close

Enter

Log in using OpenID

168-0048 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

embedDownload
T.C.
EGE üNİVERSiTESi
ziRAAT FAKüLTEsi
TARIM ırariNu,ınr göLüNIü
DENEY RAPORU
RAPOR NO : 2876
UNLU
2 Gövdeli (14") Döner
Kulaklı Pulluk
(Ayarlı, Asma Tip)
Bu dene} raporu kredili satlşa csas olup, maki.te emniyet yönetrneliği (2006/42lAT)
Rapor Tarihi: 09.06.20|4
izıvıin
; N/'9ı
;
..,_.i(:li
!ııı ıı!
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakülte§i Tarlm Makinaları Bölümü, 35100 _ Bornova /
T€l:23231l2656
Faks
|2323427642
Rapor No: 2876
Yaprmcı Kuruluş
-
İZMin
e_posta : [email protected]
Rapor Tarihi: 09.06.20l4
I_INLÜ Ziraat Al elle1
Zirü Üriinleri Saı. ve Tic.
A. Ş., Üçtepeler Mevkii
Muradiye 1\lA^'İSA
Deney İçin Başvuran Kuruluş
I-rNLÜ Ziraat Al et|eri Zirü Üıtlnleri San. ve Tic.
A. Ş., Üçtepeler Mevkii
Muradiye-MANİSA
Deneyi Yapan Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakiiltesi
Tanm Makinaları Bölümü
Bornova-izMiR
Ege
Deneyin Yapıldığı Yer
Üniversitesi
Makinalan Bölümü
Deneme Tarlaları
Ziraü
Fakültesi
Laboratuvan
ve
Tarım
Fakülte
Bornova-izMiR
Deney Süresi
:
22.|0.2013
-
09.06.20|4
Deneyi Yapılan Makinanrn (A|etin)
Adı
Pu]luk
Tipi
2 gövdeli ]4" (14
Markası
üNr,ü
tıp
2013
15354
Yapım Yılı
Seri No
Deney
Tipi
Deneyin Amacr
:
Uygulama
No). ayarlı. döner kulaklı, asma
Ege üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 Bornova / iziı,ıiR
Tel: 232 31l 26 56 Faks :23234276 42 e-posta : [email protected]
Rapor No: 2876 - Rapor Tarihi: 09.06.20l4
1. TANITIM
Gıda, Tarım ve Halwancılrk Bakaılığı, Bitkisel üetim Genel Müdiirlüğü'niin
22.10.2013 tar|h,7039099I.155.01.02-(152)-28147 sayıIı"'Deney" konulu yazısında
belirtilen,
ÜNLÜ Ziraat Aletleri Zirai Üriinleri San. ve Tic. A. Ş., firması tarafindan iiretilen, '' Ünlü
Marka 2'li ]4 Numara Daner Kulaklı Pullu?'olarak adlandırılan 2 gövdeli, ayarlı, iş genişliği
14"-17" değerleri arasında 4 kademede ayarlanabilen profil
çatılı, döner kulaklı asma tip bir
traktör pulluğudur.
Ana Çatl, 120xi00 mm ölçülerindeki kapalı kutu profil bir kirişin, 12 mm
kalınlığındaki
sac malzemeden özel şekillendirilmiş olaı bir ara bağlantı elemanına
10 adet 20 mm çaplı
cıvatanın monte edilmesi ile oluşturulmuştur. Bu yapı 36 mm
çaplı düşey pim ve pulluk yön
aÇlsmın kademesiz olarak ayarlandığı vidalı sistem ile üç nokta
bağlantı düzeninin arkasında
bulunan 18 cıvatalı özel Şekilli parçaya bağlanmıştlr. Ana
çatı kufu profilinin arkasına, üzeıinde
8 adet 16 mm çaprnda delik bulunan 16 mm'lik platina kaynaklanmıştır.
Bu parça aracılığıyla
Pulluğa ek gövde bağlanarak gövde sayrsı arttırılabilmektedir. Her bir gövde ana
çatıya, ikişer
adet 12 mm kalmlığındaki sacdan özel olaıak
şekillendirilmiş bağlantı parçalan ile bağla;ımıştır.
parÇalar
Bu
iizerinde bulunan 4 delik kademesi ile gövdelerin kesme genişlikleri
(yön açlları)
ayrı ayfl kademeli olarak değiştirilebilmektedir.
kulaklar, 7 mm sacdan şekillendirilmiş 2
adet parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar 5 adet
havŞa baŞlı cıvata ile PaYandalara bağlanmıştır. Kulaklardan
her biri, kulak arkaslna yelleştirilen
18 mm çaph,
içi dolu yuvarlak
malzeme ile desteklenmiştir. Kulak uzaıtıları 70x7 mm'lik
lamadan kesilmiŞ ve ikiŞer cıvata ile her bir kulağa
bağlanmıştır. Kulak]ann üst kısımlarına
cıvatalaımıŞ ve Pulluğun bitki artığı ile tıkanmasınr
önleyen 4 mm saçtan kıvrılmış özet
şekilli
parçalar bulunmaktadır.
parçalı burunlu tipteki
uç dernirlerinde her parça 2 adet havşa başlı cıvata
ile payandaya
bağlaımıŞtlr, UÇ demirleri ısll işlem uygulanarak
sertleştirilmiştir. Taban demirleri 125xt2 mm
lamadan yapılmıştr. Taban demirleri üçer adet
havşa başh cıvata ile
cıvata ile pulluk okuna bağlanmıştır. Ökçe demiri,
65x15 mm'lik lama
olan dördiincü gövdenin taban demirine 2
adet cıvata ile
mm'lik 2 ayrı sac malzemenin kaynakla birleştirilrnesiyle
oluşturulmuş
adet cıvata ile bağlanmışhr. Pulluk oklan
85x33 mm lamadan
deveboyn,İ
ffitrl
ffiit"'l",
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35l00 Bornova / izMin
Tel: 232 311 26 56 Faks |23234276 42 e-posta : [email protected]
Rapor No: 2876
-
Rapor Tarihi: 09.06.20l4
şekillendirilmiştir. pulluk oklan, ana çatlya clvatalarla bağlanan ve 10 mm'lik sacdan özel
ŞekillendirilmiŞ olan bağlantı parçalarrna 19 ve 17 mm çaplarına sahip ikişer adet cıvata ile
bağlanmıştır,
ÜÇ nokta bağlanh düzeninin alt bağlantı noktaları aıasına bağlaımış olan döndüme
mekanizmasr Çift etkili bir hidrolik silindir ile tahrik edilmektedir. Dönme işleminden sonra
Pulluğun toPraga batıŞ aYarı dönme mekanizmasınrn her iki yanında bulunaı cıvatalı ayar kolları
ile YaPılmaktadır. Bu ayar kolları aynı zarnanda dönme hareketini sınırlandırmaktadır. Üç nokta
bağlantı düzeninin alt bağlant noktalaıı, 900 mm uzunluğıındaki 130x120 mm,lik kutu profile
kalT
ıaklanmıŞ 22 mm kalınlığındaki kulaklardan oluşturulmuştur. Üst bağlantı noktası
i0 mm
kahnlığındaki özel Şekillendirilmiş sacın alt bağlantl kirişine ve dönme mekanizmasının
bulunduğu ParÇaYa kaYıaklanmışhr. Üst kol bağlantı pimlerinin takıldığı delik
çevreleri 10
mm'lik ilave sac ile desteklenerek deformasyona ve ezilmeye karşı sağlamlaştırılmıştır. pulluk
üç nokta bağlantı düzeni kategori 2'ye uygun olarak yapılmlştır. pulluk üç nokta bağlanh
diizeninin arkasında bulunan ve ana çatmrn eksenden kaçık olarak da
çahşabilmesini sağlayan
kızaklı bir kaydırma mekaıizması bulunmaktadır, Bu mekanizma vidalı bir sistem
ile kademesiz
olarak ayarlanabilmektedir.
Makina, park durumundayken dengesini korumasrna yardımcı olan 60x40
mm kutu
profilden oluşturulan bir mesnet ayağl ile donatılmıştır.
pulluk kırmızı renge boyanmış olup
üzerinde metal etiket, güvenlik ve bakım ile ilgiti
uyanların bulunduğu piktogramlar bulunmaktadır. Metal etikette
makinanrn iiretim yılı, kodu,
ağıriığı, seri numarasr, firmanrn adres ve iletişim bilgileri bulunmaktadır.
İzııiR
Ege Üniversitesi, Ziraat Faküıtesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 Bornova /
Tel:232 3ll 26 56 Faks ,) 232 342 76 42 e-posta : [email protected]|.ege.edu.tr
Rapor No: 2876 - Rapor Tarihi: 09.06.2014
2. TEKNİK ÖZELLİKLER vE Öı,çÜınn
Genel uzunluk
2400 mm
Genel genişlik
1260 mm
Genel yükseklik
1675 mm
Ağırlık
636 kg
Teorik iş genişliği
700 mm (siiindir
Çah 1üksekliği
sağda),715 mm (silindir solda)
795 mm
Gövdeler
silindir sağda (sağa devirme)
1
2
lş genişIiği (mm)
345
350
Alt kavranla payı (mm)
32
31
Yan kavrama payı (mm)
lJ
10
Maksimum kulak yüksekliği (mm)
410
Kulak uzunluğu (mm)
900
Gövdeler arası
1
Örtme payı (mm)
-
2 arası
30
Hareket yönünde uç demİrleri aralıÖı (mm)
765
Uç demirleri arasl uzakllk (mm)
905
Kulaklar arası uzaklık (mm)
905
Gövdeler
lş genişliği (mm)
silindir solda (sola devirme)
1
2
365
370
Alt kavrama payl (mm)
Yan kavrama Davı (mm)
27
10
12
Maksimum ku|ak yüksekliği (mm)
415
Kulak uzunluğu (mm)
Gövdeler arasl
Örtme pavı (mm)
Hareket yönünde uç demirİeri arallğl (mm)
UÇ demirleri aras| uzakllk /mm\
Kulaklar arasl uzakllk (mm)
910
,t
-
2 arasl
_]yş--fr
91O LV _;
28
ffizj
',.
\'aı
.'a Jtı
ııı
İA
l:.-]
l".#
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35l00 Bornova / izıvıİn
Tel: 232 3ll26 56 F'aks ,: 23Z 342 76 42 e-posta : [email protected]
Rapor No: 2876
-
Rapor Tarihi: 09.06.20l4
Uç Demirleri
Tipi
2 parçalı, burunlu
Anma bo5,u
650 mm
Kahnlığı
14
Malzeme sertliği
49 + 1 RSD_C
mm (ön parça), 1 0 mm (arka parça)
Uc Nokta Bağlantı Düzeni
Alt bağlantı noktaları
arasr mesafe
Alt ve üst bağlantı noktalan
810 mm
arasr mesafe
765 mm (min.), 875 mm (maks.)
Bağlaıtı delikleri çapı
Gresörlük savrsr
a 26 mm
:
(iist),
o
28 mm (alt)
7 adet
3. DENEYKOŞULLARI
ÜNı,Ü z gövdeli (14"), ayarlı,
döner kulaklı, asma tip traktöı pulluğunun kullanım
değerini saptamak amacıyla tarla denemeleri yapılmıştır. Ege
Üniversites
Deneme Tarlaları'nda, TÜRK FİAT marka 80 66 model traktör ile
.%o 20
i
Ziraat Fakültesi
ıemiçeriğine sahip
kumlu-tınlı bünyeli toprakta ortalama 5,6 fun]h ilerleme hrzında
ve 30 cm iş deıinliğinde
çalışılmıştır.
4. DENEYYÖNTEMİ
ÜNLÜ z gövdeli (14"), ayarh, döner kulak]ı, asma tip haktör pulluğu,
laboratuvarda
imalat öze]likleri açısındaı değerlendirildikten sonra denemeye
alınmrş ve
staıdartlara
uYgunluğu kontrol edilmiŞtir. Malzeme sertlikleri
uç demirlerinde makina üzerinden sökülen ve
stoktan alınan parçalardan Rockwell Sertlik Derecesi
(RSD-C) olarak ölçülmüştür.
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,35l00
- Bornova / iZMin
Tel: 232 3l l 26 56 Faks :232 342 76 42 e-posta : [email protected]
Rapor No: 2876 _ Rapor Tarihi: 09.06.20l4
5. DENEY SoNUÇLARI
ve DEĞERJ,ENDİRME,
YaPısal Sağlamlık: Pulluk üzerinde yapılan incelemelel sonucunda montaj ve işçiliğin
iyi olduğu görülmüş, çahşma sıIasında parçalarda herhangi biı eğilme, kırılma göıülmemiştir.
İŞ Katitesi: Pulluğun toprağa batması, devirmesi ve parçalaması istenen düzeydedir.
DeğiŞik ilerleme hızındaki çalışmalarda,
çizi derinliği ve iş genişliğinin ayarlanan konumda
kaldığı görülmüştür.
Iş Başarrsr: Pu]luk ortalama 5,6 km/h ilerleme hızrnda ve 700 mm teorik genişliğinde
iş
0,31 ha,4r iş başarısına sahiptir (Tarla etkinlik deıecesi 0,8 olarak
alınmıştr).
SoNUÇ
üNıü 2
gövdeli (14"), ayarlı, döner kulakh, asma tip traktör pulluğunun yapılan
laboratuvar ve tar]a denemeleri sonucunda yaptlğı işin kalite yöniinden
yeterli
olduğu
görülmüşttir.
ÜNr,Ü
Z gövdeli (14"), ayarlı, döner kulaklı, asma tip traktör pulluğu
amacrna uygundur.
Bu deney raporu tümü dışında, izin alrnmadın krsmen
çoğaltılamaz
Ege Üniversitesi, Ziraat F'akültesi Taıım Makinaları BöIümü, 35100 Bornova / İZMİR
Tel:232 3ll26 56 Faks : 232 342 76 42 e-posta : [email protected]|.ege.edu.tr
Rapor No: 2876
-
Rapor Tarihi: 09.06.20t4
DENEY KURULU
Prof. Dr. Erden AYKAS
Prof. Dr.
Arş. Gör. İı<naı
aycÜN
Bu rapor 7 sayfa ve ...-... ekten oluşmuştur.
Bu Deney Raporu 09.06.2014- 09.06.2019 tarihleri arasında geçerlidir.
09.06.2014
Prof. Dr. Erdem AYKAS
Bölüm Başkaru
Yukandaki imzaların Deney Kurulu üyelerine ait olduğu
onaylanır.
09.06.2014
lt
.
-
ıt
.."!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content