close

Enter

Log in using OpenID

802 turkce.indd

embedDownload
802
1. B, C, D seçeneklerindeki sözcükler gerçek an-
6. "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın." atasözü kararlı olma anlamı taşır.
lamda, A'daki "geniş" sözcüğü ise "çok" anlamında kullanıldığı için mecaz anlamda kullanılmıştır.
Doğru Seçenek C
Doğru Seçenek A
7. Cümle en anlamlı biçimde "düşündürmek-toplumun" sözcükleriyle tamamlanır.
2. "Bundan böyle" sözü "artık, bundan sonra" anla-
Doğru Seçenek B
mındadır. O hâlde bu sözün yerine A, B, D'de verilenler getirildiğinde cümlenin anlamı değişmez,
C'deki "bir süre" getirildiğinde anlam değişir.
Doğru Seçenek C
8. Öncüldeki cümle; şiirin, sanattan başka bir amacı
olmadığını anlattığı için "Şiir, sanattan başka hiçbir kaygı taşımadan yazılması yönüyle diğer türlerden ayrılır." cümlesiyle anlamca yakındır.
3. "Ağır" sözcüğü "ağır yemek" sözünde "sindirimi
güç", "ağır adım" sözünde "yavaş", "ağır kış şartları" sözünde "çetin" anlamlarında kullanılmıştır.
Doğru Seçenek C
Doğru Seçenek D
9. Öncüldeki cümle "bir kez olsun yanıma uğrama-
dın." ifadesiyle tamamlandığında sitem anlamı taşır.
4. "Meydan" sözcüğü "saklayacak yeri olmadığın-
Doğru Seçenek B
dan paraları meydanda duruyordu." cümlesinde
"ortalık yer" anlamında kullanılmıştır.
Doğru Seçenek C
5. B, C ve D'deki deyimler kullanıldığı cümleye uy-
10. B, C ve D seçeneklerinde verilen cümleler kişisel
gundur. A'daki "kulak kesilmek" deyiminin anlamı
"büyük bir dikkatle dinlemek"tir, bu nedenle cümleye uygun değildir.
duygu ve düşünce belirttiği için öznel, A seçeneğinde verilen cümle nesneldir.
Doğru Seçenek A
Doğru Seçenek A
15_802
1
802 ÇÖZÜMLER
11. 1. dizede "çatlamış", 2. dizede "yayılıp, verip", 3.
17. "Özel adlara getirilen yapım ekleri kesme işare-
tiyle ayrılmaz." kuralına göre C seçeneğindeki
"Ankara'lı" sözcüğünde kesme işareti kullanılmamalıydı.
dizede "sararmış, kurumakta olan" fiilimsileri kullanmıştır, 4. dizede fiilimsi yoktur.
Doğru Seçenek D
Doğru Seçenek C
18. Her iki metin de öyküleyici anlatım tekniğiyle ya-
12. A, B ve C'deki fiilimsiler cümleye zaman anlamı
zılmıştır.
kazandırmıştır, D'de ise fiilimsi cümleye "nasıllık,
durum" anlamı katmıştır.
Doğru Seçenek B
Doğru Seçenek D
19. Paragraftaki ipucumuz ilk cümledir. Buna göre
paragrafın konusu "Tembelliğin, başarının birinci düşmanı olması"dır.
13. "durulduğu, uyuklayan, uçuşmaya" sözcükleri fii-
Doğru Seçenek B
limsidir, "açılacak" sözcüğü fiilimsi değil çekimli fiildir.
Doğru Seçenek B
20. Parçadaki "... yenilerindendir. --- şiirin tahtına oturuvermiştir." ifadelerinden A, "Toplumdaki gelişme ve değişmeler sonucunda..." ifadesinden B,
"... çok satılan kitaplar listesinde.. şiirin kat kat
önünde..." ifadesinden C, romanla ilgili olarak
söylenebilir. Parçada romanın sorunlara çözüm
ürettiğinden söz edilmediğinden romanla ilgili olarak D, söylenemez.
14. Cümlenin öznesi "yıllar sonra birbirini gören iki
kardeş"tir.
Doğru Seçenek D
Doğru Seçenek D
15. "Benim gönlüm bir kelebek" dizesinde "gönül",
"kelebek"e benzetilmiştir.
Doğru Seçenek A
16. Noktanın B, C ve D'de verilen görevleri doğrudur;
A'da sözü edilen eş görevli söz gruplarını birbirinden ayırmada nokta değil virgül kullanılır.
Doğru Seçenek A
15_802
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
348 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content