close

Enter

Log in using OpenID

334-0003

embedDownload
T.C.
DGE ÜNİVERSİTESİ
zinur rırülrnsi
TARIM rvrnxiNar,anr nör-üıvrü
oLUMSUZ
DENEY RAPORU
Rapor No: 2871
KILIÇKAYA PLASTİK
(SAMİ KILIÇKAYA)
Sert Polietilen
ğYPE) Yağmurlama
Sulama Borularr
(Mandallı)
Rapor Tarihi : 28.05.2014
izvrin
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35l00
- Bornova / İZMİR
Te|:0.232.3l12656 Fax ,: 0.232.3427642 e-ınail : [email protected]
Rapor No: 2871 - Rapor Tarihi: 28.05.20l4
KILIÇKAYA PLASTiK
(SAMiKILIÇKAYA)
Yapımcı Kuruluş
İzmir Yolu Üzeri 6. Km
salihli / MANiSA
Deney İçin Başvuran Kuru|uş
KILIÇKAYA PLASTiK
(SAMİ KILIÇKAYA)
İzmir Yolu Üzeri 6. Km
Salih|i / MANİSA
Deneyi Yapan Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
Bornova-izMiR
Deneyin Yapıldığı Yer
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
Deneme Labolatuva.rlarl
Bornova-İZMiR
Deney Süresi
24.10.2013
-
28.05.20 1 4
Deneyi Yapılan Makinanrn (Aletin)
Adı
Sen . Polietilen
Boru]arı
(YYPE) Yağmurlama
Markası
KILIÇKAYA PLASTiK
Tipi
Mandalli
Yapım
Yılı
Sulama
2014
Seri No
Deney Tipi
Uygulama
Deneyin Amacı
Boruları (Mandallı)'nın
kullanım değerlerinin u"
ryg*lffi#
.ffir,
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35l00 - BornoYa / İzMİR
^f el:0.232.3l 12656 F ax :
0.232,3 427 642 e-mai| : tarim,makina|[email protected]
Rapor No: 287l
_
Rapor Tarihi: 28.05.20t4
24.10.2013 tarih ve 70390991.155.01.02-(881)-32164-|7991 sayi1 ya^ ile Kılıçkaya
Plastik Sami Kılıçkaya (Salihli - MANİSA) firması tarafindaı deney başvurusu yapllan selt
polietilen (yypE) yağmurlama sulama boruları için gerçekleştirilen
iç
basınç testleri
sonucunda boruda herharıgi bir problem olmamasına karşın, firmadan alman hammadde ve
boru parçalarında yapılan erime akış deneyinde, standartta belirtilen oz20 sınınnın çok
üzerinde akma meydana gelmiştir. Boru parçalarından alınan ömekiere uygulanan kopma
uzamasl testinde ise deney parça|arı, çok kısa uzama değerlerinde (% 25-3'7.5) kopmuş olup,
standartta belirtilen o/o350 sınır değerinin çok altında bir u zama meydana gelmiştir.
Fiımanrn ürettiği sert polietilen (YYPE) yağmurlama sulama boruları, Türk
Standartları'na dayalı olarak hazırlanmış deney ilke ve metotlarında yer alan; boru hammadde
özelliklerinin tayini için yapılan eıime akış ve kopma uzaması testlerinde beliıtilen kriterleri
sağlaYamadığı için, tarımsal amaçlı sulamaya uygunluk raporu alabilecek yeterlikte değildir.
Bu sonuca dayalı olarak Kılıçkaya Plastik Sami Kılıçkaya (Salihli - MANiSA) firması
tarafındaır imal edilen "Sert Polietilen
(Y\?E) Yağmurlama
Sulama Boruları (Mandallı)'' için
olumsuz deney raporu düzenienmiştir.
Bu deney raporu tümü drşmda, izin alrnmadan
l<rsmen
çoğaltrlamaz
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarüm Makinaları Bölümü,35100 - Bornova / İZMİR
Tel:0.232.3l l2656 Fax ı 0.232.3421642 e-mail : [email protected]
Rapor No:287l - Rapor Tarihi: 28.05.2014
DENEYKURULU
Prof. Dr. Vedat DEMIR
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜRDEM
Arş. Gö LDr. Tuncay GüNHAN
28,05.20l4
Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK
Bölüm Başkan V.
Yukarıdaki imzalann Deney Kurulu üyelerine ait olduğu onaylanf.
28.05.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
725 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content