close

Enter

Log in using OpenID

58-0011 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

embedDownload
T.C.
EGE ÜNİVERSiTESİ
ziRAAT FAKüLTEsi
TARIM rr,ınxil
ıır,anı
söLtrlü,rtj
DENEY RAPORIJ
Rapor No: 2873
(ffi
W
BKS
24 Diskli Tandem (X Tip) Diskaro
(Asma Tip)
Bu deney .aporu kredili satışa esırs olup, makine emniyet yönetmeliği (2006/,12lAT) kapsamında değildir.
Rapor Tarihi: 30.05.20 1 4
izıvrin
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tanm Makinalan Bölümü, 35t00
- Bornova / izMİR
56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]<lu.tr
TeI: 232 31l 26
Rapor No: 2873 - Rapor Tarihi: 30.05.2014
Yapımcı Kuruluş
BKS Tarım Makinaları Otomotiv
10006 Sok. No:8/B A.O.S.B
San. Tic. Ltd. Şti.
Çiğli/iZMiR
Deney İçin Başvuran Kuruluş
BKS Tarım Makinaları Otomativ
l0006 Sok. No:8/B A.O.S.B
San. Tic. Ltd. Şti.
Çiğli/izMİR
Deneyi Yapan Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
Bornova/İZMİR
Deneyin Yapıldığı Yer
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Böliimü Deney Laboratuvarı ve
Fakülte Deneme Tarlaları
Bornova/İZMİR
Deney Süresi
21.04.20|4
-
30.05.20l4
Deneyi Yapılan Makinanrn;
Adı
Markası
Tipi
Yapım Yılı
Seri No
Deney
Tipi
Deneyin Aınacr
Tandem (X Tip) Diskaro
BKS
24 Diskli Asma
2014
Uygulama
BKS 24 disk|i
koşullalında
ku]
tandem (X Tip) diskaronun ü]kemiz
lanım değerinin sapta]uxas|
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaıarı Bölümü, 35l00 Bornova / İzMiR
Tel: 232 31l 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2873 - Rapor Tarihi: 30.05.20t4
1. TANITMA
BKS Tarlm Makinaları Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. (Çiğli/İZMİR) firmasr tarafindan imal
edilen ve Gıda, Tarım ve Hayvaıcılık Bakanhğı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce deneyi
yapllmak üzere sevk edllen 21.04.2014 tarih ve 70390991.155.01.02.-(74s)-1
5932-32495 sayıIı
"21
Disklİ X TiP Diskaro (a 46)" olarak adlandırılan, 24 diskli tandem, asıhr tip diskaro,
Yazısında
tohum Yatağı hazırlığında ve toprak keseklerinin kırılmasında kullanılan bir toprak işleme
makinasıdrr.
Ana çatl
BKS 24 diskli tandem (X Tip) diskaronun
ana çatısl önde ve arkada bulunan 2 adet 1430 mm
uzunluğundaki 100x60 mm kutu profile, ilerleme yöniine göre sağda ve
solda 2 adet olmak iizere
l360 mm uzunluğunda 100x9 mm'lik lamalar kaynaklanarak oluşturulmuştur.
Bu lama]arın aıasına
birer adet 340 mm uzuniuğunda özel şekitli parça kayrıaklanarak
çatı desteklenmiştir. Oluşturulan
Ça'mn iÇinde ilerleme yönüne paralel ve dik l00x60 mm'lik kutu profilden hazırlanan atkılar
kaynaklaımıŞtr. Ön sıradaki batarya kirişleıi 960 mm, arka sıradakiler
1 1 10 mm uzunluğunda
100x60 mm'lik kutu Profillerden oluşturulmuştur . Kazayağıtipi
uç demiri ana çatı arka kirişinin alt
tarafina kaYnaklanmıŞ 2 adet 60x10 mm'lik kulağa,2 adet cıvata-somun
bağlantısı ile takılmışür.
Üç nokta aslı sistemi
Diskaro üÇ nokta askı düzeninin üst bağlantı noktası için 70x15
mm lamadarı hazırlanmış
özel Şekilli parçalar, alt bağlanh noktasınr oluşturan 14 mm sacdan
kesilmiş kulaklara birer cıvata
ile bağlanmıŞür. Üst bağlantı noktasrnı takviye etmek amacıyla arka
kiriş ile orta atkı iizerine
kaynaklanmış 60x10 mm'lik kulaklara 70x12 mm'tik lamalar
bağlanmıştır.
Bataryalar
BKS 24 diskli
tandem
(X Tip) diskaro, 6'şar diskli 4
bataryadan oluşmaktadır. Batarya
milleri en dıŞta bulunan 2 disk arasından rulmanlı olarak yataklandırılmıştır.
Bataıya yataklan,,,Z,,
krvrılmış
şeklinde
10 mm kalınlığındaki ara parçalar ile aıa
çatıya kelepçelenerek bağlanrnlştıI.
Her yatakta birer adet gresörlük bulunmaktadır. Arka
sıradaki bataryaların dış kısımlarında 70x15
mm'lik larnadan özel şekillendirilmesiyle oluşturulmuş korulııcu
bulunmaktadır.
Disk]er
baıaryaların
iç
tarafında kalan diskler hariç diger bütiin disk]erin
,,r,llH, f*o+",}"r",ü'"
88x5 mm lamadan hazırlanmış olup 50 mm.lik ..U..
profil kirişIere ui..r'Lrrçu.İİİ6aÜudrü'lr,,r.
Sıyırıcı bağlantı kirişleri her grup için ayrı ayrı
hazırlanmıştır.
'..[L,}}"'
Ege Üniversitesi, ziraat Fakültesi Tarım Makinalart Bölümü, 35l00 Bornoya / izMiR
Tel:232 31l 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected],ege.edu.tr
Rapor No: 2873 - Rapor Tarihi: 30.05.20l4
Ayar sistemi
Bataryalann Yön aÇılarının ayarlanması için, diskaronun sağında ve solunda bulunan üzerinde
'7 adet 25 mm
ÇaPında delik bulunmaktadır. Disklerin yön açılaıı 100x60 mm kutu profilden
YaPılaı batarYa Çahsrnm, ana çatı yan kirişleri arasındaki slotlar içinde kaydırılmasıyla
aYarlanabilmektedir. Bu amaçla bataryaların uygun duruma getirilmesinden sonra,
çatı kenarındaki
kiriŞler iizerinde Yer alan deliklere pimleı yerleştirilerek bat aıyaların sabitlenmesi gerekmektedir.
BKS 24 diskli
tandem (X Tip) diskaronun çatısl kırmızı, disk ve batalyalaıı siyah renklidir.
Makinanın üzerine fiıma adrnın ve ıyarı-ikaz talimatının bulıınduğu etiket ve piktogramlar
yapıştırılmıştır.
2. TEKNiK
ÖLÇÜLER
ve
Öznr,r,ixr,Bn
Genel
Uzunluk (En büyiik yön açısında)
: 1800 mm
Genişlik (En küçük yön açısında)
yi,ikseklik
:2530 mm
Ağırlık
:1120mm
575 kg
Ön sıra teorik iş genişliği;
En büyıik yön açısında
1800 mm
En küçük yön açısında
2000 mm
En büyük yön açısında
2130 mm
En küçiik yön açısında
2300 mm
Arka sıra teorik iş genişliği;
Batarya sayısı
4 adet
Ön sıra bataryalannın disk sayısr
12 adet
Arka sıra bataryalarının disk sayısı
12 adet
Kazay ağı sertlik derecesi
49+1 RSD_C
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 Bornova
/ izMİR
Teli 232 3|1 26 56 Fak§: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2873 - Rapor Tarihi: 30.05.2014
Disk ölcüleri (Sekil l ı
Disk çapı (D)
O460mm
Disk kalınlığı (e)
3,5 mm
Disk derinliği (c)
53 mm
Merkez deliği şekli ve ölçüsü (d)
Kare, 29 mm
Disklerin sertlik derecesi
45+1
Ön batarya yön açısı (min.- maks.)
RSD-C
0o-22o+|o
Arka batarya yön açısı (min.- maks.)
0o-28o+]
o
-F
d
I
Şekil
1.
Disk ölçüleri
Diskler arası mesafe
Arada yatak bulunan disklerde
190 mm
Arada makara bulunan disklerde
175 mm
Ara makara boyu
Ara makaralarrn disklerin iç yüzeyine basan
çapı
Ara makaraların disklerin dış yüzeyine basan
çapı
Batarva mili kesiti ve ölçüsü
uc nokta askr düzeni
Alt bağlaıtı noktaları arası mesafe
Alt ve üst bağlantı noktaları arası mesafe (min.-maks.)
Bağlantl noktalan delik çapı
170 mm
120 mm
120 mm
Kare, 28 mm
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35l00 Bornova / İZMİR
56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Tel:232 31l26
Rapor No: 2873 - Rapor Tarihi: 30.05.2014
3. DENEYKOŞULLARI
Tarla denemeleri, kumlu-tmlı toprakta ve pullukla siirülmüş bir taılada, otalama 6,5 kmh-t
ilerleme hızrnda ve 10 cm iş derinliğinde John Deere marka 2030 model üaktör kullanılarak
yapılmıştır.
4. DENEYYöNTEMİ
BKS 24 diskli
tandem
(X Tip) diskaronun yapısal özelliklerini ve ülke
koşularındaki
kullanım değerini SaPtamak amaclyla söz konusu diskaro, laboratuvar ve tarla
denemelerine
alınarak genel özellikleri, yapısal sağlamhğı, yaptığı işin kalitesi ve kullanım
kolaylığı bakımından
incelenmiŞtir. Disklerin sertlik derecesi, yatakların ve ara makaraların kalite
kontrolü. deneme
öncesi ve sonrası makina üzerinden sökülen parçalarda yapılmıştır.
E.Ü. Ziraat Fakültesi Deneme Tarlalarında BKS 24 diskli tandem (X Tip) diskaro
ile toprak
iŞleme YaPılarak makinanın kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getiımesi
ve ayal tutma
duıumu gözlenmiştir.
5.
DENEY SONUÇLARI
ve
DEĞDRLENDiRME
YaPısal Sağlamlık: Diskaro üzerinde yapılan incelemeler sonucunda montaj ve işçiliğin
iyi
olduğu belirlenmiŞ ve ÇalıŞma sırasında parçalarda herhangi bir eğilme,
kırılma görülmemiştiı.
Diskaro bir kiŞi tarafindan trattöre bağlanıp sökülebilmekte ve tiim
ayarları yapılabilmektedir.
Kalitesi: Denemelerde, ön ve arka bataryalann yeterli derinliğe battığı ve
amaca uygun bir
toprak işleme yaptığı görülmüşti,ir. Disklerde kenar bilemesi ye yizey
düzgıinlügiı iyi olup,
malzeme sertliği 45+1 RSD-C'dir.
İŞ
İş Başarısı: Diskaro oıtalama 6,5 kmh-l ilerleme huında ve 2130
mm teorik iş genişliğinde
1,11 ha,41 iş başansına sahiptir (iş başansı hesaplanırken
düzeltme faktörü 0,8 ahnmıştır).
6.
soNUÇ
BKS Tarım Makinaları Otomotiv San. Tic. Ltd.
Şti. (Çiğli/İZMİR) firması
edilen 24 diskli tandem (X Tip) diskaro, yapılan laboratuvar
ve tarla d
işlerinde kullanılmaya elverişli olup amacına uygundur.
Bu deney raporu tiimü dışında, izin alınmadan kısmen
(\,
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarlm Makinalan Bölüınü, 35l00 Bornova / izMİR
56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Te|: 232 311 26
Rapor No: 2873 - Rapor Tarihi: 30.05.2014
DENEYKURULU
./r'
///
Prof. Dr.
4y',7ııı,.ı
Doç. Dr. Bülent
//,,_
ÇAKMAK
Arş. Gör. Dr. Erkan URKAN
Bu rapor 6 sayfa ve ...-... ekten oluşmuştur.
Bu deney raporu 30.05.2014 - 30.05.2019 tarihleri arasında geçerlidir.
30.05.2014
Prof. Dr. Erdem
AYKAS
Böliim Başkanı
Yukandaki imzaların Deney Kurulu üyelerine ait olduğunu onaylaıır.
30.05.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 774 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content