close

Enter

Log in using OpenID

799-0008 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

embedDownload
T.C.
EGE ÜNİVERSiTESi
ziRAAT FAKüLTEsİ
TARIM
vrariNıunı
göI-üNIü
DENEY RAPORIJ
Rapor No: 2870
RATURSAN
Tandem Diskaro
(24 Diskli, Hidrolik Kumandalı, Asma Tip)
Bu dency raporu kredili satışa esas olup, makine emniyet yönetmeliği (2006/4214T) kapsamünda değildir.
Rapor Tarihi: 28.05.2014
izvrin
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarlm Makina ları Bölümü. J5l00 - Bornova l İZMİR
Tel: 232 3l l 26 56 Faks:2323427642 e-po§(a: ta rim.ma kinala [email protected] il.ege.ed u.tr
Rapor No: 2870
- Rapor
Ta rihi:
l
28.05.2014
l
|
RATÜRSAN Zirai Aletleri imali ve Satışı
Yaprmcı Kuruluş
l
-
Ramazan Türkmentepe
Fevzipaşa Mah. Sanayi Sitesi Dereboyu Sok.
No:28-29
Aşağıçobanisa-MANİSA
Deney İçin Başvuran Kuruluş
RATÜRSAN Zirai Aletleri imali ve Satışı
-
Ramazan Türkmentepe
Fevzipaşa Mah. Sanayi Sitesi Dereboyu Sok.
No:28-29
Aşağıçobanisa-MANİSA
Deneyi Yapan Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
Bornova-iZMİR
Deneyin Yapıldığı Yer
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makina]arı Bölümü Denev Laboratuvarı ve
Fakülte Deneme Tarlaları
Bornova-iZMiR
Deney Süresi
l7 ,|2.2013
Deneyi Yapılan Makinanın
- 28.05.2014
;
Adı
Markası
Tipi
Model
Yapım Yıh
Seri No
Tandem Diskaro
RATÜRsAN
24 diskli, hidrolik kumandalı, asma tip
24DBHTD
20l,3
Deney Tipi
Uygulama
Deneyin Amacı
RATÜRSAN marka 24 Dis\!i, Hidrolik
Kumandalı, Asma Tip Tandem Diskaro'nun
ülkemiz koşullarında . kullanım ' değerinin
saptarunas
l
.
,
'
.
i.,,
,;
/|'
',,)"
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarınl Makinalarl Bölümü,35l00
- Bornova / iZMiR
Tel:2323ll2656 Faks:2323421642 e-posta: tariın.mal([email protected]
Rapor No: 2870
l.
-
Rapor Tarihi: 28.05.20l4
TANITIM
RATÜRSAN Zirai Aletleri İmali ve
Satışı
Ramazan
Tiirkmentepe
(AŞağıÇobanisa,/MANİSA) fiıması tarafindan imaI edilen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü taraflndan 17.12.2013 tarih ve 70390991.155_01-02(lc)-38985
sayılı başvuruyla "RATÜRSAN marka; Hidrolik Sislemli Tanclem Diskaro (24 Diskli Ön Ve Arka
Balaryaları Çapraz Konuma Getiren)" olarak deney sevki yapılan, 24 diskli hidrolik kumandalı
tandem diskaro, keseklerin kınlmasında ve tohum yatağı hazırlamada kullanılan bir toprak işleme
makinasıdır.
RATİJRSAN
marka 24 diskli, hidrolik kumandaiı, asma tip tandem diskaro, ilerleme yöniine
göre ön ve arka altışar diske sahip döıt bataryadan oluşmaktadır. Ön sıı.adaki diskler
çentikli, arka
sıradakiler düz tiptir. Diskaronun ana çatrsı 1235 mm uzunluğunda 90 mm'lik iki adet kare kı,ıtu
profilin her iki yanına, 1400 mm uzunluğunda 1OOx12 mm'lik ikişer adet lamanın
kaYnaklanmasıyla bir çerçeve şeklinde oluşturulmuştur. Bu lamalar, batarya kirişlerinin yön
aÇılarının değiştirilmesi sırasında kirişlerin lıareket edebileceği kılavuz görevini de yapmaktadır.
Ana Çatı Çerçevesinin oılasına ilerleme yönüne paralel 1215 mm uzunluğunda l0Ox6O mın,lik kutu
profil kaynaklanarak orta kiriş oluşturulmuştur. Her batarya kirişi birer adet cıvata ile
çah orta
kirişine l0 mm'lik özel şekillendiritmiş parçalar kullanılarak ana
çatıya bağlanmışhr.
Ön ve arka batarya çatı kirişleri teleskobik yapıdadır. Bu çatılar 875 mm ı_ızunluğundaki
100x60 mm'lik kutu profil ve bu profilin içine geçmiş 80x45 mm'lik kutı-ı profil ile
oluştuıulmuştur. Bataryaların oı,ta kirişe bağlandığı cıvatalar bataryaların yön açısının
değiŞtirilmesi sırasında mafsal noktası olmaktadır. Her bir batarya mili üzerinde iki adet rulmanh
Yatak bulunmaktadır. Batarya yataklalt üzerine her batarya çatısına ikişer adet cıvatayla kelepçeli
bağlanmıŞ olan "Z" şeklinde kıvrılmış 2l0xl
l mm'lik
ara parçalar bağlanmıştır. Her yatakta bir
adet gresörlük bulunmaktadır. Batarya yataklarında bulunan
"Z" şekilli parçaların her birine 60xl5
mm'lik öze] Şekillendirilmiş lama kaynaklanmıştır. Bu lamalara sıyırıcıların cıvatalar]a bağlandığı
ve slYlncrnln diske uzaklığının kademesiz ayarlanabildiği 4Ox10 mm'lik iki aclet kiriş bağlanmıştır.
Diskaro disklerinin sıyırıcıIarı 58xt 1 mm'lik lamaya 6 mm'lik sac malzemenin kaynaklanmasıyla
oluŞturulmuŞtur. Ön bataryanın en dışta kalan diskleri ile arka bataryaların_._eniçtsş,lalan diskleri
hariç tüm disklerde sıyırıcı bulunmaktadır. Çalışma sırasında dıştaki disç{i}:ugr{pia\,l11uyn,
.,,. §t j?t",'.'aan_-ıı^_^ı. -_^^,-,ı^
İ .
engellemek
amacıyla, ^_ı,^
arka L^+^_.,^ı^_._
bataryaların en dışında yer alan ''Z" ,
'
şetilli bmİİırfkğ"\tlaltrlanm,ş
: j''
70x10 mm'lik lamadan özel şekillendirilmiş koruyucu parça kullanılmİş,rr.. .'\Yf
*j.... ';:.
\7i.-t.,
',
l-
_._+.,j
-<, ,
a\t.§\:Ja
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım M a kinala rı Bölüm ü. 35l00 - Bornova / iZM
Tel: 232 3l l 26 56 Faks: 23234276 42 e-po§ta: tarim.makinatariCOmail.ege.edu.tr
Rapor No: 2870 _ Rapor Tarihi: 28.05.20l4
iR
Diskaro ön kirişinin altına 80x45 mm'lik kovan oluşturulmuştur. Bu kovan içine 60x20
mm'lik özel şekillendirilmiş lama pimli bağlanmıştır. Lamanın ucuna bir adet havşa başlı cıvata ile
kazayağı uç demiri takılmıştır. Uç demirinin görevi diskaro bataryaları arasında kalan ve disklerin
işleyemediği alanı işlemektir.
Ön ve arka bataryaların yön açlsı, çift etkili hidrolik silindir ile kademesiz
olarak
ayarlanabilmektedir. Hidrolik silindirin sabit kısmı 25 mm çapındaki pim ile 60x20 mm'lik lamaya
bağlanmıştır. Hidrolik silindirin piston kolu, orta kiriş üzerinde bu]unan özel şekillendirilmiş
elemana 25 mm çapındaki pim ile bağlanmıştır. Hidrolik silindirin arızalanması durumunda bu
pimler çıkarılarak hidrolik silindir yerinden sökülebilmektedir. Ona kiriş üzerinde bulunan eleman
hidrolik silindirin çalışması sırasında hareketi, hem öndeki bataryalar hem de 60 mm'lik kare kutu
Profil Yardımıyla arkadaki bataryalara ileterek ön ve arka batarya çatılarının yön açılarının
değişmesini sağlamaktadır. Ana çatt orta kirişi ile arka kirişin üzerinde bı_ılunan 60 mm'lik kare
kutu Profil ve bu profilin uzantısı olan 32 mm çaplı vida yardımıyla ön batarya çatısı maksimrım
değere ulaştığında arka batarya yön açısı vida boyunun değişmesi ile
iki farklı yön açısı
değeri
(21" ve 24") elde edilmektedir. Bataryanın hareket ettiği kılavuzlarda bulunan 23 mm
çaplı
delikler, batarya yön açılarını 3 farkh şekilde ayarlayabilmektedir. Ayrıca batarya kirişlerinin
teleskobik yaplsına bağlı olarak kiriş üzerinde bulunan 20 mm çaplı delikler yardımıyla batarya
Çatılarının
iş genişlikleri iki farklı şekilde
kullanılabilmektedir. Hidrolik silindirin
kullanılamayacağı durumlarda oıta kiriş iizerinde bulunan yay mekanizması, yine diskaro orta
kirişinde bulunan 25 mm çaph deliklere geçerek 5 farklı yön açısı elde edilmektedir.
Diskaro üç nokta askı düzeninin üst bağlantı noktasına cıvata ile bağlanan 6Ox2O mm'lik
lamadaı hazırlanmış iki adet parça, ana çatı arka kirişi i.izerine kaynaklanmış 20 mm'lik kulaklara
cıvata ile bağlanmıştır. Ayrıca üst bağlantı noktasını oluşturan l0Ox20 mm'lik lamalar alt bağlantı
noktalarını oluşturan 15 mm'lik kulaklara ikişer adet cıvata ile bağlanmıştır. Yine 7Ox20 mm'lik
lamadan yapılan parçalar arasında üç nokta askı sistemini güçlendimek ve hidrolik silindirin
bağlanması amacıyla 60x20 mm'lik lama kaynaklanmıştır. Üç nokta askı sisteminin üst bağlantı
noktasında 60x23 mm'lik oblong delikler bulunmaktadır. Diskaro bu delikler içinde ileri _ geri
çatlsı kırmlzlya, disk bataryaları ise siyah renge boyanmıştlr.
Ege Ün iversitesi, Ziraat Fakü ltesi Ta rım Makinaları Bölü
Rapor No: 2870
-
m ü,
J5I00
-
Bornova / İZM İR
Rapor Tarihi: 28.05.20l4
Yeri beYaz renkli olarak yazılmıştlr. Ayrıca diskaro arka kirişi üzerinde metal etiket ve bakım
onarım.için gerektiğinde kullanılacak olan anahtar bulunmaktadlr.
2. TEKNiK Öı,ÇÜı,Bn
ve
ÖznLLiKırR
Genel
Uzunluk (yol konumunda)
1825 mm
Genişlik (yo1 konumunda)
yükseklik
2535 mm
Ağırhk
1l70 mm
149 kg
Ön sıra teorik iş genişliği
En büyük yön açısında
l875 mm
En küçük yön açısında
2065 mm
Arka sıra teorik iş genişliği
En büyiik yön açısında
2300 mm
En küçük yön açısında
2365 mm
Batarya sayısı
4 adet
Her bataryadaki disk sayısı
6 adet
Disk ölçüleri (Şekil
1)
Disk çapı (D)
Disk kalınlığı (e)
460 mm
Disk derinliği (c)
54 mm
Merkez deliği kesiti (d) ve öIçüsü
Disklerin sertlik derecesi
Çentikli disklerdeki çentik sayısı
Çentik ağız genişliği (a)
4mm
-27 mm
45+1
RSD-C
8 adet
62mm
Çentik dip dairesi yarıçapı (b)
205 mm
Disk kenar bileme
Dıştan
Diskler arası mesafe
Arada yatak bulunan disklerde (oıtalama)
190 mm
Arada makara bulunan disklerde
l70 mm
Ara makara boyu
l70 mm
Ara makaraların disklerin iç yüzeyine basan çapı
Ara makaraların disklerin dış yüzeyine basan çapı
'l05
mm
105 mm
Ege Üniversitesi, Ziraat Fa kültesi Ta rım Makinaıarı Bölü m ü, 35l00 , Borııova / iZM
e-posta: ta [email protected]
Tel:2323ll2656 Faks:2323421642
Rapor No: 2870 Batarya miIi kesiti ve ölçüsü
iR
Rapor Tarihi: 28.05.20l4
ı26mm
Ön batarya yön açı aralığı
0,
Arka batarya yön açı aralığı
0" - 24"
-22,
üç nokta askı düzeni
Alt bağlantı noktaları arası mesafe
755 mm
Alt ve üst bağlantı noktalarr arası mesafe
530_580_630
Bağlantı delik çapı
Ust bağlanh noktası
a23 mm
Alt bağlantı noktası
O26mm
ftE
Şekil l. Disk ölçüleri (Diiz ve çentikli)
3. DENEY KOŞULLAR!
Tarla denemeleri, pullukla sürülmüş kumlu-tınlı bünyeli toprağa sahip bir tarlada Massey
Ferguson marka 3050 model traktör kullanılarak ortalama 6,2 km h-l ilerleme hızında yapılmıştır.
4. DENEYYÖNTEMi
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarlm Makinaları Bölümü,35l00
- Bornova / iZMiR
Tel: 232 3l l 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: ta rim.ma kinala [email protected]ı il.cge.ed u.tr
Rapor No; 2870 - Rapor Tarihi: 28.05.20l4
5. DENEY SONUÇLARI
ve
DEĞERLENDiRME
YaPısal Sağlamlık: Diskaro üzerinde yapılan incelemeler sonucunda montaj ve işçiliğin iyi
olduğu belirlenmiş ve çahşma sırasında parçalarda herhangi bir eğilme, kınlma görülmemiştir.
Diskaro bir kişi talafından traktöre bağlanıp sökülebilmekte ve tüm ayarları yapılabilmektedir.
Kalitesi: Denemelerde, ön ve arka bataryaların yeterli derintiğe battığı ve amaca uygun
bir toprak işleme yaptığı görülmüştür. Disklerde kenar bilemesi ve yüzey düzgünlüğü iyi olup,
İŞ
malzeme seılliği 45+l RSD-C'dir.
iş
Başarısı: Diskaro ortalama 6,2 km h-| ilerleme hızında, oı.talama 15 cm çalışma
derinliğinde ve 2365 mm teorik iş genişliğinde iş başarısı 1,17 ha h-I (hesaplamalarda diskaronun
tarla etkinlik katsayısı 0,8 olarak alınmıştır) olarak belirlenmiştir.
6. soNUÇ
RATÜRSAN Zirai Aletleri imali ve Satışı -
Ramazan
Türkmentepe
(Aşağlçobanisa/MANisA) fiıması tarafından imal edilen RATÜRSAN marka 24 Diskli, Hidrolik
Kumandalı, Asma Tip Tandem Diskaro, yapılan laboratuvar ve tarla denemelerinde tarım is]erinde
kullanılmaya elverişli olup amacına uygundur.
Bu deney raporu tümü dışında, izin atınmadan kısmen çoğaltılamaz.
35l00- l}ornova / iZMiR
e-posta: tarim.ma [email protected] il.ege.cd u.tr
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarlm Makinaları Bölümü,
Tel:232 3l l 26
56
Faks:232342'7642
Rapor No: 2870
- Rapor
Tarih i: 28.05.20l4
DENEYKURULU
//
//
4 57//1.11
Doç. Dr. Bülent
/."
)
ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Ercan CÜLSOYLU
Uzman Dr. Mehmet EVRENOSOGLU
Bu rapor
7 sayfa ve ...-. .. ekten oluşmuştur.
Bu deney raporu 28.05.2014 -28,05.20l9 tarihleri arasında geçerlidir.
28.05.20l4
Doç.Dr. Bülent
ÇAKMAK
Bölüm Başkanı V.
Yukarıdaki imzalann Deney Kurulu üyelerine ait olduğunu onaylanır.
28.05.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content