close

Enter

Log in using OpenID

03.04.2015

embedDownload
İLİ: TEKİRDAĞ
TARİH : 03/04/2015
ِْ ‫ق‬
‫ان ِم ْن َعلَق ا ْق َْأر‬
َ َ‫َخل‬
َ ‫نس‬
َ ‫اْل‬
‫بِاْل َقلَِم‬
‫يم‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫من ال َّر ِح‬
ِ ‫س ِم هللاِ ال َّر ْح‬
‫ق‬
َ ‫اسِم َرب‬
َ َ‫ِّك الَِّذي َخل‬
ْ ِ‫ا ْق َْأر ب‬
‫الَِّذي َعلَّ َم‬
‫َما لَ ْم َي ْعلَ ْم‬
‫ك ْاْلَ ْك َرُم‬
َ ‫َوَرُّب‬
ِْ ‫َعلَّم‬
‫ان‬
َ ‫نس‬
َ ‫اْل‬
َ
‫قال النبي صلله عليه وسلم‬
‫س َل َك ه‬
‫َّللاُ ِب ِه َط ِري ًقا إِ َلى‬
َ ‫س َل َك َط ِري ًقا َي ْب َتغِى فِي ِه عِ ْل ًما‬
َ ْ‫َمن‬
َ
َ
ِ ِ‫ضا ل َِطال‬
‫ب ا ْل ِع ْل ِم َوإِنه‬
ً ‫ض ُع أ ْجن َِح َت َها ِر‬
َ ‫ا ْل َج هن ِة َوإِنه ا ْل َمالَ ِئ َكة َل َت‬
ِ ‫الس َم َوا‬
‫ت َو َمنْ فِى األَ ْرض‬
‫ا ْل َعالِ َم َل َي ْس َت ْغفِ ُر َل ُه َمنْ فِى ه‬
KÜLTÜREL BİR MİRASIMIZ KÜTÜPHANELER
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Mevla’mız
şöyle buyuruyor: “Yaratan Rabbinin adıyla oku!
O, insanı "alak" dan yarattı. Oku! Senin Rabbin
en cömert olandır. O, kalemle yazmayı
öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz (
s.a.v. ) “
“Kim ilim elde etmek için bir yol
tutarsa Allah’ta onu Cennetine giden yola iletir.
Melekler ilim öğrencisinin razı olması için
kanatlarını indirirler. Bir âlim için göktekiler ve
yerdekiler hatta denizdeki balıklar bile o âlimin
bağışlanması için Allah’a yalvarırlar. Âlim
bilgili bir kimsenin cahillikle ibadet eden bir
kimseye karşı üstünlüğü, Ayın diğer yıldızlara
üstünlüğü gibidir.”2 buyuruyor.
İnsanları diğer yaratıklardan ayıran en
önemli özellik, okuma, yazma, anlama ve anlatma
yeteneğine sahip olmalarıdır. Müntesibi olmakla
şeref duyduğumuz, yüce dinimiz İslam'ın ilk emri
oku‘dur.
Kerim
Kitabımız
da
insanın
bilmediklerini öğrenmesinin yolunun okumakla
mümkün olacağı vurgulanıyor.
edindiğimiz tecrübelerle şekillendirebiliriz. Tabi
geleceğimize şekil ve yön verebilmek için kitaplara
ve okumaya önem vermek gerekir.
Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’nin
kitap okumada dünya ülkeleri arasında 86. sırada
yer aldığı, Türkiye’de günde 6 saat televizyon
izleyip, 3 saat internet kullanılırken kitap okumaya
günde 1 dakika zaman ayrıldığı ortaya çıktı.
Kıymetli Mü’minler
Kitaplar gibi varlığını kavrayamadığımız bir
başka husus da kütüphanelerdir. Kütüphane; yazının
bulunması ve kayıtlı bilginin oluşmaya başlamasıyla
birlikte tarihsel ve toplumsal bir gereksinme sonucu
ortaya çıkan, temel işlevi üretilen bilgiyi kayıt altına
alıp düzenleyerek erişilebilir duruma getiren kültürel
bir mirasımızdır kütüphaneler. Ülkemizin 900 yıllık
bir kütüphane geleneği vardır. İlk kütüphaneler,
Anadolu’da ilk Beylikler ve Anadolu Selçukluları
döneminde kurulmuş, Osmanlılar tarafından
geliştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde
kütüphaneler camii, medrese ve vakıfların birer
parçası olarak meydana gelmiştir.
Aziz Mü’minler!
İslam dini okuyup öğrenmeye büyük önem
verir. Böyle bir dinin mensupları olarak bizler,
dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek ilimleri
okuyalım, öğrenelim ve öğretelim. Bunun yolu da
kitap okumak ve kitaba ulaşmaktır, Kitaba
ulaşmanın yolu da kütüphanelerdir. Hutbeme
Peygamber Efendimiz (sav) in konuyla ilgili bir
hadisi ile son veriyorum; ‘ Dünyayı isteyen ilme
sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem
dünyayı hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın’3
Hazırlayan: Hayrabolu Güzelce Hasan Bey Camii
İmam-Hatibi Kadir YAŞAR
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
1
2
3
Aziz Kardeşlerim!
Kitap, bilginin, erdemin, kalkınmanın,
medeniyetin ve daha birçok ulvi değerlerin
sembolüdür. Kitaplar sayesinde bilmediklerimizi
öğrenir, öğrendiklerimizi başkalarına anlatır,
aktarır, yeni arkadaşlıklar kurar, hiç tanımadığımız
yerlere ve mekanlara misafir oluruz. .
Kitap okuyan insanın düşünceleri olgunlaşır, ufku
açılır. En önemlisi de doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve
kötüyü öğrenir ve ayırt eder. Yine kitap sayesinde
geçmişin elem verici olaylarına tanıklık eder,
geçmişi değiştiremesek de geleceğimizi kitaplardan
Alak, 96/1-5
Tirmizi, İlim 19
Tirmizi, Daavat, 68
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
480 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content