close

Enter

Log in using OpenID

09-Taşınır Kayıt Kontrol

embedDownload
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM GÖREV TANIMLARI
BİRİM:
TaĢınır Mal ve Kayıt Kontrol ĠĢlemleri
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
Yüksekokul Sekreteri
Konservatuvarın taĢınır-taĢınmaz tüm mal, malzemelerinin kayıt ve
kontrolünden sorumludur.
GÖREVİN KISA TANIMI:
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 Konservatuvara alınan malzemelerin Ambara alınmasını sağlamak.
 Konservatuvar Ambarına alınan malzemelerin dağıtımını sağlamak.
 Konservatuvara alınan demirbaĢlara sicilini yazıp zimmetini yapmak.
 Herk olan demirbaĢları tespit edip kayıtlardan düĢürülmesini yapmak.
 Konservatuvar ihtiyaçlarını belirleyip Harcama yetkilisine bildirmek
 Belirli aralıklarla Konservatuvar Ambarını saymak ve düzenli olmasını sağlamak.
 Konservatuvar DemirbaĢlarının etkin bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak.
 Her mali yıl sonunda Hesap Cetvellerini hazırlamak.
 Devir yolu ile alınan demirbaĢların kayıtlarını yapmak ve Strateji GeliĢtirme Daire
BaĢkanlığına bildirmek.
 Tüketim Malzemelerine ait çıkıĢ raporlarını her üç ayın sonunda Strateji GeliĢtirme
Daire BaĢkanlığına bildirmek.
 Ayrıca Müdürlüğün vermiĢ olduğu görevleri yapmak.
DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠSĠ: Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢk.TaĢınır Kayıt Kont ġub.Müd. ve
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
298 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content