close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 MEB INK. TARIHI2 çözüm.qxp

embedDownload
M E B ( TE O G - 2 ) 8 . S I N I F
Ý N K I L Â P TA R Ý H Ý V E ATAT Ü R K Ç Ü L Ü K TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R
1.
6.
Mustafa Kemal’in savaþ sýrasýnda Maarif Kongresi
yapmasý onun cahillikle savaþ, düþmanla savaþ kadar önemlidir sözünü desteklemektedir.
Yanýt: A
Yanýt: D
2.
7.
Atatürk sorudaki sözünde Tekalifi Milliye Emirlerinden bahsetmektedir.
Ýzmir Ýktisat Kongresi’nin toplanma amacý milli ekonominin kurulmasýdýr.
Yanýt: D
Yanýt: B
3.
Misakýmilli’de yer alan siyasi, ekonomik ve hukuki
ayrýcalýklarýn bitirilmesi amacýyla kapitülasyonlar
kesin olarak kaldýrýlmýþtýr.
8.
Halkýn düzenli orduya olan güveninin artmasý, I.
Ýnönü Savaþý’nýn ulusal sonucudur.
Eðitim sistemindeki ikiliklere son vermek amacýyla
Tevhidi Tedrisat Kanunu yapýlmýþtýr.
Yanýt: C
Yanýt: B
4.
Halide Edip Adývar ve Yakup Kadri Kurtuluþ Savaþý’ný edebiyat yoluyla anlatan insanlardýr.
9.
Yanýt: A
Yanýt: D
10.
5.
Ali Saip Bey bu mektupta Türk milletinin baðýmsýzlýða düþkünlüðünü vurgulamýþtýr.
Ziya Gökalp bu sözünde milli egemenlikten söz etmiþtir.
Moskova Antlaþmasý’nýn iki taraftan birinin tanýmadýðý antlaþmayý diðeri de tanýmayacaktýr maddesi
iki devletin ortak hareket ettiðinin göstergesidir.
Yanýt: C
Yanýt: C
1
2013-2014 / TEOG-2 (8. Sýnýf) Çözümler
11.
16.
Mustafa Kemal’in sorudaki parçada verdiði yanýt
hukuka uygun iþ yapýlmasýný istediðini kanýtlar.
Yanýt: C
Saltanat’ýn kaldýrýlmasýnda temel esas egemenliðin
millete ait olmasý; Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasýndaki temel esas ise milli kültürün geliþtirilmesidir.
Yanýt: A
12.
Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin
açýlýþýnda yaptýðý konuþmada onun kararlý önder ve
vatansever olduðu söylenebilir.
17.
Ekonomi ile ilgili Atatürk ilkesi devletçiliktir.
Yanýt: B
Yanýt: D
13.
Soruda Mavri Mira’nýn kuruluþ amacý üzerinde durulmuþtur.
18.
Yanýt: B
Atatürk’ün verilen sözünde siyasi güçten bahsedilmektedir.
Yanýt: B
14.
Kazým Karabekir’in konuþmasýnda Enver Paþa’nýn
hayranlýðýna deðinilmemiþtir.
19.
Yanýt: A
Atatürkçü düþünme sisteminin Türk milletinin ihtiyaçlarýndan doðmasý milli karakterli olduðunu gösterir.
Yanýt: A
15.
20.
Soruda Selanik’te güçlü bir donanmanýn olduðundan söz edilmemektedir.
Atatürk’ün muhalefet isteði çok partili hayata geçme
düþüncesinin bir ürünüdür.
Yanýt: D
Yanýt: B
2
2013-2014 / TEOG-2 (8. Sýnýf) Çözümler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content