close

Enter

Log in using OpenID

13 Mart 2014 Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / VKGYO, 2014 [GUSGR,
VAKBN] 13.03.2014 12:36:41
Sermaye Artırımına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı
Ġrfan
DOĞU
Ali ġükrü
2
KOÇ
1
MALĠ VE ĠDARĠ
ĠġLER MÜDÜRÜ
GENEL MÜDÜR
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle
ĠliĢkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle
ĠliĢkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
VAKIF GAYRĠMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
VAKIF GAYRĠMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
13.03.2014
12:24:04
13.03.2014
12:29:44
Halaskargazi Caddesi Yasan ĠĢ Merkezi No:101 Kat:6
Osmanbey-ġiĢli/ĠSTANBUL
212 - 3435072
212 - 3435077
212 - 3435072
212 - 3435077
Hayır
Hayır
ġirketimizin Bedelli Sermaye Artırımına ĠliĢkin Yönetim
Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2014
Mevcut Sermaye (TL)
106.200.000,000
UlaĢılacak Sermaye (TL)
212.400.000,000
Satılamayan Payların
Taahhüdüne ĠliĢkin Açıklama
Pay Grup Bilgileri
Mevcut
Sermaye
(TL)
B
70.092.000,0
Grubu,VKGYO(Eski),TRAVKGY
00
O91Q3
A Grubu,ĠĢlem
36.108.000,0
Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREVGYO00
00
011
Rüçhan Rüçhan
Rüçhan
Verilec
Hakkı
Hakkı
Hakkı
ek
Kullanı Kullandır
Kullanım
Menkul
m Oranı ma Fiyatı
Tutarı (TL)
Grubu
(%)
(TL)
70.092.000,0 100,000
3,44
00
00
B
36.108.000,0 100,000
3,44
00
00
A
ġĠRKET BAZINDA BĠLGĠLER
106.200.000, 106.200.000, 100,000
000
000
00
EK AÇIKLAMALAR:
ġirketimizin 13 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;
ġirketimiz portföyündeki Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezinde yer alan arsanın bulunduğu
bölgede gerçekleĢtirilen master plan çalıĢması ve bunun sonucunda belirlenen yeni plan
doğrultusunda uygulamaya yönelik iĢ ve iĢlemlerin tanımlanmıĢ olduğu mutabakat ve
protokol metni kapsamında yürütülen çalıĢmalar sonucu, uygulama aĢaması baĢlayacak inĢaat
sürecine istinaden oluĢacak finansal ihtiyaçlarınkarĢılanması ile birlikte; ġirketimiz
portföyüne alınması planlanan yatırımlar ve oluĢacak alternatif yatırım projelerinde
kullanılmak üzere, bedelli sermaye artırımına ihtiyaç hasıl olduğu anlaĢılmıĢtır.
Buna göre;
• ġirket'in 300.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 106.200.000,-TL olan çıkarılmıĢ
sermayesinin %100 oranındaartırılarak tamamı nakit karĢılığı olmak üzere 212.400.000,TL'ye çıkarılmasına,
• Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,
• Ekte yeralan Fiyat Tespit Raporu'na istinaden, yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL
nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatının 3,44 TL olarak belirlenmesine,
• Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonar kalan pay var ise, tamamının 3,44
TL'den az olmamak üzere Borsa Ġstanbul A.ġ. ilgili pazarda halka arz edilmesine,
• Yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay
sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,
• Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine,
• Sermaye artırımı nedeniyle Ģirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileĢtirme ile
ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi
hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileĢtirme sistemi esasları
çerçevesinde kullandırılmasına,
• Yeni ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay
Tebliği (VII-128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası
Kurulu'na müracaat edilmesine,
• Sermaye artırımı iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve iĢlemlerin ifası
hususlarında ġirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına
Karar verilmiĢtir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
87 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content