU
ISCED
TEMEL
ALAN
KODU
GENEL ALANLAR
1
Eğitim
2
Beşeri Bilimler ve Sanat 21
14
22
3
4
5
6
7
8
EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=37
http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/?pid=37
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri
Sanat
Toplam
%100
0
100
Beşeri Bilimler
0
Sosyal Bilimler, İşletme
31
ve Hukuk
Sosyal ve Davranış Bilimleri
0
32
Gazetecilik ve Enformasyon
0
34
İşletme ve Yönetim Bilimleri
0
38
Hukuk
0
42
Yaşam Bilimleri
0
44
Doğa Bilimleri
0
46
Matematik ve İstatistik
0
48
Bilgisayar
0
52
Mühendislik
0
54
Üretim ve İşleme
0
58
Mimarlık ve Yapı
0
62
Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri
0
64
Veterinerlik
0
72
Sağlık
0
76
Sosyal Hizmetler
0
81
Kişisel Hizmetler
0
84
Ulaştırma Hizmetleri
0
85
Çevre Koruma
0
86
Güvenlik Hizmetleri
0
Bilim
Mühendislik, Üretim ve
İnşaat
Tarım
Sağlık ve Refah
Hizmet
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content